חוק החברות 9

קוד: חוק החברות 9

פרק ראשון: שינוי סוגי תאגידים

343. חברה שהפכה לציבורית או לפרטית

(א) חברה פרטית שהפכה ל חברה ציבורית או חברה ציבורית שהפכה ל חברה פרטית , תודיע על כך ל רשם החברות בתוך ארבעה עשר ימים מאותו מועד.

(ב) ה שר , לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך , רשאי לקבוע הוראות לענין ביצוע סעיף זה, לרבות הוראות לענין מסמכים אשר יועברו מ רשם החברות ל רשות ניירות ערך או ממנה ל רשם החברות.

344. שינוי אחריות בעלי המניות

(א) חברה שאחריות בעלי המניות בה אינה מוגבלת רשאית לשנות את תקנונ ה ולקבוע, באישור בית המשפט בבקשה לפי סעיף 350(א) ובתנאים שיקבע, כי אחריות בעלי המניות בה מוגבלת; ה שר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה.

(ב) חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת רשאית לשנות את תקנונה, בהסכמת כלל בעלי המניות, ולקבוע שאחריות בעלי המניות בה אינה מוגבלת.

345. הפיכת אגודה שיתופית לחברה

(א) אגודה שיתופית רשומה (בסעיף זה - אגודה) המבקשת להירשם כחברה תכין תכנית לארגונה כחברה ותגיש אותה לאישורו של רשם האגודות השיתופיות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות.

(ב) ה שר , בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע את התנאים שבהם רשאי רשם האגודות השיתופיות לאשר תכנית שהוגשה לו לפי הוראות סעיף קטן (א), לרבות תנאים שמטרתם להבטיח כי מצבם של נושי האגודה לא ישתנה לרעה.

(ג) אישר רשם האגודות השיתופיות את התכנית, תובא התכנית לאישור בפני אסיפה כללית של האגודה שנמסרה עליה הודעה כדין עשרים ואחד ימים מראש, ושפורטה בה התכנית; נתקבלה התכנית ברוב של שלושה רבעים לפחות מן החברים הזכאים להצביע ושהצביעו בעצמם או על ידי שלוח, ייערך תקנון לפי חוק זה, ועם הגשת הבקשה לרישום, יימסר ל רשם החברות עותק ממנו וישולמו אגרות כפי שיקבע ה שר .

(ד) אישר רשם החברות את הרישום, יודיע על כך לרשם האגודות השיתופיות, אשר יבטל את רישום האגודה כאגודה שיתופית ויפרסם הודעה על כך ברשומות; לאחר הביטול ירשום רשם החברות את האגודה כחברה.

(ה) עם רישום האגודה כחברה יעביר רשם האגודות השיתופיות ל רשם החברות נוסח של כל הרישומים שבפנקס השעבודים שלו, הנוגעים לשעבודים שיצרה האגודה לפני רישומה כחברה ושהיו קיימים בעת הרישום, ושל כל המסמכים שבידו היוצרים שעבודים אלה או המעידים עליהם, ו רשם החברות ירשום, בלא אגרה, את השעבודים והפרטים שבנסח הנוגעים לכל שעבוד.

(ו) כלל הנכסים והחיובים, לרבות חיובים ידועים ובלתי ידועים, קיימים ומותנים, של האגודה יעברו עם הרישום לחברה, וכל ההליכים המשפטיים שהאגודה צד להם ניתן להמשיך בהם כך שהחברה תהיה הצד לאותם הליכים.

פרק שני: חברת חוץ

346. חובת רישום של חברת חוץ

(א) חברת חוץ לא תקיים בישראל מקום עסקים, ובכלל זה משרד להעברת מניות או לרישום מניות, אלא אם כן נרשמה כחברת חוץ לפי הוראות סעיף זה ושילמה את אגרות הרישום והפרסום שקבע ה שר לפי סעיף זה.

(ב) הבקשה לרישום תוגש ל רשם בתוך חודש לאחר הקמת מקום העסקים ויצורפו לה מסמכים אלה: (1) עותק ותרגום עברי, מאושרים בדרך שקבע ה שר , של המסמכים שעל פיהם התאגדה החברה או שלפיהם היא פועלת, כנדרש לפי דיני המדינה שבה התאגדה, לרבות תקנונה, אם קיים; (2) רשימת הדירקטורים של החברה; (3) השם והמען של אדם היושב בישראל המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי-דין והודעות שיש להמציא לחברה; (4) העתק מאושר בדרך שקבע ה שר של כתב הרשאה המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל.

(ג) חל שינוי במסמך או בדירקטורים או בשמו או במענו של אחד מן המנויים בפסקאות (3) ו-(4) בסעיף קטן (ב), תודיע על כך החברה ל רשם בתוך ארבעה עשר ימים ממועד השינוי.

(ד) ה שר רשאי לקבוע מסמכים נוספים שחברת חוץ חייבת לצרף לבקשה לרישום וחייבת להודיע ל רשם על שינויים בהם.

347. המצאה לחברת חוץ

כתבי בי-דין או הודעה שיש להמציאם לחברת חוץ הרשומה בישראל יראום כאילו הומצאו כדין, אם מוענו למורשה שהודע עליו ל רשם כאמור ב סעיף 346 והונחו במען שהודע עליו כאמור או נשלחו לשם בדואר.

348. דין וחשבון שנתי

חברת חוץ תגיש, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע ה שר .

349. עונשין

חברת חוץ שהפרה את הוראת סעיף 346(א) דינה ודין כל נושא משרה או שלוח שלה, שהיה שותף להפרה - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובהפרה נמשכת, קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה, מהיום שהחברה קיבלה הודעה מאת רשם החברות.

פרק שלישי: פשרה או הסדר

350. סמכות לפשרה או להסדר

(א) הוצעו פשרה או הסדר בין חברה לבין נושיה או בעלי מניותיה, או בינה לבין סוג פלוני שבהם, רשאי בית המשפט , על פי בקשה של החברה, של נושה או של בעל מניה, או של מפרק אם החברה היא בפירוק, להורות על כינוס אסיפה של אותם נושים או בעלי מניות, לפי הענין, בדרך שיורה בית המשפט .

(ב) בית המשפט שהוגשה לו בקשה לפשרה או להסדר כאמור בסעיף קטן (א) (בפרק זה - התכנית), רשאי אם שוכנע כי יהיה בכך כדי לסייע לגיבושה או לאישורה של תכנית שמטרתה להבריא את החברה, לתת צו ולפיו, במשך תקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע (בפרק זה - צו הקפאת הליכים).

(ג) צו הקפאת הליכים יכול שיינתן במעמד המבקש בלבד, אם שוכנע בית המשפט כי נסיבות הענין מצריכות זאת, ובלבד שהודעה על מתן צו הקפאת הליכים תפורסם ברבים ותימסר לכל מי שעשוי להיפגע ממנו, הכל כפי שיורה בית המשפט .

(ד) מי שנפגע מצו הקפאת הליכים, שניתן במעמד המבקש בלבד, רשאי לפנות ל בית המשפט שנתן אותו בבקשה לבטלו; בית המשפט ידון בבקשות לביטול אם הוגשו כאלה, במועד אחד שיקבע ובלבד שהדיון ייערך בתוך שלושים ימים מיום מתן הצו כאמור.

(ה) בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשת נושה לביטול צו הקפאת הליכים גם אם חלף המועד הקבוע בסעיף קטן (ד), אם שוכנע שמיום שניתן צו הקפאת ההליכים חל שינוי משמעותי בנסיבות, העלול לגרום לפגיעה מהותית בזכויותיו של הנושה.

(ו) ניתן צו הקפאת הליכים, יתיר בית המשפט - (1) לבקשת נושה מובטח - לממש נכס המשועבד לו; (2) לבקשת נושה שהוא בעל שעבוד צף - לגבשו; (3) לבקשת נושה שהוא בעל שעבוד צף שגובש - לממש נכס אחד או יותר כאמור; והכל אם נוכח כי לא הובטחה הגנה הולמת לזכויותיו של הנושה בנכס, כי אין במימוש השעבוד או בגיבוש השעבוד הצף, כדי לפגוע באפשרות לגבש ולאשר את התכנית.

(ז) התקופה שבה הוקפאו הליכים לפי סעיף זה לא תבוא במנין התקופות הקבועות לפי פקודת החברות ככל שהקפאת ההליכים נוגעת להן, או במנין התקופות הקבועות לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ח) בסעיפים קטנים (ב) עד (ז), "הליך" - לרבות הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, אך למעט הליך שביצועו הושלם ערב מתן הצו אף אם טרם הועברו הכספים שנתקבלו בשלו.

(ט) אם באסיפה כאמור ב סעיף קטן (א) הסכימו לפשרה או להסדר רוב מספרם של הנוכחים והמצביעים שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה, ו בית המשפט אישר את הפשרה או ההסדר, הרי הם מחייבים את החברה ואת כל הנושים או בעלי המניות או הסוג שבהם, לפי הענין, ואם היא בפירוק - את המפרק וכל משתתף.

(י) צו שניתן לפי סעיף קטן (ב) לא יהיה לו תוקף לפני שהוגש ל רשם העתק מאושר שלו; העתק הצו יצורף לכל עותק של תקנון החברה שיוצא לאחר מתן הצו, ואם אין לחברה תקנון - לכל עותק של מסמך שעל פיו התאגדה החברה ושעל פיו היא פועלת, שיוצא כאמור.

(יא) לענין סעיף זה - "חברה" - כל חברה הניתנת לפירוק לפי פקודת החברות ; "הסדר" - לרבות ארגון מחדש של הון המניות בדרך של איחוד מניות מסוגים שונים או בדרך של חלוקת מניות לסוגים שונים, או בשתי הדרכים כאחת.

(יב) ה שר רשאי לקבוע הוראות לענין ביצוע סעיף זה, לרבות לענין תביעות חוב וכינוס אסיפות.

351. שינוי מבנה ומיזוג

(א) הוגשה ל בית המשפט בקשה לאישור פשרה או הסדר כאמור ב סעיף 350 , והוכח ל בית המשפט שהפשרה או ההסדר הוצעו לשם תכנית בדבר שינוי מבנה של חברה או מיזוגן של חברות, ושלפי התכנית יש להעביר מפעל או נכסים של אחת החברות (בפרק זה - החברה המעבירה) לחברה אחרת (בפרק זה - החברה הנעברת), רשאי בית המשפט , בצו המאשר את הבקשה או בצו שניתן לאחר מכן, להורות בדבר - (1) העברת המפעל, הנכסים או החיובים כולם או מקצתם של החברה המעבירה לחברה הנעברת; (2) הקצאה של מניות, איגרות חוב , פוליסות או טובות הנאה דומות אחרות שבחברה הנעברת, אשר היא חייבת להקצותן לאדם על פי ההסדר או הפשרה; (3) המשך מטעם החברה הנעברת או נגדה של הליך משפטי התלוי ועומד מטעם החברה המעבירה או נגדה; (4) חיסול החברה המעבירה ללא פירוק; (5) הסעד לאנשים המתנגדים לפשרה או להסדר בתוך הזמן ובדרך שיורה בית המשפט ; (6) כל ענין שבשגרה הדרוש כדי להבטיח ששינוי המבנה או המיזוג יבוצע בשלמות וביעילות.

(ב) ניתן צו כאמור להעברת נכסים או חיובים, יועברו הנכסים מכוח הצו ויוקנו לחברה הנעברת, וישוחררו, אם הורה על כך הצו, מכל שעבוד שפקע תוקפו מכוח הפשרה או ההסדר, ואילו החיובים יועברו לחברה הנעברת ויהיו לחיוביה שלה.

(ג) ניתן צו לפי סעיף זה, תעביר כל חברה שעליה חל הצו העתק מאושר שלו ל רשם בתוך שבעה ימים מיום שניתן; חברה שהפרה הוראה זו, דינה ודין כל נושא משרה בה שאישר או התיר את ההפרה, קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

פרק רביעי: סעדים ועיצום כספי

סימן א': סעדים

352. סעדים

(א) על הפרת זכות המוקנית על פי חוק זה לבעל מניה כלפי החברה או כלפי בעל מניה אחר, או לחברה כלפי בעל מניה, יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של בעל מניה לפי כל דין.

353. הפרת חובות קיום מרשמים ודיווחים

בלי לגרוע מהוראות כל דין, הפרת חובות קיום מרשמים בחברה או מתן הודעות או דיווחים ל רשם החברות, שחברה חייבת בהם לפי חוק זה, או לפי פקודת החברות, היא הפרת חובה חקוקה כלפי מי שהסתמך על המרשמים בחברה או ב רשם החברות.

סימן ב': עיצום כספי

354. עיצום כספי

(א) היה ל רשם יסוד סביר להניח כי חברה פרטית או חברת חוץ עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסך ששת אלפים שקלים חדשים: (1) הפרה הוראה של ה רשם לפי סעיף 37 (ב) או (ג); (2) הפרה חובה להגיש דיווחים, לפי הוראות סעיף 140 ; (3) הפרה חובה להגיש דין וחשבון שנתי, לפי הוראות סעיפים 141 או 348 ; (4) הפרה חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיפים 173(א) או 175 ; (5) הפרה חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיף 343 .

(ב) היה ל רשם יסוד סביר להניח כי חברה ציבורית הפרה חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיף 343 , רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) היה ל רשם יסוד סביר להניח שחברה שהוטל עליה עיצום כספי הפרה אותה הוראה שבשלה הוטל העיצום הכספי, בתוך שנתיים ממועד הטלתו, רשאי הוא להטיל עליה כפל העיצום הכספי האמור בסעיף קטן (א); כן רשאי הוא לעשות כך אם החברה הפרה, בתוך התקופה האמורה, שלוש הפרות או יותר, אף אם העיצומים הכספיים הוטלו בשל הפרת הוראות שונות.

355. עדכון עיצום כספי

(א) עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ו בית המשפט הדן בערעור לא הורה על תשלומו, לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

(ב) ה רשם רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי באחד בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד מהמדד האחרון שפורסם לפני העדכון לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי ה רשם לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

(ג) ה רשם יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

356. דרישת עיצום כספי ותשלומו

(א) עיצום כספי יוטל על החברה בדרישה של ה רשם שתופנה לחברה (בפרק זה- דרישה); בדרישה יציין ה רשם את ההפרה כאמור ב סעיף 354 ויודיע לחברה כי אם לא תתוקן ההפרה בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד הדרישה, יהיה עליה לשלם את העיצום הכספי במועד שנקבע בדרישה.

(ב) תיקנה החברה את ההפרה במועד שנקבע בדרישה, תודיע על כך ל רשם .

(ג) הוגש ערעור על החלטת ה רשם כאמור ב סעיף 359 , לא ישולם העיצום הכספי אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

357. הפרשי הצמדה וריבית

לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו.

358. גביה

על גביית עיצום כספי תחול פקודת המסים (גביה).

359. ערעור

(א) על החלטת ה רשם לפי סעיף 354 ניתן לערער לבית משפט השלום, בתוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה.

(ב) שולם העיצום הכספי והתקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

(ג) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות.

360. גביה מ דירקטור

(א) לא שולם במועד עיצום כספי שהוטל לפי סעיף 354 , רשאי ה רשם לדרוש, כפוף להוראת סעיף קטן (ה), את תשלומו מכל מי שרשום במרשמי ה רשם כדירקטור באותה חברה או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה.

(ב) על דרישה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 355 עד 359 .

(ג) שילם מי מהמנויים בסעיף קטן (א) את העיצום הכספי, לא תידרש החברה לשלמו, והמשלם זכאי להשבה מן החברה.

(ד) בית המשפט לא יחייב מי שנדרש לשלם עיצום כספי לפי סעיף זה בתשלומו אם הוכיח אחד מאלה: (1) שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה; (2) שלא ידע את דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

(ה) חברה רשאית לציין בדין וחשבון השנתי, כי המנהל הכללי או דירקטור מסוים הוא האחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור ב סעיף 354 ; ציינה החברה כאמור, לא ידרוש ה רשם את תשלומו של העיצום הכספי מדירקטור אחר בחברה, אלא אם כן נדרש תשלומו של העיצום הכספי קודם לכן מהמנהל הכללי או מהדירקטור שציינה החברה ולא שולם על ידם.

361. שמירת אחריות פלילית

(א) אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה שעליה ניתן להטיל עיצום כספי לפי סימן זה, מטעמים שיירשמו; לענין זה, "תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

(ב) הוגש נגד המפר כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא יחויב בתשלום העיצום הכספי לפי סימן זה, ואם שולם - יורה ה רשם על החזרתו למפר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

362. פירוק לבקשת ה רשם

הרשם רשאי לבקש את פירוקה של חברה לפי פרק י"ב ל פקודת החברות , אם עיצום כספי שהטיל על החברה לפי סעיף 354 , לא שולם על ידיה, ובתוך שלוש שנים ממועד הטלת העיצום הכספי שב ה רשם והטיל עיצום כספי נוסף, שאף הוא לא שולם במועד, ובלבד שלא שולמו עד למועד הגשת הבקשה לפירוק.

363. תקנות

ה שר רשאי להתקין תקנות לביצוע פרק זה.

פרק חמישי: חברה ציבורית שמניותיה נסחרות מחוץ לישראל

364. הגבלת תחולה

(א) ה שר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך , כי הוראות חוק זה החלות על חברות ציבוריות לא יחולו, כולן או חלקן, על חברות ציבוריות שמניותיהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות ב בורסה מחוץ לישראל בלבד, בין בכלל ובין לפי סוגים, הכל כפי שיקבע.

(ב) ה שר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך , כי הוראות חוק זה החלות על חברות ציבוריות לא יחולו, כולן או חלקן, על חברות ציבוריות שמניותיהן רשומות ב בורסה בישראל וב בורסה מחוץ לישראל, בין השאר כדי למנוע התנגשות בין הדינים הזרים או בין הכללים הקבועים בבורסה מחוץ לישראל, לבין הוראות חוק זה.

365. חובות דיווח

(א) חברה ציבורית שמניותיה הוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות למסחר ב בורסה מחוץ לישראל בלבד יגישו דיווחים ל רשם החברות כאילו היו חברות פרטיות, בשינויים כפי שיקבע ה שר .

(ב) ה שר רשאי, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך , לקבוע כי סעיף קטן (א) לא יחול על חברות ציבורית כאמור בו בכלל או לפי סוגים, כפי שיקבע; קבע ה שר כאמור, יחולו על אותן החברות ההוראות לפי סעיפים 142 עד 145 .

(ג) הוראות הפרק הרביעי יחולו על חברה ציבורית שחל עליה האמור בסעיף קטן (א) כאילו היתה חברה פרטית .

פרק שישי: תקנות

366. ביצוע ותקנות

(א) ה שר רשאי לקבוע תקנות לביצוע חוק זה.

(ב) תקנות לפי חוק זה טעונות אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

חלק עשירי: ביטול, הוראות מעבר, תחולה ותחילה

367. ביטול פקודת החברות

(א) פקודת החברות בטלה, למעט - (1) סעיפים 164 עד 201, 244 עד 367, 370 עד 382, וכן סעיפים 1 ו-394 ככל שהם נוגעים לאיגרות חוב מובטחות, שעבודים ופירוק, וזאת הן לגבי חברות שהתאגדו לפני תחילתו של חוק זה והן לגבי חברות שהתאגדו לפי חוק זה; (2) סעיף 33, שימשיך לעמוד בתוקפו לגבי חברות שקיבלו פטור לפי סעיף 32 לפני תחילתו של חוק זה; (3) סעיף 369, שימשיך לעמוד בתוקפו לגבי חברות שנמחקו בהתאם לסעיף 368 לפני תחילתו של חוק זה; (4) ההוראות והתנאים לענין שינוי תזכיר - לגבי חברה שחל עליה סעיף 24 לחוק זה.

(ב) פירושן של ההוראות כמפורט בסעיף קטן (א) ייעשה, במידת האפשר, לאור הוראות חוק זה.

368. הוראות מעבר לגבי תחולת הוראות ב תקנון המצוי

(א) הוראות סעיפים 23 עד 29, 51, 58 ו-91 שבתוספת השניה לפקודת החברות, יראו אותן כאילו נכללו בתקנונה של חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק זה, אם הוראות אלו חלו עליה ערב תחילתו של חוק זה לפי הוראות סעיפים 10 או 11 לפקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, וזאת כל עוד לא שונה ה תקנון לפי סעיף 20 .

(ב) יראו תקנון של חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק זה כאילו נכללה בו הוראה ולפיה ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף, כאמור ב סעיף 107 , אלא אם כן נקבע ב תקנון אחרת, וזאת כל עוד לא שונה ה תקנון לפי סעיף 20 .

369. הוראות מעבר לענין מניות חברה אם בבעלות חברה בת

(א) אין בהוראות סעיף 309(ב) כדי לשנות מזכויות ההצבעה מכוח מניות בחברה אם שרכשה חברה בת או שרכש תאגיד אחר בשליטת החברה האם לפני תחילתו של חוק זה, ככל שזכויות הצבעה אלה היו מוקנות להם לפי דין.

(ב) נרכשו מניות כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר תחילתו של חוק זה רכשה חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה האם מניות נוספות מאותו הסוג ולאחר מכן נמכרו חלק מהמניות, יראו, לענין זכויות ההצבעה מכוח המניות שנותרו, כאילו נמכרו תחילה המניות שנרכשו לאחר תחילתו של חוק זה.

370. תחולה על חברה מוגבלת בערבות

חברה שערב תחילתו של החוק היתה חברה מוגבלת בערבות, כהגדרתה בפקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, ולא היה לה הון מניות, יחולו עליה הוראות חוק זה ויראו את חבריה כבעלי מניות בחברה, שיש לה הון מניות ללא ערך נקוב.

371. הוראות מעבר לענין מבקר פנימי

מי שכיהן כמבקר פנימי ב חברה ציבורית ערב תחילתו של חוק זה על פי אישור לפי סעיף 3(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, יוכל להמשיך ולכהן כמבקר פנימי באותה חברה.

372. דירקטור מקרב הציבור

דירקטור מקרב הציבור שמונה לפי הוראת סעיף 96ב לפקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו לענין הפרק הראשון לחלק השישי כדירקטור חיצוני, ואולם לענין משך הכהונה ולענין חידוש הכהונה יחולו הוראות פקודת החברות, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה.

377. תחילה

תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים להלן, ביום כ"ה בשבט התש"ס (1 בפברואר 2000): (1) סעיפים 87 עד 89 ייכנסו לתוקף לאחר פרסום תקנות לביצוען, ובמועד שייקבע באותן תקנות; (2) סעיפים 143 ו-145 ייכנסו לתוקף בתום שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה או במועד מוקדם מזה שיקבעו ה שר ושר האוצר, ובלבד שנקבעו תקנות לפי סעיף 144(1); מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 143 ו-145 יפורסם מראש ברשומות; (3) סעיף 36(א1) ל חוק ניירות ערך , כנוסחו בסעיף לחוק זה, ייכנס לתוקף ביום כניסתם לתוקף של סעיפים 143 ו-145 לחוק זה, כאמור בפסקה (2).

378. פרסום

חוק זה יפורסם ברשומות בתוך 45 ימים מיום קבלתו בכנסת.

 

תגובות