*ארבע עשר - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

9 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

  1. בראשית יד5: "ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים" (פירוט)
  2. בראשית לא41: "זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים" (פירוט)
  3. יהושע טו36: "ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן"
  4. יהושע יח28: "וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית ערים ארבע עשרה וחצריהן זאת נחלת בני בנימן למשפחתם"
  5. מלכים ב יח13: "ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם" (פירוט)
  6. ישעיהו לו1: "ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם"
  7. יחזקאל מ1: "בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד ה' ויבא אתי שמה" (פירוט)
  8. יחזקאל מג17: "והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים"
  9. דברי הימים ב יג21: "ויתחזק אביהו וישא לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות"

תוצאות חיפוש במפתח הנושאים

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: ארבע עשר