פירוש שד"ל על דברים פרק ד

קוד: שד"ל דברים ד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ב ] לא תוסיפו: צריך שתשמעו אל החוקים והמשפטים האלה לא בלבד לעשותם, כי גם לעשותם בלי תוספת ומגרעת, וכל זה מפני שהרבה מתועבות העכו " ם נמשכו מעט מעט מן המנהגים הקדמונים אשר היו בעצמם ישרים; וע ' למטה י " ב כ " ט, ל, ל " א י " ג א '.

[ ה ] לעשות כן: כן דוקא בלא תוספת ומגרעת.

[ ו ] אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון וגו ': מכאן סתירה לדברי האומרים כי החוקים אשר חקק משה לבני ישראל לקוחים הם מחוקי המצרים ושאר עמים שבימיו. הלא בני דורו של משה היה להם לדעת הדבר הזה יותר ממנו אנחנו אלה פה, ואיך יהיה משה טיפש כל כך או עז פנים כל כך, לומר לישראל כי הגויים בשמעם את החוקים האלה יאמרו שישראל עם חכם ונבון? הלא היה להם לומר שהם עם סכל וגרוע, שתורתם גנובה מעמים אחרים. וגדולה מזאת איך יאמר אחר כן: ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת , - אם התורה הזאת לקוחה היתה מתורות שאר גויים? הלא לכל המעט נצטרך להודות כי התורה האלקית בירדה האוכל מתוך הפסולת וקיימה מכל החוקים הנוהגים בעולם בימים ההם רק אותם, שראתה החכמה העליונה ישרים וצדיקים ומועילים, וביטלה החוקים הרעים או עשתה בהם שינוי והפכה אותם מרע לטוב. רק עם חכם ונבון: מילת רק ענינה כאן: בודאי, בלי ספק, עיין מה שכתבתי בבראשית כ ' י " א.

[ ז ] המצוות שני מינים, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. על הראשונות יאמרו: רק עם חכם ונבון, יען מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים וגו ', והשניות לא יבינו הגויים את טעמיהם, אבל יראו כי בשמירתן השגחת ה ' דבקה בישראל: כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו וגו '.

[ י ] ע ' " בכורי העתים " תקפ " ח 141.

[ יא ] וההר בוער באש: ההר עצמו היה חושך, ועליו למעלה עד לב השמים היה אש, כי ירד עליו ה ' באש.

[ טז ] סמל: ע ' יחזקאל ג ' ודה " י ב ' ל " ג ט " ו.

[ יט ] אשר חלק ה ' אלקיך אותם: הניחם לחלקם, כלומר שדבקו בהם העמים ולקחום לחלקם, כי דרך העברים ליחס כל דבר אל הקל.

[ כ ] כור הברזל: לא אמר כור הזהב אלא הברזל, והטעם מקום נורא ואיום ( לרוב האש שעושים בו) שאי אפשר לעמוד בו.

[ כח ] ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם: אחר שעבדתם אלילים לרוע בחירתכם תגלו בין האומות ותעבדו אלילים אחרים לא ברצונכם אלא בהכרח ( דון יצחק). וידוע כי מה שאדם עושה בעל כרחו יהיה לו לזרא וימאסהו, לפיכך אמר אחר זה: ובקשתם משם את ה ' אלקיך. וכן מצאנו כי אחר שגלו לבבל והוכרחו להשתחוות לצלם דהבא, בטל מהם יצר ע " ז ולא זנו עוד אחרי אלהים אחרים, זולתי קצת בני אדם בבית שני, שהלכו אחרי אלילי היונים, לא מהיות עבודת האלילים חביבה להם, אלא למצוא חן בעיני המלכים והשרים.

[ לד ] או הנסה אלקים: אין ספק שהוא חול, כדעת רש " י ורמבמ " ן, ולפיניהם דונש בן לברט בהשגותיו על רבינו סעדיה הנמצאות בידי בכ " י. ובדברי ראב " ע בספר שפת יתר סימן ק " א נפלו טעויות סופר והשמטת מילות, אשר בגללן אין לסימן ההוא הבנה.

[ לז ] בפניו: בלכתו עמך.

[ מ ] לפי דעתי כך היה ראוי להטעים: ולמען תאריך ימים על האדמה, ויהיה " כל הימים " חוזר אל " למען תאריך ימים ". לא אל " נותן לך ". - עד כאן פירוש י " א יום, ונשלמה ההזהרה אשר היא כהקדמה לכריתת הברית שהיה בדעתו לכרות עם באי הארץ, ועכשו מגיד מה שעשה אז משה, ואח " כ התחיל הברית אשר כרת אתם בערבות מואב.

[ מט ] ים הערבה: הוא ים המלח.


תגובות