קידוש לפורים

קוד: קידוש לפורים בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: אלמוני

אל: אתר אש התורה

"יום הפורים ויכולו השמים מספרים כבדו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה שרה אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו לקול מצוות ה' אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום תאמצנו היום תגדלנו בימין צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה ידע יצרם שהם בשר ודם צפרדע כינים ערוב דבר שחין ארבה חושך מכת בכורות ר' יהודה היה נותן בהם סימנים ואלו הן הצרי והציפורן והחלבנה משקל שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה זה כפרתי זה חליפתי זה היין יכנס לגרוני ואני אכנס לעולם שכולו שכרות"

התוכלו לזהות את כל הפסוקים המשובצים כאן?


תגובות