40 = ערך רעיוני ולא נומרי

קוד: 40= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: ארנון (naharon @ hotmail.com)

אל:

תגובה ל: מספרים שנכתבה ב14:57:11  07.03.2005


פרופ' קאסוטו, בספרו מאדם עד נח, בפרק ההקדמה לספר תולדות האדם, כותב כי בשתי תעודות קדומות שנמצאו, מיוסדת הכרונולוגיה השומרית על שיטת ה-60. גם אצלנו במקרא, בתלמוד ובמדרשים מקובלת שיטה דומה לזו. בנוסף למספר 7 המפורסם. כוונתי למספר 40 המופיע כ-130 פעם, אם לא למעלה מזה, במקורותינו. במילים אחרות, המספר 40 הוא יותר בעל אופי וערך מסוים מאשר בעל ערך נומינלי.

אפתח במספר זה המופיע בפרשת כי תצא, מאחר שבו נמצא המאפיין ביותר, ודווקא בשל העובדה כי ה-40 כאן אין כוונתם ל-40 אלא ל-39 (לפי חז"ל, וראה בתפילת יום כיפור אומרים, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם מלקות 40 ולמה שינו?). בפסוק "40 יכנו לא יוסיף", אומרת המשנה במסכת מכות: "כמה מלקין אותו? 40 חסר אחת. ולא נאמר 39. דבר דומה מופיע בפרק כלל גדול במס' שבת שבו נאמר במשנה: "אבות מלאכות 40 חסר אחת, ולא נאמר 39.

את המאפיין לתופעה זו וכמעט לכל מספרי ה-40 המופעים במקורותינו אפשר למצוא במספר 40 המופיע לראשונה במקרא והוא בפסוק בפר' נח: "כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה" על המילים 40 אומר רש"י "כנגד יצירת הולד" וזה מזכיר לנו את הנאמר ע"י רב בדף הראשון במסכת סוטה. "40 יום לפני יצירת הולד בת קול יוצאת וכו'". על כן נראה לי, כי המספר הזה קשור ליצירה או משך זמן של יצירה או שינוי מהותי בדבר מסוים הדומה ליצירה.

הרעיון מתייחס גם לכפולות של 40, כמו ארבע מאות או 40 אלף, שנראה בהמשך. כמו כן קשור המספר בדבר שלם או בתקופה שלמה. ואביא מספר דוגמאות:

מספרים שהם כפולות של 40 נראים כמבוססים על אותו רעיון, למשל: 

מכל הנאמר לעיל עולה כי המספר 40 הוא בעל ערך רעיוני מסוים ולאו דווקא בעל ערך נומירי. פרט למספר"אחד מ-40 עין טובה" או מספר ימי החניטה במצרים ו-40 הימים של מוסא דאג. נראה לי כי אפשר היה לכתוב כל מספר אחר ולא היה מעלה או מוריד מהעניין. כולל 40 שנות הליכה במדבר, שנראה מהכתובים שלא הלכו יותר משנתיים.

וכל זאת למה? כי בתורה, האירוע המאוחר ביותר המתוארך, הוא "בשנה השנית לצאתם ממצרים" בתחילת ספר במדבר. ואילו בספר דברים פרק א (ג) נאמר "וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי עָשָׂר חדֶשׁ בְּאֶחָד לַחדֶשׁ" זו פתיחת נאומו של משה במשנה תורה, אך על זה בדיוק אני כותב. על יתר 38 שנה לא מסופר כלום. כתוב רק "והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלושים ושמונה שנה" (דברים ב' פס' י"ד) קשה לתאר שב-38 שנה לא קרה כלום ובני ישראל לא הטרידו את משה (דוד המלך אמר "40 שנה אקוט בדור").

רש"י אומר על פסוק י"ז בהמשך: "ויאמר ה' אלי" וגו' - אבל משילוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפ' [זו] וידבר אלא ויאמר ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתיחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעת".

תגובות