גאולות - מימי התנ"ך ועד ימינו

קוד: גאולות - מימי התנ"ך ועד ימינו בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: מאיר שלוש, מוריה קדוש

אל: שיעור נח"ת ירושלים ט אדר ס"א

הסיכומים כתובים כמו ש אני ( אליאב ) הבנתי אותם וניתן לפנות אלי בכל בעיה טכנית או אחרת.

שיעור של מאיר שלוש ומוריה קדוש הועבר במחוז ירושלים בט' אדר תשס"א

גאולות.

אף גאולה לא היתה אמיתית באמת.

שמות י"ב,ל"א: "...קומו לכו מתוך עמי...וברכתם גם אותי...וינצלו את מצרים"

לאחר מכן העם מודה לה' שהוציא אותו. (שירת הים)

במתן תורה העם מתגבש ונהיה עם .

שמות ל"ב: חטא העגל – תחילת הירידה ברוחניות העם.

במדבר י"ג: העם צריך לקחת אחריות על עצמו אבל הם חוטאים בחטא המרגלים.

במדבר כ"ז: "יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה" התנתקות מהירידה הרוחנית שהיתה להם מהגאולה, ויהושע הופך למנהיג.

במדבר ל"ג,נ': "...והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם" אם לא תכבשו את כל הארץ.

יהושע ו',א': כובשים את יריחו ו מכיוון שהגאולות לא מושלמות : שופטים א': "...לא הוריש...וישב בקרבו"

שמואל א' ד',א': מלחמה עם פלישתים "...ויבא איש בנימין מן המערכה...ותזעק כל העיר...ותשבר מפרקתו וימת" מגיע עד כדי שהעם רוצה "מלך ככל הגוים" (שמו"א,ח) והגאולה תרד לטמיון. ממליכים את שאול ועכשיו מצפים לתקופה של ממלכה טובה אבל "נסכלת לא שמרת את מצות ה'...בקש ה' לו איש כלבבו" (שמו"א,י"ג) ואחרי שני פרקים: "יען מאסת את דבר ה' וימאסך ה' ממלך" דוד מולך אבל אז מגיע שמו"ב י"ג : חטא דוד ובת שבע --> משל כבשת הרש -->"לקחתי את נשיך מבתיך..."--> עונש חמור [רעה מביתו] מרד אבשלום(ט"ו) --> חטא ספירת העם --> עונש: דֶבֶר. וממשיך ב מלכים מרד אדניה --> המלכת שלמה בגיחון --> חטא שלמה(י"א).

מלכ"א י"ד,ז: ירבעם – "ותרע לעשות מכל אשר לפניך לכן הנני מביא רעה בביתך" מלכ"ב י''ז,א': הושע בן אלה "ויעש הרע בעיני ה'" גלות עשרת השבטים. הביאו במקומם אנשים אחרים לארץ שהם השומרונים.

מלכ"ב כ"ד,ח': יהויכין - "בעת ההיא עלה נבוכדנאצר...וישם המצור...ויקח אותו..." ובגלל זה "לא נשאר זולת דלת עם הארץ" האנשים שיכולים לעזור בעיתות מלחמה נלקחו.

מלכ"ב כ"ה,א: צדקיהו – "בא נבוכדנאצר מלך בבל...ויבנו עליה דיק סביב....ותבקע העיר...וישרף את בית ה' ואת בית המלך...ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לכורמים וליוגבים"

מלכ"ב כ"ה,כ"ב: "ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה...ויכו את גדליהו וימת...ויקומו כל העם...ויבוא מצרים כי יראו מפני כשדים"

עזרא א': היתה הכרזת כורש ו-4 עליות בשיבת ציון. לאחר 10 שנים עולה נחמיה ועוד עם ומבצרים את עצמם ואז מתחיל שוב השלטון היהודי בארץ .

לאחר כ-100 שנה אלכסנדר מוקדון כובש את הארץ ואז מתחילה תקופת סלווקוס בית תלמי שאנו מכירים בגלל המכבים. המכבים ניסו להקים שלטון יהודי שאמנם שלט כמה שנים אבל לאחר קצת זמן נפסק – וזה כשאלכסנדר ינאי עלה לשלטון. אחריו שלומציון המלכה --> פומפיוס --> חורבן הבית השני --> מרד בר-כוכבא --> חותמים את המשנה --> חותמים את הגמרא. בינתיים בארץ ישראל נשארו קומץ יהודים שהמוסלמים נתנו להם לחיות בירושלים. עד שנת 1600 היו מנהיגים מושחתים מאוד. בשנת 1662 קם משיח שקר – שבתאי צבי – וגילו שהוא שקרן אבל היה משבר אמוני חמור מאוד. באותה התקופה קמה החסידות שהיא אומרת שרק לאחר ש כל ישראל יגיע לתכלית הרוחניות יגיע המשיח. היה עוד פתרון דומה לזה – ההשכלה. עם-ישראל האמין בשני מישורים: לאומי: חוזרים לארץ ישראל. ו אוניברסלי: אין מלחמות וכולם מכגיעים לשלום. ההשכלה היא פתרון במישור אחר – לא רוצים גאולה לכן גם הורידו את התפילות שמדברות על ירושלים. אחרי זה היו את כל העליות לארץ (העליה הראשונה השניה וכו'), מלה"ע הראשונה, ירושלים נכבשת ע"י הבריטים, הצהרת בלפור, השואה,

הקמת המדינה , שחרור ירושלים <-- התקדמות לגאולה.

ושנזכה להגיע לגאולה האחרונה השלמה והאמיתית, בקרוב מאוד...

תגובות