בניית חומת ירושלים

קוד: בניית חומת ירושלים בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

בנחמיה ג יש תיאור מפורט של שיפוץ חומת ירושלים ע"י היהודים, תחת הנהגת נחמיה. הטבלה שלפניכם מסכמת את הפרק:

פסוק אדם מקום הערות
1 ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים ויבנו את שער הצאן -- המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו;
1 ועד מגדל המאה קידשוהו
1 עד מגדל חננאל
2 אנשי ירחו ועל ידו בנו
2 זכור בן אמרי ועל ידו בנה
3 בני הסנאה ואת שער הדגים בנו... המה קירוהו -- ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו.
4 מרמות בן אורייה בן הקוץ ועל ידם החזיק
4 משולם בן ברכיה בן משיזבאל ועל ידם החזיק
4 צדוק בן בענא ועל ידם החזיק
5 התקועים ועל ידם החזיקו ואדיריהם לא הביאו צווארם, בעבודת אדוניהם
6 יוידע בן פסח, ומשולם בן בסודיה ואת שער הישנה החזיקו... המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, ומנעוליו ובריחיו
7 מלטיה הגבעוני, וידון המרונותי; אנשי גבעון, ו המצפה ועל ידם החזיק... ל כיסא פחת עבר הנהר
8 עוזיאל בן חרהיה צורפים על ידו החזיק
8 חנניה בן הרקחים ועל ידו החזיק... ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה.
9 רפיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים ועל ידם החזיק
10 ידיה בן חרומף ועל ידם החזיק... ונגד ביתו
10 חטוש בן חשבניה ועל ידו החזיק
11 מלכייה בן חרים, וחשוב בן פחת מואב... החזיק... ואת מגדל התנורים. מידה שנית...
12 שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים; הוא ובנותיו ועל ידו החזיק
13 חנון ו יושבי זנוח את שער הגיא החזיק... המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו;
13 ואלף אמה בחומה, עד שער השפות
14 מלכייה בן רכב, שר פלך בית הכרם ואת שער האשפות, החזיק... הוא יבננו--ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.
15 שלון בן כל חוזה, שר פלך המצפה ואת שער העין החזיק... הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו
15 ואת חומת בריכת השלח לגן המלך
15 ועד המעלות היורדות מעיר דויד.
16 נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בית צור אחריו החזיק... עד נגד קברי דויד
16 ועד הבריכה העשויה
16 ועד בית הגיבורים.
17 הלויים, רחום בן בני אחריו החזיקו
17 חשביה שר חצי פלך קעילה--לפלכו על ידו החזיק
18 אחיהם, בוויי בן חנדד, שר חצי פלך קעילה אחריו החזיקו
19 עזר בן ישוע, שר המצפה... ויחזק על ידו... מ נגד עלות הנשק המקצוע. מידה שנית...
20 ברוך בן זכיי... אחריו החרה החזיק... מן המקצוע--עד פתח בית אלישיב, הכוהן הגדול. מידה שנית...
21 מרמות בן אורייה בן הקוץ... אחריו החזיק... מפתח בית אלישיב, ועד תכלית בית אלישיב. מידה שנית...
22 הכוהנים, אנשי הכיכר ואחריו החזיקו
23 בנימין וחשוב אחריו החזיק... נגד ביתם
23 עזריה בן מעשיה בן ענניה אחריו החזיק... אצל ביתו
24 בינוי בן חנדד... אחריו החזיק... מבית עזריה, עד המקצוע מידה שנית...
24 ועד הפינה.
25 פלל בן אוזיי מנגד המקצוע, ו המגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה.
25 פדיה בן פרעוש אחריו
26 והנתינים -- היו יושבים בעופל: עד נגד שער המים למזרח,
26 ו המגדל היוצא.
27 התקועים... אחריו החזיקו... מנגד המגדל הגדול היוצא, ועד חומת העופל. מידה שנית...
28 הכוהנים -- איש לנגד ביתו. מעל שער הסוסים החזיקו
29 צדוק בן אימר, אחריו החזיק... נגד ביתו
29 שמעיה בן שכניה, שומר שער המזרח. ואחריו החזיק...
30 חנניה בן שלמיה, וחנון בן צלף השישי... אחריו החזיק... מידה שני;
30 משולם בן ברכיה אחריו החזיק... נגד נשכתו
31 מלכייה בן הצורפי אחריו החזיק... עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד,
31 ועד עליית הפינה.
32 הצורפים והרוכלים ובין עליית הפינה ל שער הצאן החזיקו

יש שני מרכיבים עיקריים בפרק: האנשים והמקומות. בדף זה נתייחס לאנשים; במאמר חומת ירושלים נתייחס למקומות.

 

מידה שנית

על 7 אנשים נאמר שהם בנו "מידה שנית". יש כמה פירושים לביטוי; הפירושים המקובל הוא שהם בנו שני חלקים (שתי מידות) מהחומה. לגבי חלק מהם ברור מהם שני החלקים שהם בנו:

לגבי השאר זה פחות ברור:

 

 

 

תגובות