מלכודת העוונות

קוד: ביאור:משלי ה22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ה22: "עַווֹנוֹתָיו יִלְכְּדֻנוֹ אֶת הָרָשָׁע, וּבְחַבְלֵי חַטָּאֶתוֹ יִתָּמֵךְ"

משלי ה23: "הוּא יָמוּת בְּאֵין מוּסָר, וּבְרֹב אִוַּלְתּוֹ יִשְׁגֶּה"

הפסוקים מדברים על אדם אויל = שטחי, ההולך אחרי תאוותיו (הנמשלות לאישה זונה) ואינו חושב על התוצאות. החכם מזהיר אותו, שהוא נכנס למלכודת שלא יוכל לצאת ממנה:

עוונותיו - של האיש השטחי - ילכדונו - ילכדו אותו - אֶת הרשע - עם הרשע; האויל אינו רשע, אך ברגע שהתחיל לחטוא, הוא הכניס את עצמו לחברה של רשעים, ונכנס למלכודת של "התמכרות חברתית", כל האנשים בסביבתו כבר רגילים לכך שהוא חוטא ומצפים ממנו שימשיך לחטוא, וכבר קשה לו להפסיק. ובחבלי חטאתו ייתמך - הוא ממשיך לחטוא כי החטא מזכה אותו בתמיכה חברתית.

הדרך להינצל מההתמכרות החברתית הזאת נרמזת בפסוק הבא: מוסר = מתיחת ביקורת על-ידי ייסורים וצרות; הוא ימות באין מוסר - אותו אויל יישאר עד יום מותו באותו מצב, אם לא יקבל מוסר - אם לא יסכים לסבול ייסורים ודברי ביקורת מהחכמים המנסים להחזיר אותו לדרך הטובה; וברוב איוולתו ישגה - אם ימשיך להיות שטחי ולהתעלם מתוצאות מעשיו, ימשיך לעשות שגיאות עד יום מותו.

מקורות ופירושים נוספים

ובחבלי חטאתו ייתמך - פירשנו שהכוונה לחבלי קשירה; ויש שפירשו שהכוונה לחבל תליה: "ובחבלי תטאתו יתמך - יתלה, שהתלוי נתמך בחבל שהוא תלוי בה" (רש"י);"בהחבלים הנעשים מחטאתו בהם יהיה נשען כאשר יתלוהו בהם, ר"ל העון עצמו יקטרג עליו ויפרע ממנו" (מצודות).

ויש שפירשו שהכוונה לחבלי לידה: "עוונותיו ילכדונו את הרשע - מה אדם פורש מצודה ולוכד דגים מן הים, כך עוונותיו פורש מצודה לחוטא ללכדו... ובחבלי חטאתו ייתמך - מה האישה הזאת, אין נזכרים עוונותיה אלא בשעת חבליה, כך אין עוונותיו של אדם נזכרים אלא בשעה שהוא בא לחבלי שאול...(מדרש משלי).

העוון נמשל לחבל גם ב ישעיהו ה18: "הוֹי, מֹשְׁכֵי העון בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא, וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה".

יש שפירשו שהפסוקים מדברים על אדם רשע, שעוונותיו לוכדים אותו: "עונותיו - עונות הרשע הם ילכדו אותו, ולתוספות ביאור אמר את הרשע"; אך לענ"ד הפסוקים מדברים על אדם אויל - שטחי - שאינו בהכרח רשע, אך עוונותיו גורמים לו להילכד במלכודת של חטאים יחד עם חברים רשעים. הראיה לכך היא המשפט האחרון בקטע - וברוב איוולתו ישגה - המלמד שהכוונה לאויל. אילו הכוונה היתה לרשע, היה כתוב "וברוב רשעתו ישגה". ראו גם: פסוקים נוספים על אוילים ותוכחות

בפסוקים קודמים בפרק נאמר, שמותר לאדם לשגות עם אשת נעוריו, אך לא עם אישה זרה (ראו שגיאות של אהבה); בפסוק שלנו נאמר, שמי שאינו שומע לעצה זו, ישגה באיוולתו עד יום מותו. באופן דומה פירשו חז"ל, על-פי שיטתם שהאישה היא משל לתורה: "לא רצה לשגות בדברי תורה, עכשיו ברוב איוולתו ישגה" (מדרש משלי).

מאמרים מאתר ויקיטקסט:
 • "והשונא תוכחת ושונאים מוכיחים הפסידו את שני העולמות: רכשו לעצמם שם רע ופרישה מן הציבור בעולם הזה,וההשתקעות בעונש אלהים בעולם הבא, ויפטרו מהעולם הזה מתוך ספקות בשטתם ובאין נכונה בדתם, וכמו שנאמר בהם (משלי ה כג): "הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה", (משלי י כא): "ואוילים בחסר לב ימותו", לא ישיגו ממנו (מהעוה"ז) דבר יעזרו בו, ולא יסוד יאחזו בו, יגששו כעורים" (ראב"ם על חכם עדיף מנביא).
 • "אמר רבי אמי: לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות באין מוסר וברוב אולתו ישגה" (בבלי סנהדרין קו ב).
 • "ראה היאך דברי תורה מאירין לאדם בשעה שעוסק בהן וכל מי שאינו עוסק ואינו יודע הוא נכשל משל למי שעומד באפילה בא להלך מצא אבן ונכשל בה מצא ביב נופל בו הקיש פניו בקרקע למה שלא היה בידו נר כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה, כג): "הוא ימות באין מוסר" ואין מוסר אלא ד"ת שנאמר (שם ד, יג) "החזק במוסר אל תרף" למה הוא מת לפי שאינו יודע בתורה והולך וחוטא" (שמות רבה לו ג).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • הרב אלבז בגילוי על נבואות הזוהר - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות...: ... הוא (הדין) קורה בלי כוונה למעלה ולמטה ע"י מלאך החבלה ההוא, ונענש כשלא השגיחו עליו מלמעלה, ועליו נאמר: "עוונותיו ילכדנו את הרשע, ובחבלי חטאתו ייתמך" (שם, ... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: וז"ש ג"כ הכתוב (משלי ה, כב), "עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך", שנתקשר בחבל חזק ע"י חטאתו עם עצם הרע, והוא עצמו כריתת הנפש שנפסק משרשה העליון כמ"ש ... (cache)
 • משלי רועים וצאן אצל הושע בן בארי - אשמת הצאן/ ד"ר נפתלי טוקר: בהסתמך על משלי ה', כב: עוונותיו ילכדנו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך. 6. חזור. ה' לימדה לחרוש ולשאת את עול המצוות, אברבנאל, ראב"ע. מלומדה מלשון חורשת בהסתמך 7. ... (cache)
 • more "עוונותיו ילכדנו את הרשע ":
 • Au service de l'Ecriture - LE COEUR DANS LA BIBLE 1: La folie fait la joie de l'homme privֳ© de sens, l'homme intelligent va droit son chemin. ֲ» (Pr 15,21). עוונותיו ילכדנו את־ הרשע ובחבלי חטאתו יתמך ׃ ... (cache)
 • נפש החיים: כמ''ש (משלי ה') עונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך. תיסרך רעתך גו' (ירמי' ב') כמו שנתבאר שכאשר האדם עושה אחת ממצו' ה' אשר לא תעשנ' הפגם והחורבן נרשם ... (cache)
 • more "הרשע ובחבלי חטאתו יתמך ":
 • הלכה יומית - כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת: 30 אפריל 2009 ... במסכת סנהדרין (קו:) לגבי דואג האדומי, לא מת דואג עד ששכח תורתו, שנאמר, הוא ימות באין מוסר וברוב איולתו ישגה. מפני שהיה לומד ואינו מקיים. ... (cache)
 • פרשת תצוה: מצא עבירה ונכשל בה ומת, שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה): הוא ימות באין מוסר, ואין מוסר אלא דברי תורה, שנאמר (שם ד) החזק במוסר אל תרף. למה הוא מת? ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: למה שלא היה בידו נר, כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת, שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה) הוא ימות באין מוסר. ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר (שם ... (cache)
 • ויגש ג€“ ממדרשי חז"ל: מצא עבירה ונכשל בה ומת, שכן רוח הקודש צווחת: (משלי ה) הוא ימות באין מוסר! ואין מוסר אלא ד"ת (דברי תורה) שנאמר: (שם ד) החזק במוסר אל תרף. למה הוא מת? ... (cache)
 • איך לאהוב ביקורת?: הבער = הטיפש כמו בהמה: "אהב מוסר אהב דעת, ושנא תוכחת - בער "; האויל = השטחי: "יראת ה' ראשית דעת; חכמה ומוסר אוילים בזו ", "הוא ימות באין מוסר; וברב אולתו ... (cache)
 • מדרש רבה - תצוה: ... בידו נר כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה) הוא ימות באין מוסר ואין מוסר אלא ד"ת שנאמר (שם ד) החזק במוסר אל ... (cache)
 • ספר משלי: הוא "ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה" (ה 23). בודאי מובלע כאן רעיון הגמול: הרעה הבאה על החוטא הנה עונש על חטאו. אך אין רעיון הגמול בס' משלי חופף רעיון זה ... (cache)
 • לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד - לפרשת תצווה - פכים קטנים - תפוז בלוגים: 22 מאי 2008 ... כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת, שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה) הוא ימות באין מוסר. ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר (שם ד) ... (cache)
 • ספר גלגולי נשמות: 15 פברואר 2009 ... והוא כמו שאמר הכתוב (משלי ה) הוא ימות באין מוסר, וברוב אולתו ישגה. בחן אחי המשל הזה, והשיבהו אל מחשבתך, והתבונן מספר תורת אלוהיך מה ... (cache)
 • הא-לוהים לפי התנ"ך: עוונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלי חטאו ייתמך, הוא ימות באין מוסר וברוב איוולתו ישגה". הסבר: שלמה המלך מלמד שהאדם יתאבל לאחר מותו על מעשיו (". ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת תולדות: ... הוּא יְמוּת בְּלָא מַרְדּוּתָא וּבְסוּגְאֵי דְשַׁטְיוּתֵיהּ נִטְעֵי: רש''י הוא ימות באין מוסר. בשביל שלא לקח מוסר: ... (cache)
 • לקחת את המצוות ללב: (סנה ' קו / ב) אמר רבי אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו שנאמר (משלי ה כג) הוא ימות באין מוסר וברוב אולתו ישגה... * גם בפסוקים י, יד, ובפרק כד ז כתובה המילה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: הוא ימות באין מוסר וברוב אולתו ישגה. א"ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו שנאמר הוא ימות באין מוסר. א"ר יוחנן שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג, אחד ששכח תלמודו, ... (cache)

תגובות