התרפית ביום צרה - צר כחכה

קוד: ביאור:משלי כד10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כד10: "הִתְרַפִּיתָ בְּיוֹם צָרָה צַר כֹּחֶכָה"

אם התרפית (התעצלת) ביום שבאה צרה על אנשים אחרים, ולא מיהרת להציל אותם - יצר (יתמעט) כוחך, ולא תוכל להציל את עצמך ביום שתבוא צרה עליך -

דקויות

1. ע"פ הפשט, יש לקרוא " התרפית ביום צרה - צר כוחכה ": אם תתרפה כאשר באה צרה על מישהו אחר, ולא תשתמש בכל כוחותיך כדי לעזור לו - ה' יצר ויחליש את כוחך (רש"י, מלבי"ם, מצודות); פירוש זה מתאים לפסוקים הבאים, המלמדים כי חובה להציל חיים ולא להתעצל גם כשיש ספק. כך נאמר גם ב אסתר ד14: "כִּי אִם הַחֲרֵשׁ תַּחֲרִישִׁי בָּעֵת הַזֹּאת - רֶוַח וְהַצָּלָה יַעֲמוֹד לַיְּהוּדִים מִמָּקוֹם אַחֵר, וְאַתְּ וּבֵית אָבִיךְ תֹּאבֵדוּ; וּמִי יוֹדֵעַ אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת?" (פירוט).

2. אולם יש שפיסקו " התרפית - ביום צרה צר כוחכה ", ופירשו: "כל המרפה עצמו מדברי תורה - אין בו כוח לעמוד ביום צרה" (רבי טבי בשם רבי יאשיה, בבלי ברכות סג א; רבי אבהו, מדרש משלי), "אפילו מצוה אחת" (רבי אמי בר מתנה בשם שמואל, שם; רבי לוי, שם), "אם התרפית מהשתדלות הראוי בקנין החכמה - הנה בבא יום צרה אז כחך צר וקצר מעמוד כנגד הצרה ההוא" (רלב"ג).

בדומה לכך פירש הרמב"ם: "אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה; אלא במי שממית עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו, לעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז (במדבר יט יד): "זאת התורה אדם כי ימות באהל": אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמה. וכך אמר שלמה בחכמתו: התרפית ביום צרה צר כחך. ועוד אמר (קהלת ב ט): "אף חכמתי עמדה לי": חכמה שלמדתי באף, עמדה לי." (רמב"ם הלכות תלמוד תורה ג, טור יורה דעה רמו).

ועל כך נאמר ב תהלים קיט86: "כָּל מִצְוֹתֶיךָ אֱמוּנָה": כל התורה והמצוות הן בעצם אימון לנפש; מטרתן העיקרית היא לאמן את האדם למשול ביצריו וברגשותיו, כך, כשיגיע יום צרה יוכל לתפקד בצורה הטובה ביותר; "קשה באימונים - קל בקרב". אולם, מי שמתרפה באימונים, אינו לומד כראוי ואינו מושל ברגשותיו כדי לקיים מצוות - גם ביום צרה יהיה חלש.

מקורות ופירושים נוספים

הצל לקוחים למות / פירוש אקטואלי מאת רמי ניר

הקבלות

חז"ל פירשו את הפסוק גם על מי שמתלבט ומהסס יותר מדי בעת צרה לאומית, והביאו כדוגמה את פינחס: "התחיל אומר בינו לבין עצמו 'ומה אעשה? איני יכול! שנים יכולין לאחד, שמא אחד יכול לשנים?!' עד שהוא נוטל עצה בינו לבין עצמו, הנגף נוגף, והקב"ה אומר '(משלי כד, י): התרפית ביום צרה וגו' הצל לקוחים למות כי תאמר הן לא ידענו זה - אני מעיד עליך, שנאמר (שם, יב) "הלא תֹכֵן לבות הוא יבין" (שמות רבה לג ה).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם: "אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה - אין בו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר: 'התרפית ביום צרה צר כחכה'". ומסביר רש"י: "'התרפית' - מדברי תורה? ביום צרה צר ... (cache)
 • אורות - זרעונים - ד. מעשי יצירה ג€“ ויקיטקסט: 5 פברואר 2009 ... על פי בבלי מסכת ברכות ס"ג א': "אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר כחכה"; ג†‘ על פי ... (cache)
 • ויצא: וזהו שכתוב, "התרפית ביום צרה צר כחכח". התרפית, פירושו, אם הרפה ידיו מתורה. ביום צרה צר כחכה: שואל מהו צר כחכה, ומשיב, צר כח כה, דהיינו נוטריקון של כחכה. ושיעור הכתוב, הוא ... (cache)
 • חבל נחלתו ד הקדמה ג€“ ויקיטקסט: 26 פברואר 2011 ... אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמה. וכך אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה, צר כחך. (cache)
 • ספר ראשית חכמה שער הקדושה פרק שביעי: התרפית ביום צרה צר כחכה. על המרפה ידיו מלעסוק בתורה.,. זה לשונו.,. מאי התרפית.,. מאן דאתרפו ידוי. מקודשא בריך הוא דלא לאתתקפא ביה והיאך יתקף בר נש ביה בקודשא בריך ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ו - משנה ב: 24 פברואר 2009 ... ועוד שכל המתרפה מדברי תורה אין בו כח לעמוד ליום הדין שנאמר " התרפית ביום צרה צר כוחך" (משלי כד, י). הגמרא בבא מציעא (דף פה ע"ב) אמר רב יהודה אמר רב: ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- אמונה במבחן: "אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה - אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר (משלי כד): התרפית ביום צרה - צר כחכה (כוחך)". "אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל: ... (cache)
 • תורת הבית - פרק יג: [2] - וכן הוא מרומז במה שאמרו חז"ל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר כחך. ובעניין לימוד התורה מצוי מאוד אצל בעלי תורה שרואה שאינו ... (cache)
 • גרסה אחרונה: ... כצפור שנאמר וכסף תועפות לך א"ר טבי א"ר יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה שנאמר התרפית ביום צרה צר כחכה א"ר אמי בר מתנה אמר שמואל ואפילו מצוה ... (cache)
 • מלחמת גוג ומגוג: ואמר מרן החפץ חיים זצ"ל (מכתבים): "ידוע מה שאחז"ל על הפסוק התרפית ביום צרה צר כחך, שכל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, ובפרט שלא רחוק היום ההוא יום ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - האם יש מצוה להצביע?: (דברים כב,ג')פרושה של אזהרה זו הוא "הוזהרנו בזה שלא להתרשל מהצלת ממון חברנו בין מטלטלים בין קרקעות" והוסיף רבנו יונה ואמר " ואמר שלמה (משלי כד, י): התרפית ביום צרה צר ... (cache)
 • משנה תורה - ספר המדע - הלכות תלמוד תורה: וכן אמר שלמה בחכמתו, "התרפית, ביום צרה--צר כוחך" (משלי כד,י); ועוד אמר, "אף חכמתי, עמדה לי" (קוהלת ב,ט)--חכמה שלמדתי באף, עמדה לי. יד אמרו חכמים, ברית כרותה שכל היגע ... (cache)
 • זוהר בראשית פרשת וישלח - הזוהר היומי: ... ביום צרה ביומא דעקו דעקין שאר עמין לישראל, תא חזי מה כתיב (משלי כ"ד) התרפית ביום צרה צר כחכה, מאי התרפית מאן דאתרפי ידוי מקודשא בריך הוא דלא לאתתקפא ביה, והיך יתקף ... (cache)
 • שממית מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 11...: ... ולעפעפיו תנומה, אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים, וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה, ... (cache)
 • פרשת בחוקותי - חשיבות העמל בתורה: וכן אמר שלמה בחכמתו: 'התרפית ביום צרה צר כחכה', ועוד אמר: 'אף חכמתי עמדה לי', חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. אמרו חכמים: ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית המדרש לא ... (cache)
 • ויקישיבה:מיזמים/תורנית/תלמוד תורה ג€“ ויקישיבה: 17 מרץ 2009 ... וידוע מה שאמרו חז"ל על הפסוק: 'התרפית ביום צרה - צר כחך', שכל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, ובפרט שלא רחוק היום ההוא הגדול והנורא של ... (cache)
 • עוד יוסף חי - משברי ים: וכן אמר שלמה בחכמתו ' התרפית ביום צרה צר כחכה'. ועוד אמר 'אף חכמתי עמדה לי' ג€“ חכמה שלמדתי באף ['אף' היינו כעס, מאמץ וכפייה] היא עמדה לי" (הלכות תלמוד תורה ג, יב). (cache)
 • במסכת פסחים מט א כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום - סוף מחריב את...: ... באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים, וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה, ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי". (cache)
 • באורי אגדות יומא א: 'התרפית ביום צרה צר כּחֶכָה' (משלי כד י). 'כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה' (ברכות סג א). רפיון ידים מהתורה, רפיון מהתוכן העצמי הוא המביא את המדרגות של ... (cache)
 • קרן אור לימודי קבלה - רבי דוד קורן.0545-309-491 האתר המוביל בעולם בידע...: כד,י התרפית, ביום צרה-- צר כחכה. כד,יא הצל, לקחים למות; ומטים להרג, אם-תחשוך. כד,יב כי- תאמר-- הן, לא-ידענו-זה: הלא-תכן לבות, הוא-יבין, ונצר נפשך, הוא ידע; והשיב לאדם כפעלו. (cache)
 • משלי פרק ו: ... באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים, וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה, ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. (cache)
 • תורה ועבודה: וכן אמר שלמה בחכמתו: "התרפית ביום צרה צר כחכה" (משלי כד). ועוד אמר: "אף חכמתי עמדה לי"; חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. אמרו חכמים: ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית ... (cache)
 • Halakhot Talmud Tora - Pereq III - Wikisource: וכך אמר שלמה בחכמתו, "התרפית, ביום צרה--צר כוחך" (משלי כד,י); ועוד אמר, "אף חכמתי, עמדה לי" (קוהלת ב,ט)--חכמה שלמדתי באף, עמדה לי.ה. יד אמרו חכמים, ברית כרותה שכל היגע ... (cache)
 • פלא יועץ ש ג€“ ויקיטקסט: 11 מאי 2011 ... שקידה צריכה טובא ללמוד חכמת התורה, דכתיב (משלי כד י) התרפית ביום צרה צר כחכה. וכן ללמוד כל חכמה צריך שקידה, וכן לכנס ביראת השם ובאהבתו ולהתנהג ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - מטות: ... ולא היה עמך אלא שבט לוי בלבד עמדת ומחית בכל ישראל, עכשיו שכל ישראל עמך ולא עמד בצד אחד אלא שבטו של שמעון לא היה לך למחות, עליך אמר הכתוב התרפית ביום צרה צר כחך. (cache)
 • חק לישראל ויצא ג€“ ויקיטקסט: 27 נובמבר 2009 ... אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא ... (cache)
 • mrhavakuk.co.il: וכן אמר שלמה בחכמתו: התרפית ביום צרה צר כחכה(משלי כד,י) ועוד אמר:אף חכמתי עמדה לי(קהלת ב,ט), חכמה שלמדתחי באף היא עמדה לי. אמרו חכמים:ברית כרותה, שכל היגע בתורתו ... (cache)
 • משלי: י התרפית, ביום צרה-- צר כוחך. יא הצל, לקוחים למוות; ומטים להרג, אם-תחשוך. יב כי-תאמר-- הן, לא-ידענו-זה:הלוא-תוכן ליבות, הוא-יבין, ונוצר נפשך, הוא יידע; והשיב לאדם כפועלו. (cache)
 • ;quot&כון¬¥נו יודעין¬¦ את התורה;quot&: התרפית ביום צרה צר כחכה, ועוד אמר אף. חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא. עמדה לי, אמרו חכמים ברית כרותה שכל. היגע בתורתו בבית המדרש לא במהרה הוא. משכח, וכל היגע ... (cache)
 • פרקי אבות: 24 פברואר 2009 ... ועוד שכל המתרפה מדברי תורה אין בו כח לעמוד ליום הדין שנאמר " התרפית ביום צרה צר כוחך" (משלי כד, י). הגמרא בבא מציעא (דף פה ע"ב) אמר רב יהודה אמר רב: ... (cache)
 • (רמב"ם ג€“ הלכות תלמוד תורה פרק ג') ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות: ... ולעפעפיו תנומה אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה ועוד ... (cache)
 • ברכות דף ח' עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות: 31 אוקטובר 2009 ... אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים וכן אמר שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא ... (cache)
 • more "התרפית ביום צרה צר ":
 • חוק לישראל השלם - פרשת תזריע: מן התורה: ביום צרה צר כחכה. מלאכי השרת לא יהיו מאמצין כחך זה מדרש חכמים, ולפי פשוטו התרפית ביום צרת אהובך לעמוד מנגד: צר כחכה. ביום פורענותך דכתיב אם החרש תחרישי ... (cache)
 • נפש החיים שער ד פרק לד ג€“ ויקיטקסט: 6 אוגוסט 2009 ... ואי הוא יתרפי מה כתיב התרפית אי איהו אתרפי מן אוריי' ביום צרה צר כחכה ביומא דייתי לי' עקו כביכול דחיק לה לשכינתא דאיהי חילא דעלמא. ובעסק התורה הוא עושה ... (cache)
 • מארי מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 3 | Responsa: איהו אתרפי מן אורייתא ביום צרה צר כחכה ביומא דייתי ליה עקו כביכול דחיק לה לשכינתא דאיהו חילא דעלמא, ד"א צר כחכה, ת"ח בשעתא דבר נש אתרפי מאורייתא ואזיל בארחא דלא כשרא ... (cache)
 • more "ביום צרה צר כחכה ":

תגובות