ערד = צפת = חרמה

קוד: ערד = צפת = חרמה בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

נשלח על-ידי אביתר כהן (62.0.93.95) ב17:24:19  22.07.2004,

בתגובה ל: חרמ שנשלח על-ידי ב:


במקרא מוזכר פעם אחת שקראו לעיר ערד חרמה, ופעם אחרת שקראו לעיר צפת חרמה,

ואין למעשה סתירה, מדובר באותה עיר, היו לה כמה שמות

ערד = ערוד = נחש = צפע = צפת

"וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי:
וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם:
וישמע ה' בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה" (במדבר כא א)

"ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את-בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את-העם:
וילך יהודה את-שמעון אחיו ויכו את-הכנעני יושב צפת   ויחרימו אותה ויקרא את-שם-העיר חרמה" (שופטים א טז)

ערוד (ערד) = נחש (צפע, אפעה), מוזכר הרבה בתלמוד ובמדרשים

מדרש תנחומא וארא סימן ד:
ילמדנו רבינו, מי שעמד להתפלל ובא הנחש ונשכו, מהו שיפסיק. כך שנו רבותינו,
העומד בתפלה, אפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו. אפלו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק.
מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל, בא ערוד ונשכו, וברחו התלמידים.
אחר שעה באו ומצאו אותו ערוד מת מושלך על פי חורו...

(לאלה שחושבים שמדובר בשתי ערים שונות ובתקופות שונות, נא לעיין למשל בדברי הרמב"ן בנידון)

אגב אפעה = צפע, בארמית  צ' מתחלפת לפעמים ל – ע' (ארץ = ארע) 

אבל בגלל שיש שתי ע'  בעפע שינו לאפע(ה)תגובות