על סדר היום - תגמול לאדם המתעד עבירה

קוד: על סדר היום - תגמול לאדם המתעד עבירה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

מתוך סדר היום לועדת הפנים והגנת הסביבה, ה' טבת תש"ע, (22/12/2009):

הצעת חוק שמירת הנקיון (תיקון - אכיפת טיפול בפסולת בנין), התשס"ט-2009 של חה"כ גדעון עזרא. (פ/1270) - הכנה לקריאה ראשונה.

עיקרי ההצעה: " (א) אדם המתעד השלכת פסולת בנין מתוך רכב באתר שאינו נכלל באתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, כמשמעותם בסעיף 7, יפוצה בתשלום מטעם המשרד להגנת הסביבה, אם עובר העבירה הורשע. (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 13, רשאי המשרד להגנת הסביבה לגבות את תשלום הפיצוי מעובר העבירה. (ג) תיעוד שנמסר למשרד לפי סעיף זה לא ישמש ראיה בהליך כנגד עובד העבירה; פרטיו של המתעד לא ייחשפו אלא מטעמים מיוחדים ועל פי צו שניתן על ידי בית משפט... "

דברי הסבר: " הצעת החוק באה לעודד ולהגביר את האכיפה בטיפול בפסולת בנין. כיום, רק שליש מפסולת הבנין מגיעה לאתרי הטמנה, השאר מזהמת כל חלקה טובה לרבות מי התהום שלה. העדר הפיקוח על השלכת פסולת בנין לא מאפשר אכיפה יעילה. מנגנון לעידוד הרתעת העבריינים קיים באכיפת תשלומי מס הכנסה ואין כל סיבה ממשית שהמנגנון לא ייושם גם בנושא רגיש זה. אין כל ספק כי הצעת חוק זו תסייע להגברת המוטיבציה והערנות של התושבים לעקוב אחר משליכי פסולת בנין מחד גיסא, והרתעה למשליכים מתיעוד אפשרי מאידך גיסא. "

חה"כ גדעון עזרא מציע לתת תגמול כספי לכל מי שיתעד אדם העובר עבירה מסויימת (במקרה זה - השלכת פסולת בניין באופן המזהם את הסביבה).

האם הרעיון מותר או אסור? ראוי או לא ראוי? כמובן לפי התנ"ך.

תגובות