על סדר היום - אינוס על-ידי אישה

קוד: על סדר היום - אינוס על-ידי אישה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

מתוך סדר היום לועדת החוקה, חוק ומשפט, ט' אדר תש"ע, (23/2/2010): "הצעת חוק העונשין (תיקון מס'' 106) (אינוס על ידי אישה), התש"ע-2009 של חה"כ זבולון אורלב, חה"כ רונית תירוש. (פ/540) - הכנה לקריאה שניה ושלישית -דיון"; ראו חומר רקע לישיבת הוועדה.

החוק הקיים קובע כי "הבועל אשה - (1) שלא בהסכמתה החופשית; (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; (5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית; הרי הוא אונס, ודינו - מאסר שש עשרה שנים".

חברי הכנסת מציעים לשנות את החוק כך שיהיה שיוויוני, ולא יפלה בין גברים לנשים: "(א) האונס אדם, דינו - מאסר שש עשרה שנים. בסימן זה – "האונס" - מי שחודר לגוף של אישה או גבר באחת הנסיבות האלה: (1) שלא בהסכמתו החופשית; (2) בהסכמתו, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתו; או (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית; (5) תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו, אם בשל מחלתו או בשל הליקוי בשכלו לא היתה הסכמתו הסכמה חופשית ".

ההצעה עוררה התנגדות מצד ארגונים רבים להגנה על זכויות האישה. נביא לדוגמה ציטוט חלקי מעמדתה של הרשות לקידום מעמד האישה (ראו פירוט ב חומר הרקע לישיבת הוועדה): "בתוקף סמכותה וחובתה של הרשות לקידום מעמד האישה על-פי חוק השלכות מיגדריות בחקיקה... מוגשת חוות-דעת מגדרית זו. הצעת התיקון לחוק מרחיבה את רשימת המקרים שייחשבו לאינוס, ומאפשרת להעמיד לדין אישה באשמת אינוס. ההצעה האמורה מנסה ליצור סימטריה בין אישה ה"אונסת" גבר לבין גבר האונס אישה. ואולם המציאות החברתית היא שבהקשר מסוים זה של תקיפה מינית חמורה אין סימטריה בין גברים ונשים, וסימטריה משפטית מלאכותית עלולה להוביל להפליה ולפגיעה בנשים;

1.גברים רבים הנאשמים בתקיפה מינית לסוגיה טוענים להגנתם כי האישה הקורבן "גרמה" להם להתנהג כפי שהתנהגו, מכיוון שהיא "פיתתה" או "גירתה" אותם "בהתנהגות מינית פרובוקטיבית", או "בלבוש חושפני", במילים, ברמזים או פשוט בנוכחותה. יש שטיעונים כאלה גורמים לרשויות התביעה שלא להגיש תביעות ולא לפתוח בהליכים פליליים נגד חשודים מתוך הנחה שקשה יהיה להרשיע באינוס. יש שטיעונים אלה מביאים לזיכויים של נאשמים. בכל מקרה, הם גורמים לקורבנות תקיפה מינית לחוש מותקפות ומואשמות. הצעת החוק עלולה להגביר מגמה זו, ואף לאפשר לנאשמים בתקיפה מינית להגיש למשטרה תלונה ולדרוש פתיחת תיקים כנגד קורבנותיהם בטענה שהן אלה שאנסו אותם. עורכי דינם של נאשמים ינצלו את האפשרות החדשה שתועמד לרשותם כדי להטיל מורא על מתלוננות ולאיים עליהן לחזור בהן מתלונותיהן.

2.תלונות במשטרה נגד מתלוננות על תקיפה מינית עלולות לאפשר את פרסום שמותיהן באמצעי התקשורת, איום שהוא קשה מנשוא עבור קורבנות אונס. גם אם תלונות אלה לא יניבו הרשעות בבתי המשפט, הן עלולות להרתיע קורבנות תקיפה מינית מהגשת תלונות. החשש שמא הן תואשמנה בעצמן באינוס עלולה לגרום לחלקן להימנע מפניה למשטרה. גם כיום רק מעטות מאוד מקרב קורבנות תקיפות מיניות מעיזות להתלונן ולסמוך על רשויות החוק. התיקון בחוק יקטין את מספרן עוד יותר, בניגוד גמור לאינטרס הציבורי ולמגמה הרצויה.

3.ישנן נשים שכתוצאה מפגיעות מיניות – בעיקר בילדות – נוהגות באופנים מיניים קיצוניים הגורמים להן נזק. זכור מקרה הנערה בבסיס חיל האוויר אשר שיקרה לגבי גילה והתנהגה באופן שהביא גברים רבים לקיים איתה מגעים מיניים ביחד ולחוד. אם יתקבל התיקון המוצע, נערה כזו, שהתנהגותה ההרסנית מבטאת מצוקה עמוקה, תהיה חשופה לתביעה פלילית בגין אונס של הגברים שקיימו עמה מגעים מיניים. הם יוכלו לטעון כי היא גרמה להם לחדור אל גופה בלא הסכמתם החופשית. התוצאה תהיה שהנערה המוחלשת, הסובלת ממצוקה נפשית, תהפוך מקורבן לעבריינית. במקום לקבל סיוע ותמיכה – היא עלולה לעמוד לדין פלילי בגין עבירה חמורה ביותר. זוהי תוצאה בלתי סבירה בעליל.

4.הצעת תיקון זו הוגשה עוד בכנסת ה-15 (בסביבות 2001) במטרה להגן על קטינים מפני פגיעות מיניות מידי בעלות מרות: אימהות, מורות, אפוטרופוסיות וכד'. כעת מוגשת ההצעה בהרחבה גורפת, הכוללת לא רק קטינים, ומבלי שנעשו הבירורים הדרושים והמתחייבים משינוי כה דרסטי;

...

7.פער הכוחות הפיזי המובנה, ומידת האגרסיה וההשפלה שמפעילים גברים כה רבים כלפי נשים, הם גורמים שאין להתעלם מהם. מתמונת המציאות החברתית המוכרת, אנו סבורות שהמאזן נוטה בבירור ליותר נזק מאשר תועלת בחקיקה זו. לפיכך, הרשות לקידום מעמד האישה מתנגדת בתוקף לתיקון המוצע בחוק העונשין."

מה דעתכם/ן?


תגובות