ודועיימ חרוב םדא :ךותמ

ביתנ דוד

תובש ןולא ,ארקמ ידמול גוח :ךותמ
גדהו הונינ

 

קפתסמ בותכה ןיא הונינל הוולנה רואיתב .הלופכ תינושל השגדה הכשמ יבל תמושת תא
(אי ,ד ;ג-ב ,ג ;ב ,א האר) .הלודג ריע - הונינ ףוריצב הגיצהל חרוטו םתס המש תרכזהב
:בותכה ךיראמ ףא דחא םוקמבו
.(ג,ג) "םימי תשולש ךלהמ ,םיקולאל הלודג ריע התייה הונינו"
:איה הינשה תינושלה השגדהה
.(ב-א ,ב) "תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו .הנוי תא עולבל לודג גד 'ה ןמיו"
= םימי תשלש ,הלודג הונינ :הרזומ האוושמ תורצוי ,תורתוימכ תוארנה ,הלא תושגדה יתש
לש ושוריפ תרזעב ידיל אב וז האוושמ ןורתפל ןיינעמ הבשחמ ןוויכ.םימי תשלש ,לודג - גד
קלח רשע ירתל "ארקמ תעד" שוריפ ךותב ,םש 7 הרעהבו ב ,א) הנוי רפס לע םחנמ ןב םיקילא
.(קוק ברה דסומ תאצוהב 'א
ךותב גד תרוצ ידי לע ירושאה תודתיה בתכב הנמוס ,לקדיחה תדג לע הבשי רשא ,הונינ
םיגדל תיבו רוקמ הונינ לש התויהב ךורכ הז לומיס לש ירוטסיהה ורוקמש רשפא .תיב
ןומיסה יפ לע ארקנ הונינ םשה םגש רשפא .המוסרפב יזכרמ רכיה ןמיס הז היהו ,םיחבושמ
.(תימראב גד) ןונ לש (תיב) הונ :רמולכ
ה"בקה רמוא לוכיבכ .ותוחילשל הנוי תבשהב אקווד גדה לש ונומיז דואמ יתועמשמ הז רואל
ךרד םשל בושת התא ,םימי תשלש ךלהמ ,הלודגה ריעה (הונינ) גדה תיבמ חרוב התא :הנויל
הנופ ,םימי תשולש רחאל ,לודגה גדה ןמ ןכאו .םימי תשולש ךשמב תיבכ ךל שמשיש ,גדה
.םימי תשלש ךלהמ ,הלודגה ריעה הונינ לא הנוי