יראת ה' היא אוצרו

מאת: אראל

ישעיהו לג6: " וְהָיָה אֱמוּנַת עִתֶּיךָ חֹסֶן יְשׁוּעֹת חָכְמַת וָדָעַת, יִרְאַת ה' הִיא אוֹצָרוֹ "

חכמי התלמוד דרשו את הפסוק בשתי דרכים:

1. ריש לקיש: " אמונת - זה סדר זרעים. עתיך - זה סדר מועד. חסן - זה סדר נשים. ישועות - זה סדר נזיקין. חכמת - זה סדר קדשים. ודעת - זה סדר טהרות; ואפילו הכי, יראת ה' היא אוצרו (הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרון) ".

2. רבא: " בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר? - ואפילו הכי, אי יראת ה' היא אוצרו – אִין, אי לא – לא ".

בשתי הדרשות הללו, יראת ה' היא ה"אוצר" - הדבר שמשמר את כל שאר התכונות: " משל לאדם שאמר לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה! הלך והעלה לו, אמר לו: עירבת לי בהן קב חומטון? (ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע) אמר לו: לאו! אמר לו: מוטב אם לא העליתה! " ( בבלי שבת לא א).

מכאן אנו למדים:

א. אבותינו הכירו דרכים לשימור מזון: הם ידעו שצריך לערב קב של מלח בכור של חיטים (בערך חצי אחוז) כדי שיישמרו.

ב. לשימור מזון ישנה משמעות רוחנית - החצי אחוז מלח שמשמר את החיטים, הוא משל ליראת ה' המשמרת את כל שאר התכונות הטובות של האדם.

מקורות ופירושים נוספים

מקראות גדולות:

""והיה אמונת עתיך וגו' " - והיה לך לחוסן ישועות ולחכמה ודעת את אשר תאמן לבוראך עתים שקבע לך לתרומות ולמעשרות בעת הפרשתן ללקט שכחה ופיאה בעתם לקיים שמיטין ויובלות בעתם ד"א אמונת עתך את שהאמנת בהקב"ה בעתים שעברו עליך וצפית לישועה היה לך לחוסן "יראת ה' " - שתירא מלפניו היא אוצר טוב להפתח לך מאתו על ידה " ( רש"י)

"


"והיה ", תחת חוסן השלל שאבדתם הרוחתם חוסן אחר כי "אמונת עתיך " מה שהאמנתם בה' בעתים הרעים הללו ולא נסוג לבכם מאמונתו, זה היה לכם "חסן " והון חזק "של ישועות של חכמת ודעת ", חוסן זה של חכמה ודעת ה' הרוחתם, ואם תשאלו ולאן תניחו החוסן הזה לאצרו שמה? משיב "יראת ה' היא אוצרו ", היראה הוא האוצר ששם תאצרו את החכמה והדעת שהרוחתם לשמרו שם באוצר עד עולם, ר"ל ע"י יראת ה' תתקיים החכמה והדעת בידכם, כמו שיתקיים החוסן אם יונח באוצר.

ביאור המילות

"חסן, אוצרו ". חוסן דבר חזק, והאוצר בו אוצרים החוסן (עי' למעלה כג יח) . ותי"ו חכמת ודעת כתי"ו של ציצת נובל, אל תתני פוגת לך:

" ( מלבי"ם)

"

מצודת דוד

"והיה אמונת עתיך " - קיום זמנך וחוזק ישועתך יהיה על ידי חכמה ודעת ויראת ה' שהיא אוצרו של אדם ר"ל היא לו למבטח כאוצר בעת הצורך וכאומר הנה באה לכם הישועה ואתם בשלום ואם תרצו שתהא קיום לזמן מרובה וישועה חזקה התעסקו בחכמה בדעת וייראו את ה'

מצודת ציון

"אמונת " - ענין קיום כמו יתד במקום נאמן (לעיל ל"ב)

"עתיך " - מלשון עת וזמן

"חוסן " - ענין חוזק כמו חסין יה ( תהלים פ"ט)


" ( מצודות)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • והיה אמונת עתיך - הרב יואל פרידמן: בהמשך (שם פס' ו) אומר ישעיה ופונה לעם ישראל: " והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו". פשט הפסוק הוא שאם ישראל רוצים בקיום הישועה ובהמשכיותה - רק עיסוק  ... ( cache)
 • סיום מסכת ברכות - בר מצווה - יונתן אלדר: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת (ישעיהו לג) וגו' - אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר מועד, חסן - זה סדר נשים, ישועות - זה סדר נזיקין, חכמת - זה ...
 • למאמר המלא: המימרא המפורסמת במסכת שבת. ) לא. א,. (. מגדירה את סדר קדשים כ. ' חכמה. ': אמר ריש לקיש. : מאי דכתיב. ) ישעיהו לג. ו,. (. והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת. וגו. '? אמונת. ( cache)
 • חג האסיף : מאמין וזורע: התלמוד מבדיל בין התארים המתאימים לסדרים השונים במשנה ע"פ הפסוק: " והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו" (ישעיהו לג, ו). אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה ... ( cache)
 • זהירות מפגיעה בממון: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב: " והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת" (ישעיהו לג, ו)? אמונת - זה סדר זרעים. עתיך - זה סדר מועד. חוסן - זה סדר נשים. ישועות - זה סדר נזיקין. חכמת - זה ... ( cache)
 • " 101: והיה אמונת עתיך חסן . ישועות חכמת ודעת. ,. יראת ה. ' היא אוצרו .' פשט הפסוק הוא שאם ישראל ר. וצים בקיום. הישועה ובהמשכיותה. –. רק עיסוק בחכמה. ,. בדעת וביראת ה. ' הוא.
 • חקלאות בימינו?: הגמרא (שבת ל"א) מביאה את מאמרו של ריש לקיש בקשר לסדרי המשנה: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ' והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת' - אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר ... ( cache)
 • פרשת וישב: נזיקין. ,. קדשים. ,. טהרות . וידועים דברי הגמרא במסכת. שבת. (. לא ע. א". ): ". מאי דכתיב. " והיה אמונת עתיך חסן . ישו. עת חכמת ודעת. ',. אמונת. -. זה סדר זרעים. ,. עתיך. -. זה. סדר מועד. ( cache)
 • יתרו: הגמרא (שבת ל"א) מביאה את מאמרו של ריש לקיש בקשר לסדרי המשנה: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ' והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת' - אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר ... ( cache)
 • הצדיק של מחוז גוש דן / יעקב גלר | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות: 8 דצמבר 2011 ... ייתכן שבעומק כוונתו מונח הרעיון (שבת לא ע"א) הדורש את הפסוק (ישעיהו לג, ו) " והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמה ודעת יראת ה' היא אוצרו", ולפיו ישועות הן כנגד ... ( cache)
 • לקריאת המאמר: ... א, שם דן הרב באגדתות המדברות על השאלות הנשאלות לאדם ביום הדין, וקודם לכן על חלוקת סדרי המשנה ע"פ הפסוק בישעיהו לג, ו: " והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, יראת ה' ... ( cache)
 • מבט אמוני על תחילת אמירת "ותן טל ומטר לברכה": בתלמוד הבבלי (שבת לא ע"א, ועוד) הם לימדו אותנו כי סדר זרעים כולו מכוון כנגד המילה "אמונת " שבפסוק " והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת, יראת ד' היא אוצרו" (ישעיה לג, ו). ( cache)
 • אור לכ' חשון ע"ד – מדת התמימות בתורתו של הרבי הרש"ב – כינוס נשים, כפר ...: הפסוק אומר " והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת הוי' היא אוצרו". יש כאן רמז בחז"ל לששה סדרי משנה ולבסוף – "יראת הוי' היא אוצרו". ששה סדרי משנה הם הו"ק, ו"יראת הוי' ... ( cache)
 • הלכות תפילות שבת - כתבות - שופר: ... היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. (2) (בראשית ג.כב.) כי אל דעות ה` (ולא) ולו נתכנו עללות. (3) (שמואל א ב. ג.) והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת ה` היא אוצרו. (4) (ישעיה לג. ( cache)
 • באורי אגדות תענית: ביאור העניין של בעלי אמנה הוא ע"פ הגמ' (שבת דף לא ע"א) אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (ישעיהו לג) " והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו'" -"אמונת" - זה סדר זרעים... ובתוספות שם ... ( cache)
 • ספר לקוטי נ נח: (ישעיה לג:ו) והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, ופרש"י ז"ל והיה לך לחוסן ישועות ולחכמה . ודעת את אשר תאמן לבוראך, עכ"ל. שע"י האמונה יזכה להשלמתה בחכמה ודעת. שוב ראיתי ...
 • ישעיה - ללא ניקוד: ... {ד} ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו: {ה} נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה: {ו} והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו: (פ) {ז} הן אראלם ... ( cache)
 • more "והיה אמונת עתיך חסן ":
 • חג האסיף : מאמין וזורע: התלמוד מבדיל בין התארים המתאימים לסדרים השונים במשנה ע"פ הפסוק: "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו" (ישעיהו לג, ו). אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה ... ( cache)
 • לקריאת המאמר: ... א, שם דן הרב באגדתות המדברות על השאלות הנשאלות לאדם ביום הדין, וקודם לכן על חלוקת סדרי המשנה ע"פ הפסוק בישעיהו לג, ו: "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, יראת ה' ... ( cache)
 • אור לכ' חשון ע"ד – מדת התמימות בתורתו של הרבי הרש"ב – כינוס נשים, כפר ...: הפסוק אומר "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת הוי' היא אוצרו". יש כאן רמז בחז"ל לששה סדרי משנה ולבסוף – "יראת הוי' היא אוצרו". ששה סדרי משנה הם הו"ק, ו"יראת הוי' ... ( cache)
 • הלכות תפילות שבת - כתבות - שופר: ... היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. (2) (בראשית ג.כב.) כי אל דעות ה` (ולא) ולו נתכנו עללות. (3) (שמואל א ב. ג.) והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת ה` היא אוצרו. (4) (ישעיה לג. ( cache)
 • ישעיה - ללא ניקוד: ... {ד} ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו: {ה} נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה: {ו} והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו: (פ) {ז} הן אראלם ... ( cache)
 • more "ישועת חכמת ודעת יראת ":
 • ילקוט שמעוני: ואפילו הכי, יראת ה' היא אוצרו . רבא אמר: והיה אמונת עתיך - בשעת שמכניסין את האדם לדין אומרין לו: כלום נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, ( cache)
 • פרק מב בליקוטי אמרים - יראת ה' היא אוצרו - פורטל יהדות | חב"ד - אור אין סוף: 29 אפריל 2012 ... והא אמר ר' חנינא משום ר' שמעון בן יוחאי, אין לו לקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר: יראת ה' היא אוצרו (ישעיה לג ו). אין, לגבי משה מילתא זוטרתא ... ( cache)
 • יראת ה' היא חכמה: יראת ה' היא אוצרו - משל למה הדבר דומה? ... (cache); סודו של ספר איוב: ער שהפרק מגיע לשיאו - ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, וסור מרע - בינה. יראת ה' היא בעצמה החכמה. ( cache)
 • עבודת ה יראת שמים: והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו . (ישעיה לג ו). האותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו, ויתגעשו ולא יכולו והמו ...
 • צהר | יראת שמים ויראת חטא: 16 אוגוסט 2013 ... יראת שמים משולה לאוצר על פי הפסוק: "יראת ה' היא אוצרו " (ישעיהו ל"ג). כל המידות והמעשים זקוקים לאוצר שיכיל אותם, יראת ה' היא האוצר שיכול להכיל את כל ... ( cache)
 • על משמעות "יראת אלוקים": ולבסוף נאמר: "ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו - הין, ואי לא - לא". כלומר, רק אם היה בעל יראת אלוקים, עומדות לו זכויותיו האחרות. בהמשך הגמרא משול אדם כזה למי שהעלה כור חטין  ... ( cache)
 • בס"ד מתן תורתנו יוכבד בת לוי – אם משה, אהרן, ומרים ד"ר בריינה יוכבד לוי ...: ... אמר ר׳ הושעיא כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום, כל נגר שאין בידו ארגליא שלו אינו נגר למה שקפליות של תורה ביראת חטא שנאמר (ישעיה לג) יראת ה׳ היא אוצרו , א״ר ... ( cache)
 • לשמה: פתח ואמר, והיה אמונת עתך חסן ישועות חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו , מקרא זה העמידוהו החברים, אבל הרי למדנו שכל אדם שעוסק בתורה בעולם הזה וזכה לקבוע לה עתים, צריך להיות  ... ( cache)
 • סגולת אלול: "אר"ל מאי דכתיב "והיה אמנת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת" וגו' "אמונה זה סדר זרעים חוסן זה סדר מועד וכו' ואפ"ה יראת ה' היא אוצרו ... משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליה ... ( cache)
 • מדרש רבה - כי תשא: ... בידו ארגליא שלו אינו נגר למה שקפליות של תורה ביראת חטא שנאמר (ישעיה לג) יראת ה' היא אוצרו א"ר יוחנן כל מי שיודע תורה ואינו עושה מוטב לו שלא יצא לעולם אלא נהפכה השליא על ... ( cache)
 • מסכת שבת – ויקיציטוט: ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא, משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו א"ל עירבת לי בהן קב חומטון א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתה." ~ דף ל" א ... ( cache)
 • פרשת עקב - כי אם ליראה את ה' אלקיך, רונן צור - פרשת עקב / פרשות שבוע ...: והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחאי: אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר:[2] "יראת ה' היא אוצרו !" - אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא. דאמר רבי ... ( cache)
 • ישיבת פתח תקוה - מי שמאמין לא מפחד?: כך אדם שונה הכל - אמרו לו אם יש לך יראת חטא הכל שלך, שנאמר (ישעיה לג) והיה אמונת עתיך וגו' יראת ה' היא אוצרו , לכך נאמר יראת ה' טהורה. דוד המלך משווה בין יראת ה' למשפטי ה'. ( cache)
 • פרשת יתרו - ממלכת כהנים וגוי קדוש, ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון - מאגר ...: ואפ"ה, אי יראת ה' היא אוצרו - אין, אי לא- לא" (שבת, לא.) גמרא זו דורשת את אותו פסוק בשני אופנים, אחד מלמד על החובה שבלימוד התורה שבעל פה, והשני הוא רשימת השאלות שנשאל ... ( cache)
 • פתיחה אמונית לסדר נזיקין: ודעת זה סדר טהרות ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו ". ומפרש רש"י "ישועות זה סדר נזיקין - מושיען מזהיר לפרוש מהיזק ומהתחייב ממון". כלומר המגמה של סדר נזיקין אינה ללמד את חיובי ... ( cache)
 • פרשת עקב: והא"ר חנינא משום ר' שמעון בן יוחי, אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר "יראת ה' היא אוצרו ". אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, דאמר ר' חנינא משל לאדם ... ( cache)
 • ג - פתיחה למסכת קידושין: ואפילו הכי "יראת ה' היא אוצרו ". וברש"י: חוסן - לשון יורשין, ועל ידי אשה נולדו יורשין. נראה ברור, ששתי גישות בענין הקשר בין האיש והאשה עולות משני המקורות. הגמרא רואה את הקידושין ... ( cache)
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת וישב: והב' מל' מגורה מליאה פירות וכמאמר יראת ה' היא אוצרו וכמאמ' רז"ל אוצר של יראת שמים והיינו שיראה זאת הוא כלי לגבי חיי החיים עצמות אא"ס והיינו להתענג ממנו ממש בעונג הנעלם ... ( cache)
 • סדר המשנה: ואפילו הכי (ישעיהו לג) יראת ה' היא אוצרו ". לאמיתו של דבר, סדר זה אינו מוסכם. בעל תוספות יום טוב בפתיחתו למסכת ברכות, מביא את סידורו של ריש לקיש, וממשיך: "והנה אחרי שחכמים ... ( cache)
 • לישרים תהילה / ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל): ... ללכת בדרך תמים לשמור את מצות ה' וללכת בדרכיו יראת ה' היא אוצרו , נאה בטובה, זית רענן יפה פרי תואר, שזכה לשתי שלחנות, תורה וגדולה במקום אחד, וכתר שם טוב עולה על גביהם, ... ( cache)
 • יוסף רפאל בן נון – ויקיפדיה: "יאיר מבין, כולל כללים בתורת חז"ל, ונושאי כליהם, ראשונים ואחרונים. מאת הרב המאור הגדול, לממשלת תורת הקודש ויראת ה' היא אוצרו , מוהר"ר יוסף בן נון, השוכן כבוד בעיה"ק יפו ת"ו.". ( cache)
 • לקריאת המאמר: ואפילו הכי - יראת ה' היא אוצרו . אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר ... ( cache)
 • איך היא האהבה בלב / אלחנן ניר | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות: 4 מאי 2012 ... ודומים הדברים לדברי הגמרא (שבת לא, א) על לימוד התורה, שהוא אכן עיקר נשמת אפו של היהודי, אך עדיין "יראת ה' היא אוצרו ". אי אפשר ללמוד תורה ללא יראת ה', ... ( cache)
 • קונטרס בריתי שלום: הובאו לפני גליונות הקונטרס "בריתי שלום", מעשה ידי אומן נטע נאמן, האברך היקר שוקד באהלה של תורה ויראת ה' היא אוצרו , ועליו יציץ נזרו, כש"ת רבי... נ"י, אשר אסף איש טהור מדברי ... ( cache)
 • פרשת יתרו - עשרת הדברות: השבת היא לא רק מצוות של "זכור ושמור", אלא אף מתנה רוחנית מבית גנזיו של הקב"ה, ועל גנזיו של הקב"ה נאמר: "יראת ה' היא אוצרו " - אין לו לקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים. ( cache)
 • נטיעת אילנות בארץ ישראל: דורשים על הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות, חכמה ודעת יראת ה' היא אוצרו " (ישעיה ל"ג, ו) , 'אמונת' זה סדר זרעים, 'עתיך' זה סדר מועד וכו'. אומרים התוס' בשם הירושלמי: (שם, ד"ה ... ( cache)
 • תורה ס: ... נתארכין ונתרחבין הימים, בבחינת (משלי י) "יראת ה' תוסיף ימים" (ישעיה ל"ג) "יראת ה' היא אוצרו ", בחינת (ברכות ס"א) : 'עשאה כאוצר' שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה כי התחלת הימים  ...
 • יוסף לקח - משלי: א) אמר רבי הושעיא כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום, כל נגר שאין בידו ארגליא שלו אינו נגר למה שקפליות של תורה ביראת חטא שנאמר: "יראת ה' היא אוצרו " (ישעיה לג.
 • דרך ה כמוקד לחינוך (עיון בבראשית יח,יז,יט\): יראה איננה מ"דרך ה", ממידות ה', שעל האדם ללמדן; היא גנוזה באוצר ה' ("יראת ה' היא אוצרו " יש' לג, ו), והשגתה היא ייחודו של האדם, ורק במעשיו יוכל לגלותה בתוכו. וזה הוא שמובא בסוף ... ( cache)
 • דף מקורות: לברך ברכה זו אלא על חכם המופלג בתורה, ויראת ה' היא אוצרו , וכמו שכתב המהרש"א בחידושי אגדות )ברכות נ"ח. ע"א( שלכן תיקנו הנוסח ליר. איו, שכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו ... ( cache)
 • חג האסיף : מאמין וזורע: התלמוד מבדיל בין התארים המתאימים לסדרים השונים במשנה ע"פ הפסוק: "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו " (ישעיהו לג, ו). אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה ... ( cache)
 • אור עולם: יראת ה' היא אוצרו , הוא הנחיל לעולם אור יקר. צח ומצוחצח, נקי מכל סיגי הזמן, הוציא מִ נִּ י חושך אור תעלומה לפקוח עיניים. עוורות בתורת הנסתרות, ולגלות דרכי היחוד הנעלמות. ( cache)
 • ומלאה הארץ דעה: אנו מייחלים שהאתר שלנו יהיה לא רק בחינת ידע אלא גם דעת טהורה ו"יראת ה' היא אוצרו " ( cache)
 • דמותו של המלך המשיח | פרטי זהותו | מלך המשיח: 8 דצמבר 2008 ... ויראת ה' - היא אוצרו , שאם אין יראה, אין חכמה, וכל שכן שאין רוח הקודש 43. נביא גדול. משיח הוא נביא גדול מאוד וגדול מכל הנביאים קרוב למשה רבינו 44. מיום הולדתו ... ( cache)
 • הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים: והא"ר חנינא משום ר' שמעון בן יוחי - אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר 'יראת ה' היא אוצרו '? אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, דאמר ר' חנינא: משל לאדם ... ( cache)
 • עקב מצות תלמוד תורה התשס"ז: "ודעת" - זה סדר טהרות, ואפילו הכי, יראת ה' היא אוצרו . רבא אמר והיה אמונת עתיך, בשעת שמכניסין את האדם לדין, אומרין לו כלום נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ... ( cache)
 • תכנית 'בית מדרש': ... אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא"[11]. ( cache)
 • אמונת עתי: נזיקין,. חכמת. - זה סדר קדשים,. ודעת. - זה. סדר טהרות. ואפילו הכי 'יראת ה' היא אוצרו ' (שבת לא. ע"א). גיליו מס' 95. ניס -סיוו תשע"ב. מכו התורה והאר , כפר דרו. –. חבל עזה, אשקלו ... ( cache)
 • יראה | lifnim: אטו יראה מילתא זוטרתא היא והאמר רבי חנינא משום רשב"י אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ה' היא אוצרו . אין לגבי משה מלתא זוטרתי היא משל לאדם ... ( cache)
 • more "ה' היא אוצרו / ":

תגובות