הסיום הראשון לספר יהושע

קוד: הסיום הראשון לספר יהושע בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: ע"פ מלבי"ם

אל: פו"ס 1

[יהושע כג; ע"פ פירוש מלבי"ם.]

רקע

יהושע כבש את רוב הארץ, אבל בסוף ימיו עדיין נשארו בה גויים . יהושע יודע שבנ"י רוצים כבר לשבת בשלווה בארצם. אולם כדי להגיע לשלווה הזאת יש שתי דרכים:

  1. שבנ"י יכבשו את הגויים הנשארים ויורישו את הגויים הנותרים -- במלחמה.
  2. שבנ"י יכרתו אתם ברית, יתחתנו בהם ויתמזגו אתם.

מטרת הנאום של יהושע בפרק כג היא לשכנע את מנהיגי ישראל - ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשוטריו  - לבחור בדרך 1 ולא בדרך 2. מבנה הנאום מדגיש את ההבדל בין שתי הדרכים, כמו שרואים בטבלה (אחריה מופיע פירוט):

פתיחה (כג01-כג02) ויהי מימים רבים, אחרי אשר הניח ה' לישראל מכל אויביהם מסביב; ויהושוע זקן, בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל -- לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו; ויאמר אליהם:
שתי דרכים (כג02-כג07) (כג02) אני זקנתי, באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה ה' אלהיכם לכל הגויים האלה מפניכם: כי ה' אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם: מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתי, והים הגדול מבוא השמש. וה' אלוהיכם הוא יהדופם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם; וירשתם את ארצם, כאשר דיבר ה' אלוהיכם לכם . (כג06) וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה: לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. לבלתי בוא בגויים האלה הנשארים האלה אתכם ; ובשם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו, ולא תעבדום ולא תשתחוו להם.
שתי תוצאות (כג08-כג13) (כג08)  כי אם בה' אלוהיכם תדבקו , כאשר עשיתם עד היום הזה (ויורש ה' מפניכם גויים גדולים ועצומים; ואתם - לא עמד איש בפניכם עד היום הזה); איש אחד מכם ירדוף אלף, כי ה' אלוהיכם הוא הנלחם לכם, כאשר דיבר לכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לאהבה את ה' אלוהיכם. (כג12) כי אם שוב תשובו, ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה איתכם ; והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם - ידוע תדעו כי לא יוסיף ה' אלהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם; והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצידיכם ולצנינים בעיניכם, עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלוהיכם.
ראיה (כג14-כג16) (כג14) והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ; וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכול הדברים הטובים אשר דיבר ה' אלוהיכם עליכם; הכל באו לכם , לא נפל ממנו דבר אחד.

(כג15) והיה, כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר ה' אלוהיכם אליכם, כן יביא ה' עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלוהיכם. בעוברכם את ברית ה' אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף ה' בכם, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.

מכיוון שיהושע זקן, בא בימים , הוא חושש שאחרי מותו - המחליפים שלו בהנהגה ירגישו שהם לא מספיק חזקים כדי להילחם בכנענים, ולכן יפחדו ללכת בדרך 1 ויבחרו בדרך 2. המטרה הראשונה שלו היא להרגיע אותם ולהראות להם שהם יוכלו להסתדר גם בלעדיו. וכך אומר להם יהושע: אני זקנתי, באתי בימים... – אני אמנם זקן, אבל לכם אין סיבה לדאוג, כי אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' א-להיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי ה' א-להיכם הוא הנלחם לכם... – לא אני נלחמתי אלא ה'!

אמנם, נשארו גויים שלא נכבשו, אבל אני בטוח שתצליחו לכבוש אותם; אני כל-כך בטוח בזה עד שכבר חילקתי לכם את ארצם: ראו הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם: מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתי, והים הגדול מבוא השמש . גם אחרי מותי, ה' ימשיך לעזור לכם במלחמה נגד הכנענים: וה' א-להיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אותם מלפניכם... לכן אתם לא צריכים לפחוד מהכנענים אלא וירשתם את ארצם כאשר דיבר ה' א-להיכם לכם – לבחור בדרך 1.

אבל כדי שה' ימשיך לעזור לכם, אתם חייבים להמשיך לשמור את מצוותיו: וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל . בפרט – אסור לכם לבחור בדרך 2 (להתמזג עם הכנענים 'הנשארים' או 'הנותרים' - ע"ע שאר - יתר): " לבלתי בוא בגויים האלה הנשארים האלה אתכם, ובשם אלהיהם לא תזכירו... ".

בהמשך מפרט יהושע מה יהיו התוצאות אם בנ"י יבחרו בכל אחת מהדרכים:

אם תבחרו בדרך 1: כי אם בה' א-להיכם תדבקו ( כאשר עשיתם עד היום הזה, ויורש ה' מפניכם גויים גדולים ועצומים...) -- איש אחד מכם ירדוף אלף, כי ה' א-להיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם.

ואם תבחרו בדרך 2: כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה אתכם, והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם -- ידוע תדעו כי לא יוסיף ה' א-להיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם. בניגוד למה שאתם חושבים – ההתמזגות עם הגויים הנותרים והנשארים לא תביא לכם שלווה אלא להפך: והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלהיכם.

וחוץ מהצרות שיגרמו לכם הגויים בדרך הטבע, גם ה' יעניש אתכם בעונשים מחוץ לטבע. אמנם, והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ , אבל אתכם ה' ימשיך להנהיג בדרך ניסית, מעל דרך כל הארץ:

וכראיה לכך: וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר ה' אלהיכם עליכם; הכל באו לכם , לא נפל ממנו דבר אחד .

וזה יימשך גם בעתיד: והיה, כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר ה' אלוהיכם אליכם, כן יביא ה' עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלוהיכם. בעוברכם את ברית ה' אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף ה' בכם, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.

תגובות