ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית יז

1 ויהי אברם בן-תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו אני-אל שדי התהלך לפני והיה תמים. 2 ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד. 3 ויפל אברם על-פניו וידבר אתו אלהים לאמר. 4 אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים. 5 ולא-יקרא עוד את-שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב-המון גוים נתתיך. 6 והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו. 7 והקמתי את-בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך. 8 ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל-ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים. 9 ויאמר אלהים אל-אברהם ואתה את-בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם. 10 זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל-זכר. 11 ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. 12 ובן-שמנת ימים ימול לכם כל-זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת-כסף מכל בן-נכר אשר לא מזרעך הוא. 13 המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם. 14 וערל זכר אשר לא-ימול את-בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את-בריתי הפר.

15 ויאמר אלהים אל-אברהם שרי אשתך לא-תקרא את-שמה שרי כי שרה שמה. 16 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו. 17 ויפל אברהם על-פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה-שנה יולד ואם-שרה הבת-תשעים שנה תלד. 18 ויאמר אברהם אל-האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך. 19 ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את-שמו יצחק והקמתי את-בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו. 20 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים-עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול. 21 ואת-בריתי אקים את-יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. 22 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם. 23 ויקח אברהם את-ישמעאל בנו ואת כל-ילידי ביתו ואת כל-מקנת כספו כל-זכר באנשי בית אברהם וימל את-בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים. 24 ואברהם בן-תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו. 25 וישמעאל בנו בן-שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו. 26 בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו. 27 וכל-אנשי ביתו יליד בית ומקנת-כסף מאת בן-נכר נמלו אתו.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות