ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית כג

1 ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. 2 ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה. 3 ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל-בני-חת לאמר. 4 גר-ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת-קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. 5 ויענו בני-חת את-אברהם לאמר לו. 6 שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את-מתך איש ממנו את-קברו לא-יכלה ממך מקבר מתך. 7 ויקם אברהם וישתחו לעם-הארץ לבני-חת. 8 וידבר אתם לאמר אם-יש את-נפשכם לקבר את-מתי מלפני שמעוני ופגעו-לי בעפרון בן-צחר. 9 ויתן-לי את-מערת המכפלה אשר-לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת-קבר. 10 ועפרון ישב בתוך בני-חת ויען עפרון החתי את-אברהם באזני בני-חת לכל באי שער-עירו לאמר. 11 לא-אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר-בו לך נתתיה לעיני בני-עמי נתתיה לך קבר מתך. 12 וישתחו אברהם לפני עם הארץ. 13 וידבר אל-עפרון באזני עם-הארץ לאמר אך אם-אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את-מתי שמה. 14 ויען עפרון את-אברהם לאמר לו. 15 אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת-מתך קבר. 16 וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. 17 ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר-בו וכל-העץ אשר בשדה אשר בכל-גבלו סביב. 18 לאברהם למקנה לעיני בני-חת בכל באי שער-עירו. 19 ואחרי-כן קבר אברהם את-שרה אשתו אל-מערת שדה המכפלה על-פני ממרא הוא חברון בארץ כנען. 20 ויקם השדה והמערה אשר-בו לאברהם לאחזת-קבר מאת בני-חת.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות