ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר ד

1 וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר. 2 נשא את-ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם. 3 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד. 4 זאת עבדת בני-קהת באהל מועד קדש הקדשים. 5 ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו-בה את ארן העדת. 6 ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד-כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו. 7 ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את-הקערת ואת-הכפת ואת-המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה. 8 ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את-בדיו. 9 ולקחו בגד תכלת וכסו את-מנרת המאור ואת-נרתיה ואת-מלקחיה ואת-מחתתיה ואת כל-כלי שמנה אשר ישרתו-לה בהם. 10 ונתנו אתה ואת-כל-כליה אל-מכסה עור תחש ונתנו על-המוט. 11 ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את-בדיו. 12 ולקחו את-כל-כלי השרת אשר ישרתו-בם בקדש ונתנו אל-בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על-המוט. 13 ודשנו את-המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן. 14 ונתנו עליו את-כל-כליו אשר ישרתו עליו בהם את-המחתת את-המזלגת ואת-היעים ואת-המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו. 15 וכלה אהרן-ובניו לכסת את-הקדש ואת-כל-כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי-כן יבאו בני-קהת לשאת ולא-יגעו אל-הקדש ומתו אלה משא בני-קהת באהל מועד. 16 ופקדת אלעזר בן-אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל-המשכן וכל-אשר-בו בקדש ובכליו.

17 וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר. 18 אל-תכריתו את-שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים. 19 וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את-קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על-עבדתו ואל-משאו. 20 ולא-יבאו לראות כבלע את-הקדש ומתו.

21 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 22 נשא את-ראש בני גרשון גם-הם לבית אבתם למשפחתם. 23 מבן שלשים שנה ומעלה עד בן-חמשים שנה תפקד אותם כל-הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד. 24 זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא. 25 ונשאו את-יריעת המשכן ואת-אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר-עליו מלמעלה ואת-מסך פתח אהל מועד. 26 ואת קלעי החצר ואת-מסך פתח שער החצר אשר על-המשכן ועל-המזבח סביב ואת מיתריהם ואת-כל-כלי עבדתם ואת כל-אשר יעשה להם ועבדו. 27 על-פי אהרן ובניו תהיה כל-עבדת בני הגרשני לכל-משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל-משאם. 28 זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן.

29 בני מררי למשפחתם לבית-אבתם תפקד אתם. 30 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה תפקדם כל-הבא לצבא לעבד את-עבדת אהל מועד. 31 וזאת משמרת משאם לכל-עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו. 32 ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל-כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את-כלי משמרת משאם. 33 זאת עבדת משפחת בני מררי לכל-עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן-אהרן הכהן. 34 ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את-בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם. 35 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד. 36 ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים. 37 אלה פקודי משפחת הקהתי כל-העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה ביד-משה.

38 ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם. 39 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד. 40 ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים. 41 אלה פקודי משפחת בני גרשון כל-העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה. 42 ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם. 43 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לצבא לעבדה באהל מועד. 44 ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים. 45 אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה ביד-משה. 46 כל-הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את-הלוים למשפחתם ולבית אבתם. 47 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד. 48 ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים. 49 על-פי יהוה פקד אותם ביד-משה איש איש על-עבדתו ועל-משאו ופקדיו אשר-צוה יהוה את-משה.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות