ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר כג

1 ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים. 2 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. 3 ויאמר בלעם לבלק התיצב על-עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה-יראני והגדתי לך וילך שפי. 4 ויקר אלהים אל-בלעם ויאמר אליו את-שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח. 5 וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר. 6 וישב אליו והנה נצב על-עלתו הוא וכל-שרי מואב. 7 וישא משלו ויאמר מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב מהררי-קדם לכה ארה-לי יעקב ולכה זעמה ישראל. 8 מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה. 9 כי-מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב. 10 מי מנה עפר יעקב ומספר את-רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו. 11 ויאמר בלק אל-בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך. 12 ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר. 13 ויאמר אליו בלק לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו-לי משם. 14 ויקחהו שדה צפים אל-ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח. 15 ויאמר אל-בלק התיצב כה על-עלתך ואנכי אקרה כה. 16 ויקר יהוה אל-בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר. 17 ויבא אליו והנו נצב על-עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה-דבר יהוה. 18 וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר. 19 לא איש אל ויכזב ובן-אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה. 20 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. 21 לא-הביט און ביעקב ולא-ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו. 22 אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו. 23 כי לא-נחש ביעקב ולא-קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל. 24 הן-עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד-יאכל טרף ודם-חללים ישתה. 25 ויאמר בלק אל-בלעם גם-קב לא תקבנו גם-ברך לא תברכנו. 26 ויען בלעם ויאמר אל-בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר-ידבר יהוה אתו אעשה. 27 ויאמר בלק אל-בלעם לכה-נא אקחך אל-מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם. 28 ויקח בלק את-בלעם ראש הפעור הנשקף על-פני הישימן. 29 ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם. 30 ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות