ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע כ

1 וידבר יהוה אל-יהושע לאמר. 2 דבר אל-בני ישראל לאמר תנו לכם את-ערי המקלט אשר-דברתי אליכם ביד-משה. 3 לנוס שמה רוצח מכה-נפש בשגגה בבלי-דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם. 4 ונס אל-אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר-ההיא את-דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו-לו מקום וישב עמם. 5 וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא-יסגרו את-הרצח בידו כי בבלי-דעת הכה את-רעהו ולא-שנא הוא לו מתמול שלשום. 6 וישב בעיר ההיא עד-עמדו לפני העדה למשפט עד-מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ישוב הרוצח ובא אל-עירו ואל-ביתו אל-העיר אשר-נס משם. 7 ויקדשו את-קדש בגליל בהר נפתלי ואת-שכם בהר אפרים ואת-קרית ארבע היא חברון בהר יהודה. 8 ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו את-בצר במדבר במישר ממטה ראובן ואת-ראמת בגלעד ממטה-גד ואת-גלון בבשן ממטה מנשה. 9 אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל-מכה-נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד-עמדו לפני העדה.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות