ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע כא

1 ויגשו ראשי אבות הלוים אל-אלעזר הכהן ואל-יהושע בן-נון ואל-ראשי אבות המטות לבני ישראל. 2 וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד-משה לתת-לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו.

3 ויתנו בני-ישראל ללוים מנחלתם אל-פי יהוה את-הערים האלה ואת-מגרשיהן. 4 ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן-הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה.

5 ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה-אפרים וממטה-דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר.

6 ולבני גרשון ממשפחות מטה-יששכר וממטה-אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה.

7 לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה.

8 ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים האלה ואת-מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד-משה בגורל.

9 ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר-יקרא אתהן בשם. 10 ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשנה. 11 ויתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת-מגרשה סביבתיה. 12 ואת-שדה העיר ואת-חצריה נתנו לכלב בן-יפנה באחזתו.

13 ולבני אהרן הכהן נתנו את-עיר מקלט הרצח את-חברון ואת-מגרשה ואת-לבנה ואת-מגרשה. 14 ואת-יתר ואת-מגרשה ואת-אשתמע ואת-מגרשה. 15 ואת-חלן ואת-מגרשה ואת-דבר ואת-מגרשה. 16 ואת-עין ואת-מגרשה ואת-יטה ואת-מגרשה את-בית שמש ואת-מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה.

17 וממטה בנימן את-גבעון ואת-מגרשה את-גבע ואת-מגרשה. 18 את-ענתות ואת-מגרשה ואת-עלמון ואת-מגרשה ערים ארבע. 19 כל-ערי בני-אהרן הכהנים שלש-עשרה ערים ומגרשיהן.

20 ולמשפחות בני-קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים. 21 ויתנו להם את-עיר מקלט הרצח את-שכם ואת-מגרשה בהר אפרים ואת-גזר ואת-מגרשה. 22 ואת-קבצים ואת-מגרשה ואת-בית חורן ואת-מגרשה ערים ארבע.

23 וממטה-דן את-אלתקא ואת-מגרשה את-גבתון ואת-מגרשה. 24 את-אילון ואת-מגרשה את-גת-רמון ואת-מגרשה ערים ארבע. 25 וממחצית מטה מנשה את-תענך ואת-מגרשה ואת-גת-רמון ואת-מגרשה ערים שתים. 26 כל-ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני-קהת הנותרים.

27 ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את-עיר מקלט הרצח את-גלון בבשן ואת-מגרשה ואת-בעשתרה ואת-מגרשה ערים שתים.

28 וממטה יששכר את-קשיון ואת-מגרשה את-דברת ואת-מגרשה. 29 את-ירמות ואת-מגרשה את-עין גנים ואת-מגרשה ערים ארבע.

30 וממטה אשר את-משאל ואת-מגרשה את-עבדון ואת-מגרשה. 31 את-חלקת ואת-מגרשה ואת-רחב ואת-מגרשה ערים ארבע.

32 וממטה נפתלי את-עיר מקלט הרצח את-קדש בגליל ואת-מגרשה ואת-חמת דאר ואת-מגרשה ואת-קרתן ואת-מגרשה ערים שלש. 33 כל-ערי הגרשני למשפחתם שלש-עשרה עיר ומגרשיהן.

34 ולמשפחות בני-מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את-יקנעם ואת-מגרשה את-קרתה ואת-מגרשה. 35 את-דמנה ואת-מגרשה את-נהלל ואת-מגרשה ערים ארבע. [וממטה ראובן את-בצר ואת-מגרשה ואת-יהצה ואת-מגרשה. את-קדמות ואת-מגרשה ואת-מיפעת ואת-מגרשה ערים ארבע.]

36 וממטה-גד את-עיר מקלט הרצח את-רמת בגלעד ואת-מגרשה ואת-מחנים ואת-מגרשה. 37 את-חשבון ואת-מגרשה את-יעזר ואת-מגרשה כל-ערים ארבע. 38 כל-הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה. 39 כל ערי הלוים בתוך אחזת בני-ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן. 40 תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל-הערים האלה.

41 ויתן יהוה לישראל את-כל-הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה. 42 וינח יהוה להם מסביב ככל אשר-נשבע לאבותם ולא-עמד איש בפניהם מכל-איביהם את כל-איביהם נתן יהוה בידם. 43 לא-נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר-דבר יהוה אל-בית ישראל הכל בא.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות