ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב כא

1 ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את-פני יהוה ויאמר יהוה אל-שאול ואל-בית הדמים על-אשר-המית את-הגבענים. 2 ויקרא המלך לגבענים ויאמר אליהם והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם-מיתר האמרי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכתם בקנאתו לבני-ישראל ויהודה. 3 ויאמר דוד אל-הגבענים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את-נחלת יהוה. 4 ויאמרו לו הגבענים אין-לי כסף וזהב עם-שאול ועם-ביתו ואין-לנו איש להמית בישראל ויאמר מה-אתם אמרים אעשה לכם. 5 ויאמרו אל-המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה-לנו נשמדנו מהתיצב בכל-גבל ישראל. 6 ינתן-לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן. 7 ויחמל המלך על-מפיבשת בן-יהונתן בן-שאול על-שבעת יהוה אשר בינתם בין דוד ובין יהונתן בן-שאול. 8 ויקח המלך את-שני בני רצפה בת-איה אשר ילדה לשאול את-ארמני ואת-מפבשת ואת-חמשת בני מיכל בת-שאול אשר ילדה לעדריאל בן-ברזלי המחלתי. 9 ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים יחד והם המתו בימי קציר בראשנים תחלת קציר שערים. 10 ותקח רצפה בת-איה את-השק ותטהו לה אל-הצור מתחלת קציר עד נתך-מים עליהם מן-השמים ולא-נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת-חית השדה לילה. 11 ויגד לדוד את אשר-עשתה רצפה בת-איה פלגש שאול. 12 וילך דוד ויקח את-עצמות שאול ואת-עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית-שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים את-שאול בגלבע. 13 ויעל משם את-עצמות שאול ואת-עצמות יהונתן בנו ויאספו את-עצמות המוקעים. 14 ויקברו את-עצמות-שאול ויהונתן-בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר-צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי-כן.

15 ותהי-עוד מלחמה לפלשתים את-ישראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את-פלשתים ויעף דוד. 16 וישבו בנב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את-דוד. 17 ויעזר-לו אבישי בן-צרויה ויך את-הפלשתי וימיתהו אז נשבעו אנשי-דוד לו לאמר לא-תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את-נר ישראל.

18 ויהי אחרי-כן ותהי-עוד המלחמה בגוב עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-סף אשר בילדי הרפה.

19 ותהי-עוד המלחמה בגוב עם-פלשתים ויך אלחנן בן-יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים.

20 ותהי-עוד מלחמה בגת ויהי איש מדין ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שש ושש עשרים וארבע מספר וגם-הוא ילד להרפה. 21 ויחרף את-ישראל ויכהו יהונתן בן-שמעי אחי דוד. 22 את-ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד-דוד וביד עבדיו.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות