ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב יג

1 בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל בשמרון שבע עשרה שנה. 2 ויעש הרע בעיני יהוה וילך אחר חטאת ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל לא-סר ממנה. 3 ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד חזאל מלך-ארם וביד בן-הדד בן-חזאל כל-הימים. 4 ויחל יהואחז את-פני יהוה וישמע אליו יהוה כי ראה את-לחץ ישראל כי-לחץ אתם מלך ארם. 5 ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת יד-ארם וישבו בני-ישראל באהליהם כתמול שלשום. 6 אך לא-סרו מחטאות בית-ירבעם אשר-החטי את-ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון. 7 כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם-חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש. 8 ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה וגבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 9 וישכב יהואחז עם-אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו.

10 בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל בשמרון שש עשרה שנה. 11 ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל בה הלך. 12 ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 13 וישכב יואש עם-אבתיו וירבעם ישב על-כסאו ויקבר יואש בשמרון עם מלכי ישראל.

14 ואלישע חלה את-חליו אשר ימות בו וירד אליו יואש מלך-ישראל ויבך על-פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. 15 ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים. 16 ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על-הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על-ידי המלך. 17 ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את-ארם באפק עד-כלה. 18 ויאמר קח החצים ויקח ויאמר למלך-ישראל הך-ארצה ויך שלש-פעמים ויעמד. 19 ויקצף עליו איש האלהים ויאמר להכות חמש או-שש פעמים אז הכית את-ארם עד-כלה ועתה שלש פעמים תכה את-ארם.

20 וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה. 21 ויהי הם קברים איש והנה ראו את-הגדוד וישליכו את-האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על-רגליו.

22 וחזאל מלך ארם לחץ את-ישראל כל ימי יהואחז. 23 ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את-אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא-השליכם מעל-פניו עד-עתה. 24 וימת חזאל מלך-ארם וימלך בן-הדד בנו תחתיו. 25 וישב יהואש בן-יהואחז ויקח את-הערים מיד בן-הדד בן-חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה שלש פעמים הכהו יואש וישב את-ערי ישראל.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות