ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב יד

1 בשנת שתים ליואש בן-יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן-יואש מלך יהודה. 2 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן-ירושלם. 3 ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר-עשה יואש אביו עשה. 4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. 5 ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את-עבדיו המכים את-המלך אביו. 6 ואת-בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת-משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-יומתו אבות על-בנים ובנים לא-יומתו על-אבות כי אם-איש בחטאו ימות. 7 הוא-הכה את-אדום בגיא-המלח עשרת אלפים ותפש את-הסלע במלחמה ויקרא את-שמה יקתאל עד היום הזה.

8 אז שלח אמציה מלאכים אל-יהואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים. 9 וישלח יהואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח. 10 הכה הכית את-אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך. 11 ולא-שמע אמציהו ויעל יהואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה. 12 וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהלו. 13 ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יהואש בן-אחזיהו תפש יהואש מלך-ישראל בבית שמש ויבאו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד-שער הפנה ארבע מאות אמה. 14 ולקח את-כל-הזהב-והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בית-יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה. 15 ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו ואשר נלחם עם אמציהו מלך-יהודה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 16 וישכב יהואש עם-אבתיו ויקבר בשמרון עם מלכי ישראל וימלך ירבעם בנו תחתיו.

17 ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה. 18 ויתר דברי אמציהו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 19 ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם. 20 וישאו אתו על-הסוסים ויקבר בירושלם עם-אבתיו בעיר דוד. 21 ויקחו כל-עם יהודה את-עזריה והוא בן-שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו. 22 הוא בנה את-אילת וישבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו.

23 בשנת חמש-עשרה שנה לאמציהו בן-יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן-יואש מלך-ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה. 24 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל. 25 הוא השיב את-גבול ישראל מלבוא חמת עד-ים הערבה כדבר יהוה אלהי ישראל אשר דבר ביד-עבדו יונה בן-אמתי הנביא אשר מגת החפר. 26 כי-ראה יהוה את-עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל. 27 ולא-דבר יהוה למחות את-שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן-יואש. 28 ויתר דברי ירבעם וכל-אשר עשה וגבורתו אשר-נלחם ואשר השיב את-דמשק ואת-חמת ליהודה בישראל הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 29 וישכב ירבעם עם-אבתיו עם מלכי ישראל וימלך זכריה בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות