ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב יח

1 ויהי בשנת שלש להושע בן-אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן-אחז מלך יהודה. 2 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת-זכריה. 3 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דוד אביו. 4 הוא הסיר את-הבמות ושבר את-המצבת וכרת את-האשרה וכתת נחש הנחשת אשר-עשה משה כי עד-הימים ההמה היו בני-ישראל מקטרים לו ויקרא-לו נחשתן. 5 ביהוה אלהי-ישראל בטח ואחריו לא-היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. 6 וידבק ביהוה לא-סר מאחריו וישמר מצותיו אשר-צוה יהוה את-משה. 7 והיה יהוה עמו בכל אשר-יצא ישכיל וימרד במלך-אשור ולא עבדו. 8 הוא-הכה את-פלשתים עד-עזה ואת-גבוליה ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר.

9 ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן-אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך-אשור על-שמרון ויצר עליה. 10 וילכדה מקצה שלש שנים בשנת-שש לחזקיה היא שנת-תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון. 11 ויגל מלך-אשור את-ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. 12 על אשר לא-שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את-בריתו את כל-אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו.

13 ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם. 14 וישלח חזקיה מלך-יהודה אל-מלך-אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר-תתן עלי אשא וישם מלך-אשור על-חזקיה מלך-יהודה שלש מאות ככר-כסף ושלשים ככר זהב. 15 ויתן חזקיה את-כל-הכסף הנמצא בית-יהוה ובאצרות בית המלך. 16 בעת ההיא קצץ חזקיה את-דלתות היכל יהוה ואת-האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור.

17 וישלח מלך-אשור את-תרתן ואת-רב-סריס ואת-רב-שקה מן-לכיש אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס. 18 ויקראו אל-המלך ויצא אלהם אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנה הספר ויואח בן-אסף המזכיר. 19 ויאמר אלהם רב-שקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת. 20 אמרת אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי. 21 עתה הנה בטחת לך על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו. 22 וכי-תאמרון אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם. 23 ועתה התערב נא את-אדני את-מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם. 24 ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים. 25 עתה המבלעדי יהוה עליתי על-המקום הזה להשחתו יהוה אמר אלי עלה על-הארץ הזאת והשחיתה. 26 ויאמר אליקים בן-חלקיהו ושבנה ויואח אל-רב-שקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על-החמה. 27 ויאמר אליהם רב-שקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החמה לאכל את חריהם ולשתות את-שיניהם עמכם. 28 ויעמד רב-שקה ויקרא בקול-גדול יהודית וידבר ויאמר שמעו דבר-המלך הגדול מלך אשור. 29 כה אמר המלך אל-ישיא לכם חזקיהו כי-לא יוכל להציל אתכם מידו. 30 ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את-העיר הזאת ביד מלך אשור. 31 אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו. 32 עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו ואל-תשמעו אל-חזקיהו כי-יסית אתכם לאמר יהוה יצילנו. 33 ההצל הצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור. 34 איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים הנע ועוה כי-הצילו את-שמרון מידי. 35 מי בכל-אלהי הארצות אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי. 36 והחרישו העם ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו. 37 ויבא אליקים בן-חלקיה אשר-על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו דברי רב-שקה.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות