ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לט

1 בעת ההוא שלח מרדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק. 2 וישמח עליהם חזקיהו ויראם את-בית נכתה את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל-בית כליו ואת כל-אשר נמצא באצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו. 3 ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל. 4 ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתים באוצרתי. 5 ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה צבאות. 6 הנה ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבל לא-יותר דבר אמר יהוה. 7 ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. 8 ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות