ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל ט

1 ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו. 2 והנה ששה אנשים באים מדרך-שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש-אחד בתוכם לבש בדים וקסת הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת. 3 וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל-האיש הלבש הבדים אשר קסת הספר במתניו.

4 ויאמר יהוה אלו עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על-מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל-התועבות הנעשות בתוכה. 5 ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על-תחס עיניכם ואל-תחמלו. 6 זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל-כל-איש אשר-עליו התו אל-תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. 7 ויאמר אליהם טמאו את-הבית ומלאו את-החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר. 8 ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על-פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשחית אתה את כל-שארית ישראל בשפכך את-חמתך על-ירושלם. 9 ויאמר אלי עון בית-ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את-הארץ ואין יהוה ראה. 10 וגם-אני לא-תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי. 11 והנה האיש לבש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי כאשר צויתני.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות