ראשי > תנ''ך > עמוס >


עמוס ז

1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה-לקש אחר גזי המלך. 2 והיה אם-כלה לאכול את-עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח-נא מי יקום יעקב כי קטן הוא. 3 נחם יהוה על-זאת לא תהיה אמר יהוה. 4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את-תהום רבה ואכלה את-החלק. 5 ואמר אדני יהוה חדל-נא מי יקום יעקב כי קטן הוא. 6 נחם יהוה על-זאת גם-היא לא תהיה אמר אדני יהוה.

7 כה הראני והנה אדני נצב על-חומת אנך ובידו אנך. 8 ויאמר יהוה אלי מה-אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא-אוסיף עוד עבור לו. 9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על-בית ירבעם בחרב.

10 וישלח אמציה כהן בית-אל אל-ירבעם מלך-ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא-תוכל הארץ להכיל את-כל-דבריו. 11 כי-כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו.

12 ויאמר אמציה אל-עמוס חזה לך ברח-לך אל-ארץ יהודה ואכל-שם לחם ושם תנבא. 13 ובית-אל לא-תוסיף עוד להנבא כי מקדש-מלך הוא ובית ממלכה הוא. 14 ויען עמוס ויאמר אל-אמציה לא-נביא אנכי ולא בן-נביא אנכי כי-בוקר אנכי ובולס שקמים. 15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל-עמי ישראל. 16 ועתה שמע דבר-יהוה אתה אמר לא תנבא על-ישראל ולא תטיף על-בית ישחק. 17 לכן כה-אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על-אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו.

ראשי > תנ''ך > עמוס >


תוספות ותגובות