ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב טו

1 ועזריהו בן-עודד היתה עליו רוח אלהים. 2 ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל-יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם-תדרשהו ימצא לכם ואם-תעזבהו יעזב אתכם. 3 וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה. 4 וישב בצר-לו על-יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם. 5 ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל-יושבי הארצות. 6 וכתתו גוי-בגוי ועיר בעיר כי-אלהים הממם בכל-צרה. 7 ואתם חזקו ואל-ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם. 8 וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימן ומן-הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את-מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה. 9 ויקבץ את-כל-יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי-נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי-יהוה אלהיו עמו.

10 ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש-עשרה למלכות אסא. 11 ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן-השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים. 12 ויבאו בברית לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם בכל-לבבם ובכל-נפשם. 13 וכל אשר לא-ידרש ליהוה אלהי-ישראל יומת למן-קטן ועד-גדול למאיש ועד-אשה. 14 וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות. 15 וישמחו כל-יהודה על-השבועה כי בכל-לבבם נשבעו ובכל-רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב. 16 וגם-מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר-עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את-מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון. 17 והבמות לא-סרו מישראל רק לבב-אסא היה שלם כל-ימיו. 18 ויבא את-קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים. 19 ומלחמה לא היתה עד שנת-שלשים וחמש למלכות אסא.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות