ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כח

1 בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה כדויד אביו. 2 וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים. 3 והוא הקטיר בגיא בן-הנם ויבער את-בניו באש כתעבות הגוים אשר הריש יהוה מפני בני ישראל. 4 ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן. 5 ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו-בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק וגם ביד-מלך ישראל נתן ויך-בו מכה גדולה. 6 ויהרג פקח בן-רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני-חיל בעזבם את-יהוה אלהי אבותם. 7 ויהרג זכרי גבור אפרים את-מעשיהו בן-המלך ואת-עזריקם נגיד הבית ואת-אלקנה משנה המלך. 8 וישבו בני-ישראל מאחיהם מאתים אלף נשים בנים ובנות וגם-שלל רב בזזו מהם ויביאו את-השלל לשמרון. 9 ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי-אבותיכם על-יהודה נתנם בידכם ותהרגו-בם בזעף עד לשמים הגיע. 10 ועתה בני-יהודה וירושלם אתם אמרים לכבש לעבדים ולשפחות לכם הלא רק-אתם עמכם אשמות ליהוה אלהיכם. 11 ועתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם כי חרון אף-יהוה עליכם. 12 ויקמו אנשים מראשי בני-אפרים עזריהו בן-יהוחנן ברכיהו בן-משלמות ויחזקיהו בן-שלם ועמשא בן-חדלי על-הבאים מן-הצבא. 13 ויאמרו להם לא-תביאו את-השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על-חטאתינו ועל-אשמתינו כי-רבה אשמה לנו וחרון אף על-ישראל. 14 ויעזב החלוץ את-השביה ואת-הבזה לפני השרים וכל-הקהל. 15 ויקמו האנשים אשר-נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל-מערמיהם הלבישו מן-השלל וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל-כושל ויביאום ירחו עיר-התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון. 16 בעת ההיא שלח המלך אחז על-מלכי אשור לעזר לו. 17 ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו-שבי. 18 ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את-בית-שמש ואת-אילון ואת-הגדרות ואת-שוכו ובנותיה ואת-תמנה ובנותיה ואת-גמזו ואת-בנתיה וישבו שם. 19 כי-הכניע יהוה את-יהודה בעבור אחז מלך-ישראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל ביהוה. 20 ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו. 21 כי-חלק אחז את-בית יהוה ואת-בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו. 22 ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז. 23 ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלהי מלכי-ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני והם היו-לו להכשילו ולכל-ישראל. 24 ויאסף אחז את-כלי בית-האלהים ויקצץ את-כלי בית-האלהים ויסגר את-דלתות בית-יהוה ויעש לו מזבחות בכל-פנה בירושלם. 25 ובכל-עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אחרים ויכעס את-יהוה אלהי אבתיו. 26 ויתר דבריו וכל-דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל. 27 וישכב אחז עם-אבתיו ויקברהו בעיר בירושלם כי לא הביאהו לקברי מלכי ישראל וימלך יחזקיהו בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות