ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב לה

1 ויעש יאשיהו בירושלם פסח ליהוה וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון. 2 ויעמד הכהנים על-משמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה. 3 ויאמר ללוים המבונים לכל-ישראל הקדושים ליהוה תנו את-ארון-הקדש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל אין-לכם משא בכתף עתה עבדו את-יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל. 4 והכונו לבית-אבותיכם כמחלקותיכם בכתב דויד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו. 5 ועמדו בקדש לפלגות בית האבות לאחיכם בני העם וחלקת בית-אב ללוים. 6 ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר-יהוה ביד-משה.

7 וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני-עזים הכל לפסחים לכל-הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך. 8 ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות. 9 וכונניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים ובקר חמש מאות. 10 ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על-עמדם והלוים על-מחלקותם כמצות המלך. 11 וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים. 12 ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית-אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר. 13 ויבשלו הפסח באש כמשפט והקדשים בשלו בסירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל-בני העם. 14 ואחר הכינו להם ולכהנים כי הכהנים בני אהרן בהעלות העולה והחלבים עד-לילה והלוים הכינו להם ולכהנים בני אהרן. 15 והמשררים בני-אסף על-מעמדם כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך והשערים לשער ושער אין להם לסור מעל עבדתם כי-אחיהם הלוים הכינו להם. 16 ותכון כל-עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו. 17 ויעשו בני-ישראל הנמצאים את-הפסח בעת ההיא ואת-חג המצות שבעת ימים. 18 ולא-נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל-מלכי ישראל לא-עשו כפסח אשר-עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל-יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם. 19 בשמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. 20 אחרי כל-זאת אשר הכין יאשיהו את-הבית עלה נכו מלך-מצרים להלחם בכרכמיש על-פרת ויצא לקראתו יאשיהו. 21 וישלח אליו מלאכים לאמר מה-לי ולך מלך יהודה לא-עליך אתה היום כי אל-בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל-לך מאלהים אשר-עמי ואל-ישחיתך. 22 ולא-הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם-בו התחפש ולא שמע אל-דברי נכו מפי אלהים ויבא להלחם בבקעת מגדו. 23 וירו הירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד. 24 ויעבירהו עבדיו מן-המרכבה וירכיבהו על רכב המשנה אשר-לו ויוליכהו ירושלם וימת ויקבר בקברות אבתיו וכל-יהודה וירושלם מתאבלים על-יאשיהו.

25 ויקונן ירמיהו על-יאשיהו ויאמרו כל-השרים והשרות בקינותיהם על-יאשיהו עד-היום ויתנום לחק על-ישראל והנם כתובים על-הקינות. 26 ויתר דברי יאשיהו וחסדיו ככתוב בתורת יהוה. 27 ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על-ספר מלכי-ישראל ויהודה.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות