קורח ועדתו - סיפור בשלושה ימים

קוד: מבנה במדבר טז בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 7

פרשת קורח (במדבר טז-יח) מתארת מרד שהתעורר בעם ישראל נגד משה ואהרן:
במדבר טז1-2:
"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי,
ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן;
ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם
"

הפסוקים מתוארים שלוש קבוצות שונות שחלקו על משה ואהרן:

 1. בני לוי (שבראשם עומד קורח),
 2. בני ראובן (דתן, אבירם ואון),
 3. הנשיאים (בפסוק נזכרים 250 נשיאים; ייתכן שחלק מהם שייכים לאחת הקבוצות הקודמות).

בעיון בפרשה ניתן להבחין בשלוש מחלוקות שונות:

 1. מחלוקת נגד כהונתו של אהרן, כמו שרואים ב"מבחן הקטורת", שתוצאתו היא (יז05): "זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא, להקטיר קטורת לפני ה'...".
 2. מחלוקת נגד מנהיגותו של משה, כמו שרואים בדבריהם של דתן ואבירם (טז 13): "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם השתרר?!"
 3. מחלוקת נגד ייחודו של שבט לוי, כמו שניתן ללמוד מ"מבחן המטות" (יז 16 - 24) שבו נבחר שבט לוי.

נראה לי שיש התאמה בין הקבוצות למחלוקות:

 1. בני לוי וקורח חולקים על כהונתו של אהרן: הם רוצים שיאפשרו לכולם להיות כהנים.
 2. דתן ואבירם חולקים על מנהיגותו של משה: הם לא רוצים להמשיך ללכת אחריו במדבר.
 3. הנשיאים חולקים על ייחודו של שבט לוי: הם רוצים שכל השבטים יהיו שווים.

המשותף לכל המחלוקות האלו הוא, שבכולן יש דרישה להגדיל את השוויון בעם ישראל. לכן כל שלוש הקבוצות שיתפו פעולה. אבל אופן שיתוף הפעולה השתנה במהלך הפרשה.

הפרשה מתפרשת על-פני שלושה ימים:

 1. היום הראשון (טז 3 - טז 17)
 2. היום השני (טז 18 - יז 5)
 3. היום השלישי (יז 6 - יז 25)

 

תגובות