אז הוחל לקרוא בשם ה'

קוד: ביאור:בראשית ד26 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת:

אל:

הדור השלישי לאנושות הוא הדור שעל-שמו היא נקראת - דורו של אנוש בן שת בן אדם:

בראשית ד26: "וּלְשֵׁת גַּם הוּא יֻלַּד בֵּן, וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אֱנוֹשׁ; אָז הוּחַל לִקְרֹא בְּשֵׁם ה'".

האירוע המרכזי שהתורה מציינת בדור זה הוא - "אז הוחל לקרוא בשם ה'". המפרשים פירשו משפט זה בכמה דרכים:

1. הוחל מהשורש חלל, מלשון חילול הקודש. בימי אנוש התחילו בני אדם לחלל את הקריאה בשם ה', ולקרוא בשם ה' לאלילים: "אז הוחל - לשון חולין, לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקב"ה, לעשותן אלילים ולקרותן אלהות" (רש"י). כך התחילו בני האדם לעבוד עבודת אלילים: "בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדו,ל ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו היתה טעותם: אמרו, הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו - ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו; וזהו כבודו של מלך. כיון שעלה דבר זה על לבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להן קרבנות, ולשבחם, ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה..." ( רמב"ם הלכות עבודה זרה א).

לפי זה, הפרק מתאר את תחילתן של שלושת העבירות החמורות - גילוי עריות (- שתי הנשים של למך), שפיכות דמים (- השיר שבו למך מתפאר בשפיכות דמים), ועבודה זרה. לפי חז"ל, שלוש עבירות אלו גרמו לחורבן בית המקדש הראשון; ולפי חז"ל, הן גם גרמו לחורבן בימי אנוש: "אז הוחל לקרא בשם ה' - עלו המים והציפום..." (שמות רבה טו ז)

2. הוחל מלשון התחלה. בימי אנוש התחילו בני האדם לקרוא בשם ה', כלומר להתפלל אליו ולפרסם את שמו. קריאה בשם ה' היא מעשה חיובי, אולם עד ימי אנוש לא היה צורך בה, כי בני האדם הרגישו שהם קרובים אל ה' וה' נמצא איתם תמיד. בימי אנוש חלה התרחקות בין ה' לבין האדם, וכתוצאה מכך הוחל הצורך לקרוא בשם ה'.

"לפני הולדת אנוש לא היה צריך לקרא בשם ה', ורק לאחר שנשחת העולם נוצר הצורך לקריאה בשם ה'. ובעתיד נחזור לשלמותנו (ירמיהו לא) "ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי ידעו אותי כולם מגדלם ועד קטנם ". וההסבר לזה, שבדורות ראשונים האדם חי חיים שלמים המגלמים בתוכם את הופעת ה', ולכן לא היה צורך לקרוא בשם ה'; ואחר כך, בתקופת אנוש, עם הידרדרות העולם, כשנשכחה השלמות הגדולה, נצרכו עובדי ה' לקרוא בשם ה', מקור חיינו, על מנת להדריך את דורם בדרך ה'" (יאיר שאקי, החיים במצוות, בשם רש"ר הירש, בשם רבו).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • תיקוני זהר קי ב
 • תיקוני זהר קיט ב
 • תודה לאלוהים גם לאדם: גם האחיין של קין נוהג כך, למרות שאין אזכור למילה מזבח: "ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה'" (שם, כו). ולאחר שוך מי המבול גם נח נוהג ... (cache)
 • דף קשר מספר 305 - פרשת בראשית: "ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל (לשון חולין - רש"י) לקרוא בשם ה'" (ד' כו). "'אדם שת אנוש'... עד כאן בצלם ובדמות, מכאן ואילך נתקלקלו הדורות. ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: פרק ד' נחתם בפסוק " ולשת גם הוא ילד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוחל לקרא בשם ה'" (ד כו). מלשון התורה כאן אין להבין מה התרחש בימי אנוש, והאם הייתה זו התפתחות ... (cache)
 • Berishet Torah Protion: 4: 26 ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה:P. 5: 1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו: ... (cache)
 • כתיבת ספר תורה - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה - בשיתוף האגודה...: ... קין ד,כו ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה ה,א זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו ה,ב זכר ונקבה בראם ויברך ... (cache)
 • על דורו של נח: פסוק אחד בסוף פרשת בראשית (ד: כו) מספר: "ולשת גם-הוא ילד -בן ויקרא את-שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה'". ומסביר רש"י: [2] "'הוחל' ג€“ לשון חולין לקרוא את שמות האדם ... (cache)
 • עשרה דורות מאדם עד נח / עמוס גאולה: "ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה'" (ד, כו). בימי אנוש ובעקבותיו, החלו לקרא בשם ה', להתפלל אל ה', ואין ספק בכך שאנוש הוא ... (cache)
 • מפלצות ויצורים דמיוניים במסורת האגדה היהודית העתיקה: חיה זו הוזכרה בבראשית רבה כג,ו (תיאודור אלבק, עמ' 227), על בראשית ד,כו: 'ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש'. על פסוק זה החותם את תולדות האדם הובא במדרש: ... (cache)
 • יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה / ד"ר מאיר בר-אילן: 'ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש'. על פסוק זה החותם את תולדות האדם הובא במדרש: 'בעון קומי אבא כוהן [בר דלא] "אדם שת אנוש"? ושתק. ... (cache)
 • רואים את הקולות - שבת בראשית - נוסח בבלי. חזן: בן מנשה זמיר...: ... שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו ... (cache)
 • קולות:: פרשת השבוע:: בראשית:: נח: אך נראית לי נכונה הבחנתו של הרש"ר הירש לפסוק: "ולשת גם הוא ילד בן ויקרא שמו את אנוש אז הוחל לקרוא בשם ה'" (בראשית ד', כ"ו) כשהוא אומר: "אנוש מציין את ... (cache)
 • ונח מצא חן - La Fondation Manitou - Rav Yehouda Leon Askenazi: [על שת ואנוש נאמר "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותיקרא את שמו שת" (בראשית פרק ד פסוק כד) "ולשת גם הוא ילד בן" (שם שם כו) תפקידו של שת ובנו היה להחליף את ... (cache)
 • קדמת ישראל: מעשה אבות / זאב יעבץ: המאמר ג€� ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנושג€� הוא מאמר מיסגר, ומלת ג€�גם הואג€� מוכחת על זאת, ובכן חוזר ג€�אל הוחלג€� עד דור שת ופרושו לפי פשוטו תחלה ולא חלול. ... (cache)
 • ב. אל שדי: ... א, בדברי חוה אחרי לדתה את קין; ותאמר קניתי איש את ה'; ובסוף פרק זה, פס' כו: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם הי י. (cache)
 • file:toranow1: ולשת גם-הוא ילד -בן ויקרא את-שמו אנוש אז הוחל לקרוא בשם יי". שת הוא הולדה, או יצירה, או כתיבה מחדש - כלומר: תיקון - תחת הבל אשר הרגו קין. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - דברי הימים: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש, בעון קומי אבא כהן ברדלא אדם שת אנוש ושתק, אמר להם עד כאן בצלם ובדמות מכאן ואילך נתקלקלו הדורות ונבראו קינטרין. ... (cache)
 • סיכומים ביהדות: הספרים ההיסטורים: אלהים 'שת לאדם זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין, ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש'. השמות הבל, אנוש ושת, מסמלים את האפסות, החולשה, הנמיכות. ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | Albert Shabot | אלברט שבות/מידע: אבל מי היא בת כו ולשת גם-הוא ילד -בן, ויקרא את-שמו אנוש הזוג של שת? מהו הרצון הגולמי שעמד מאחרי הרצון הזה? - אל לכם לשאול שאלות מיותרות. ... (cache)
 • more "ולשת גם הוא ילד ":
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, ספר שמות > הרב שרקי אורי > ותלד בן...: ותלד בן ויקרא את שמו גרשום - פרק ב פסוק כב. ספר שמות הרב שרקי אורי ראש המחלקה הישראלית במכון מאיר ומרצה בטכניון.רבה של קהילת "בית יהודה" בירושלים. ... (cache)
 • יהושע בן נון ג€“ ויקיפדיה: ויבא, אל-אשתו, ותהר, ותלד בן; ויקרא את-שמו בריעה, כי ברעה הייתה בביתו. ובתו שארה, ותבן את בית חורון התחתון (כיום בית עור א-תחתא) ואת העליון (כיום בית עור אל ... (cache)
 • ספר היובלים בעריכת יהודה איזנברג: (כו) וביובל השנים עשר בשבוע השביעי לקח לו לאשה את עדני בת דניאל בת אחות אביו, ובשנה השישית לשבוע הזה ילדה לו בן ויקרא את שמו מתושלח. ... (cache)
 • אבות דרבי נתן יד ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... ומניין שקבל דוד תנחומין, שנאמר, (ש"ב יב) "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף אתה רבי קבל תנחומין. ... (cache)
 • ניחום אבלים - אבות דרבי נתן יא / שמואל פאוסט: שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה" (ש"ב יב). אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא ... (cache)
 • בע"ה ר"ח כסלו תשס"ד 25: ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער. ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונָן. ותֹסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שֵׁלָה והיה בכזיב בלדתה אֹתו. ... (cache)
 • תורה: כו ולשת גם-הוא יולד- בן, ויקרא את-שמו אנוש; אז הוחל לקרוא בשם יהוה. פורסם על ידי תנ"ך - תורה נביאים כתובים ב- 14:22 0 תגובות. תוויות: בראשית ... (cache)
 • גר = אדם שעזב את ארצו ועמו ובא לדור בארץ נכריה באופן קבוע (מהגר): שמות ב22: "ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה" - משה לא קיבל על עצמו את הדת המצרית או המדיינית. דברים כח43: "הגר אשר בקרבך יעלה עליך ... (cache)
 • ר' יחיאל חוטר ז"ל: ותוסף עוד ותלד בן ויקרא את שמו שלמה ותהר עוד ותלד בן ויקרא את שמו שלום ותוסף עוד ותלד בן ויקרא שמו משה,ותוסף ותלד בן ויקרא את שמו סעדיה, ותעמד מלדת. ... (cache)
 • דור ההפלגה / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: ויקח כוש בן חם אשה לעת זקנתו, ותלד לו בן ויקרא את שמו נמרוד. ויגדל ויהי לגיבור חיל ואביו אהבו ויתן לו את כתונת העור שעשה אלהים לאדם בצאתו מן הגן. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - ואבדתם את שמם ג€“ לא תעשון כן לה' אלקיכם: ... עד אברהם אבינו ע"ה, בענין התולדות: ויולד פלוני לפלוני, ולא אמר: ויולד לפלוני בן, ויקרא את שמו פלוני והפלגת ראובן הכתוב, יורה שכבר נמצא הוולד את המוליד. ... (cache)
 • פרשת השבוע בראשית - ויצא > Beerot Yitzchak > פרשת השבוע: והוא שאמר: ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. אח"כ חזר והזכיר התולדות עד נח. ... דכתיב: ויחי למך וגו', ויולד בן. ויקרא את שמו נח לאמר: זה ינחמנו. ... (cache)
 • שלמה בן דוד: שמ"ב יב 24-25: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'. אב: דוד ... (cache)
 • source sheet naming a baby.dgs: ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער: ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן: ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו. שלה והיה בכזיב בלדתה אתו: 2. רמב"ן בראשית פרק לח פסוק ה ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary...: התורה את משמעות השם: "ותלד בן ויקרא את שמו גרשם, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה". (שמות ב, כב). גם כאן, מצביעה המלה "גר" על הזרות ולא על איזשהו ... (cache)
 • דבר תורה: ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה. ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה. ... (cache)
 • סיפורה של חוה: ולשת גם הוא יֻלד בן ויקרא את שמו אנוש. אז הוחל לקרא בשם ה'8. (כ"ו). בני קין, שהתחנכו להבלטת הכח והיצירה האישיים, גם כשידעו לנתב את כוחותיהם לטוב, ... (cache)
 • Berishet Torah Protion: 38 3 ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער: 38 4 ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן: 38 5 ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו: ... (cache)
 • פרשת לך לך: "ויחי למך שתים ושמֹנים ומאת שנה ויולד בן: ויקרא את שמו נח לאמֹר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'". (ה', כח-כט) ... (cache)
 • אתר הוידאו של מעלה: ויחי למך שתיים ושמונים שנה ומאת שנה, ויולד בן ויקרא את שמו נח לאמר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידנו מן האדמה אשר אררה ה' ". ובהמשך אנו קוראים: ... (cache)
 • אהבת אב לבניו - אהבה המקלקלת את השורה: ... לאחר מות הינוקא, בנה הראשון של בת-שבע, פרי חטאם של דוד ואשת אוריה: "וינחם דוד את בת-שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. ... (cache)
 • Hebrew Bible - Genesis 1: בן. ויקרא. את. שמו. ער, 3. ותהר. עוד. ותלד. בן. ותיקרא. את. שמו. אוןן, 4. ותוסף. עוד. ותלד. בן. ותיקרא. את. שמו. שלה. והיה. ביכזיב. ... (cache)
 • דף קשר מספר 362 - פרשת לך- לך: "ויחי למך שתים ושמנים ומאת שנה ויולד בן ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו בן האדמה אשר אררה ה'" (בראשית, ה', כח-כט) ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת וישב - יחסו של יהודה לער ולאונן: בלידתם של ילדי יהודה התורה מספרת, שלאחר שנשא יהודה את בת שוע: ``ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער. ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן. ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את ... (cache)
 • אפרים ג€“ ויקיפדיה: כג ויבא, אל-אשתו, ותהר, ותלד בן; ויקרא את-שמו בריעה, כי ברעה הייתה בביתו. כד ובתו שארה, ותבן את-בית-חורון התחתון ואת-העליון, ואת, אזן שארה. ... (cache)
 • מאמרים - רמאות - פרשת פינחס: וידע אדם עוד את-אשתו, ותלד בן ותקרא את-שמו שת, כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם-הוא ילד- בן, ויקרא את שמו אנוש: אז הוחל לקרוא בשם יהוה ... (cache)
 • Lehava: החטא] ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'". כבר מלשון הכתוב שם, המתאר באריכות ... (cache)
 • בס"ד כ"ד תשרי תשס"א: "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם ה'". ... (cache)
 • נח איש האדמה: ללידת נח נסמכים דברי למך אביו, המבשרים בנוסח הברכות בספר בראשית את ביטול הקללה: "ויולד (למך) בן ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה ... (cache)
 • בס"ד, כ"ה תשרי ה'תשס"ה: ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. אז הוחל לקרוא בשם ה': ". זוהי איפוא תחילתה של השושלת המקבילה, זו של שת. אבל יש בפסוקים אלו תיאור נוסף, ... (cache)
 • Default Normal Template: ה"פרק" הראשון- הסיפורים אודות אדם הראשון- מסתיים בפסוק מעניין: "ולשת יולד גם הוא בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוחל לקרוא בשם ה' " [ד; כ"ו] (עיינו במפרשים. ... (cache)
 • 'בראשית פרק ד: ... את שמו שת: כי שת לי בראשית ד,כה אלוהים, זרע אחר--תחת הבל, כי הרגו קין. יהוה. {ס} בראשית ד,כו ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש; אז הוחל, לקרוא בשם ... (cache)
 • יהדות - צרת רבים: שנאמר: (ש"ב יב) "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה". אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא ... (cache)
 • Torah Community Connections | Nechama Leibowitz: לו בן ויקרא את שמו רעואל. כי אם בנות. ובנים לא היו לה... ובשנה החמישית מתה יהודית בת בארי אשת עשו בארץ כנען ואלה שמות בנותיה אשר ילדה לעשו: שם הגדולה מרצית ... (cache)
 • more "בן ויקרא את שמו ":
 • לזכר רועי קליין ז"ל - ד: ולשת גם-הוא יֻלַּד-בן, ויקרא את שמו אנוש; אז הוחל לקרא בשם ה' (בראשית ד, כו). ולשת גם-הוא יֻלַּד-בן ג€“ השרביט של "הרצון המשותף" נותר בידי הזכר; ... (cache)
 • Default Normal Template: ה"פרק" הראשון - הסיפורים אודות אדם הראשון - מסתיים בפסוק יוצא דופן: "ולשת גם הוא יֻלד בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוחל לקרא בשם ה' " [ד; כו] [עיינו במפרשים. ... (cache)
 • בסד פרשת תולדות - "ה 1 עשו אחי איש שעיר ואנכי איש וזלס" א. בראשית...: לד בן הקרא את שמו אנוש'אז הוחל לקרא בשם?קוק: פ י. טו. דברי הימים א פרס א. (א) אדם שת אנוש: (ב) קינן מהללאל;רד: (ג) חנוך מתועולח *למך: ... (cache)
 • -UNTITLED-: 26 ולשת גם־הוא ילד־בן ויקרא את־שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה. קאן לא כותבים מה קרה באמת. מקרא של בוליגר בהערות 21 מספרת לנו על תוכן נכון של פרק הזה. ... (cache)
 • בראשית פרקים א-ד ג€“ סיכומונה: פס' 26- "ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוחל לקרא בשם ה'". גם לשת נולד בן, אנוש שמו, וממנו תתפתח האנושות, ולא מן החוטאים, אדם חוה או צאצאי קין. ... (cache)
 • more "אנוש אז הוחל לקרא ":
 • פרשת בראשית - בני קין - גיליונות נחמה ליבוביץ: ולדעתי לקרא בשם ה' כמו (צפניה ג' ט') "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" וכן "ויבן שם מזבח לה' ויקרא שם בשם ה' אל עולם", ... (cache)
 • פרשת לך-לך - "קריאת כיוון": עוד בפרשת בראשית מסופר עוד בימי אנוש ש"אז הוחל לקרא בשם ה'". אך שם, הקריאה אינה קריאה של קודש: ... דעת התורה היא שאפשר לקרא בשם ה' במגוון צורות וכולן כשרות. ... (cache)
 • פרשת בראשית - בני קין - גיליונות נחמה ליבוביץ: ד"ה אז הוחל לקרא בשם ה': יש מפרשים הוחל ג€“ שלון חלול ויש מפרשים לשון תחילה. ובתרגום אונקלוס מצאנו שתי נוסחאות: יש נוסחה "ביומוהי שריאו בני אנשא לצלאה בשמא ... (cache)
 • פרשת וישלח - ויצב יעקב מצבה - גיליונות נחמה ליבוביץ: ביאור הדבר, כי מראש אמנה, כשהחל איתן האזרחי (אברהם) לקרא בשם ה', הלא לא היתה הקריאה מפורטת בדרך עבודה מיוחד ומסודר להלכותיו (כוונתו לעבודת ה' שלפני מתן תורה ... (cache)
 • בס"ד: 1 נובמבר 2008 ... הפס' מתאר כאן הידרדרות בקשר עם הקב"ה בעולם, אז הוחל לקרא בשם ה' והוא לא ענה!!! זהו השלב הראשון של ההתנתקות האלוקית מבני האדם. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - להתחבר לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות: ... אברהם אבינו עזב את אור כשדים - מקום שבו זכה לאהדה גדולה כשניצל מכבשן האש, והלך לארץ כנען, בה אף אחד לא מכיר אותו, ובשממה הרוחנית הזו החל לקרא בשם ה'.... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרא בשם ה' אבל אחר שקרא בשם ה' נאמר ואבימלך הלך אליו מגרר ואמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך אתה עתה ברוך ה'. ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: (ד', כ"ו) "אז הוחל לקרא בשם ה'"; (בר' ו', א') "ויהי כי החל אדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם..."; (י', ח') "הוא החל להיות גבור בארץ". ... (cache)
 • ויגש: "אז הוחל לקרא בשם ה' - אז התחילו צדיקי הדור לדרוש לרבים את שם ה' כענין ויקרא שם בשם ה' אל עולם, כי הוצרכו לסתור דעות עובדי כוכבים וגלולים שהתחילו אז כדברי ... (cache)
 • Tzura.co.il - צורה: 2 נובמבר 2008 ... והנה בדיוק כאן לכאורה נפסקת האיצטלא והסמכות לכנות בשמות עצמאית שהרי נאמר מיד בסמוך: "אז הוחל לקרא בשם ה'"..והנה תופעה מענינת, מני אז, ... (cache)
 • כמו שאני נכתב: כל פרט נקרא לקרא בשם ה', ובפנייתו זו לקרבת אלקים מעיד הוא על מקורו וקישורו באחד. האחיזה בנקודת המפגש הפרטית, המצומצמת, יש בה סיכון רב, האדם החווה את עצמו ... (cache)
 • ויגש: אלא אמרו: מתחילה היה הים הזה יבשה ועמדו דורו של אנוש והכעיסו לפניו באז, שנאמר (בראשית ד): אז הוחל לקרא בשם ה', ועשאו הקב"ה ים ופרע מהם שנאמר (עמוס ה): הקורא ... (cache)
 • 727010 שעת השין: העמוד האישי שלי - תעודת זהות: ואברהם בנה שם מזבח לשם וקרא לקרא בשם ה' ואמר זה שם ה' מבורך. אברהם הלך לנגבה. היה רעב בנגבה וירד למצרים ושיתקרב למיצרים אמר לשרי אישתו אמר לה אני יודע שאת ... (cache)
 • נ) וכ"כ הרמב"ם פרק א' מהל' ע"ז וז"ל כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט...: אימתי נקראו בשמו בימי אנוש בן שת שנ' אז הוחל לקרא בשם ה'. החל לקרוא ע"ז בשם המקום באותה שעה עלה אוקינוס והציף שלישו של עולם וכו'. ... (cache)
 • Inner: בפסוק 26 מסופר על הולדת בנו של שת: "אנוש", ועל התחלת קריאה בשמו המפורש של האל: "ואז הוחל לקרא בשם ה' ". במקרה זה חסר מדרש שם גלוי לשמו של אנוש. ... (cache)
 • א.מאמר א: 25 אוקטובר 2008 ... אז הוחל לקרא בשם ה'8. (כ"ו). בני קין, שהתחנכו להבלטת הכח והיצירה האישיים, גם כשידעו לנתב את כוחותיהם לטוב, הגיעו רק להישגים של פיתוח ... (cache)
 • תפוז בלוגים - בין אנוש לקב"ה: 28 דצמבר 2007 ... ``אז החל לקרא בשם ה `..`` משפט שגור מאוד בתפילותנו שמצוי בספר בראשית בפרשת ``וידע האדם``. נדרשתי למשפט זה מכיוון שבספר שמות בפרשת ``ואלה ... (cache)
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» חנוכה-המנורה והאור הגנוז בתורה: 25 נובמבר 2009 ... אם ברוחי אמר ה'" (זכריה ד', ו') שעל כל כלי המלחמה יש לקרא בשם ה' ובכוח התורה נגלה את האור הגנוז עד גילוי אורו של משיח במהרה בימינו אמן. ... (cache)
 • אור הרעיון פרק כא: אנוש (בראשית ד:כו): 'אז הוחל לקרא בשם ה''. עלו המים והציפום, שנאמר (איוב ט:ט): 'עושה עש כסיל וכימה' וגו'. וכן דור המבול היו רשעים, מה כתיב בהם (שם כב:יז): '... (cache)
 • מענה קולי בננות ~ בננות Blogs ~ יוסף עוזר ~ לקט אודות השירה ממדרש...: 23 אוגוסט 2008 ... אלא אמרו: מתחלה היה הים הזה יבשה, ועמדו דורו של אנוש והכעיסו לפניו באז, שנאמר (בראשית ד, כו): אז הוחל לקרא בשם ה'', ועשאו הקדוש ברוך הוא ים ... (cache)
 • ע) והפילסוף מחבר הזהר אסף את כל הדיעות האלה וטפל אותם וחברם לאמונת...: אימתי נקראו בשמו, בימי אנוש בן שת שנ' אז הוחל לקרא בשם ה'. באותה שעה אמר הקב"ה אתם עשיתם מעשה חדש וקראתם אותם אלוהות, אני אעשה מעשה חדש ואקרא עצמי ה', ... (cache)
 • על דורו של נח: גם על שת שהמשיך את שושלת האדם לא נאמר שהקריב, ורק בימי בנו אנוש "הוחל לקרא בשם ה'" (ד:כו). 6 בשאלתו הרביעית על הסדר השביעי (סדר הקריאה לפי מנהג א"י הקדמון) ... (cache)
 • ביוז: ... וזאת כי קל יותר לקרא בשם ה' כאשר כוס ישועות אשא, כשהאדם נמצא בשיא הצלחתו, אולם כאשר ל"ע האדם נמצא בשעת צרה ויגון אז קשה מאוד לקרוא בשם ה', ... (cache)
 • אנוש ג€“ �יקיפּעדיע: ... אז די ווערטער - אז הוחל לקרא בשם ה' ג€“ איז אן הסבר פארוואס מען האט אים גערופן מיטן נאמען 'אנוש', וויבאלד דאמאלס האט זיך פארשפרייט דאס דינען עבודה זרה, ... (cache)
 • ארץ חמדה - נח: דרכו של אברהם היתה אחרת ג€“ לקרא בשם ה'. לא לעשות לו שם, לא לכבוד עצמו. אברהם ראה במעשי הטוב התקרבות למטרת העולם, אשר ביסודה הונחו החסד והטוב. ... (cache)
 • יהדות - גזירות הדת של אנטיוכוס: המאבק כנגד היונים והנצחון בנה בנו יכולות להתמודד כנגד תפיסות מחלישות ובהמשך כתעודה לקרא בשם ה ֲ´ולהאיר עיני עולם באור חכמה ודעת אלוקים. ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: הוחל לקרא בשם ה. "('.:ד. כו.). 6. בשאלתו. הרביעית על הסדר השביעי. (. סדר הקריאה לפי מנהג א. "י הקדמון.) שבספר. בראשית ... (cache)
 • כל שכן כאשר אוהב את הדבר ההוא ועוד מחשיב אותו לדבר טוב לא יוכל...: ואצלינו הוא ברמז אז הוחל לקרא בשם ה', התחילו בטעות להרכיב את השגותיהם על דבר בנין המרובע וחשבו להסביר בזה סוד ארבעה אותיות השם ובזה חשבו שתרד ההשגה האלהית ... (cache)
 • more "לקרא בשם ה' / ":

תגובות