ברכת משה לשבט לוי

קוד: ברכת משה לשבט לוי בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

לפני מותו, בירך משה את שבטי ישראל, וביניהם גם את שבט לוי (דברים לג8-11): "וללוי אמר: תומיך ואוריך לאיש חסידך; אשר ניסיתו במסה, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע; כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על מזבחך. ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה; מחץ מתניים קמיו, ומשנאיו מן יקומון". מעיון בברכה נראה, שחלק ממנה מכוון באופן אישי לאהרן הכהן, וחלק ממנה מכוון לכל שבט לוי, ויש כאן מבנה של טבלה (ע"ע כתיבה בטבלאות ):

לכל שבט לוי

לאהרן

דברים לג9: "האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע; כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו": מדובר על מעשיהם של בני-לוי בפרשת העגל (שמות לב26-29).

דברים לג8: "תומיך ואוריך לאיש חסידך; אשר ניסיתו במסה, תריבהו על מי מריבה": מדובר על אהרן הכהן הגדול, שלבש חושן ובו אורים ותומים, ונפגע עם משה בפרשת מי-מריבה (במדבר כ12-13), אך קיבל את הדין בהכנעה (ע"ע ברכת משה לאהרן )

שבח

דברים לג11: "ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה; מחץ מתניים קמיו, ומשנאיו מן יקומון": מדובר על כל שבט לוי, שיכולים לעסוק גם בעניינים אחרים ואף לצבור עושר ("חיל").

דברים לג10: "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על מזבחך": מדובר על הכהנים בני אהרן, שתפקידם ללמד תורה (דברים כד5 ועוד), ולהקטיר קטורת וקרבנות.

ברכה

מכיוון ששבט לוי נלחם באויבי ה' שעשו את העגל, גם ה' יילחם באויביו של שבט לוי.

מכיוון שאהרן קיים את כל מצוות ה' וטעה רק בדבר קטן, וגם בו הוא קיבל את הדין בהכנעה - יזכו בניו של אהרן להיות מורי התורה של ישראל.

הקשר

תגובות