למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים

קוד: למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל: דרישת ה' באמצעות חקר המקרא

תגובה ל: ענה1 שנכתבה ב00:01:29  14.02.2005


לשם מה אנחנו מקיימים מצוות?

מעיון בפסוקים שבהם מופיעה המילה "למען" בספר דברים, נראה שיש שתי מטרות:

 

א. כדי להתקרב אל ה' וללמוד את היחס הנכון אל ה':

1.         המטרה של כל המצוות: דברים ו1-2 : " וזאֶת המצוה החקים והמשׁפטים אשׁר צוה ה' אלהיכם ללמד אֶתכם לעשׂות בארץ אשׁר אֶתם עברים שׁמה לרשׁתה. לְמַעַן תִּירָא אֶת ידוד אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר אֶת כָּל חֻקֹּתָיו ומצותיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ וּלְמַעַן יַאֲרִכֻן יָמֶיךָ"

2.         דברים ו24-25 : " ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את ה' אלוהינו - לטוב לנו כל הימים, לחייותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, לפני ה' אלהינו - כאשר ציונו"

3.         המטרה של מצוות מעשר שני: דברים יד23 : " ואכלת לפני ידוד אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ידוד אלהיך כל הימים"

4.         המטרה של מצוות כתיבת ספר תורה מלכותי: דברים יז19 : " והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ידוד אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם"

5.         המטרה של החרמת הגויים דברים כ18 : " למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לידוד אלהיכם"

6.         המטרה של מצוות הקהל: דברים לא12 : " הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ו למען ילמדו ויראו את ידוד אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"

 

ב. כדי שיהיה טוב, מבחינה גשמית, לכלל ישראל:

7.         דברים ד1 : " ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ידוד אלהי אבתיכם נתן לכם"

8.         דברים ד40 : " ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ו למען תאריך ימים על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך כל הימים"

9.         דברים ה15 : " כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ידוד אלהיך למען יאריכן ימיך ו למען ייטב לך על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך"

10.   דברים ה25 : " מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם"

11.   דברים ה29 : " בכל הדרך אשר צוה ידוד אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון"

12.   דברים ו2 : " למען תירא את ידוד אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ו למען יארכן ימיך"

13.   דברים ו18 : " ועשית הישר והטוב בעיני ידוד למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע ידוד לאבתיך"

14.   דברים ו24-25 : " ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את ה' אלוהינו - לטוב לנו כל הימים, לחייותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, לפני ה' אלהינו - כאשר ציונו"

15.   דברים ח1 : " כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ידוד לאבתיכם"

16.   דברים יא8-9 : " ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה. ו למען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש"

17.   דברים יא21 : " למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ"

18.   דברים יב25 : " לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני ידוד"

19.   דברים יב28 : " שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני ידוד אלהיך"

20.   דברים יג18 : " ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ידוד מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך"

21.   דברים יד29 : " ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ידוד אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה"

22.   דברים טז20 : " צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך"

23.   דברים יז20 : " לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל"

24.   דברים כב7 : " שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים"

25.   דברים כג21 : " לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך ידוד אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"

26.   דברים כד19 : " כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ידוד אלהיך בכל מעשה ידיך"

27.   דברים כה15 : " אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך"

28.   דברים כז3 : " וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר ידוד אלהי אבתיך לך"

29.   דברים כט8 : " ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון"

30.   דברים ל6 : " ומל ידוד אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ידוד אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך"

31.   דברים ל19 : " העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"

דיונים בנושאים אלה ניתן למצוא כאן:

תגובות