שלח נא ביד תשלח

קוד: שלח נא ביד תשלח בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל: התחלה בלבד

[שמות ד 13-17]

ויאמר: בי ד'; שלח נא ביד תשלח!

וייחר אף ה' במשה ויאמר: 'הלוא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא; וגם הנה הוא יוצא לקראתך, וראך ושמח בליבו. ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו; ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודיבר הוא לך אל העם; והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לא-להים. ואת המטה ה זה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות.'

 

תגובות