,ןויצל-ןושארמ 25 תב הקיפמ ,םשל לגיס ,הנתחתהש זאמ םינש שולש רבכ ורבעש תורמל
,הנותח ינפל תונב עברא ,ונתוא וסינכה" .תונברב הרבעש השקה היווחהמ תעגרנ אל
,זאמ םינש שולש ורבע םנמא .תרפסמ איה ,"ןולוחב תישארה תונברה לש ןיינבב רדחל
לכ הלאש איה ןושאר רבד .יל הרמא הלכה תכירדמש טפשמ לכ תרכוז ןיידע ינא לבא
ינפל הז לע רבדל תומיענה איש אל הז .הלש ישדוחה רוזחמה לש ךיראתה המ תחא
.תואיצמה חרוכ הזש יתנבה .אלימ לבא ,הריכמ אל תאש תונב עברא

הילעש הלחו ם"וכס ,תוחלצ ,תוטומפ הילעו הנבל הפמ השורפ התיה ןחלושה לע"
,תורנ םיקילדמ ךיא ,תבשה תא לבקל ךיא ונל התארה איה .הנבל תיפמ תחנומ
תיבב תאצמנ תאשכ .חתפמה טפשמ היה הז .דואמ-דואמ לעבה תא דבכל ךירצש הנייצו
חור בצמ הזיאב הנשמ אלו ,ךויחב וינפ תא לבקל ךירצ דימת ,הדובעהמ רזוח לעבהו
,הפי שבלתהל אלא ,המ'גיפב וא גנינרטב השובל תאשכ ותוא לבקל אל םעפ ףא .תא
תא ישעת לא םעפ ףא ,םינפ תכיסמ וא םרק המש תא םא .רעישה תא רזפלו םשוב םישל
לוכאל ךרטצי אלש ,המח החורא ול יניכת ,הרמא איה ,ךכ רחא .הביבסב לעבהשכ הז
,תיבב םויה לכ תאש רורב היה הז התניחבמ .רזירפהמ אופק לכוא תחקל וא ץוחב
,תנתחתמ תאש עגרמ .הסנרפה תא איבמו דובעל אצוי לעבהו ,םויה לכ הקנמו תלשבמ
."לעבה תא תרשל הז הכירצ תאש המ לכ

הנוכמה - הלכה תכירדמ ךרד רובעל תבייח לארשיב םייתד ןיאושינב תאשינה השא לכ
תונברה םעטמ תולעופ תוכירדמה .הנותחל ךיראת עובקל ידכ - "תינברה" םיתעל
םישנ תרבחב םימעפל ,תונברה ןיינבב וא יטרפה ןתיבב הלכה תא תולבקמ ןה .תישארה
.תופסונ

.םשל לגיס הכישממ ,"םילכה תפיטש לע םירובידה ויה יתוא עזעז יכהש רבדה"
תאו' ,תינברה הרמא ,'םילכה תא תחא םעפ ףוטשלו ךל רוזעל הצור לעבהש חיננ'"
תונידעב וילא יאובת .הז תא ול ידיגת לא .םיכלכולמ תצק וראשנ םילכהש האור
ילש לעבהשכ ,םויה דע .'בוט היה אל טיירב שטוקסה ילוא ,ילש רקי :ול ידיגתו
.טיירב שטוקסה םע היעב התיה ילוא ,ילש רקי :ול תרמוא ינא ,םילכ ףטוש

קר ןלוכ ,דואמ תוריעצ ונייה .הלימ הרמא אל תחא ףא לבא ,קושב ויה תונבה לכ"
דירפהל ,לעבה םע ןושיל אל ,רוזחמה ימי לע הרביד איה .תכללו הז םע רומגל וצר
הריכמ אלש יהשימ ליבשב .תודרח םע םשמ יתאצי .תמהוזמ תא הלאה םימיב יכ ,תוטימ
: תרדהנ הנתמ הלביק הלכ לכ רוקיבה ףוסב .עזעזמ יד עמשנ הז הלאה םירבדה לכ תא
איה 'הז תא' .הנבל ןפג רמצ תכיתח םש התיה .'דבב דב' םשרנ הילעש ןוטרק תספוק
זא ,הנטק םד תפיט וליפא שי םא .המינפ קומע םיפחודו עבצאה ביבס םיפפלמ' ,הרמא
ילוא ,עדוי ימ יכ ,קורזל יתדחפו ילצא הז תא יתרמש םינש ךשמב .'הרוהט אל תא
."הללק ילע אובת


רבגה תא דבכל הכירצ השא
םיסחיהו הרהט יניד ומכ םיאשונב הכרדה דיתעל הלכה תלבקמ םיסוחד םישגפמ העבראב
דמעמ יבגל ןהיתושיפתב הלכה תא ףתשל םג תוכירדמה תוגאוד ךרדב .הניבל וניבש
,תוידרח םימעפל ,תויתד םישנ ןה תוכירדמהש הדבועה .םיינרדומה םייחהו השאה
תונב תוקוורה םע הימיכה לע הלקמ אל ,רחא רוד תונב ,םידליל תוהמאו תואושנ
.וננמז

,ןימינב לכימ תרמוא ,"םידרו לש אל םגו םינשוש לש ןג ןהל החיטבמ אל ינא"
םימעפ הברה" .הנש 20 לש קתו תלעב ,םימודא-הלעמ תיתדה הצעומב הלכ תכירדמ
עדת השאהש בושחו ,םיצפנתמ ןכ ינפל הל חיטבה לעבהש םינולבה לכ הנותחה ירחא
תושירדה המ ,ללכב רבג הז המ ,תנתחתמ איה ימ םע עדתש .תכלוה איה המ תארקל
תיב ,םשה תרזעב ,םהל היהיש ידכ תושעל הכירצ איה המו ,ךירצ אוה המ ,ולש
."רשואמ

?םיללכה המ ?תושעל הכירצ איה המ

תויהל תבייח אל איה .הניבמו המכח השא תויהל ,רבגה תא דבכל הכירצ איה"
אלו תחנב וילא רבדתש ,החונינ היהתש רקיעה ,ינש ראות וא ןושאר ראות ,תדמולמ
וילא םיאב אלו ,לוכאל םדוק ול םינתונ םיירהצב לעבה תא םילבקמשכ ,לשמל .זגורב
התא' ול דיגהל .תיבב רבגה אוהש השגרהה תא ול תתל ךירצ .הקיר ןטב לע תונעטב
ותוא בבוסל רשפא דימת .'?תרחא השענש ךתעד המ לבא ,ןיינע ןיבמ הת א ,קדוצ
הנוש רבגה לש רציהש רוכזל ךירצ .השאל רשאמ םירחא םיכרצ שי רבגל .םעונ יכרדב
."רקו ינתלכש ,ןטלתש רתוי אוה .השאה לש רציהמ

?ןשוימ תצק אל הז

העימשמ ינא לבא ,ןהלש םאררטה לכ םע תואב ןה .תויטסינימפ םישנ המכ םג יתשגפ"
זאו .השאל רוזעל ךירצ רבגהש רמוא ןכ ידוהיה דצהש ,לשמל .רחאה עטקה תא םג ןהל
ילש לעבה םא' תובשוחש םישנ שי .'ונעמשש המ אל הז ,תויהל לוכי אל' ,םלהב ןה
דמוע לעבה תא תוארל ?הז דובכ הז לבא .'יתוא דבכמ אוהש ןמיס ,תיבב םילכ ףטוש
?לגר לע לגר תבשוי השאהו טופש ומכ םילכ ףטושו

תרקע איה .תידרחה השאה איה תררחושמ יכה השאה לבא ,הז תא םיעדוי אל םישנא"
,ולש ינאו ילש אוה ,תעדוי איה .תיבה רקיע איה יכ ,התוחנ השיגרמ אל לבא תיבה
איהש ךכ הכנוח איה .וישכע השוע אוה המו לעבה הפיא עגר לכ דחפל הכירצ אל איה
םישנל תרמוא ינא .לזלזמ סחיכ הז תא האור אל איה .הדבכמ אוה לבא תפפוכתמ תצק
."םיכלמ ינש ןיא .דחא ךלמ קר שי הכלממ לכב ,ילא תואבש

:םירשואמ ןיאושינ ייחל םיפיט המכ דוע הפיסומ ,הנומש-תירקמ הלכ תכירדמ ,הקבר
םא .ביר ךושמל לבחש ,לשמל .ילש ןויסינהמ הל ק ינעא ינאש הז הבוט יכה הנכהה"
ףידע .ונממ רטפיהל רשפא יאש גלש רודכ היהנ הז ,בג לא בג בירב ותיא הנשי תא
דחא תיבב םילדגש םיחא וליפא ,הל תרמוא ינא .תורוק ןהשכ תויעב לע רבדל דימת
סעוכ אוה םא ?ובירי אל ,הנוש עקרמ דחא לכ ואבש ,השאו לעב זא ,םהיניב םיבר
םיכלוהש ינפל רותפל ךירצ לכה ,לכוא תנכה אלש ,תזבזבמ ידמ רתוי תאש ךיילע
.בירב אל לבא ,םיקושינבו םיקוביחב הליל לכ םדריהל תרמוא אל ינא .ןושיל

לבוס אל אוהש תעדוי השא םא ,לשמל .ותארקל תכלל ,לעבב בשחתהל ןמזה לכ ךירצ"
ינאו אב אוהש בהוא אל אוהו הדובעהמ רזוח לעבה םא .אקווד תושעל אל ,והשמ
."תונוצר שי ךל םג .וינפב ךמצע לטבל אל ,רחא דצמ .רתוול זא ,ןופלטב


תצק וכלהש תוידוהי תורוחב
דוביאל

,תוינופצ ,תויקינצוביק" ,ןימינב לכימ תרמוא ,"םיגוסה לכמ םישנ ילא תועיגמ"
הברה םג שי תונורחאה םינשב .תודהיב גשומ ןהל ןיאש ,תורומג תוינוליחו תויתד
."ןלוכ תא ברקל םיסנמ ונחנא .תדהמ קחורמ דואמש םע הזש ,תויסור

?שגפמל תודגנתהב ןלצא תלקתנ ?תוינוליח תולכ ןייפאמ המ

,שגפמהמ תודחופ שממ ןה .תומגיטסו תומודק תועד הברה םע תועיגמ תוינוליחה"
,ונעמשש המ ןוכנ הז' :תורמוא רשי ןה .הזה דחפה תא ןהל קרפל תלדתשמ ינאו
ינא הלוע הזש םעפ לכ .'?רוח םע ןידס ךרד ותשא םע ןימ יסחי םייקמ ידרחה לעבהש
תוצור ונחנא' :תורמואש תורוחב שי .ארבנ אלו היה אלש סותימ הז ,קוחצמ תעקפתמ
לש היעב שיש תורמל ,רשפאש יאדווב .'?עוקעק םע לובטל רשפא לבא ,הווקמב לובטל
- הרשכ הניא ,דגב וא ליגע ומכ ,ףוגל םימה ןיב ץצוחש המ רבד םע הליבט) הציצח
הלאה תורוחבה לא תואב ונחנא .הז םע ןבשחתמ ה"בקה ךיא יל תפכא המ לבא .(ג.פ
."דוביאל תצק וכלהש תוידוהי תורוחב לכה ךסב ןהו ,םוקמ ול שי ידוהי לכש השיגב

דע העוגפ ונממ האציו ,דיחיו דחא שגפמל העיגה ,תפצמ ,23 תב ,סאיטמ לוקינ
, תפצ לש תיתדה הצעומבו תותדה דרשמב הנשכ ינפל הננולתה סאיטמ .התמשנ יקמע
.הבושת הלביק םרט ךא

הרמא קרש ,תינברהמ תוקעצ הז יתלביקש המו ,הנותחל ךיראת עובקל יתאב לכה ךסב"
םע הרג ינא םא הלאש איה" .תרפסמ איה ,"רדסב אל ינא המכו תאטוח ינא המכ יל
רבחה ?היח תא ךיא' .ילע הצרפתה איה ,ןכש תויעבטה אישב הל יתרמאשכו ,ילש רבח
יתאצי .'םימוגפ ודלוויי ךלש םידליה ,תונוסא קר ךל איבי הז .ךתוא לצנמ ךלש
טושפ ,ללכב הל יתינע אלו תלהובמו ןויסינ תרסח הרוחב יתייה .תועמד ףס לע םשמ
.םשמ תכלל רקיעה ,ךיראת עובקל ילב וליפא יתאצי .תכלל הכירצ ינאש הל יתרמא

אל ,תיתד אל איהש ימ לכ .םישנאל השיג הל ןיא ,יתיא רבדל ךיא העדי אל איה"
יתבתכ הנממ יתאציש ירחא .הפיטש התוא הנממ תלבקמ ,הלותב אלו תווצמ תרמוש
אל ינא .דובעל הכישממ תאזה השאה המל וקדביש ,םיירשפאה םימרוגה לכל םיבתכמ
עומשלו ,תלפשומ ךכ לכ םשמ תאצלו תינברל תכלל הכירצ הנותח ינפל השא המל הניבמ
תעדוי אל ינא .הילע וננולתה םישנ הברהש יתנבה .תונוסא קר הל ורקי וישכעמש
יל שי .תולכ לבקלו ליגרכ דובעל הכישממ איה םויה דע .והשמ הז םע םישוע אל המל
,הל יתרמא .זעת אלש התוא יתרהזה זא .הילא וחלש התוא םגו ,ןתחתהל תדמועש הרבח
."'תרחא יהשימל ךתוא וחלשיש רקיעה ,קוחר הרג תאש ידיגת ,הלוח תאש ידיגת'

רסומ ,"םירבסה לבקל השקבב סאיטמ לוקינ הננולתה הילעש הלכה תכירדמ לא ונינפ"
,הכרדהה ןונגס תא תונשל החיטבה הכירדמה" .תפצב תיתדה הצעומהמ דדח המלש ברה
."הילע תופסונ תונולת ונלביק אל הרקמה זאמ ,ןכאו


םינוליחה לצא תודיגב הברה שי
תרהט ןעמל זכרמה איצוהש תרבוחב םינגועמ תינברהמ סאיטמ העמשש םימיאה ירופיס
תונברב תמשרנש הלכ לכ תלבקמ ,"רשוא לש ןיאושינ" ,תרבוחה תא .לארשיב החפשמה
יניד לע תורמוש אלש םישנ .םימויאב הפוצרו תוארוהב השודג תרבוחה .םייחל ישכ
תורמוש אלש תוחפשמ .םחרה ראווצ ןטרסב תולחל ןהלש יוכיסה רבוג ,םש בתכנ ,הדינ
םידליה וליפאו ,היצנטופמיאמ לובסל םילולע םילעבה ,קרפתהל ןניד הרהטה יניד לע
לארשי ידלי" :םירעוכמ םידלונ וליפא םימעפל ;תושק תויעבמ םילבוס םהשכ םידלונ
והז ,ינוציחה וינפ הארמב םג ףקתשמ הז רבד ...הרוהט םשפנ - השודקב םידלונה
."'ידוהיה ןחה' דוס

הבר המ םיאתשמ ונא םא" :ללוהמה "ידוהיה סוינג"ל רבסה אוצמל רשפא ךשמהב
תועפות לש םומינימב דמעמ הקיזחהש תידוהיה שפנה הלודג המו תידוהיה תונואגה
ילעוב לש םהידלי ."םיידוהיה םייחה רהוט אוה הז לכ רוקמ ירה ,תוניירבע
,תינרדומה החפשמב" :םייתייעב תויהל םייופצ ,לוקינל תינברה הרמאש ומכ ,תודינה
רב רשקל ןוצרה תא תיחפמ הרהטהו השירפה יניד םויק יא .ונכותמ ןקורתמ תיבה
תובורק םיתעל םילדג וב םילדגה םידליה ףאו .םידלי תדלוה תועצמאב אמייק
."ךוניח ישקו םיכבסותמ ,םיינבצע

?הז לכלו תוינוליח םישנל המ ,ןימינב תינברה

לצא .תינוליח איה םא וליפא ,רוסא המו רתומ המ תעדל הכירצ היידוהי השא לכ"
,רוזחמה ןמזב םיסחי ותשא םע םייקל ליגרש לעב .תורדג ןיא ,רתומ לכה םינוליחה
ינא .רדג שי הפ ,ילכ אל איה השאה ,תרמואו האב ינא .ץפח לא ומכ הילא סחייתי
תויהלו הווקמב לובטל הכירצ השאה .החפשמה תרהט לש אשונה לכ תא ןהל הריבסמ
,המ' ,תורמוא ןה .ןמז ןומה הארנ הז תוינוליח הברהל .םייעובש הלעב לע הרוסא
םינוליחה םירבגה .'?ינממ קחרתי אוה םא הרקי המ .ילע סעכי ילש רבחה ?םייעובש
אוהש יתמ ,הצור אוהש המ לבקל לוכי אוהש בושחל לגרתמ אוה .הזל םיליגר אל
תיבה לש קבדה איה תדה .רתומ לכה אל ,ינודא עגר הכח ,הרמאו הרותה האב .הצור
.ךיילא הייפיצ ול שי ,ולש שוכרה אל תאש עדוי רבגהשכ .וילע תרמוש איה ,ידוהיה
."רתוי ךתוא ךירעהל דמול אוה הככ

?גוזה ןב הזל ביגמ ךיא ,רומשל הצור הלכהש דיגנו

םואתפ המ' ,םירמוא םה .הז לע עומשל םינכומ אל םירבג הברה .היעב תמאב תאז"
לבא רומשל הצור השאה םימעפ הברה .'?רייארפ ,ינא המ ?תולובג יל יביצת תא
ימ לעב אל אוהש ןמיס ,הככ ביגמ רבגה םא .וגאב ול עגופ הז .הלעב ללגב תעתרנ
םילודג םיקבאמבו הזה אשונה לכ תא ןמצע לע וחקלש םישנ הברה ויה ,רחא דצמ .תוד
תא סדנהל ךיא ועדי תומכח םישנ .םירופיס הברה הז לע תעמוש ינא .רומשל וחילצה
ךורא רתוי היה רוזחמהש הרמאו ול התכב לשמל תחא השא .םיקירט ינימ לכ ,לעבה
םידלי הברה ואצי הלאה םישנהמ .ןהל םלתשמ הז רבד לש ופוסב .תמאב היה אוהש הממ
.םירוהטו םיבוט

תא דירפהל ,לשמל .החפשמה תרהט לע רומשל ךיא םיפיט םישנל תונתונ ונחנא"
הרוצב הלעב ינפב ףשחית אלש .לשכיהל םהמ עונמל ידכ םירוסאה םימיב תוטימה
."תיסקס הרוצב רבדל אל ,תיסקס ידמ רתוי תויהל אל ,הרגמ

?ינוליח תיבב םיבוט החפשמ ייחל יוכיס שי

לע יל תוכוב םישנ הברה .הצופנ דואמ העפות וז .םינוליחה לצא תודיגב הברה שי"
תיבהמ אצוי ,הדובעהמ הרבח םע ןופלטב רבדמ לעבה םואתפ .םירורב תולובג ןיאש הז
המש םיעדוי ונחנא לבא .רתומ לכה זא ינוליח אוהש ללגב יכ ,הנכשה םע רבדמו
ללגב .תישילש החישלו היינש החישל ךכ רחא ךפוה ,הנטק תחא ןופלט תחישמ ליחתמש
."זוחא 43-כ ,םישוריג ןומה םג שי הז

ייח תא הסרה איה .היזיוולטה" :בצמב ירקיעה םשאה לע העיבצמ ןימינב תינברה
םע רבדל ןמז ול ןיאו בר עב היזיוולטה לומ בשוי רבגה .לארשי םע לש החפשמה
.'לוג וישכע שי ,יל יעירפת לא .לגרודכ קחשמ שי ,טקש' ,הל רמוא אוה .ותשא
םילבכ .םילבכ שיו םיצורע שי ,םויה לכ החותפ היזיוולטה םיינוליח םיתב הברהב
היזיוולט האור רבגשכ .ונתינ הלאה םילימה םתס אל .'המשנה תא לבוכ' ןושלמ הז
תורפואמו תופי םישנ האור אוה .ולש םירציה תא ,ולש ןוימדה םלוע תא ליעפמ הז
םירבד ינימ לכ תוצרל לוכי םג אוה .'?םיטרסב ומכ הפי אל יתשא המל' ,רמוא אוהו
."היזיוולטב םתוא האר אוהש ללגב קר ,םיעונצ אל

"תינרדומה הבהאה" לע קרפב ."רשוא לש ןיאושינ" תרבוחה לא ונתוא ריזחמש המ
םילבוס ,ררבתמ ,םינקחשה .עונלוק יטרסב הייפצה ינפמ תוריעצה תולכה תורהזומ
לכ וליאכ םשורה לבקתמ ,עונלוקהו תורפסה תעפשהב" :תושק תויתרבח תויגולותפמ
ותוערב שיא םיבהאתמ עונלוקה יבכוכ .םירשב תוגונעת ירחא הפידר קר םה םייחה
לש םתיברמ ,השעמל .םירשואמ הלא םיבכוכש םשורה תועטב לבקתמו ,םייפוי תוכזב
םלצא זכרתמ לכהש ןוויכ ,םירטאיכיספ לש דימתמ לופיטב םיאצמנ הלא םיבכוכ
הדביא םינש רפסמ ינפל .םימעפ שמחו עברא שרגתמו ןתחתמ םהמ קלח .ינימה ןיינעב
."ןיאושינ ירקמ השיש ירחא תמסרופמ תבכוכ תעדל המצע


הז ,תונידעב הז תא השוע אוה םא
ארונ ךכ לכ אל

תובר רובעש ,תויתדה םישנה ןה הלא .הלכה תכרדהל תוקוקזש םישנ שי ,הז םע דחי
."הז לע רבדל" הדיחיה תונמדזהה איה הכרדהה ןהמ

.תיתד הלכ ךירדהל הז ךיא יל ירפס

,הלאה םירבדב הניבמ ךכ לכ אלש העונצ הרוחב ךלומ האורו תבשוי תא" :ןימינב
תודחופ דואמ תורוחבה בור .טושפ רבד אל הז .תולולכה ליל תא רובעל הכירצו
םע אל וליפא ,היינשה םע תחא םהילע תורבדמ אל ןהש םירבד הלא .ןושארה הלילהמ
הריבעמ הכירדמה .לארשי תבל דואמ הפי עטק םג הז לבא ,ןהל לק אל עטק הז .אמאה
תוריבסמ ונחנא .דחפת איה דחפ הל רדשנ םא יכ ,ימצע ןוחטיבבו עגורב הז תא ןהל
רשפא דימת חילצי אל הז םא ,רבד םוש הרק אל ןושארה הלילב םולכ הרקי אל םא םגש
.םייחהמ קלח הז ,רובעי לכה .הבהאב הז תא לבקל בושח יכה .האלה הז םע ךישמהל
."יעבט הז ,ארונ רבד םוש הזב ןיא

הלילב הז תא תושעל םיבייח אל .תצק הכחיש באוכ הז םא ,הל תרמוא ינא" :הקבר
םא .השקבה תא דבכל בייח אוה ,'יד' ול תרמוא תאש עגרמ .תוכחל רשפא ,ןושארה
תא ,החונינ תויהל הכירצ תא .ארונ ךכ לכ היהי אל הז תונידעב הז תא השעי אוה
אל אוה ילוא ?דחופ אל אוהש ,תבשוח תא המ .תדחופ תאש הז לע רבדל הלוכי
זא ,תמאב םיבהוא םתא םא .ותוא ןיבהל םג הכירצ תא ?הלקת ול היהת ילוא ,חילצי
."לכה לע הסכת הבהאה

?ןיממ האנהה לע םג תורבדמ ןתאו

םע דבל ותוא ולגי ןהש רבד הזש תונימאמ ונחנא .תועגונ אל ונחנא הזב" :ןימינב
."ןמזה


קספ םייעובש ,ףכ-ףיכ םייעובש
ןמז

תיזיפה ותוינויח לע תרמושו לעבה לש ותואירב לע םג הבוטל העיפשמ השירפה"
תמייק ,'יסקס'ה ןיינעה תא ךכ לכ טילבמה ,ינרדומה םלועב אקווד .תישפנהו
םיאפורל תונפל ,םיריעצ םג ,םיבר תבייחמש תויטנטופמיא לש העפותה
.("רשוא לש ןיאושינ" תרבוחה ךותמ) "יופיר םשל םירטאיכיספלו

הביסה םצעב יהוז .החפשמה תרהט אשונ אוה הלכה תוכירדמ לש ןלעפמב תרתוכה תלוג
ימי לכ הלעבמ ענמיהל השאה הכירצ ,תידוהיה תדה יפל .הכרדהה ןתמל תימשרה
,הווקמב לובטל הילע םפוסב ."םייקנ העבש" רומשל ומויס ירחאו ,ישדוחה רוזחמה
לש םייעובש לע הרמש אלש השא .הלעב םע ןימ יסחי םייקלו בושל לכות זא קרו
להקב אובל ולכוי אלו םיאמט ויהי הידלי .תרכ הניד ,הווקמב הלבט אלו תושירפ
תאזה הלכהש בושחל" :ןימינבב תרומרמצ הריבעמ תאזה תורשפאה םצע .םלועל לארשי
תושעל הכירצ ינא .ארונ הז ,תרכ רוסיא לע שדחמ שדוח לכב רובעת ילומ תבשויש
."אטח הזש עדת איה תוחפל ,אטחת איה םאש .תודהיל התוא ברקל ידכ לכה

תועשעשמ םיכרד שי הקברל ?ןמזהמ תיצחמ ןיממ רזנתהל תינוליח הלכ םיענכשמ ךיאו
םייעובש :שדח עצבמב וישכע האצי תילע' ,ןהל תרמוא ינא" .רסמה תא ריבעהל
ידכ תוחידבב ילש םירבדה תא לבתל תלדתשמ דימת ינא .'ןמז קס פ םייעובש ,ףכ-ףיכ
םג תניוצמ ךרד תאז .הז לע רבדל תוכובנש הלאכ שי יכ ,הבוט השגרה הרוחבל תתל
דוע וירחאו רוזחמה לש םימי עובש הז 'ןמז קספ'ה .הכלהה תא ורכזי ןהש ליבשב
המ תושעל רשפא ,ףכ-ףיכ - הליבטה ירחאו .ןימ יסחימ ענמיהלו רומשל ךירצש עובש
."רתומה תולובגבו הכלהה תולובגב הזש רקיעה ,םיצורש


ןילותבה םורק תרסהל חותינ
ןהש חטב" .הווקמב הנושארה הליבטב םישנה תא םימעפל הוולמ הלכה תכירדמ
ינא .ידמ רתוי ןתוא ךיבהל אל תולדתשמ ונחנאו" ,ןימינב תרמוא ,"תושייבתמ
ץענא אל םעפ ףא ינא .הבוט השגרה השאל תתל ךיא ,תוקיטקט תוינלבה לכ תא תדמלמ
,תשייבתמ איהשכ .רופיצ ומכ ,הנידע איה השא .ףוגה לע הל לכתסא וא םיטבמ הלכב
הווקמב ,התיה איה םירבג המכ םע הנשמ אל .לארשי תב לש תועינצה תא הילע םיאור
."הלחתהב שייבתת דימת איה

הפיא" :ןימינב .םיימיטניא םייוליג םישנהמ טחוס הווקמה ימב ךושכשהש ררבתמ
,תוחתפנ םישנה ובש םוקמה אוה הווקמה .הווקמב ?תושק יכה תויעבה תא הלגמ ינא
םינשב ."תוכומ םישנ םש וניליג םיימעפ אלו םעפ אל .אלמ םוריעב ןתוא םיאור
,הליבטה לע תוחקפמו הווקמב תודבועש םישנ ןתוא ,תוינלבה לכ ורבע תונורחאה
.החפשמב תומילא לש םירקמ תוהזל ןהל עייסמה דחוימ סרוק

קר חתפיהל תולוכי תואבש םישנהו ,תויעב ןומהל תפשחנ ינא םירבדה עבטמ" :הקבר
היה עקר הזיא םיעדוי אל רבג םע םינתחתמשכש עדת הלכהש בושח יכה יתניחבמ .ילצא
יכ ,הז םע רומגל דימ ,די םירהל הסנמ אוהש ןושארה בירב ,תרמוא דימת ינא .ול
."בהוא רבג חרכהב אל אוה יאנק רבג .היינשה םג האב הנושארה םעפה ירחא

תומרב ילא תוחתפנש תונב שי" .דחוימב םישיגר םירוזאל הכרדהה תשלוג םימעפל
וא ותוא קונחתש הצור הלש רבחהש יל הרפיסש תחא לשמל" .הקבר תרמוא ,"תופרוטמ
יל רמא אוהו םישנ אפור םע יתצעייתה הזה הרקמב .ינימה טקאה ךלהמב ותוא הכתש
תחא השא ,רחא הרקמב .הז לע טילחהל ליבשב םירגובמ קיפסמ םה זא ,המכסהב הז םאש
אוה ילארוא ןימש הל יתרבסה .ילארוא ןימ שרוד לעבהש הרקמב תושעל המ יתוא הלאש
יתנוטק הלאכ םירקמב .הכלהה יפ לע רוסא אוה ןורקיעבו ,עבטה ךרדכ אלש ןימ
הל הצילממ ינא ,תשקעתמ איה םא .רוסא הז הרותה יפ לעש הל תרמוא ינא ,ץעיילמ
."גולוסקסל תונפל

ילא האבש השא וזיא ילצא התיה המ ןמז ינפל" :תומוד תויווח ןימינבל םג
םיסחי תמייקמ ינאש םעפ לכ' :יל הרמאו ,םייתנש האושנ התיה רבכ איה .ץעייתהל
.'רתוי הלוכי אל ינאש עטק שי .ינממ ותוא תקרוז ינא בלש והשזיאב זא ,ילעב םע
הצור תא הככו' ,הל יתרמא .הלותב דוע איה ןיאושינ לש םייתנש ירחאש ררבתה
תויהל לוכי' ,התוא יתלאש רשי .'?לובסל ול תנתונ תא הככ ?ךתיא ךישמי ךלעבש
שי .אפורל התוא יתחלש דימ .הרגתסה ארונ איה .'?הדלי תייהשכ המוארט ךל התיהש
.הז תא השעי רבגהש הצור אל השאה םא ,ןילותבה םורק תא ריסמש ןט ק חותינ םויה
."רבד לכל תונורתפ שי םויה


הרות דומלל ותוא יחלשת
חורל רתוי םימיאתמה םישגפמ רוציל םיסנמש ימ רבכ שי הלכה תכרדה ףנעב וליפא
תא ןנערל םישקבמה םייסקודותרוא םיפוג ,"םלש ןיינב"ו "רהוצ" םה הלאכ .ןמזה
םידקמתמו ,השאלו לעבל תופתושמ תואנדס םיכרוע םה .תונברה לש תנשוימה הטישה
תרושקתה תקמעה לעו תיתחפשמ הינומרה לע םירבסהב רתויו ,תודחפהבו םימויאב תוחפ
ירטנולוו ןפואב תולעופה הלכ תוכירדמ םג אוצמל ןתינ ףנעב .גוזה ינב ןיב
.הטישה לע תרוקיב תוחתומו

ןמרסו הואנ תינברה תרמוא ,"םויה השענ הזש ןפואב םייתייעב םירבד הברה שי"
תבייחמ תידסממה הטישה" .היגולוכיספל הצרמו תינילק תילאיצוס תדבוע ,םייתעבגמ
םדא םיחירכמש רבד לכ ,םייתכלהה םילוקישל סנכיהל ילב .הכרדה רובעל הלכ לכ
,היתפמא הלאה תונבה לצא ררועל ךיא בושחל הכירצ תונברה .תודגנתה רצוי ,תושעל
החפשמה תרהט לש אשונבו םיינכטה םיטרפה לכב תאזה תודקמתהה ,יתעדל .הדילס אלו
,הל רזומו רז הזה םלועה לכש ,תינוליח השאל םואתפ אובל רשפא יא .תיתייעב איה
הנומתל רבחתמ הז ךיא הניבמ איהש ילב ,םיינכט ךכ לכ םירבד לע התיא רבדלו
."העיתרו הנבה יא הברה רצוי הז .ןיאושינ לש תיללכה

םייח הצור איה םאש תעדל ה כירצ השא" :תפסונ הצעב תמייסמ ןימינב תינברהו
הז המ' ,תורמואש םישנ שי .הרות ירועישל הלעב תא חולשל הכירצ איה םיבוט
דומלל ותוא יחלשת ,בוט לעב הצור תא - תמאה תאז לבא .'ונתיאמ קוחר הז ?ךייש
הכירצ השאה לבא .הככ ול בוט ?תונתשהל ול המל ,הנתשי אל אוה ומצעמ .הרות
,םעונ יכרדב אלא ,רפוטס םע דומעל הכירצ אל איה .תחא תבב אל ,המכוחב לכה תושעל
."השודק ןיא יכ סרוק לכה םויהו .תיב הנוב השודק .רבג לע הלוכי השא .טאל-טאל

sofash@maariv.co.il