1969 ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה קוח
(103 'מע ,ט"כשתה םיקוח רפס)
(24.2.99 םויל ןכדועמ)

:םינוקית
.196 'מע ,1969 - ט"כשתה ח"ס ,ןוקית
.2 'מע ,1969 - ל"שתה ח"ס ,(העש תארוה)
.146 'מע ,1970 - ל"שתה ח"ס ,2 'סמ ןוקית
.41 'מע ,1973 - ג"לשתה ח"ס ,העש תארוה)
.74 'מע ,1973 - ג"לשתה ח"ס ,3 'סמ ןוקית
.108 'מע ,1973 - ג"לשתה ח"ס ,4 'סמ ןוקית
.152 'מע ,1973 - ג"לשתה ח"ס ,5 'סמ ןוקית
.10 'מע ,1973 - ד"לשתה ,ח"ס ,(העש תארוה)
.74 'מע ,1977 - ז"לשתה ח"ס ,6 'סמ ןוקית
.76 'מע ,1977 - ז"לשתה ח"ס ,(העש תארוה)
.136 'מע ,1978 - ח"לשתה ח"ס ,7 'סמ ןוקית
.137 'מע ,1978 - ח"לשתה ח"ס ,8 'סמ ןוקית
.116 'מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,(העש תארוה)
.120 ' מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,9 'סמ ןוקית
.160 ' מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,10 'סמ ןוקית
.169 ' מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,11 'סמ ןוקית
.176 ' מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,12 'סמ ןוקית
.281 ' מע ,1981 - א"משתה ח"ס ,13 'סמ ןוקית
.106 ' מע ,1983 - ג"משתה ח"ס ,14 'סמ ןוקית
.133 'מע ,1984 - ד"משתה ח"ס ,(העש תארוה)
.166 ' מע ,1984 - ד"משתה ח"ס ,העש תארוה ןוקית
(תסנכה :דוסי קוחל) 9 'סמ ןוקית - ףיקע ןוקית
.196 'מע ,ה"משתה ח"ס
.217 ' מע ,1986 - ו"משתה ח"ס ,16 'סמ ןוקית
.236 ' מע ,1986 -ו"משתה ח"ס ,17 'סמ ןוקית
.247 ' מע ,1988 - ח"משתה ח"ס ,18 'סמ ןוקית
.181 'מע ,ח"משתה ח"ס ,ח"משת העש תארוה
.182 ' מע ,1988 - ח"משתה ח"ס ,ח"משת 2 'סמ העש תארוה
.72 ' מע ,1989 - ט"משתה ח"ס ,19 'סמ ןוקית
.102 ' מע ,1989 - ט"משתה ח"ס ,תועט ןוקית
,(יפלק םוקמ) תוריחבה יניד ןוקיתל קוח ,20 'סמ ןוקית
.162 'מע ,1990 - ן"שתה ח"ס ,ן"שתה
.50 ' מע ,1991 - א"נשתה ח"ס ,21 'סמ ןוקית
,תסנכה :דוסי קוחל 12 ןוקית ,ףיקע ןוקית ,22 'סמ ןוקית
.90 ' מע ,1991 - א"נשתה ח"ס
.2 ' מע ,1991 - ב"נשתה ח"ס ,23 'סמ ןוקית
.10 ' מע ,1991 - ב"נשתה ח"ס ,24 'סמ ןוקית
.135 ' מע ,1992 - ב"נשתה ח"ס ,25 'סמ ןוקית
.194 ' מע ,1992 - ב"נשתה ח"ס ,26 'סמ ןוקית
ח"ס ,(הלשממה :דוסי קוח) ףיקע ןוקית ,27 'סמ ןוקית
.214 ' מע ,1992 - ב"נשתה
ח"ס ,(תוגלפמה קוח) ףיקע ןוקית ,28 'סמ ןוקית
.190 ' מע ,1992 - ב"נשתה
.30 ' מע ,1996 - ו"נשתה ח"ס ,29 'סמ ןוקית
.116 ' מע ,1996 - ו"נשתה ח"ס ,30 'סמ ןוקית
.118 ' מע ,1996 - ו"נשתה ח"ס ,31 'סמ ןוקית
(הלשממה :דוסי קוח) ,ףיקע ןוקית ,32 'סמ ןוקית
.113 ' מע ,1996 - ו"נשתה ח"ס
דעומ-תוירוזא תוצעומ קוח) ,ףיקע ןוקית ,33 'סמ ןוקית
73 'מע - ז"נשתה ח"ס ,(תויללכ תוריחב
60 'מע ,ט"נשתה ח"ס ,34 'סמ ןוקית
75 'מע ,ט"נשתה ח"ס ,35 'סמ ןוקית
76 'מע ,ט"נשתה ח"ס ,36 'סמ ןוקית
76 'מע ,ט"נשתה ח"ס ,37 'סמ ןוקית


1969 - ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה קוח
תונשרפ :'א קרפ- הז קוחב
.1
תורדגה
תסנכל תוריחבה - "תוריחבה" ;הלשממה שארלו תסנכל רוחבל תוכז לעב - "רחוב "
,הלשממה שארל תודחוימ ןהש ןיבו דעומ ותואב תוכרענ ןהש ןיב ,הלשממה שארלו
;1 הלשממה :דוסי קוחל (ב)13 ףיעסב רומאכ הלשממה שארל תורזוח תוריחב תוברלו
;(א)15 ףיעס יפל המקוהש תיזכרמה תוריחבה תדעו - "תיזכרמה הדעוה"
;תינולפ סקנפ תנש ינפלש ןסינב 'א םוי - "עבוקה םויה"
תנש תליחת ירחאש ןושח שדוחב ישילשה 'ג םוי - "רוחבל תואכזה ליגל עבוקה םויה"
ןושח שדוחב ןושארה 'ג םוי - תרבועמ הנשב התיה סקנפה תנש תליחת םא םלוא ,סקנפ
.רומאה
;(ב)15 ףיעס יפל המקוהש תירוזא תוריחב תדעו - "תירוזא הדעו"
;2 1965 - ה"כשתה ,ןיסולכואה םשרמ קוח - "םשרמה קוח"
;3 [בלושמ חסונ] 1959 - ט"ישת ,ןוחטב תוריש קוח - "ןוחטב תוריש קוח"
4 1960 - ך"שת ,(טיש ילכ) תונפסה קוחב ותועמשמכ ילארשי טיש ילכ - "טיש ילכ"
;םשרמה קוח יפל להנתמה םשרמה - "ןיסולכואה םשרמ"
;םירחובה תומישר ללכל יוניכה - "םירחובה סקנפ"
;הז קוח יפל הנכוהש תסנכל רוחבל תוכז ילעב לש המישר - "םירחוב תמישר"
תינולפ הנש לש באב ו"ט םויב הליחתמה הפוקתה - "סקנפ תנש" וא "םירחוב סקנפ תנש"
.הירחאלש הנשה לש באב ד"י םויב תמייתסמהו

*
*
*
ןוקית
28
ןוקית
30

214 'מע ,ב"נשתה ח"ס
.1
270 'מע ,ה"כשתה ח"ס
.2
286 'מע ,ט"ישת ח"ס
.3
70 'מע ,ך"שת ח"ס
.4תויללכ תוארוה :'ב קרפקר הנותנ הלשממה שארלו תסנכל תוריחבב עיבצהל תוכזה
תומייקתמ הבש סקנפה תנש לש םירחובה סקנפב םושרש ימל

.תוריחבה
.2*
קר העבצה
םושירה יפל
סקנפב
28 ןוקית,הלשממה שארלו תסנכל הריחבה תוכזב שומישה ןינעל
רחואי אל לח 18 -ה ותדלוה םויש ימ לכ הנש 18 ןב בשחיי
.רוחבל תואכזה ליגל עבוקה םויהמ
(א)
.3*
ןב והימ
18
28 ןוקית
30 ןוקית
קוחל 12 ףיעס תוארוה ולוחי ,םדא לש ותדיל םוי עודי אל
. 5 1962 - ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה
(ב)


.תסנכל םידמעומ תמישר שיגהל תיאשר הגלפמ
.4
תוכזה
תמישר שיגהל
םידמעומ
9 ןוקית
31 ןוקית.לטב
.א4

המישר תשגה
ידי לע
הגלפמ
27 ןוקית
31 ןוקיתםידמעומ דעב וא םידמעומ תומישר דעב היהת העבצהה
.65 ףיעסל םאתהב ומסרופש הלשממה שארל
.5
דעב העבצהה
תומישר
םידמעומ
28 ןוקית_______________
120 'מע ,ב"כשת ח"ס 5
םיילארשי טיש ילכב ,לארשי לש השביה םוחתב אלא העבצה היהת אל
לוחת אל וז הארוה ;לארשי לש תוירלוסנוקהו תויטמולפידה תויוגיצנבו
.'ט קרפ יפל העבצהה לע
.6
העבצהה םוחת
21 ןוקיתהילא הרושקה םירחובה תמישר רשא יפלקב קר עיבצהל יאשר רחוב לכ
2'י ,1'י ,'י ,'ט םיקרפ יפל עיבצמש ימ לע לוחת אל וז הארוה ;ומש תא תללוכ

.3'י וא
.7
קותיר
יפלקל
17 ןוקית
21 ןוקית
30 ןוקית

רבדב תודחוימ תוארוה :1ב קרפ
הלשממה שארל תוריחבה
;הלשממה שארל תוריחבה ןינעל םג שמשי תסנכל תוריחבה ןינעל םירחובה סקנפ

ןינעל םג ולעפי יפלקה תודעוו תוירוזאה תודעווה ,תיזכרמה תוריחבה תדעו
םג ושמשי תויפלקהו יפלקה תומוקמ ,יפלקה ירוזא ;הלשממה שארל תוריחבה
ובש דעומ ותואב תוכרענ ןהש ןיב לכהו ,הלשממה שארל תוריחבה ןינעל
.הלשממה שארל תודחוימ ןהש ןיבו ,תסנכל תוריחבה תוכרענ
(א)
.א7
ירדס
תוריחבה
27 ןוקית
תמישר" רמאנ וליאכ וארי "םידמעומ תמישר" רמאנ ובש הז קוחב םוקמ לכב
.תעמתשמ תרחא הנווכ ןיא םא אוהו ,"דמעומ תעצה וא םידמעומ
(ב)


,םיבייוחמה םייונישב ,הז קוח תוארוה ולוחי הלשממה שארל תוריחבה לע
.85 -ו (ג)84 ,83 דע 81 ,67 ,66 ,61 ,60 ,4 םיפיעס טעמל

.ב7
תלחה
תוארוה
28 ןוקית
:דוסי קוחל (ב) 13 ףיעסב רומאכ הלשממה שארל תורזוח תוריחב לע
םיפיעס תוארוה ןכו ,תסנכה :דוסי קוחל 10 ףיעס תוארוה ולוחי ,הלשממה
.םיביוחמה םייונישב הז קוחל 136 - ו א71

.1ב7
תוארוה
רבדב
תוריחב
תורזוח
29 ןוקית
37 ןוקית
תואצות לע רוערע ,ומצעלשכ ,וב ןיא תסנכל תוריחבה תואצות לע רוערע
תוריחב רוערעמ האצותכ תסנכל תורזוח תוריחב ;הלשממה שארל תוריחבה
.הלשממה שארל תוריחב ,ןמצעלשכ ,תובייחמ ןניא
(א)
.ג7
ירוערע
תוריחב
27 ןוקית
תוריחבה תואצות לע רוערע ,ומצעלשכ ,וב ןיא הלשממה שארל תוריחבה תואצות לע רוערע

,תובייחמ ןניא תוריחב רוערעמ האצותכ הלשממה שארל תורזוח תוריחבו ,תסנכל
.תסנכל תוריחב ,ןמצעלשכ
(ב)


תוריחבה תואצות לע רוערע שגוהו דעומ ותואב הלשממה שארלו תסנכל תוריחב וכרענ
תוריחבב יכ טפשמה תיב חכונו ,הלשממה שארל תוריחבה תואצות לע רוערע וא תסנכל
עיפשהל ידכ םהב שי רשאו ןינע לש ושרשל םידרויה םימגפ ולפנ תמייוסמ יפלקב וא ןללכב
תוריחבה יבגל םג (ד)86 ףיעסב רומאכ טילחהל אוה יאשר ,תורחאה תוריחבה לע םג
.תורחאה
(ג)תוריחבה תפמ :'ג קרפ
ןוטלשה ירדס תדוקפל 3 ףיעס יפל הלשממה העבקש הפנ - הז ףיעס ןינעל ,"הפנ"
.61948 - ח"שתה ,טפשמהו
(א)
.8
ירוזא
תוריחב

הפנב ויה םא םלואו ;תוריחב רוזא הפנ לכ אהת העבצההו תוריחבה תנכה ןינעל
רתוי הב ויהיש עובקל תיזכרמה הדעוה תיאשר ,יפלק ירוזא 400 - מ הלעמל
;יפלק ירוזא 100 -מ תוחפ אל ויהי םהמ דחא לכבש דבלבו ,דחא הריחב רוזאמ
.תוריחבה םוי ינפל 42 -ה םויהמ רחואי אל לבקתת הז ןינעל הטלחה
(ב)

5 ןוקית
6 ןוקית

תא תיזכרמה הדעוה עבקת תחא הפנמ רתוי לש ןהימוחתב אצמנ וחטשש בושי
.ללכיי ובש תוריחבה רוזא
(ג)


.רפסמב ןמוסי יפלקה ירוזאמ דחא לכ ;יפלק ירוזאל קלוחי הנידמה חטש
.9
רוזא

יפלקהיריע לש המוחת לכ תא וארי הז ןינעל ;דחא בושימ רתוי לולכי אל יפלק רוזא
.דחא בושיכ ,תירוזא הצעומ טעמל ,תימוקמ הצעומ לש וא
.10
ףקיה
לש
רוזא

יפלק
1 'מע ,2 'סמ 'א 'ות ,ח"שת ר"ע 6
,תיזכרמה הדעוה תיאשר םלואו ;םירחוב 800 -מ רתוי לולכי אל יפלק רוזא
.900 דע ינולפ יפלק רוזאב רפסמה תא תולעהל ,םינפה רש תעצה יפ לע
.11
רפסמ
םירחובה
רוזאב
יפלקה
29 ןוקית
רשפא יא ובש ונממ קלחב וא ינולפ בושיב םלואו ;ףוצר חטש אהי יפלק רוזא

תעצה יפ לע ,תיזכרמה הדעוה תיאשר ,חטש לש ןומיס יפל יפלק ירוזא םוחתל
יפל םיכורע ,ונממ קלח ותוא יבשות וא בושיה יבשותש עובקל ,םינפה רש
.יפלק ירוזאכ וא יפלק רוזאכ ובשחיי ,םהיתוחפשמ תומש לש תיב-ףלאה רדס

(א)
.12
םוחת
ירוזא
יפלק
ןוקית
7
,םינפה רש תעצה יפ לע ,תיזכרמה הדעוה תיאשר (א)ןטק ףיעסב רומאה ףא לע
םנעמ ךא ,ינולפ בושי יבשותכ ןיסולכואה םשרמב םימושרה םירחובל עובקל
.בושיה םוחתב םידחוימ יפלק ירוזא ,םושר וניא בושי ותואב טרופמה
(ב)


הדעוה עבקת ,עבוקה םויה ינפלש 30 -ה םויהמ רחואי אל ,הנש לכב
הל שגותש םינפה רש תעצה יפ לע יפלקה ירוזא לש םימוחתה תא תיזכרמה
.עבוקה םויה ינפלש 60 -ה םויהמ רחואי אל
(א)
.13*
תעיבק
ירוזא
יפלק
,עבוקה םויה רחאלש 113 -ה םויהמ רחואי אל ,תיאשר תיזכרמה הדעוה
יפלק רוזא ול עבקנ אלש בושיל יפלק רוזא ,םינפה רש תעצה יפ לע עובקל
.(ב)12 ףיעסב רומאכ םידחוימ יפלק ירוזאו ,(א) ןטק ףיעס יפל
(ב)

5 ןוקית
7 ןוקית

.דחא רוזאכ ולוכ לארשי חטש תא וארי תוריחבה תואצות ןינעל
.14
דחא רוזא
תואצותל
תוריחבהתוריחבה תודעו :ד קרפלכ לש הסוניכ םוימ םוי 60 ךות תיזכרמ תוריחב תדעו םקות תוריחבה עוציבל
;השדח הדעו תמקהל דע ןהכת תאצוי הדעו ;השדח תסנכ
(א)
.15
תודעו
תוריחבה
;יפלק תדעו - יפלק רוזא לכבו ,תירוזא תוריחב תדעו םקות תוריחב רוזא לכב
.תונקתב ועבקנש תוארוהה יפל ולעפי הלא תודעו
(ב)


.תסנכה לש תועיסה יגיצנ ויהי תיזכרמה הדעוה ירבח
:ךכ וקלחתי תיזכרמה הדעוב תומוקמ םישולש
(א)
(ב)
.16
תדעו
תוריחבה
- תיזכרמה

הבכרה
לכל דחא םוקמ היהי רתוי וא םירבח העברא תסנכב הל שיש העיס לכל
;העיסה ירבח העברא
(1)תועיסה ןיב וקלחתי (1) הקספ יפל הקולחה ירחא וראשנש תומוקמה
;ןהירבח רפסמ לש םיפדועה לדוג יפל וז הקולחב ופתתשהש
(2),ןלוכל תומוקמ וראשנ אלו ,םיווש םיפדוע רתוי וא תועיס יתשל ויה
;לרוג יפ לע תסנכה שאר בשוי ןהיניב עירכי
(3)ןטקוי (2) -ו (1) תואקספ יפל הקולחה ירחא םייונפ תומוקמ וראשנ
םייונפ וראשנש תומוקמה רפסמב הז ןטק ףיעס יפל הדעוה ירבח רפסמ
.רומאכ
(4)
תיזכרמה הדעוב הל היהי (ב) ןטק ףיעס יפל גוצייל העיגה אלש העיס לכ
.דחא רבח
(ג)


עובק םוקמ אלממ היהי תיזכרמה הדעוה רבח לכל
(ד)


,תסנכה סוניכ םוימ םוי 50 ךות ,תסנכה שאר בשויל שיגת העיס לכ
תומש לע ,םמוקמ יאלממ לשו תיזכרמה הדעוב היגיצנ לש המישר
.םנעמו םייטרפ םהיתומש ,םהיתוחפשמ
(ה)


קוח יפל רידס תורישב לייחו - הרומל טרפ - הנידמ דבוע ,רש ןגס ,רש
,םירבח ויהי אל ,לארשיל-הנגה-אבצ לש עבק תורישב וא ןוחטב תוריש
תיזכרמה הדעוב ,םירבח לש םוקמ יאלממ אלו
(ו)


.םלש וניא הירבח רפסמ םא ףא לועפל תכמסומ תיזכרמה הדעוה
(ז)


ןוילעה טפשמה תיב יטפושמ דחא היהי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
ףיעס יפל הדעוה ירבח לע ףסונ אהיו ,הלא םיטפוש ידי לע ךכל רחבייש
-ה םויהמ רחואי אלו תסנכה שאר בשוי תשקב יפ לע היהת ותריחב ;16
.תסנכה לש הסוניכ םוימ 60
(א)
.17
תדעו
תוריחבה
- תיזכרמה

שאר בשוי
םינגסו
טפשמה תיב אישנ עבק וא רטפתה ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי רטפנ
תיב יטפוש ורחבי ,ודיקפת תא אלמל עבק ךרד ונממ רצבנש ןוילעה
.הדעוה שאר בשויכ ןהכל םהיניבמ רחא טפוש ןוילעה טפשמה
(ב)

8 ןוקית
טפשמה תיב יטפושמ דחא רחביי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תריחב תעב
ןהכי אוהו ,שאר בשויה לש ומוקמ אלממכ הלא םיטפוש ידי לע ןוילעה
עבק ןוילעה טפשמה תיב אישנ וא רטפתה ,שאר בשויה רטפנ םא תינמז
.ודיקפת אלמל שאר בשויהמ רצבנש
(ג)

8 ןוקית
.לטב
(ד)

29 ןוקית
תוריחבה תואצות לע תסנכה שאר בשויל עידוי ןוילעה טפשמה תיב אישנ
.הז ףיעס יפל ויתוטלחה לעו
(ה)

8 ןוקית
הדעוה ידי לע ורחבייש םינגס ויהי תיזכרמה הדעוה שאר בשויל
תסנכה תדעו םלוא ,העברא היהי םינגסה רפסמ ;הירבח ןיבמ תיזכרמה
עבראמ ויהי םינגסהמ העברא ;הנומשל דע הז רפסמ לידגהל תיאשר
עבקת ,רומאכ םינגסה רפסמ לדגוה םאו ,תסנכבש תולודגה תועיסה
.םיפסונה םינגסה ויהי העיס וזיאמ תסנכה תדעו
(ו)


הנושארה התבישיל תיזכרמה הדעוה תא ןמזי תסנכה שאר בשוי
לע תסנכב העדוהה תריסמ רחאלש -15 ה םויהמ רחואי אל םייקתתש
דעומ ינפל םיימוי תוחפל םינפה רשל ךכ לע עידויו ,הדעוה לש הבכרה
.הבישיה
.18
תדעו
תוריחבה
תיזכרמה

-
הבישי
הנושארתיזכרמה הדעוה ידי לע ונמתי תוירוזאה תודעוה
.תוריחבה םוי ינפלש 38 -ה םויהמ רחואי אל
(א)
.19
תודעו
תוריחב
- תוירוזא

ןבכרה
הדעוה לשכ ויהי יתעיסה הבכרהו תירוזא הדעו לכ לש הירבח רפסמ
.תיזכרמה
(ב)


הדעוה ידי לע ונמתיש ,םוקמ יאלממ ויהי תירוזא הדעו לש םירבחל
לש יתעיסה םבכרהו םרפסמ ;תירוזאה הדעוה יונימ ןמזב תיזכרמה
.תירוזא הדעו התוא לשכ ויהי םוקמה יאלממ
(ג)


ידי לע תיזכרמה הדעול ועצוי םמוקמ יאלממו תירוזא הדעול םידמעומה
.(א)25 ףיעסב רומאכ ,םמוקמ יאלממ וא תועיסה חוכ יאב
(ד)

ןוקית
.םלש וניא הירבח רפסמ םא ףא לועפל תכמסומ תירוזא הדעו
(ה)


אישנ ידי לע הדעו התואל הנמתיש טפוש היהי תירוזא הדעו לכ לש שאר בשוי

לש םיונימ ;19 ףיעס יפל הדעוה ירבח לע ףסונ אהיו ,ןוילעה טפשמה תיב
תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תשקב יפ לע היהי תוירוזאה תודעוה שאר יבשוי

.תוריחבה םוי ינפלש 38 -ה םויהמ רחואי אלו
(א)
.20
תודעו
תוריחב
- תוירוזא
שאר בשוי
םינגסו
,תירוזא הדעו התוא ירבח ןיבמ ,תירוזא הדעו לכל הנמת תיזכרמה הדעוה
.שאר בשוי ינגס השולש
(ב)


יפלקה תודעומ תחא לכ לש הירבח רפסמ תא הנש לכב עבקת תיזכרמה הדעוה
תא עבקת ןכו ,תיזכרמה הדעוב תוגצוימה תועיסה ןיבמ יתעיסה הבכרה תאו
דבלבו ,שאר בשויה ןגסו יפלקה תדעו לש שאר בשויה ויהי ןהמש תועיסה
.תועיס שולשמ תוחפ אל תוגצוימ ויהי יפלק תדעו לכבש
(א)
.21
תודעו
יפלק
6 ןוקית
ןטק ףיעסב תורומאה היתוטלחה לש טוריפ בתכב רוסמת תיזכרמה הדעוה
- (א)
(ב)

12 ןוקית
;יפלקה תודעו לכ יבגל - העיס לכל
(1);המוחתבש יפלקה תודעו יבגל - תירוזא הדעו לכל
(2).ןהכמ אוה הבש יפלקה תדעו יבגל - יפלק תדעו לש ריכזמ לכל
(3)
תודעוה ונמי ,(א) ןטק ףיעסב תורומאה תיזכרמה הדעוה תוטלחהל םאתהב
םוי ינפלש 20 -ה םויהמ רחואי אל יפלקה תודעו שאר יבשוי תא תוירוזאה
.תוריחבה
(ג)

13 ןוקית
26 ןוקית
אל העיסו (א) ןטק ףיעסב רומאכ יפלק תדעו לש יתעיסה הבכרהו הירבח רפסמ עבקנ
ךות יפלק תודעו שאר יבשויכ םינהכמה היגיצנ תומש תא תירוזאה הדעול העידוה
יפל לכה ,תוריחבה םוי ינפלש 23 -ה םויה ינפל וא תירוזאה הדעוה העבקש הפוקת
.העיס התוא יגיצנ ילב יפלקה תדעו בכרות ,םדקומה
(ד)

ןוקית
13
ןוקית
26
תא העיס לכ הנמת (א) ןטק ףיעסב תורומאה תיזכרמה הדעוה תוטלחהל םאתהב
איה תיאשרו ,יפלק תדעו ירבחכו יפלקה תודעו שאר בשוי ינגסכ ונהכי רשא היגיצנ
יפלק תדעול דחויי אל רומאכ יונימ ;רבח לכל םיעובק םוקמ יאלממ תונמל
העיס םעטמ םירבח רתוי ,תחא הנועבו תעב ,יפלק תדעוב ונהכי אל םלוא ,תמייוסמ
ןטק ףיעסב רומאכ יפלק תדעו התואל סחיב תיזכרמה הדעוה העבקש יפכמ תמייוסמ

.(א)
(ה)

ןוקית
26
יפלקה תדעוב הגיצנ תא ףילחהל ,תונקתב העבקנש ךרדב ,תע לכב ,תיאשר העיס לכ
.ומוקמ יאלממ תאו
(ו)

ןוקית
13
.יפלק תדעו רבח תויהל רישכ הלעמו הרשע שש ןב אוה תוריחבה םויבש ימ
(ז)

ןוקית
13
תדעול ריכזמ תונמל ,וינגסב תוצעייתה רחאל ,יאשר תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
,אוה וינגסב תוצעייתה רחאל ,תונמל תירוזא הדעו לש שאר בשוי ךימסהל וא ,יפלק

.יפלקה תדעול ריכזמ
(א)
.א21

ריכזמ
תדעו
יפלק
ןוקית
5
יולימב רושקה לכב התושרל דומעיו יפלקה תדעו תובישיב חכונ היהי ריכזמה
בשוי ודיקפת תא אלמי ורדעהב ;הבישיה תא תלסופ הניא ותוחכונ-יא ;הידיקפת
.ךכל ועבק שאר בשויהש ימ וא יפלקה תדעו שאר
(ב)

ןוקית
16
ףיעסב רומאה לוקוטורפה תכירע תא הדעוה ריכזמ לע ליטי יפלקה תדעו שאר בשוי

בשויה ינגסו יפלקה תדעו ירבח ןיב ןיפוליח לש םושירה תא וילע ליטי ןכו ,(ב)79
.שאר
(ג)

ןוקית
6
ןוקית
16
ןוקית
26
תירוזאה הדעובו תיזכרמה הדעוב היגיצנ תא ףילחהל תיאשר העיס לכ
הדעוה שאר בשויל החוכ אב לש העדוה ןתמ ידי לע םמוקמ יאלממ תאו
שאר בשויל םג - תירוזא הדעוב גיצנ תפלחהבו ,םינפה רשלו תיזכרמה
.הדעו התוא
.22
יפוליח
ירבג
הדעוב
תיזכרמה
הדעובו
תירוזאשאר בשוי ידי לע תסנכב ןתנית תיזכרמה הדעוה לש הבכרה לע העדוה
רש ידי לע םסרופתו תיזכרמה הדעוה תמקה םוימ םוי 14 ךות תסנכה
.תסנכב הנתינש םויה ןמ םימי 10 ךות תומושרב םינפה
(א)
.23
לע העדוה
בכרה
הדעוה
תיזכרמה
תודעוהו
תוירוזאה

ךכ לע העדוה םינפה רש םסרפי ,תיזכרמה הדעוה בכרהב יוניש לח
רשפאה לככו יונישה לע העדוהה תא לביקש םוימ םימי 10 ךות תומושרב
.תוריחבה םוי ינפל
(ב)


תיזכרמה הדעוה ידי לע םסרופת תוירוזאה תודעוה לש ןבכרה לע העדוה
.תונקתב ועבקנש הרוצבו םוקמב
(ג)


שילש היהי תירוזא הדעו לשו תיזכרמה הדעוה לש הבישיב יקוחה ןינמה
ירבח לכש דבלבו ,שאר בשויה ןגס וא שאר-בשויה םהיניבו הדעוה ירבחמ
רובעכ הזכ ןינמ חכנ אל ;(1א) ןטק ףיעסב רומאכ הבישיל ונמזוה הדעוה
לש רפסמ לכב תיקוח הבישיה היהת ,הבישיה תלחתהל עבקנש ןמזה ןמ העש

,הדעוה שאר-בשוי חכנ אל ;הדעוה שאר בשוי חכונ אהיש דבלבו ,םיחכונ
.הדעוה ירבחמ תיצחמ תוחפל וחכנ םא תיקוח הבישיה היהת
(א)
.24
,ןינמ
'וכו בור
תודעוב
תוריחבה
26 ןוקית
םיימויב ;שארמ תועש 24 תוחפל היהת (א) ןטק ףיעס ןינעל הבישיל הנמזה
ךרדב וא תישיא הנמזהב הבישיל הנמזה היהת תוריחבה םוי ינפלש
תוריחבה םויב ;שארמ תחא העש תוחפל ,הילימיסקפב וא קרבמב ,ןופלטה
הדעול תוריחבה רמוח תרבעהו לוקוטורפה תכירע ,תואצותה םוכיס דעו

.תופיצרב הדעוה לעפת ,תירוזאה הדעול וא תיזכרמה
(1א)

26 ןוקית
בורב ולבקתי יפלק תדע לשו תירוזא הדעו לש ,תיזכרמה הדעוה לש תוטלחה
הבישיה שאר בשוי יאשר ,תולוקש תועדה ויה ;העבצהב םיפתתשמה לש תולוק
.עירכהל
(ב)

ןוקית
26לש ורדעהב רבח תרותב הדעוה תובישיב ףתתשהל יאשר רבח לש םוקמ אלממ
.הדעוה רבח
(ג)

םיאשר יפלקה תודעו לשו תוירוזאה תודעוה לש ,תיזכרמה הדעוה לש תובישיב

המסרופש םידמעומ תמישר לכ לש דחא גיצנ ,דבלב םיפיקשמכ ,םיחכונ תויהל
.הדעו התואב תגצוימ הניאו 65 ףיעסל םאתהב
(ד)


ותוא - תורדעיהה ךשמל ומוקמ תא אלמי ,תירוזא הדעו לש שאר בשויה רדעהב
.ךכל העבק תיזכרמה הדעוהש ןגסה
(ה)


.לטב
(ו)

ןוקית
26
םע דחי תיזכרמה הדעוה שאר בשויל דיקפת וא תוכמס וקנעוה םהבש םינינעב
הדעול םיעגונה (ב) - ו (א) םינטק םיפיעס תוארוה םהילע ולוחי ,וינגס
.םיבייוחמה םייונישב ,תיזכרמה
(ז)

ןוקית
שאר בשויה םהיניבו הדעוה ירבחמ תיצחמ היהי יפלק תדעו תבישיב יקוחה ןינמה

.שאר-בשויה ןגס וא
(ח)

ןוקית
26
,םיחכונ לש רפסמ לכב תיקוח הבישיה היהת (ח) ןטק ףיעסב רומאכ ןינמ חכנ אל
שאר בשוי ידיקפת תא םירבחה ןיבש שישקה אלמי ,ונגסו שאר בשויה רדעהבו
תדעוכ אוה לעפי ,דבלב דחא רבח חכנ ;ונגס וא שאר בשויה אוביש דע הדעוה
רומאה ףא לע תפסונ המיתח ןועט היהי אל וילע םותחיש לוקוטורפהו יפלקה
.(ד) 79 ףיעסב
(ט)
ןוקית
26
ןוקית
2972 ףיעסב רומאכ דעומב החתפנ אל יפלק יכ תירוזא הדעו לש שאר בשוי חכונ
,דבלב דחא רבח חכנ יפלקה תדעוב יכ וא יפלקה תדעו ירבח לש םרדעיה בקע (א)
שאר בשוי ןתיש תוארוה יפל יפלק תדעו רבח תירוזאה הדעוה שאר בשוי הנמי
ואצמנש הלא ןיבמ הנמתי יפלק תדעו רבח ;וינגס םע דחיב תיזכרמה הדעוה
.א21 ףיעס תוארוה יפל יפלק תודעול םיריכזמ תונמתהל םייואר
(1ט)
ןוקית
29.תורדעיהה ךשמל ומוקמ תא שאר בשויה ןגס אלמי יפלק תדעו לש שאר בשויה רדעהב
(י)
ןוקית
26תועדה ויה ;העבצהב םיפתתשמה לש תולוק בורב ולבקתי יפלק תדעו לש תוטלחה
.הבישיה שאר בשוי עירכי ,תולוקש
(אי)
ןוקית
26- תסנכל םירבח ורחבנ הכותמש םידמעומ תמישר וארי תיזכרמה הדעוה תמקה ןינעל
םידמעומה תמישר לש החוכ אב ;ורחבנש םידמעומה רפסמכ העיסה ירבח רפסמו ,העיסכ

.ומוקמ אלממו העיסה לש החוכ אב ויהי ומוקמ אלממו
.25
(א)
תעיבק

תועיס

תסנכה
החוכ יאב ףילחהל ,תסנכה שאר בשויל בתכב העדוה ידי לע ,תע לכב תיאשר העיס לכ
.םמוקמ יאלממו
(ב)
םיאנתהמ דחא םייקתנ םא ,תסנכה : דוסי קוחל א6 ףיעס ןינעל העיס לש תוגלפתה םיאור

:םיאבה
(1ב)
ןוקית
22רפסממ שילש תוחפל םהש ,תסנכה ירבח השולש תוחפל לש הצובק לש איה תוגלפתהה
הצובקה םא תוגלפתה וז אהת ,תוחפ וא השש הירבח רפסמש העיסב ךא ;העיסה ירבח
.רתוי וא תסנכ ירבח ינש הנומ
(1)
םוי ינפלש םימיה 90 ךותב התשענש דבלבו ,דחא תסנכ רבחמ רתוי לש איה תוגלפתהה
;תוריחבה
(א1)
ןוקית
31וא תמדוקה תסנכה לש תוביטח וא תועיס לש ףוריצ איהש העיס לש איה תוגלפתהה
,רומאכ הביטח וא העיס לש וא ,תסנכל ץוחמ םינוגרא וא תוגלפמ לש ףוריצ
איהו ,םינוגרא וא תוגלפמ ,תוביטח ,תועיס םתואל תוכייתשהה יפ לע איה תוגלפתההו
חסונ ,הלש םידמעומה תמישר תשגה תעב תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשויל השיגה
ןויצב ,רומאכ םינוגרא וא תוגלפמ ,תוביטח ,תועיס לש ףוריצ רבדב םכסה לש
.םידמעומה לש תוכייתשהה
(2)

רומאכ תוגלפתה לע הנממ קלח וא העיס םעטמ בתכב העדוה תסנכה תדעול הרסמנ
תא תסנכה תדעו רשאת ,השדח תיתעיס תרגסמב תועיס לש גוזימ לע וא ,(1ב) ןטק ףיעסב

.יונישה
(2ב)

- (1ב) ןטק ףיעס יפל תוגלפתה ןינעל
(3ב)
בכרהה יפ לע תושדחה תועיסה ירבח רפסמ תא םיאור ,הגזמתה וא הגלפתהש העיס
;תסנכה תדעו ידי לע רשואש רחאל ,שדחה יתעיסה
(1)

םיאור ,(1ב) ןטק ףיעסב רומאכ תוגלפתה תרגסמב אלש ,הנממ שרפ תסנכה רבחש העיס
.הנממ שרפ אל וליאכ הירבח רפסמ תא
(2)
תדעו עבקת ,(1ב) ןטק ףיעסב רומאכ תוגלפתה תרגסמב אלש ותעיסמ תסנכה רבח שרפ
עימשהל תונמדזה תסנכה רבחל הנתנש רחאלו השירפה רחאל ךומסבש הבישיב תסנכה
.העיס התוא ירבח רפסמב יונישה תא ןכו ,ותשירפ רבד תא ,ויתונעט
(1)
(4ב)

תודבועה תא הקדבש רחאל אלא ותעיסמ שרפ תסנכה רבח יכ תסנכה תדעו עבקת אל
:דוסי קוחל א6 ףיעסב ועבקנש םינחבמה ומייקתנ יכ האצמו ותשירפל תועגונה
.תסנכה
(2)

יזוחמה טפשמה תיבל רערעל תסנכה רבח יאשר ,הז ףיעס יפ לע תסנכה תדעו תטלחה לע

.השולשב רוערעב ןודיש ,םילשוריב
(3)

.תסנכל העדוה רסמית הז ףיעס יפל תסנכה תדעו תטלחה לע
(5ב)

תפוקתב יהשלכ העיסל ףרוצי אל ,ותשירפ לע העידוה תסנכה תדעוש תסנכה רבח
.תסנכה התוא לש התנוהכ
(6ב)

תסנכה ירבח תא םיאור ,העיסה תא גציימ ימ הלאשב הירבח םיקולח הבש העיסב
העיסה ירבח וקלחנ םא םלואו ;העיסה תא םיגציימכ העיסה ירבח לש בור םיווהמה
שארב דמעש תסנכה רבח הנמנ ומעש העיסה לש קלח ותוא םיאור ,םיווש םיקלחל
אבה - תסנכ רבחכ ןהכל לדח םאו ,תסנכב העיסה תא גציימכ ,תסנכל םידמעומה תמישר

.םידמעומה תמישר התואב וירחא
(7ב)
תדעו הרשיאו ,הירבח רפסמ וא העיס לש המש וא ,תסנכה לש יתעיסה הבכרה הנתשה
םש וא ,תוריחבה תודעו לכ לש יתעיסה בכרהה ךכל םאתהב הנתשי ,יונישה תא תסנכה

- םלואו ;העיסה
(ג)
ןוקית
29
הז יונישו תסנכה לש רתוי וא תועיס יתש לש ףוריצ היה יתעיסה בכרהב יונישה םא
יפלקה תודעו לש יתעיסה בכרהה הנתשי ,תוריחבה םוי ינפלש 49 - ה םויה רחאל השענ
הדעוה שאר בשוי ;רומאה יונישהמ האצותכ תועיס שולשמ תוחפ לש םיגיצנ ורתונ ןהבש

;יפלקה תודעו לש יתעיסה בכרהה תא שדחמ עבקי ,וינגס םע תוצעייתהב ,תיזכרמה
(1)
ןוקית
29
תודעוה ירבח יונימ רחאל השענ הז יונישו תוגלפתה היה יתעיסה בכרהב יונישה םא
תודעוה ,תיזכרמה הדעוה לש יתעיסה בכרהב יוניש ידיל יונישה איבי אל ,תוירוזאה
הדעוב היהי יונישה תובקעב גוציי אלל הרתונש העיסל ;יפלקה תודעוו תוירוזאה
.תצעיימ העדב דחא רבח תוירוזאה תודעובו תיזכרמה
(2)
ןוקית
29
רשואו לחש תסנכה לש יתעיסה הבכרהב יוניש לכ ןובשחב אבוי םידמעומה תמישר ןינעל
.הלא תומישר תשגהל דעומה םות ינפל םיימוי דע רומאכ
(ד)
הז ףיעסב םירומאה םיטרפה לע תיזכרמה הדעוה שאר בשויל עידוי תסנכה שאר בשוי
.תומושרב העדוה םהילע םסרפיו ,םהב יוניש לכ לעו
(ה)


םירחובה סקנפ : 'ה קרפ
הנכה : 'א ןמיס
ילארשי חרזא היה עבוקה םויבש םדא לכ לולכיש ,םירחוב סקנפ ןכוי סקנפ תנש לכל
אל לח 18 -ה ותדלוה םויו בשותכ ןיסולכואה םשרמב ,ונעמו אוה ,םושר היהו
םשרמב ןויצ תוברל - "ןעמ" הז קרפ ןינעל .רוחבל תואכזה ליגל םויהמ רחואי
.דבלב בושי לש ןיסולכואב
.26*
(א)
סקנפ
יתנש
7 ןוקית
ןוקית
30
תודחוימ תוריחב תוכרענ וא ,התנוהכ תפוקת רמג ינפל רזפתהל תסנכה הטילחה
:דוסי - קוחל (ב) 10 ףיעס יפל הלשממה שארלו תסנכל תוריחב וא ,הלשממה שארל
18 -ה ותדלוה םויש ילארשי חרזא לכ לולכיש דחוימ םירחוב סקנפ ןכוי ,הלשממה
.קוחב עבקיש יפכ לכהו ,תוריחבה םוימ רחואי אל לח
(ב)
ןוקית
30
.ןכוה אוה הליבשבש סקנפה תנש ךות םירחובה סקנפב יוניש סינכהל ןיא
.27
ןיא
תונשל
תא
סקנפה
םויש םדא לכ לולכתש ,המישר יפלק רוזא לכל ןכות םירחובה סקנפ תנכה םשל
61 ה םויבשו רוחבל תואכזה ליגל עבוקה םויהמ רחואי אל לח 18 -ה ותדלוה
ותוא בשותכ ןיסולכואה םשרמב םושר היהו ילארשי חרזא היה עבוקה םויה ינפלש

.רוזא
.28*
(א)
תנכה
תומישר
םירחוב
7 ןוקית
30 ןוקית

יפל עבקנש יפלק רוזא יבגל םג םיבייוחמה םייונישב ולוחי (א) ןטק ףיעס תוארוה
.(ב)12 ףיעס יפל עבקנש דחוימ יפלק רוזא יבגלו חטש לש ןומיס יפל אלש (א)12 ףיעס
(ב)
7 ןוקית
וא ויבא םש ,יטרפה ומש ,רחוב לכ לש החפשמה םש תא טרפת םירחובה תמישר
, החפשמ םש רחובל ןיאב ;ןיסולכואה םשרמב ותוהז רפסמו ונעמ ,ותדיל תנש ,ומא

ינפלש 61 - ה םויב ןיסולכואה םשרמב םושרה יפל לכהו ;ויבא יבא םש םג טרופי
.עבוקה םויה
.29*
יטרפ
תומישרה
תיב - ףלאה רדס יפל הזל תחתמ הז םיכורע םירחובה תומש ויהי םירחוב תמישרב
םשריי החפשמ םש ול ןיאש רחוב ;םיירודיס םירפסמב םינמוסמו החפשמה תומש לש

.יטרפה ומש לש תיב - ףלאה רדס יפל
.30
רדס
תומשה
המישרב
תומישר תגצהו רחובל העדוה : 'ב ןמיסימו ,28 ףיעסב רומאה יפל םירחובה סקנפב ללכיהל יאכז השענ עבוקה םויה דעש ימ
,תרחא םירחוב תמישרל רבעוהו תינולפ םירחוב תמישרמ אצוה ומש םוי ותוא דעש

רוזא ותואל וירוגמ םוקמ תקתעה לעו רחא יפלק רוזא בשותל היהש םושמ םא
ול חלשי - 13 דע 9 םיפיעס תוארוהמ האצותכ םאו םשרמה קוח יפל העדוה הרסמנ
.תונקתב העבקנש תרחא ךרדב וא ראודב ךכ לע העדוה םינפה רש
.31*
העדוה
רחובל
- וניוצי ןהבו עבוקה םויהמ םימי 45 ךות הנש לכב וחלשיי 31 ףיעס יפל תועדוה
.32*
(א)
דעומ
העדוהה
הנכתו
;ןיסולכואה םשרמב ותוהז רפסמו ונעמ ,יטרפה ומש ,םדאה לש ותחפשמ םש
(1)

התוא הנכוה ול רשא יפלקה רוזא רפסמ ,םירחוב תמישרב םושר ותויה תדבוע
.יפלק רוזא ותוא אצמנ ובש בושיהו ,המישר
(2)

ףיעס יפל תועדוה חולשל שי רשאכ ולוחי אל (א) ןטק ףיעסו 31 ףיעס תוארוה

.ב55
(ב)
18 ןוקית
םינפה רש גיצי ,עבוקה םויה ירחא 55 -ה םויה דע 46 -ה םויהמ ,הנש לכב
ןייעל שרוד לכ לכוי ןעמל ,ןלהל טרופמכ תומישר ןיסולכואה םשרמ תוכשלב
:םהב
(א).33
לכב הגצה
הנש
18 ןוקיתרדס יפל וא םהיתומש לש תיב ףלא רדס יפל ,בושי לכ לש םירחובה לכ תמישר
;ןיסולכואה םשרמב םתוהז רפסמ
(1)

המישר ןכו ,םהיתומש לש תיב-ףלא רדס יפל םירחובה לכ לש תיללכ המישר
.ןיסולכואה םשרמב םתוהז רפסמ רדס יפל רומאכ
(2)
שומיש ךות וא תוספדומ תומישר תועצמאב השעית הז ףיעס יפל הגצה
.(הגצה - ןלהל) םינפה רש הרויש יפכ לכה ,רחא הגוצת יעצמאב
(ב)
,33 ףיעס תוארוהל ףסונב ,ולוחי תסנכל תוריחב תוכרענ הבש הנשב
:ןלהלש תוארוהה
(א).34*
הנשב הגצה
הבש
תוכרענ
תוריחב
33 ףיעס יפל םינפה רש גיצי עבוקה םויה ירחא 55 -ה םויה דע 46 -ה םויהמ
שרוד לכ לכוי ןעמל ,דבלב הלאו ,ןלהלש תומישרה יתשמ תחא בושי לכב (ב)
:ןהב ןייעל
(1)
18 ןוקית;םהיתומש לש תיב-ףלא רדס יפל בושיה לש םירחובה לכ תמישר
(א)

.ןיסולכואה םשרמב םתוהז רפסמ יפל בושיה לש םירחובה לכ תמישר
(ב)

תא תיזכרמה הדעוה עבקת עבוקה םויה ירחא 37 -ה םויהמ רחואי אל
תעצה יפ לע ,םירומאה תומוקמהמ דחא לכב ,הגצהה תועשו הגצהה תומוקמ
.עבוקה םויה וירחא 7 -ה םויהמ רחואי אל הדעול שגותש םינפה רש
(2)

.החונמה ימי תרימשל תויתדה תושירדב בשחתהב השעית הגצהה
(3)

תויושרה לכל תוריחב תומייקתמ הבש הנשב םג ולוחי הז ףיעס תוארוה
ה"כשתה ,(תוריחב) תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעס יפל תוימוקמה
.תסנכל תוריחבה םע דחי אלש תומייקתמ ןהשכ ,71965-
(ב)


57 'מע ,ט"נשתה ;248 'מע ה"כשתה ח"ס 7םינותיעה לכב ,םינפה רש םסרפי עבוקה םויה ירחא 39 -ה םויהמ רחואי אל

ינפלש םישדחה רשע םינש ךשמב תופיצרב הנידמה םוחתב ועיפוהש םיימויה

רבדב העדוה ןכו היתועשו היתומוקמ ,הגצהה ימי לע העדוה ,םוי ותוא
.(ד) א68 ףיעסב תורומאה תועדומה םוסרפ
.35*
לע העדוה
הגצה
20 ןוקית.לטב
.36
18 ןוקית.לטב
.37
18 ןוקיתןהיתויוכמס ,ןהיתובוח תוברל ,םירחובה תומישר לש הגצהה יכרד
.תונקתב עבקנש יפכ ויהי ,הגצהל רשקב תוימוקמה תויושרה לש ןתוירחאו
.38*
יכרד
הגצההקתעה םינפה רש רוסמי ,עבוקה םויה ירחא 46 -ה םויהמ רחואי אל
דבלבו ,תאז שרדש תיזכרמה הדעוה ירבחמ דחא לכל וגצוהש תומישרהמ
.עבוקה םויהמ רחואי אל האב השירדהש
.39*
תריסמ
תומישרה
ירבחל
הדעוה
תיזכרמה
18 ןוקית
םירוערעו םיררע ,תושקב :'ג ןמיס
- םינפה רשל שיגהל םדא לכ יאשר עבוקה םויה ירחא 65 -ה םויה דע
.40*
תושקב
םיררעו
14 ןוקיתםירחובה תמישרב ומשרנש וילא םיסחייתמה םיטרפ ןקתל בתכב השקב
אוה הבש םירחובה תמישרמ ומש תא איצוהל השקב וא ,ןוכנ אל ןפואב
אוהש רחא בושי םוחתבש יפלק רוזא לש םירחובה תמישרב וללכלו לולכ
בשות השענ םא ףא םשרמה קוח יפל הרסמנש העדוהל םאתהב וב בשות
;עבוקה םויה רחאל רומאכ
(1)

םשרנ ותלוז וא אוהש לע וא ,סקנפב םשרנ אל אוהש לע בתכב קמונמ ררע
.ןידכ אלש סקנפב
(2)

ירחא 65 -ה םויה ןיבל עבוקה םויה ינפלש 60 -ה םויה ןיבש הפוקתב רשא רחוב
םיטרפה ןמ טרפל תעגונה ,םשרמה קוח יפל העדוה ויבגל הרסמנ עבוקה םויה
רבדב וא התלילש וא תילארשיה תוחרזאה תקנעה רבדב וא 29 ףיעסב םיטרופמה
השקב התיה וליאכ 53 דע 44 םיפיעס ןינעל ,העדוהה תא וארי ,רחובה לש ותומ
28 ףיעס יפל הנכוהש המישרב םושירה וליאכו 40 ףיעס יפל ןידכ ושגוהש ררע וא
.ןידכ אלש וא ןוכנ אל ןפואב םשרנ
.41*
ןיד
העדוה
םשרמל
ןיסולכואה
30 ןוקיתשיגהל יאשר ,תירוזא הצעומ טעמל ,תימוקמ הצעומ לש וא היריע לש הצעומ רבח
רחוב לש ומש תא איצוהל השקב ,עבוקה םויה ירחא 65 -ה םויה דע ,םינפה רשל
יפלק רוזא לש םירחובה תמישרב וללכלו לולכ אוה הבש םירחובה תמישרמ
.וב בשות אוהש רחא בושי םוחתבש
.42*
(א)
תושקב
ירבח לש
לש תוצעומ

תויושר
תוימוקמתויארהו השקבה יקתעה ;רחובה לש ונעמ לע בתכב תויאר ופרוצי השקבה לא
שדחה ןעמהו ןיסולכואה םשרמב םושרה ןעמה יפל םושר ראודב רחובל וחלשיי
.השקבב טרופמכ
(ב)
.תונקתב ועבקיי 42 ףיעס יפל תושקבו 40 ףיעס יפל םיררעו תושקב תשגה ירדס
.43*
השגה ירדסבתכב ותטלחה תא עידויו רומאכ ושגוהש םיררעבו תושקבב עירכי םינפה רש
89 - ה םויה דע - ול םג ,תלוזל ועגנ ררעה וא השקבה םאו - ררועל וא שקבמל
.עבוקה םויה ירחא
.44*
תערכה
תושקב
םיררעו.לטב
.45
18 ןוקית,יאשר - תלוזה םג ,ותלוזל ועגנ ררעה וא השקבה םאו - ררע וא השקב שיגהש ימ
רש תטלחה לע יזוחמ טפשמ תיב ינפל רערעל ,עבוקה םויה ירחא 99 -ה םויה דע
תיזכרמה הדעוה רבח לכו ,םינפה רש תטלחה לע העדוה לביק אלש לע וא םינפה
םירחוב תמישרל רחוב לש םש ףיסוהל םינפה רש תטלחה לע רומאכ רערעל יאשר
40 ףיעס יפל ררעמ האצותכ םאו 42 וא (1) 40 םיפיעס יפל השקבמ האצותכ םא
.(2)
.46*
רוערעיפלקה רוזא אצמנ וטופיש רוזאבש יזוחמה טפשמה תיבל שגוי רוערעה
- ולש םירחובה תומישרב רשא
.47
ימוקמ טופיש
םירוערעל
רומאכ ותלוז םש וא ומש תא לולכל וא םינוכנ יתלב םיטרפ שקבמה שקיב

;42 וא (1) 40 םיפיעסב ןקתל
(1)


.(2) 40 ףיעסב רומאכ ותלוז םש תא וא ומש תא איצוהל וא לולכל ררועה שרד
(2)

תימוקמ תושר לכו הנידמה תויושרמ תושר לכ ;רערעמה לע - ויתונעטל החכוהה תבוח
.הזכ רוערע ךרוצל םישורדה רושיא לכו הדועת לכ ,הרגא אלל ,תתל תובייח
.48
תויאר

רערעל ןיאו יפוס היהי וניד קספ ;דחא טפושב רוערעב ןודי יזוחמה טפשמה תיב
.עבוקה םויה ירחא 113 -ה םויה דע םינפה רשל רסמייו ןתניי ןידה קספ ;וילע
.49*
תיב בכרה
טפשמה
ןידה קספוהז קרפ יפל רוערעב רערעמ םעטמ עיפומה ןיד ךרוע ,קוקיח לכב רומאה ףא לע
תא רשיאש ןלהל םייונמה דחא ינפב רערעמה ידיב םתחנש חוכ יופי לע ךומסל יאשר

:םה הלאו ,חוכה יופי ינפ לע רערעמה תמיתח
.50
רושיא
יופי
חוכ;טפוש
(1)

;יתד ןיד תיב ןייד
(2)

וא ןגס ,הפנ טילקרפ ,זוחמ טילקרפ ,הנידמה טילקרפ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
;זוחמה טילקרפל וא הנידמה טילקרפל רזוע
(3)

;תיזכרמה הדעוה רבח
(4)

.תימוקמ הצעומ לש וא היריע תצעומ לש רבח וא ,תימוקמ תושר שאר
(5)
תוברל ,הז קרפ יפל םירוערעב ןוידל עגונה לכב תונקת ןיקתהל יאשר םיטפשמה רש

םיכמסמו תונמזה תריסמו םירוערע לש דוחיא ,ןיד ילעב ףוריצ ,רוערע תשגה
.םירחא
.51
תונקת
ןיד ירדסתומילשמ תוארוה :'ד ןמיס,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי םעו ןוחטבה רש םע תוצעייתהב ,יאשר םינפה רש
31 םיפיעס יפל תועדוה חולשמל עגונה לכב םילייח יבגל תודחוימ תוארוה תורוהל
ףיעס יפל תוטלחה תריסמלו םהב ןוידל ,40 ףיעס יפל םיררעו תושקב תשגהל ,32 -ו
הדעוה שאר בשוי םעו ןוחטבה רש םע תוצעייתהב ,יאשר םיטפשמה רשו ,44
יפל םירוערע תשגהל עגונה לכב םילייח יבגל תודחוימ תוארוה תורוהל ,תיזכרמה
םוסרפ תונועט ןניא הלאכ תוארוה ;ןידה יקספ תריסמלו םהב ןוידל ,46 ףיעס
רבדב םיעגונה ראשו םילייחה תעידיל ואבוי ןהו ,רחא םוסרפ לכ וא תומושרב
.ןוחטבה רש םע תוצעייתהב םינפה רש עבקיש ךרדב
.52
תוארוה
עגונב
םילייחלםירחובה תומישר תא םינפה רש םילשיו ןקתי עבוקה םויה ירחא 127 -ה םויה דע
ףסונ ומשש םדא לכ ;49 ףיעס יפל ןיד יקספלו 44 ףיעס יפל ויתוטלחהל םאתהב
ירחא 150 -ה םויה דע ךכ לע םינפה רש ול עידוי ,ןיד קספ יפ לע םירחוב תמישרל
.עבוקה םויה
.53*
תמלשה
תומישרה
ןתמו
העדוהרחאלש באב ו"ט םויב ופקתל סנכיי ,רומאכ םלשוהו ןקותש יפכ ,םירחובה סקנפ
.תומושרב ךכ לע העדוה םסרפי םינפה רש ;עבוקה םויה
.54*
תישאר
לש ופקת

סקנפהירבחמ דחא לכל ,םינפה רש רוסמי עבוקה םויה ירחא 135 -ה םויהמ רחואי אל
דחא ,עבוקה םויה ירחא 89 -ה םויהמ רחואי אל תאז שרדש תיזכרמה הדעוה
ולחש םייונישה לכ לש המישר וא 54 ףיעסב רומאכ םירחובה סקנפמ קתעה :הלאמ
.הז קרפ יפל םירוערע וא םיררע ,תושקבמ האצותכ םירחובה סקנפב
.55*
הריסמ
ירבחל
הדעוה
תיזכרמה

18 ןוקית
תושארל וא תימוקמ תושר לש הצעומל םידמעומ תמישרב םדא לש ומש ללכנ
אלש םושר אוהש וא ,םירחובה תמישרמ ןידכ אלש רדענ ומשו ,תימוקמ הצעומ
הדעוה שאר בשוי יאשר ,תרחא תימוקמ תושר לש םירחובה תמישרב ןידכ
ומש יכ ,םדא ותוא לש ותשקב יפ לע ,תורוהל ,וינגס םע תוצעייתהב ,תיזכרמה
הבש תימוקמה תושרה לש םירחובה תמישרל רבעוי וא םירחובה תמישרב םשריי
.27 ףיעסב רומאה ףא לע תאז לכו ,םושר תויהל יאכז היה
.א55*
(א)
ןוקית
םושיר
סקנפב
33 ןוקית
.תוריחבה םוי ינפל 29 -ה םויהמ רחואי אל שגות (א) ןטק ףיעס יפל השקב
(ב)
הצעומב בושי לש ימוקמ דעול םידמעומ תמישר לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה
.תירוזא
(ג)
ןוקית
33סקנפב ללכנ ומשש ימ לכל ,חלשית תוריחבה םוי ינפל םימי 21 -מ רחואי אל
םירחובה תמישרב ללכנ ומשש יפלקה לש טרופמה ןעמה רבדב העדוה ,םירחובה
.הב עיבצהל םיאשרה
.ב55
העדוה
תארקל
תוריחב

ןוקית
18תוריחב תומייקתמ הבש הנשב ,תימוקמ תושר לכ יבגל ולוחי ב55 ףיעס תוארוה
,(תוריחב) תוימוקמה תויושרה קוחל 5 וא 4 םיפיעס יפל תימוקמ תושר התואב
וחלשיי אל םלואו ;תסנכל תוריחבה םע דחי אלש תומייקתמ ןהשכ ,1965 - ה"כשתה
תירוזא הצעומ םוחתב םיבושי יבשות םהש םירחובל ב55 ףיעסב רומאכ תועדוה
.34 ףיעס יפל תומישרה תגצה םיבושי םתואב םייוקת אלו
.ג55*
תוריחב

תושרל
תימוקמ
ןוקית
18
םידמעומ תמישר :'ו קרפ.קוחב םקוהש דיגאת דבוע תוברל - "הנידמה דבוע" ,הז ףיעסב
.56
(א)
,הנידמה ידבוע ןינעב תוארוה

םירהוסו םירטוש ,םילייח
31 ןוקית:תסנכל םידמעומ ויהי אל הלא
(1א)
26 ןוקית
31 ןוקית
לכב תונוילעה תוגרדה עבראמ תחא איה ותגרדש הנידמה דבוע
;גוריד םלוס
(1)הגרדל תחתמש תישילשה הגרדהמ הכומנ הגרדב הנידמה דבוע
תא ללוכה תוגרד חתמ עבקנ ודיקפתל םא ,גוריד לכב הנוילעה
;הרומאה תישילשה הגרדה
(2)
;לארשיל הנגה-אבצ לש עבק תורישב איהש הגרד לכב אבצ יניצק
(3)
,רהוסה יתב תורשב רהוסו לארשי תרטשמב רטוש
(4)
31 ןוקית


35 ןוקית

,רומאכ םירהוס וא םירטוש ,אבצ יניצק ,הנידמה ידבוע תויהל ולדח םא תלוז
םוי ינפל םימי 100 - "עבוקה םויה" ,הז ןטק ףיעס ןינעל ;עבוקה םויה ינפל
ןיד לכ יפל ןתכירעל דעומה עבקנ ובש םויבש תומדקומ תוריחב ןינעלו ;תוריחבה
תעיבק םוימ םימי 10 - עבוקה םויה היהי ,ןתכירעל דע םימי 110 -מ תוחפ ורתונ
.רומאה דעומהףיעסש לארשיל הנגה -אבצ לש עבק תורישב לייחו - הרומל טרפ - הנידמה דבוע
ותוריש קספוי ,םידמעומה תומישרמ תחאב ללכנ ומשש .םהילע לח וניא (1א) ןטק
לכ - תסנכה רבחל היהנ םאו ,תוריחבה םוי דעו םידמעומה תמישר תשגה םוימ
.תסנכה רבח ותויה ןמז
(ב)
31 ןוקיתתומישרמ תחאב ללכנ ומשש ןוחטב תוריש קוח יפל רידס תורישב לייח
.תוריחבה םוי דעו םידמעומה תמישר תשגה םוימ ותוריש קספוי ,םידמעומה
(ג)
יפל םיאולימ תוריש תרשי אל ,הרשואש םידמעומ תמישרב ללכנ ומשש דמעומ
.תוריחבה םוי דעו המישרה רושיא םוימ ןוחטב תוריש קוח
(ד)
5 ןוקית'ז קרפ לע תוריבע ןה 8 תסנכה :דוסי קוחל 6 ףיעס לש הפיסב תורומאה תוריבעה
. 10 1948 - ח"שתה ,רורט תעינמ תדוקפו 91977 - ז"לשתה ,ןישנועה קוחל
קוח תליחת ירחא ןיירבעה ןודינו הריבעה הרבענ םא הנימ אקפנ ןיא הז ףיעס ןינעל
.הינפל וא ,(8 'סמ ןוקית) 8 תסנכה :דוסי
.א56

(א)
(ב)
תוריבע
ןניגבש
תללשנ
תוכזה
רחביהל
10 ןוקיתרחביהל םיאכזה םישנא לש תומש 120 -מ רתוי אל ליכת םידמעומ תמישר
.ירודיס רפסמב דחא לכ םינמוסמ ויהי תומשה ;המישרב םמש תללכהל ומיכסהשו
.57
(א)
תשגה
תומישר
םידמעומ________________
76 'מע ,ט"נשתה ;69 'מע ,ח"ישתה ח"ס 8
226 'מע ,ז"לשתה ח"ס 9
187 'מע ,ם"שתה ח"ס ;73 'מע 'א תפסות ,ח"שתה ר"ע 10
םשרמב ותוהז רפסמ ,ותחפשמ םשו דמעומ לכ לש יטרפה ומש תא טרפת המישרה
.ונעמו ןיסולכואה
(ב)
ןוקית
5
ןוקית
18רפסמ ,ותחפשמ םשו דמעומה לש יטרפה ומש תא טרפת הלשממה שארל דמעומ תעצה
.ונעמו ןיסולכואה םשרמב ותוהז
(1ב)
ןוקית
28
החוכ אב ידיב םתחת איהו ,תונקתב עבקנש ספוט יבג לע םידמעומ תמישר שיגת הגלפמ
תמישר ;11 1992 - ב"נשתה ,תוגלפמה קוחל ב19 ףיעסב רומאכ ומוקמ אלממ ידיב וא
ןתוא לכ לש ןחוכ יאב ידיב םתחת ,רתוי וא תוגלפמ יתש ידי לע תשגומה םידמעומ
.םמוקמ יאלממ וא תוגלפמ
(ג)
ןוקית
31ספוט יבג לע שגות 1 ,הלשממה :דוסי - קוחל 9 ףיעס יפל הלשממה שארל דמעומ תעצה
לע דמעומ עצוה ;ומוקמ אלממ ידיב וא הגלפמה חוכ אב ידיב םתחנו ,תונקתב עבקנש
יאלממ וא תוגלפמ ןתוא לש ןחוכ יאב ידיב העצהה םתחת ;רתוי וא תוגלפמ יתש ידי
.םמוקמ
(ד)
ןוקית
31
יבג לע שגות ,הלשממה :דוסי - - קוחל (3) (א) 9 ףיעס יפל הלשממה שארל דמעומ תעצה
.דמעומב םתכימת לע םיעידומה םירחוב 50,000 ויבג לע ומתחיו ,תונקתב עבקנש ספוט

(ה)
ןוקית
31
,(שדח חסונ) תויארה תדוקפל 15 ףיעס יפל ריהצת ףרוצי (ה) ןטק ףיעסמ רומאכ ספוטל
רחאל ריהצמה תוחכונב ונתינ ויבג לע תומיתחה לכש רשאמה 12 1971-א"לשתה
.וינפל ההדזה ךמותהש
(ו)
ןוקית
31
- דחא דמעוממ רתויב ךמותכ םתחש ימ ;דחא דמעוממ רתויב ךמותכ םדא םותחי אל
וב רוזחל לכוי אל םידמעומ תמישרב ךמותכ םתחש רחוב ;תולטב ויתומיתח
.ותמיתח תא לוספי אל ותומ ;ותמיתחמ
(ז)
ןוקית
31
תומיתחה 55,000 ירחא תואבה תומיתחה לכב ובשחתי אל ,(ה) ןטק ףיעס ןינעל
.תונושארה
(ח)
ןוקית
31
_______________
76 'מע ,ט"נשתה ;190 'מע ,ב"נשתה ח"ס 11
421 'מע ,18 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 12
שגות ,ודי לע םותח םידמעומהמ דחא לכ לש המכסה בתכ ףוריצב ,םידמעומ תמישר
,השגהה ימי לע ;תוריחבה םוי ינפלש 47 - ה םויהמ רחואי אל תיזכרמה הדעול
םוי ינפלש 52 -ה םויהמ רחואי אל ,תיזכרמה הדעוה םסרפת המוקמו היתועש
.עבקתש ךרדב העדוה ,תוריחבה
*
(ט)
26 ןוקית
29 ןוקית
34 ןוקית
ןויצב ,התשגה תא בתכב תיזכרמה הדעוה רשאת םידמעומ תמישר תלבק םע

.העשהו םויה
(י)

תמישרב םוקמ חיטבהל םיאבה תובייחתה ןתנית אלו םכסה השעיי אל
םויה רחאל אלא ,םישנא תצובקל וא םייוסמ תסנכ רבחל תסנכל םידמעומ
.תוריחבה םוי ינפלש 90 - ה
.א57

םימכסה רוסיא
תומישר רבדב
ןוקית םידמעומ
22
תללכהל םיכסהש ימ ;דבלב תחא םידמעומ תמישרב דמעומ תויהל לכוי םדא

ומש תא תיזכרמה הדעוה קוחמת ,רתוי וא םידמעומ תומישר יתשב ומש
.תומישרה לכמ
.58
המישרב דמעומ לכ

דבלב תחא
חוכ אבכ דחא ,םישנא ינש הב ןייצל םיאשר םידמעומ תמישר םישיגמה
םותחה םדאה תא וארי הזכ ןויצ ןיאב ;ומוקמ אלממכ דחאו המישרה
.ומוקמ אלממכ ינשה תאו ,המישרה חוכ אבכ םישיגמל ןושאר
.59
חוכ יאב
תומישר
םידמעומה
.לטב
.60
ןוברע
5 ןוקית
6 ןוקית
9 ןוקית
16 ןוקית
31 ןוקית
תויתוא יתש םע וא תוא םע יוניכ אשית םידמעומ תמישר
םידמעומ תומישרמ הלידבהל ,ירבעה תיב - ףלאה לש תונוש
.תורחא
.61
(א)
תמישר לש תואו יוניכ
םידמעומ
________________________
השגהה ימי ועבקנ ,-15ה תסנכל תוריחבה ןינעל *
.95 'מעב העש תארוה 'ר .-30.3.99ו -29.3.99ל

,יוניכב התמישר ןמסל הל תופידע תוכז ,העיס ידי לע תאצויה תסנכב תגצוימה הגלפמ
הלש םידמעומה תמישר תנמוסמ התיה םהבש ,םתצקמ וא םלוכ ,תויתואב וא תואב
הגלפמה תא ושמישש תויתואב וא תואב וא יוניכב וא ,תאצויה תסנכל תוריחבב
;הגלפמה לש המשמ םינוש םה םא ףא ,תוימוקמה תויושרל תונורחאה תוריחבה ךלהמב

תושיגמהו ,רתוי וא תחא העיס ידי לע תאצויה תסנכב תוגצוימה רתוי וא תוגלפמ יתש
,תויתואב וא םייוניכב ןתמישר תא ןמסל ןהל תופידע תוכז ,תחא םידמעומ תמישר
תסנכל תוריחבב ןהלש םידמעומה תומישר תונמוסמ ויה ןהבש ,םתצקמ וא םלוכ
.םייתש לע הלוע תויתואה לש ללוכה רפסמה םא ףא אוהו ,תאצויה
(ב)
ןוקית
31
ןוקית
35
םהבש ,םתצקמ וא םלוכ ,תויתואה וא תואה ,יוניכה תא םידמעומ תמישר אשית אל
,תאצויה תסנכב העיס ידי לע תגצוימ התיהש הגלפמ לש םידמעומ תמישר תנמוסמ התיה
תוגצוימ רתוי וא תוגלפמ יתש ויה ;העיס התוא חוכ אב לש בתכב ותמכסהב אלא
.העיס התוא חוכ אב לש ותמכסהב - תחא העיס ידי לע תאצויה תסנכב
(ג)
ןוקית
31
ןוקית
34
ןהבש תויתוא וא תוא תאשל םידמעומ תמישר תיאשר (ג) ןטק ףיעס תוארוה ףא לע
,תאצויה תסנכב העיס ידי לע תגצוימ התיהש הגלפמ לש םידמעומ תמישר תנמוסמ התיה
תא הנתנ אלו תורומאה תויתואב וא תואב התמישר תא תנמסמ הניא הגלפמ התוא םא
.ןהב תרחא םידמעומ תמישר ןומיסל התמכסה
(1ג)
ןוקית
31
ותוכז ,ותמישר תא שיגהל םידקהש ימ ,(ג) דע (א) םינטק םיפיעס תוארוהל ףופכב
.תמדוק - תויתוא יתש וא תואו יוניכ רוחבל
(ד)

, תיזכרמה הדעוה הל ןתת ,הישיגמ ידי לע תוא וא יוניכ הל ונתינ אלש םידמעומ תמישר
.תויתוא יתש וא תואו יוניכ ,הז ףיעס תוארוהל ףופכב
(ה)

.תועטהל םילולעה תויתוא וא תוא ,יוניכ אשית אל םידמעומ תמישר
(ו)

.יוקילל רבדה בשחיי ,רחוב היה אלש ימ םידמעומ תמישר לע םימתוחה ןיב היה
דמעוממ רתויב ךמותכ םתחש ימ םימתוחה ןיב היה ,(ז)57 ףיעס תוארוהל ףופכב
.יוקילל רבדה בשחיי ,דחא
הדעוה עידות ,םימדוקה םיפיעסלו הז ףיעסל םאתהב אלש םידמעומ תמישר השגוה
אלממלו המישרה חוכ-אבל ,תוריחבה םוי ינפלש 35 - ה םויהמ רחואי אל תיזכרמה
םוי ינפלש 30 - ה םויהמ רחואי אל יוקילה תא ןקתל םיאשר םהו ,יוקילה לע ומוקמ
.תוריחבה
.62
(א)
(ב)
(ג)
םייוקיל
םינתינה
ןוקיתל
34 ןוקית

:ןוקיתל םינתינ םניאש םייוקילה הלא
תמישר תשגה תעב םימתוח לש קיפסמ יתלב רפסמ (1)
;םידמעומ
ףיעסב רומאכ םותח וניאש דמעומ לש המכסה בתכ (2)
.(ט) 57
.א62

םייוקיל
םניאש
םינתינ
ןוקיתל
34 ןוקיתקוחל א7 ףיעס יפל תסנכל תוריחבב ףתתשהלמ העונמ הניאש םידמעומ תמישר
רשאת ,םדוקה ףיעסה יפל הנקותש וא הכלהכ הדעול השגוהשו ,תסנכה :דוסי
,תוריחבה ינפלש 25 - ה םויהמ רחואי אל ,ךכ לע עידותו תיזכרמה הדעוה התוא
.ומוקמ אלממלו המישרה חוכ אבל
.63
רושיא
תומישר
םידמעומה
9 'סמ ףיקע
29 ןוקית
תומשמ דחא וא הלוכ ,םידמעומ תמישר רשאל תיזכרמה הדעוה הבריס
אל ,ךכ לע הדעוה עידות ,המישרה לש תואה תא וא יוניכה תא וא ,םידמעומה
,ומוקמ אלממלו המישרה חוכ אבל ,תוריחבה םוי ינפלש 25 -ה םויהמ רחואי
בוריסה לע רערעל ,תוריחבה םוי ינפלש 23 - ה םויהמ רחואי אל ,םיאשר םהו
.ןוילעה טפשמה תיב ינפל
.64
(א)
רוערע
ףיקע ןוקית
9 'סמ
29 ןוקית
וא הלשממל יטפשמה ץעויה םיאשר ,םידמעומ תמישר תיזכרמה הדעוה הרשיא
ךכ לע רערעל ,תיזכרמה הדעוה ירבחמ עבר תוחפל וא תיזכרמה הדעוה שאר בשוי

הנעטב ,תוריחבה םוי ינפלש 23 - ה םויהמ רחואי אל ,ןוילעה טפשמה תיב ינפל
.תסנכה :דוסי קוחל א7 ףיעס יפל תסנכל תוריחבב ףתתשהלמ העונמ המישרהש
(1א)
ףיקע ןוקית
9 רפסמ
29 ןוקית
היהי וניד קספו םיטפוש השולשב ןוילעה טפשמה תיב ןודי הז ףיעס יפל רוערעב
םוי ינפלש 19 - ה םויהמ רחואי אל תיזכרמה הדעול רסמיי ןידה קספ :יפוס
.תוריחבה
(ב)
5 ןוקית
29 ןוקית
ףיעס יפל םירוערעב ןוידל עגונה לכב תונקת ןיקתהל יאשר םיטפשמה רש
תריסמו םירוערע לש דוחיא ,םידדצ ףוריצ ,רוערע תשגה תוברל ,הז
.םירחא םיכמסמו תונמזה
(ג)

םוי ינפלש 9 - ה םויהמ רחואי אל ,תומושרב םסרפת תיזכרמה הדעוה
תיב טילחהש יפכ וא איה הרשיאש יפכ םידמעומה תומישר תא ,תוריחבה
.המישר לכ לש תואו יוניכ ןייצי םוסרפה ;64 ףיעס יפל ןוילעה טפשמה
.65
תומישר םוסרפ
םידמעומה
רפסמ ףיקע ןוקית

9
.לטב
.66
יקלח טוליח
ןוברע לש
5 ןוקית
6 ןוקית
16 ןוקית
31 ןוקית
ןיא ךא ,םיטדנמה תקולח םשל ןהיניב רשקתהל תויאשר םידמעומ תומישר

האצות ןיאו ,דבלב תחא המישר םע אלא רשקתהל תיאשר המישר
.82 ףיעסב העובקה וז אלא תורשקתהל
(א).67
ןיב תורשקתה
תומישר
םידמעומ
אל ,תיזכרמה הדעול רוסמל שי םידמעומ תומישר לש תורשקתה לע
יאב ידיב המותח בתכב העדוה ,תוריחבה םוי ינפלש 11 - ה םויהמ רחואי

.םמוקמ יאלממ וא תומישרה יתש חוכ
(ב)
5 ןוקית
םידמעומ תומישר לש ןהיתויורשקתה םסרפת תיזכרמה הדעוה
םוי ינפלש 8 - ה םויהמ רחואי אל ,םיימוי םינותיעבו תומושרב
.תוריחבה
(ג)
תולוקה תריפסו העבצהה : 'ז קרפםא יפלקה רוזא םוחתב דומעת יפלקה ;תחא יפלק היהת יפלק רוזא לכל
;רוזאבש תוביסנל בל םישב רחא םוקמ לע תיזכרמה הדעוה הטילחה אל
יפלקה ןיב קחרמה תא ןיטקהל המגמ ךות ,רשפאה לככ ,עבקיי יפלקה םוקמ

.הב רוחבל םיאכזה לש םירוגמה םוקמ ןיבל
(א).68
יפלק םוקמ
- ירוביצ דסומל דעוימה רחא םוקמב וא יתגלפמ ןודעומב היהי אל יפלק םוקמ
.רחא הליפת םוקמב וא תסנכ תיבב אל ףאו ,יטילופ
(ב)
ןוקית
29
סקנפה תנשל יפלקה תומוקמ תא תיזכרמה הדעוה עבקת עבוקה םויהמ רחואי אל
םויה ינפלש 60 - ה םויהמ רחואי אל הדעול שגותש םינפה רש תעצה יפ לע ,הבורקה
.עבוקה
(ג)

,תוריחבה םוי ינפלש 7 - ה םויהמ רחואי אל ,םסרופת יפלקה םוקמ לע העדוה
.תיזכרמה הדעוה העבקש הרוצבו םוקמב
(ד)

יפלק םוקמ לכב יכ תורוהל יאשר ,וינגס םע תוצעייתהב ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
.ותלוז יניעמ רחובה תא םיריתסמה העבצה יאת ינשמ רתוי ובצוי אל
(ה)
ןוקית
29
העבצהו השיג ירודיס וילאו וב שיש דחא יפלק םוקמ תוחפל היהי בושי לכב
.םישרדנה םירודיסה תא תונקתב עבקי םינפה רש ;םיכנל םימיאתמ
.א68

(א)
םוקמ
יפלק
םיכנל
ןוקית
20
דחא יפלק םוקמ ,תוחפל ,היהי עבוקה םויב םיבשות ףלא 20 - מ רתוי וב שיש בושיב
.םיבשות ףלא 20 - כ דע ובש ףוצר יפרגואיג חטש לכל ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ
(ב)

רומאכ יפלק םוקמ ןיא ינולפ בושיב יכ וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי וחכונ
םה םיאשר ,רומאכ יפלק םוקמ ,םיריבס םיעצמאב ,ןיקתהל ןתינ אלו ,(א) ןטק ףיעסב
לוחי הז ןטק ףיעסב רומאה ;הז בושי לע לוחי אל (א) ןטק ףיעסב רומאה יכ תורוהל
.(ב) ןטק ףיעסב רומאכ יפלק םוקמ יבגל םג
(ג)

לע תימוקמ תושר לכ םסרפת ,35 ףיעסב הרומאה םינפה רש תעדוה םוסרפ םויב
וטרופי הב העדוה ,הל הארייש רחא םוקמ לכב ןכו המוחתבש תועדומה תוחול
םיפיעס תוארוה ןכו המוחתבש (ב) - ו (א) םינטק םיפיעסב םירומאה יפלקה תומוקמ
.(ו) - ו (ה) םינטק
(ד) *


לוכי וניא ינפוגה ובצמ תמחמ רשא םדא לכ יאשר ,עבוקה םויה ירחאש 65 - ה םויה דע
םינפה רשל עידוהל ,(שקבמה - ןלהל) וב םירחובה תמישרב לולכ ומשש יפלקה םוקמב עיבצהל

םירחובה תמישרב וללכלו המישר התואמ ומש תא איצוהל רשהמ שקבלו הז ובצמ לע
ותואב וירוגמ םוקמל בורקה ,(ב) וא (א) םינטק םיפיעסב רומאכ יפלק םוקמל תסחייתמה
לולכל רשהמ שקבל אוה יאשר ,תירוזא הצעומ ימוחתב אצמנה בושיב שקבמה ררוגתה ;בושי
.הצעומ התוא ימוחתבש רחא בושיב ,רומאכ םירחוב תמישרב ומש תא
*
(ה)

םויה ירחא 89 -ה םויהמ רחואי אל בתכב שקבמל עידויו וזכ השקבל הנעיי םינפה רש
.(ה) ןטק ףיעסב רומאכ ול עבקנש יפלקה םוקמ לע עבוקה
*
(ו)

טעמל - תומוקמ תינמז עיקפהל ,ךכב ךרוצ האר םא ,יאשר תיזכרמה הדעוה שאר בשוי

ימיב יפלק תודעול הדובע םוקמ ושמשיש - םייטרפ םידרשמו םירוגמ תומוקמ
.תוריחבה םויב יפלק תומוקמ וא ןתדובע
.69
(א)
תעקפה
תומוקמ
ליבשב
תודעו
יפלק
.תיזכרמה הדעוה שאר בשוי עבקיש יפכ יוציפ םלושי הז ףיעס יפל העקפה דעב
(ב)

,םירחוב 100 - מ תוחפ ויהי ינולפ יפלק רוזאבש ,וינגסו הדעוה שאר בשוי וחכונ
,תוריחבה םוי ינפלש 10 - ה םויהמ רחואי אל ,10 ףיעסב רומאה ףא לע ,םה םיאשר
לע ועידויו ,םהיניעב ריבס וילא קחרמהשו רתויב בורקה יפלקה רוזאל ותוא ףרצל
ואצמיש הרוצב רבדב םיעגונה תוריחבה תודעו שאר יבשוילו םירחובל דימ ךכ
,תוריחבה םוי ינפלש 7 - ה םויהמ רחואי אל ,יאשר ףוריצל דגנתמה םדא לכ ;המיאתמל

5 - מ רחואי אל תיפוס רבדב וטילחי םהו וינגסו שאר בשויה ינפל ויתונעט איבהל
.תוריחבה םוי ינפל םימי
.70
(א)
תוארוה
םירקמב
םידחוימ

29 ןוקית


לע םירחובה רפסמ הלעי ינולפ יפלק רוזאבש ,וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי וחכונ
לע רתי בכעל יושעה םיעיבצמ לש רות ינולפ יפלק םוקמב יופצ תרחא הביסמש וא ,900
ינפלש 6 - ה םויהמ רחואי אל ,םה םיאשר ,עיבצהל ואבש הלא לש םתעבצה תא הדימה
,רומאכ הארוה הנתינ ;הינש יפלק היהת יפלק רוזא ותואבש תורוהל ,תוריחבה םוי
:הלא לכ תא דימ וינגסו שאר בשויה ושעי
(ב)
ןוקית
29
;הינשה יפלקה םוקמ תא ועבקי
(1)

;הינשה יפלקב ועיבצי יפלק רוזא ותוא לש םירחובהמ ימ ועבקי
(2)

ועיבציש םירחובה לעו הינשה יפלקה םוקמ לע ,ןוכנל ואצמיש הרוצבו םוקמב ,ועידוי
;הב
(3)

הלא םירבח לש םוקמה יאלמממ ימו יפלק רוזא ותוא לש יפלקה תדעו ירבחמ ימ ועבקי
,םה םיאשרו ,תולוקה תריפסו העבצהה ךרוצל הינשה יפלקה לש יפלקה תדעו תא ווהי
לכש דבלבו ,יפלק רוזא ותוא לש יפלקה תדעול םיפסונ םירבח תונמל ,הז ךרוצל
אל תוגצוימ ויהי הדעו לכבשו תיזכרמה הדעוב תוגצוימה תועיסה ןיבמ ויהי םירבחה
;תאצויה תסנכה תועיס ןיבמ תועיס שולשמ תוחפ
(4)

תדעו לש שאר בשוי ןגס היהי םהמ ימו שאר בשוי היהי יפלקה תדעו ירבחמ ימ ועבקי

.הינשה יפלקה
(5)

יפלק םוקמ יכ ,תוריחבה םוי ינפל םוי 50 ךות ,וינגסו הדעוה שאר בשוי וחכונ
םייונישמ האצותכ יפלק םוקמכ ודועיל םיאתמ וניא בוש (ג)68 ףיעס יפל עבקנש
שאר יבשוילו םירחובל ךכ לע עידוהלו רחא יפלק םוקמ עובקל םה םיאשר ,תוביסנב

.ןוכנל ואצמיש הרוצבו םוקמב רבדב םיעגונה תוריחבה תודעו
(ג)
ןוקית
26 ןוקית

יכ ,תוריחבה םויב וא תוריחבה םוי ברעב ,וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ואר
עונמל ,םתעדל , תולולעה וא תוענומה תודחוימ תוביסנ ינולפ יפלק רוזאב תומייק
לע ,יפלקה תחיתפ תייחד לע תורוהל םה םיאשר ,העבצהה לש ןיקתה ךלהמה תא
העבצה רתות אלש דבלבו ,העבצהל ןמז תפסוה לע ןכו השודיח לעו העבצהה תקספה
.תויפלקה תריגסל 72 ףיעסב העובקה העשהמ תועש 24 - מ רתוי רובעכ
.א70

(א)
תויוכמס

תודחוימ
18 ןוקית

ותואב תוריחבה םויק תחטבהל םירודיסה ועבקיי (א) ןטק ףיעס יפל תוארוהב
ןמ בייחתמה רחא רבד לכו יפלקה תדעו בכרה ,יפלקה םוקמ תוברל ,יפלק רוזא
.תירקיעה הארוהה
(ב)

םירחובל הז ףיעס יפל תוארוהה לע ועידוי וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
;ןוכנל ואריש ןפואבו םוקמב ,רבדב םיעגונה תוריחבה תודעו שאר יבשוילו
.תומושרב םוסרפ תונועט ןניא רומאכ תוארוה
(ג)

תיזכרמה הדעול םינפה רש רוסמי תוריחבה םוי ינפלש 15 -ה םויהמ רחואי אל
.תוריחבה םויב ופקתב דומעיש םירחובה סקנפמ םיקתוע הנומש
.71
(א)
תריסמ
תומישר
םירחובה
34 ןוקית
,יפלק תדעו לכל תיזכרמה הדעוה רוסמת תוריחבה םוי ינפל םיימוימ רחואי אל
הרסמנש יפכ ,יפלק התואב עיבצהל םיאשרה םירחובה תמישר תא ,םיקתעה ינשב
ידיל רסמית הרומאה המישרה ;(א) ןטק ףיעס יפל םינפה רש ידי לע תיזכרמה הדעול
בשויה ידיל הנריבעיש תנמ לע הדעוה ריכזמל הרסמל ןתינו ,יפלקה תדעו שאר בשוי
.ומוקמ אלממ וא שאר
(ב)
6 ןוקית
יגוס תא תיזכרמה הדעוה עבקת תוריחבה םוי ינפלש 45 -ה םויהמ רחואי אל
תאו 8תסנכה :דוסי קוחל 10 ףיעס ןינעל םיירוביצ םיתורישכ וארייש םיתורישה
אל ,הל תיארנה ךרדב ,הרומאה העיבקה רבדב העדוה םסרפת הדעוה ;םתלעפה תועש

.תוריחבה םוי ינפלש 35 -ה םויהמ רחואי
.א71

תעיבק
םיתוריש
םיירוביצ
6 ןוקית
,הלילב 10 דע רקובב 7 - מ הקספה אלל תוריחבה םויב העבצהל החותפ היהת יפלקה

8 - מ החותפ יפלקה היהת 350 לע הלוע וניא וב עיבצהל םיאכזה רפסמש בושיב ךא
לכ ועיבצה רבכ םא תורומאה תועשה ינפל רגסית יפלקה ;הלילב 8 דע רקובב
.הב עיבצהל םיאכזה
.72
(א)
ןמז
העבצהה
9 ןוקית
ותעבצה הבכעתנ םא םג עיבצהל יאכז ,העבצהה תועש ךות יפלקה םוקמל עיגהש ימ
.העבצהה תועש רמג ירחא דע
(ב)

אלממ וא יפלקה תדעו ירבח תלוז יפלקה םוקמב םדא אצמיי אל העבצהה תועשב
,יפלקה תדעו ריכזמ ,(ד)24 ףיעסב רומאכ םיפיקשמ ,רדענש הדעוה רבח לש ומוקמ
רש ,העבצה םשל סנכיהל ורתוהש םירחוב ,תירוזאה הדעוהו תיזכרמה הדעוה ירבח

.רדסה תרימשל יפלקה תדעו תעדל םישורדה םירטושו וחוכ אב וא םינפה
.73
תוחכונ
םוקמב
יפלקה
5 ןוקית
.יפלקה תדעו ינפב ומצע תא תוהזל בייח עיבצהל הצורה
.74
(א)
יוהיז
םירחובה
.םשרמה קוח יפל הנתינש תוהז תדועת קרו ךא שמשת יוהיז יעצמאכ
(ב)
18 ןוקית

.ויטרפ רתי לעו ומש לע וק ,םירחובה תמישרב יפלקה תדעו ריבעת ,עיבצהש ימ
(ג)
ןוקית
18 ןוקית
29 ןוקית

העבצהה תפטעממ הרוצבו עבצב הנוש היהת הלשממה שארל תוריחבב העבצה תפטעמ
.וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידי לע ועבקיי ןתרוצו תופטעמה עבצ ;תסנכל
.א74

(א)
תופטעמ
העבצה
28 ןוקית

.תומוטא ויהי העבצהה תופטעמ
(ב)

תחא העבצה תפטעמו תסנכל תחא העבצה תפטעמ רחוב לכל רוסמת יפלקה תדעו
.הלשממה שארל
(ג)

תסנכל העבצה קתפ רחובה ןתונ ,ותלוז יניעמ רחובה תא ריתסמה אתב :םיעיבצמ ךכו

העבצהה תפטעמ ךותל הלשממה שארל העבצה קתפו תסנכל העבצהה תפטעמ ךותל
ליטמ אוה תופטעמה תא ;יפלקה תדעו ידי לע ול ונתינש תופטעמהמ ,הלשממה שארל
.יפלקה ךותל יפלקה תדעו יניעל
.75
(א)
ןפוא
העבצהה
28 ןוקית

העבצהה אתב תוישעמה תולועפה תא עצבל לגוסמ וניא םומ וא הלחמ תמחמש ימ
ול רוזעל ידכ ,לוקוטורפב ומשריי ויטרפש ,הוולמ ותיא איבהל יאשר ,ודבל
- הוולמה םלואו ;העבצהה תלועפב
(ב)
29 ןוקית

וב רחא דסומ וא תובא תיב דבוע וא להנמ יהי אל (1)
;עיבצמה ההוש


;םירחוב ינשמ רתוי תוריחבה םויב הוולי אל (2)


וא ,תוא םהילעו תיזכרמה הדעוה הרשיאש המגוד יפ לע םיספדומ ויהי העבצה יקתפ
.אל ותו המישרה לש ,תואו יוניכ
.76
(א)
יקתפ
העבצה
תאו תואה תא םיירבעה היוניכלו המישרה תואל ףיסוהל תיאשר םידמעומ תמישר
רחובהו ,םיירבעה יוניכלו תואל םיליבקמכ הרשיא תיזכרמה הדעוהש םייברעה יוניכה
.תיברעל םוגרתה םע תירבעב וא דבלב תירבעב העבצהה קתפב שמתשהל יאשר
(ב)

תא אשיו תסנכל העבצהה קתפ לש עבצהמ הנושה עבצב היהי הלשממה שארל העבצה קתפ

העבצהה קתפ לש עבצה ;אל ותו ,תיברעבו תירבעב וא תירבעב ,סופדב דמעומה םש
.וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידי לע עבקיי
(1ב)
ןוקית
28
קיר קתפ םג העבצהל שמשל לוכי ,תומדוקה תוארוהל םאתהב ספדומ קתפ םוקמב
שארל תוריחבבו ;אל ותו ,יוניכה םע תואה וא המישרה תוא די בתכב םינמוסמ וילעש
ותו ,דמעומה םש די בתכב ןמוסמ וילעש קיר הלשממה שארל העבצה קתפ - הלשממה
.קיר קתפ יפלקה תדעומ לבקל יאשר רחוב לכ ;אל
(ג)
ןוקית
28
יוניכה ןמ הנוש יוניכ םע םידמעומה תומישרמ תחא לש תוא וילע שיש העבצהה קתפב
.תואה יפ לע לוקה בשחיי - המישר התואל הז קוח יפל רשואש
(ד)

ומסרופש םידמעומה תומישר לכ לש העבצה יקתפ סיפדת תיזכרמה הדעוה
.(ב) - ו (א) 76 ףיעס תוארוהל םאתהב 65 ףיעסב רומאכ
.77
(א)
יקתפ תקפסה
26 ןוקית העבצה
םירחובה רפסמכ היהת רומאכ המישר לכ לש העבצהה יקתפ תומכ
.םיזוחא םישולש תפסותב םירחובה סקנפב םימושרה
(ב)

הבוקנה וזמ תרחא תומכ עובקל יאשר ,וינגס םע תוצעייתהב ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
.תיברעבו תירבעב וספדוי רשא םיקתפה רפסמ תאו (ב) ןטק ףיעסב
(ג)

םוי ינפל םיימוי תוחפל יפלקה תודעו לכל העבצהה יקתפ תא ריבעת תיזכרמה הדעוה
.תוריחבה
(ד)

:םילוספ תולוק ויהי הלא
.78
(א)
תולוק
םילוספ
ותספדה וא ועבצ ,ולדוגש וא ,76 ףיעס תוארוהל םיאתמ וניאש העבצה קתפ
;תיזכרמה הדעוה העבקש הממ םינוש
(1)

תרוצש וא ,המישר לש תואו יוניכ וא תוא דבלמ רבד וב ןמוסש ,קיר העבצה קתפ
;תיזכרמה הדעוה העבקש וזמ הנוש הביתכה
(2)

ןיא ;עיבצמה תא תוהזל יושעה העבצהה קתפב וא העבצהה תפטעמב רבד וא ןמיס
;(ג) 76 ףיעס יפל קיר העבצה קתפב שומישהמ עורגל ידכ וז הארוהב
(3)

הפטעמב ויה םא םלוא ;דחא העבצה קתפמ רתוי הכותל רחוב ןתנש העבצה תפטעמ
אבוי אל ינשה קתפה ךא ,ךכ לשב לוקה לספיי אל םיהז העבצה יקתפ ינשמ רתוי אל
;ןובשחב
(4)
5 ןוקית
תפטעמו הלשממה שארל העבצה קתפ הכותל רחוב ןתנש תסנכל העבצה תפטעמ
;תסנכל העבצה קתפ הכותל רחוב ןתנש הלשממה שארל העבצה
(א4)
28 ןוקית
;הלשממה שארל העבצה קתפו תסנכל העבצה קתפ הב ואצמנש העבצה תפטעמ
(ב4)
28 ןוקית
;תיזכרמה הדעוה הקפיסש הלאמ הניאש הפטעמ
(5)

םוי רחאלש ןושארה םויה רחאל תיזכרמה הדעול עיגהש רחוב לש העבצה תפטעמ
יפל עיבצהש רחוב לש העבצה הפטעמ - הלשממה שארל תורזוח תוריחבב ;תוריחבה

.תוריחבה םוי רחאלש ינשה םויה רחאל תיזכרמה הדעול העיגהש 2'י -ו 'י םיקרפ
(6)
21 ןוקית
32 ןוקית
34 ןוקיתתטלחהש דבלבו ,תולוק תליספ רבדב תופסונ תוארוה תונקתב עובקל רתומ
.העבצהב םיפתתשמהמ םישילש ינש לש בורב הלבקתנ הז ןינעב תיזכרמה הדעוה
(ב)
.העבצהה רמג ירחא דימ יפלקה תדעו ידי לע יפלק לכב היהת תולוקה תריפס
.79
(א)
תריפס
תולוקה
ךלהמ לע ,יפלקה תחיתפ לע ,תונקתב עבקנש דיחא ספוטב לוקוטורפ ךורעת יפלקה תדעו

הדעול העבצהה רמוח לכ םע לוקוטורפה תא דימ ריבעתו ,תולוקה תריפס לעו העבצהה

יפלקה תדעו .היתוארוה יפ לע יפלקה תדעו ריכזמ דיב םשרי לוקוטורפה .תירוזאה
.הלשממה שארלו תסנכל תוריחבל םידרפנ םילוקוטורפ ךורעת
(ב)
ןוקית
ןוקית
16
ןוקית
28לכ םע הרוזאבש יפלקה תודעו לש םילוקוטורפה תא דימ ריבעת תירוזאה הדעוה
.תיזכרמה הדעול תוריחבה רמוח
(ג)
ןוקית
16,תוחפל הדעוה ירבחמ םיינש ידיב םתחיי תירוזא הדעו לשו יפלק תדעו לש לוקוטורפ
ירבחמ דחא לכ ;הדעוה ריכזמ דיב ןכו ,שאר בשוי ןגס וא הדעוה שאר בשוי םהיניבו
ףיסוהל יאשר ,תיזכרמה הדעוה לש רבח לכו ,(ד)24 ףיעס יפל ףיקשמ לכו הדעוה
.ויתורעה תא לוקוטורפב
(ד)
6 ןוקית
ןוקית
16לוקוטורפב ןקתל םיאשר ,תיזכרמה הדעוה שאר-בשוי ןכו ,תירוזא הדעו שאר -בשוי
- יפלק תדעו לש
(ה)
6 ןוקית
ןוקית
26
.םיעיבצמה ןינמ וא םילוספה תולוקה ,םירשכה תולוקה ןינמ םוכיסב תינובשח תועט
(1)
תריפס ןוילגמ םידמעומ תמישרל םירשכה תולוקה רפסמ תקתעהב הטמשה וא תועט
;לוקוטורפל תולוקה
(2)

תרחא םידמעומ תמישרל תועטב ומשרנש םידמעומ תמישרל םירשכ תולוק םושיר
.תרחאה םידמעומה תמישרמ הלא תולוק תקיחמו
(3)
תירוזאה הדעוה שאר בשוי לש ותעד לוקיש יפל ושעיי (ה) ןטק ףיעסב רומאכ םינוקית
תונוילג ךמס לע ,יפלקה תדעו ריכזמו יפלקה תדעו לש םימושירה ךמס לע ,תיזכרמה וא

לש וא יפלקה תדעו לש תורעה ךמס לע ןכו ,תולוק תליספ תונוילגו תולוק תריפס
;הפ לעב ורסמייש לוכיש יפלקה תדעו ריכזמ
(ו)
ןוקית
26
ןוקית
29הדעובו תוירוזאה תודעוב ושענ רשא (ה) ןטק ףיעסב רומאכ םינוקיתה לש המישר
.תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ינגסל רסמית תיזכרמה
(ז)
26 ןוקית
לכ םע יפלקה תודעו לש םילוקוטורפה תא חוטב םוקמב רומשת תיזכרמה הדעוה
םות רחאל דע ,(ג)79 ףיעסב רומאכ תוירוזאה תודעוהמ לבקתנש תוריחבה רמוח
ןיד קספ ןתמ רחאל דע - תוריחב ירוערע ושגוה םאו ,תוריחב ירוערע תשגהל דעומה
םילוקוטורפה תא תיזכרמה הדעוה דימשת ,םירומאה םידעומה ירחא ;םהב טולח
הדעוה תיאשר םלוא ;רחא ןפואב גוהנל הרוה אל טפשמה תיב םא ,רומאכ רמוחהו
.יפלקה תודעו לש םילוקוטורפה תא דימשהל אלש תיזכרמה
.א79

תרימש
םיכמסמ
29 ןוקית
.לטב
.80
26 ןוקית

תוריחבה תואצות :'ח קרפםירשכ תולוק ,תחא לכ ,ולביקש םידמעומ תומישר קר ופתתשי םיטדנמה תקולחב
לכ ךסמ (האמל זוחאה תוירישע שמחו דחא זוחא) 1.5% -מ תוחפ וניאש רפסמב
.םירשכה תולוקה
.81
(א)
תקולח
םיטדנמה

23 ןוקית
קלוחי םיטדנמה תקולחב תופתתשמה תומישרה לכ לש םירשכה תולוקה לכ ךס
."דדומה" היהי קוליחה ןמ אצויה םלשה רפסמהו ,תסנכה ירבח רפסמל
(ב)
אצויה םלשה רפסמכ םיטדנמ רפסמב הכזת םיטדנמה תקולחב תפתתשמה המישר לכ
.דדומב םירשכה היתולוק קוליחמ
(ג)
תומישרה ןיב וקלוחי (ג) ןטק ףיעס יפל םיטדנמה תקולח ירחא ורתונש םיטדנמה
:הז ןפואב םיטדנמה תקולחב תופתתשמה
(ד)
4 ןוקיתהלביקש םירשכה תולוקה רפסמ קוליח ידי לע "המישר דדומ" עבקיי המישר לכל
;דחא ףסונ (ג) ןטק ףיעס יפל םהב התכזש םיטדנמה רפסמל
(1)
יתשל ויה ;ףסונ טדנמב הכזת ,רתויב לודגה המישרה דדומ תא הלביקש המישרה
,תיזכרמה הדעוה ךורעתש הלרגה עירכת ,םיווש המישר ידדומ רתויל וא תומישר

;ףסונה טדנמב הכזת ןהמ וזיא
(2)
,םיטדנמה לכ וקלוחיש דע ךשמית(2) -ו (1) תואקספ תוארוה יפל הקולחה
בשחתהב שדח המישר דדומ עבקיי (2) הקספ יפל ףסונ טדנמב התכזש המישרלשכ
;ףסונה טדנמב
(3)
תומישרה לכ לש םירשכה תולוקה לכ תיצחממ רתוי הלביק אלש המישר
ףתתשהל ףיסות אל ,םיטדנמה לכ תיצחמב התכזו ,םיטדנמה תקולחב תופתתשמה
.תורחאה תומישרה ןיב ךשמית הקולחהו ,םיטדנמה תקולחב
(4)
ףיעס יפל םיטדנמה תקולח ןינעל ובשחיי ןהיניב ורשקתהש םידמעומ תומישר יתש
תלעבו דחי ןהיתש ולביקש םירשכה תולוקה רפסמ תלעב תחא המישרכ (ד) 81
זוחא תא הלביק המצע ינפב ןהמ תחא לכש דבלבו ,דחי ןהיתש ןהב וכזש םיטדנמה
.(א)81 ףיעסב עובקה תולוקה
.82
(א)
תקולח
םיטדנמ
לש הרקמב
תומישר
תורושקהקולחה תטיש יפל ןהיניב וקלוחי תורושקה תומישרה יתש םהב וכזש םיטדנמה
.תומישרה לכ ןיב םיטדנמה לכ תקולח יבגל 81 ףיעסב העובקה
(ב)


שארב םיבוקנ םהיתומשש םישנאה ויהי ,םיטדנמב התכזש םידמעומ תמישר
.תסנכה ירבח ,הז רחא הזב ,המישרה

.83

ירבח תעיבק
תסנכה
:דוסי קוחל 11 ףיעסב ךכל עובקה דעומה ךותו תולוקה תריפס המייתסנשמ
העדוהה ;תוריחבה תואצות תא תומושרב תיזכרמה הדעוה םסרפת 8תסנכה
- טרפת
.84
(א)
םוסרפ
תואצות
תוריחבה;םידמעומה תומישרמ תחא לכל ורסמנש םירשכה תולוקה רפסמ תא
(1)

_____________
76 'מע ,ט"נשתה;69 'מע ,ח"ישתה ח"ס .8
;םילוספ ואצמנש תולוקה רפסמ תא
(2)

;םידמעומה תומישרמ תחא לכ התכז םהבש םיטדנמה רפסמ תא
(3)

.המישרו המישר לכמ תסנכה ירבח ורחבנש םישנאה תומש תא
(4)
תקולחל תכתוח היאר הז ףיעס יפל העדוה היהת 86 ףיעס תוארוהל ףופכב
.העדוהב םירכזנה םישנאה תריחבלו םיטדנמה
(ב)
הדעוה שאר בשוי ידיב המותח הדועת רחבנש םדא לכל איצמת תיזכרמה הדעוה
.תסנכה רבח רחבנ אוהש תרשאמה ,שאר בשויה ינגסמ םינש וא
(ג)
.לטב
.85
ןוברעה טוליח

ותרזחה וא
16 ןוקית
31 ןוקיתהעיס לכ ,תירוזא תוריחב תדעו לשו תיזכרמה תוריחבה תדעו לש רבח לכ
הרשואש םידמעומ תמישר לכ ,תסנכה רבח לכו תרחבנה תסנכה תועיסמ
יטפשמה ץעויה ןכו הב לולכ היהש דמעומ לכו תסנכל תוריחבב הפתתשהשו
- הנעטב תוריחבה תואצות לע רערעל םיאשר הלשממל
.86
(א)
תוריחב רוערע
19 ןוקית
תולוקה תקולחש וא ,קוחכ ולהנתה אל תמייוסמ יפלקב וא ןללכב תוריחבהש
;הנוכנ התיה אל םידמעומה תומישר ןיב
(1)

;קוחכ וקלוח אל םיטדנמהש
(2)

- קוחכ אלש וגשוה תמייוסמ םידמעומ תמישר דעב ונתינש תולוקש
(3)

.תוריחבה תואצות לע עיפשהל היה יושע וילע םינעוטש יוקילהש דבלבו


תואצות םוסרפ םוימ םימי 14 ךות םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל שגוי רוערעה
תא ךיראהל ,ומשרייש םימעטמו תודחוימ תוביסנב ,יאשר טפשמה תיב םלואו ;תוריחבה
.השולשב רוערעב ןודי טפשמה תיב ;דעומה
(ב)
ןוקית
36
החוכ אב ןכו םינפה רש ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי ויהי רוערעב םיבישמה
.םהל עגונ רוערעהש תסנכה רבחו העיס לש
(ג)
- יאשר טפשמה תיב
(ד)

;עבקיש דעומב תינש ןתכירע לע תווצלו תמייוסמ יפלקב וא ןללכב תוריחבה תא לטבל
(1)

;רחבנ רחא םדא יכו תסנכה רבחל רחבנ אל ינולפש זירכהל
(2)

לע הז יפל זירכהלו ,םידמעומה תומישר ןיב תולוקה תקולח תא שדחמ עובקל
;תוריחבה תואצות
(3)

תיטפשמ הלאשב ןוילעה טפשמה תיבל רערעל ןתינ יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע
םימי םישולש ךות שגוי רוערעה ;ןוילעה טפשמ תיב אישנ תאמ ךכל תושר הנתינ םא
.ןידה קספ ןתמ םוימ
(ה)
ןוקית
תועט
ט"משת
ףיעסב םייונמהמ דחא לכ יאשר ,ןללכב תוריחבה לוטיב לע יזוחמה טפשמ תיב טילחה
היה אל םא םג ,ןינע לכבו תוכזב ןוילעה טפשמ תיב ינפל ןידה קספ לע רערעל (א) ןטק
םיטפוש השימחב רוערעב ןודי ןוילעה טפשמה תיבו ,יזוחמה טפשמה תיבב ךילהל דצ
.ןוילעה טפשמה תיב אישנ הרויש יפכ ,רתוי לודג יגוז יתלב רפסמב וא
(ו)

.הז ףיעס יפל םירוערע ןינעל ןיד ירדס תונקת ןיקתהל יאשר םיטפשמה רש
(ז)

תויקוחמ וערגי אל רוערעה תואצותו ,תסנכה תדובע תא בכעי אל הז ףיעס יפל רוערע
.הידי לע ולבקתנש תוטלחהה
(ח)

הז קוח תוארוה ולוחי .(1)(ד) 86 ףיעסב רומאכ תוריחב תכירע לע טפשמה תיב הוויצ

לע .העש התואב תנהכמה תיזכרמה תוריחבה תדעו עבקתש יפכ םיבייוחמה םייונישב
תיזכרמה תוריחבה תדעו םסרפת םירומאה םייונישה לעו תורזוחה תוריחבה דעומ
.ןוכנל אצמתש ךרד לכבו תומושרב העדוה
.א86

תוריחב

תורזוח

ןוקית
19
חלשי וא בתכב ומצעב דמעומה שיגי תורטפתהה תא ;תע לכב רטפתהל לוכי דמעומ
ידי לע וא ילארשי לוסנוק ידי לע רשואמ רחא ךמסמב וא קרבמב ץראל ץוחמ התוא
לא - תסנכה שאר בשוי רחבנ רבכ םאו ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי לא ,ןוירטונ
.לוספ - םדקומ תורטפתה בתכ ;תסנכה שאר בשוי
.87
(א)
יפולח
םידמעומ
,תוריחבה םוי ינפלו םידמעומה תומישר םוסרפ ירחא דמעומ רטפנ וא רטפתה
.תומושרב ךכ לע העדוה תיזכרמה הדעוה םסרפת
(ב)

וא רצעמב אצמנש רחבנ ;תירטנמלרפ תוניסחמ םירחבנה ונהיי תוריחבה םוי םותמ
וא רצעמב היה םא םלוא ,תוריחבה תואצות םוסרפ ירחא דימ ררחושי ,רסאמב
- םיכמסומה תונוטלשה ידי לע ןכ ינפל ררחוש אל םא - ררחושי ,עשפ לשב רסאמב
תסנכה םייתניב הטילחה םא תלוז ,תסנכה תחיתפ רחאל םוי רשע העברא רובעכ
.ותוניסח תא לוטיל
.88
(א)
תוניסח
תירטנמלרפםויה ןמ תירטנמלרפ תוניסחמ הנהיי תוריחבה םוי ירחא תסנכה רבחל היהש דמעומ
םא םלוא ,דימ ררחושי ,רסאמב וא רצעמב םוי ותוא היה םא ;תסנכה רבחל היהש
תונוטלשה ידי לע ןכ ינפל ררחוש אל םא - ררחושי ,עשפ לשב רסאמב וא רצעמב היה

םא תלוז ,תסנכה רבחל היהש םויה רחאל םוי רשע העברא רובעכ - םיכמסומה
.ותוניסח תא לוטיל תסנכה םייתניב הטילחה
(ב)


םירטושו םילייח ברקב תוריחבה : 'ט קרפ
- הז קרפב
.89
תורדגה
תורישב וא עבק תורישב ,ןוחטב תוריש קוח יפל רידס תורישב םילייח - "םילייח"
למנל ץוחמ תוריחבה םויב םיאצמנה תוברל ,לארשיל הנגה אבצ לש ליעפ םיאולימ
.רהוסה יתב תורישו הרטשמה ליח לע םינמנה ןכו ילארשי
הנגה אבצל קרו ךא דעוימה רחא םוקמו חטש לכו טלשמ תוברל - "אבצ הנחמ"
.לארשיל

תוארוה
,העש
ןוקית
6 ןוקית
18 ןוקית
תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ;םילייחל תודחוימ תויפלקב עיבצהל םיאשר םילייח
,וחוכ-אב וא יללכה הטמה שאר תצלמה יפל הלאה תויפלקה תומוקמ תא עבקי
.תונקתב ועבקנש הרוצבו םוקמב םסרופת הלא תומוקמ לע העדוהו
.90
(א)
תויפלק
םילייחל
.תמייוסמ יפלקל קתורמ וניא םילייחל יפלקב עיבצהל הצורה לייח
לוכיו ןהיפ לע וא תונקתב ועבקנש םידעומב היהת םילייחל תויפלקב העבצהה
העבצהה םויס לש רתויב רחואמה דעומב תומייתסמה תועש 72 ךלהמב םייקתתש
.72 ףיעסב רומאכ תוריחבה םויב
(ב)
(ג)
תוארוה
,העש
ןוקית
6 ןוקית
18 ןוקית
הדעוה ירבח תלוז םילייחל יפלק םוקמב םדא אצמיי אל העבצהה תועשב
םירחוב ,וחוכ-אב וא יללכה הטמה שאר גיצנ ,יפלקה תדעו ירבח ,תיזכרמה
תעדל םישורדה םילייחו וחוכ-אב וא םינפה רש ,העבצה םשל סנכיהל ורתוהש
.רדסה תרימשל יפלקה תדעו
(ד)

ךימסה אוהש ימ וא יללכה הטמה שאר ידיב ונמתי םילייחל תויפלקל יפלקה תודעו

ההובג הניא םתגרדש הבוח תורישב םילייח םהש םירבח ינש תב היהת הדעוה ;ךכל

תדעו שאר בשוי שמשי רתויב ההובגה הגרדה לעב לייחה ;ןושאר למס תגרדמ
.יפלקה
(ה)
18 ןוקית
34 ןוקית
וא 74 ףיעסב רומאכ ומצע תא תוהזל בייח םילייחל יפלקב עיבצהל הצורה לייח
.ולש רהוסה תדועתב וא ולש רטושה תדועתב
.91
(א)
לש העבצה
םילייח
תוארוה


,העש
ןוקית
(א) 75 - ו א74 םיפיעסב תורכזנה תופטעמה תא םישי םילייחל יפלקב עיבצמה לייח

,עיבצמה םש תא תינוציחה הפטעמה ינפ לע ןייצת יפלקה תדעוו ,הינש הפטעמ ךותל
.תונקתב ועבקנש םירחא םיטרפו ,ןיסולכואה םשרמב ותוהז רפסמ תא
(ב)
6 ןוקית
16 ןוקית
18 ןוקית
28 ןוקית
תדועת תא יפלקה תדעו שאר בשויל רוסמי םילייחל יפלקב רומאכ עיבצהש רטוש
הדועתה לע םותחי יפלקה תדעו שאר בשוי ;(ד)95 ףיעס יפל ול הנתינש רטושל העבצהה

.יפלקה תדעו לוקוטורפל התוא ףרציו
(1ב)
ןוקית
26
.תונקתב עבקנש יפכ היהת םילייחל תויפלקב ועיבצהש הלא לש תולוקה תריפס
(ג)

ןוחטבה רש םע תוצעייתהב ,םינפה רש יאשר (ב) - ו (א) םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע
לש יוהיזה יעצמא רבדב תוארוה תתל ,וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תמכסהבו
רבדבו ,רומאכ המכסהבו תוצעייתהב ,הז ןינעל עבקש םירוזאב םיאצמנה םילייח
ואבוי תורומאה תוארוההו םירוזאה תעיבק ;תסנכל עיבצה לייחה יכ דיעיש ןומיסה
;רומאכ המכסהבו תוצעייתהב ,ןוכנל םינפה רש האריש ךרדב רבדב םיעגונה תעידיל
.תומושרב םוסרפ תונועט ןניא רומאכ תוארוה
(ד)
תוארוה

העש
ןוקית
6 ןוקית
ןוקית
18
- םלוא ,םילייח - אל ןיב ומכ םילייח ןיב תרתומ בתכב תוריחב תלומעת
.92
(א)
הלומעת
ןיב
םילייח;דבלב םילייחל תנווכמ היהת אל הלומעת םוש
(1)

.(ב) ןטק ףיעסב רומאה ןמ ץוח אבצ הנחמב הלתיי וא קבדוי אל הלומעת רמוח םוש
(2)

התבותכ ,המישרה םש תא תיזכרמה הדעול שיגהל יאשר םידמעומ תמישר חוכ אב
שאר בשוי ועבקיש ךרדבו םוקמב ל"הצ תונחמב ומסרופי הלאו ,הלש ןופלטה רפסמו
.וחוכ אב וא ןוחטבה רש םע תוצעייתהב וינגסו תיזכרמה הדעוה
(ב)
ןוקית
26
ןוקית
29
.אבצ הנחמב הרוסא ,היתורוצ לכ לע ,הפ - לעב םיברב תוריחב תלומעת
(ג)

הרבסה תולועפ אבצ תונחמב ויהי אל תוריחבה םוי ינפלש םינורחאה םישדחה ינשב
.תירבעל םירועיש דבלמו םייעדמ וא םיינכט ,םייאבצ םיאשונ לע דבלמ
(ד)

םהל רשפאתש השפוח םילייחל ןתנית תורשפאה תדימבש הרוי יללכה הטמה
.תוריחב תופיסאב ףתתשהל
.93
השפוח
םילייחל
העבקש םיאנתב ,יאשר ,ךכל הכימסהש הדעוה רבח וא תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
.הז קוח תוארוה וב ואלמתנ םא קודבל ידכ אבצ הנחמ לכב רקבל ,הדעוה
.94
םירוקיב
תונחמב
אבצהדעוה שאר בשויל הרטשמה רש איצמי תוריחבה םוי ינפל םוי 45 - מ רחואי אל
הארנ רשאו םירחובה סקנפב לולכה רטוש לכ לש ומש תא טרפתש המישר תיזכרמה
תמישרש בושיל ץוחמ דיקפתב תוריחבה םויב בצומ תויהל יושע אוהש הרטשמה רשל
עיבצהל ונממ ענמיי תאז תמחמשו ומש תא תללוכ ומוחתבש יפלק רוזא לש םירחובה
.רוזא ותואבש יפלקב
.95
(א)
העבצה
לש
ירטוש
םירטוש
3 ןוקית

יפלקה רוזא ,רטוש לכ לש ומש דיל ,ונייוצי (א) ןטק ףיעסב רומאכ םירטושה תמישרב
םימושר םהש יפכ וילא םיסחייתמה םיטרפה ,ומש תא תללוכ ולש םירחובה תמישרש
.הרטשמב רטושה לש ישיאה ורפסמו ,םירחוב תמישר התואב
(ב)
ןוקית
12
תא קחמי ,וינגס םע תוצעייתהב ךכל ךימסה אוהש ימ וא ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
ןהבש םירחובה תמישרמ (א) ןטק ףיעסב רומאכ םירטושה תמישרב םילולכה תומשה
.םימושר םה
(ג)

ףיעסב הרומאה המישרב ללכנ ומש רשא , רטוש לכל איצוי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
רטושל - העבצה - תדועת ,(ג) ןטק ףיעסב רומאכ םירחובה תמישרמ אצוהו (א) ןטק
;הרטשמב רטושה לש ישיאה ורפסמו יוהיזה סקנפ וא תוהזה תדועת רפסמ תא לולכתש

הדעוה ךכל הנמתש ימ ידי לע ,בתכב הלבק דגנ ,ול הדעונ איהש רטושל רסמית הדועתה
.הרטשמה רש םע תוצעייתהב הדעוה ךכל העבקש תומוקמה דחאב ,תיזכרמה
(ד)
ןוקית
12
- דבלבו ,יפלק לכב עיבצהל יאשר רטושל - העבצה - תדועת ול האצוהש רטוש
(ה)
ןוקית
18
;רטוש תדועתב ןכו תוהז תדועתב ההדזהש
(1)
ןוקית
34
יכ לארשי תרטשממ רושיא יפלקה תדעו שאר בשויל רסמ םא תלוז ,רטוש ידמב עיפוהש
תא יפלקה תדעו שאר בשויל רוסמי רומאכ עיבצהשמו ;רטוש ידמ אלל עיבצהל יאשר אוה

;רטושל - העבצהה - תדועת
היה םא ,(2) הקספב רומאה רושיאה לעו הדועתה לע םותחי יפלקה תדעו שאר בשוי
.יפלקה תדעו לוקוטורפל םתוא ףרציו ,הזכ
(2)
עיבצהל יאשר ,רטוש תויהל לדח ןכמ רחאלו רטושל העבצה תדועת ול האצוהש ,רטוש
רושיא יפלקה תדעו שאר בשוי ינפל גיצהו תוהז תדועתב ההדזהש דבלבו ,יפלק לכב
ףרציו הדועתה לע םותחי יפלקה תדעו שאר בשוי ;רטוש תויהל לדח יכ לארשי תרטשממ
.יפלקה תדעו לוקוטורפל התוא
(ו)
ןוקית
18
ןוקית
34
דחי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תמכסהבו ןוחטבה רש םע תוצעייתהב ,םינפה רש
ירדסל עגונה לכב ,תרחא ךרדב ןיבו תונקתב ןיב ,תוארוה תתל יאשר ,וינגס םע
רש ידיב הז ףיעס ןינעל ועבקנש םירוזאב תוריחבה םויב םיאצמנש ימ לש םתעבצה
הנגה אבצ ידי לע םיקזחומה םיחטשה ךותמ ,רומאכ המכסהבו תוצעייתהב ,םינפה
םתואב םיקסעומה םירחא םידבוע וא לארשיל הנגה - אבצ ידבוע םהו ,לארשיל
הארי םינפה רשש ךרדב ןהב םיעגונה תעידיל ואבוי תורומאה תוארוהה ;םירוזא
םוסרפ תונועט ןניא תורומאה תוארוהה ;רומאכ המכסהבו תוצעייתהב ,ןוכנל
.תומושרב
.א95

תעבצה
םידבוע
םימייוסמ
תוארוה
,העש
ל"שת
6 ןוקית
18 ןוקית
טיש ילכב תוריחבה : 'י קרפהדעול םינפה רש רוסמי תוריחבה םוי ינפלש 53 - ה םויהמ רחואי אל
לכ ןכו טישה ילכ לכ לש המישר , הרובחתה רש םע תוצעייתה רחאל ,תיזכרמה

.הדעוה השקבש טישה ילכל רשקב העידי
.96
לש המישר תריסמ

טישה ילכ
29 ןוקית
ילכ תא ,תוריחבה םוי ינפלש 42 - ה םויהמ רחואי אל ,עבקת תיזכרמה הדעוה

רומאכ טיש ילכ הדעוה עבקת אל ;הז קרפ יפל העבצה םייקתת םהבש טישה
:הלאמ תחא הרבס םא
.97
תעיבק
טישה ילכ
העבצה ךרוצל
13 ןוקית
18 ינב םיילארשי םיחרזא 14 - מ תוחפ וב ואצמיי 99 ףיעס יפל העבצהה םויבש
;הלעמו
(1)
29 ןוקית
;ילארשי למנב טישה ילכ אצמיי תוריחבה םויבש
(2)

עיבצהל יאשר 97 ףיעסב רומאכ עבקנש טיש ילכב עסונ רותב וא יאמי רותב אצמנש ימ
.טיש ילכ ותואב
.98
םיאשר
עיבצהל
.תוריחבה םוי ינפלש 12 - ה םויב םייקתת טיש ילכב העבצהה
.99
(א)
םוי
העבצהה

5 ןוקית
ןוקית
18
קוחל (ב) 13 ףיעסב רומאכ הלשממה שארל תורזוח תוריחבב טיש ילכב העבצהה
.תורזוחה תוריחבל עובקה םויה ינפל םימי 7 םייקתת ,1הלשממה :דוסי
(ב)
ןוקית
32ינפל םוי 40 - מ רחואי אל ,תיזכרמה הדעוה הנמת העבצה תמייקתמ ובש טיש ילכ לכב
דחא ;(םיארחאה - ןלהל) הלוהינלו העבצהה ןוגראל םיארחא ינש ,תוריחבה םוי
רתויב ההובגה הגרדה לעב יאמיה - ילארשי חרזא וניא םאו ,טינרבקה היהי םיארחאה
רתויב לודגה קתוה לעב יאמיה היהי ינשהו ,טישה ילכבש לארשי יחרזא םיאמיה ןיבמ
.םיילארשי םיחרזא םהשו םיניצק םניאש טישה ילכבש םיאמיה ןיבמ
.100
(א)
םיארחא

ןוקית
29
.םהבש שישקה יארחאל היהי ,יארחא תויהל רישכ דחא יאמימ רתוי טישה ילכב ויה
(ב)

םא יארחא רותב לעפי םוקמ אלממ ;יארחא לכל םוקמ יאלממ הנמת תיזכרמה הדעוה
.ודיקפת אלמל יארחאה ןמ רצבנ
(ג)

.אתווצב הז קרפ יפל ןינע לכב ולעפי טיש ילכב םיארחאה ינש
(ד)

תיזכרמה הדעוה שאר בשוי חלשי תוריחבה םוי ינפל םוי 35 - מ רחואי אל
תופטעמ לש יאלמ ,יפלק ,םמוקמ יאלממ לשו םהלש יונימה יבתכ תא םיארחאל
יפכ לכה ,רחא תוריחב רמוחו םיקיר העבצה יקתפ ,תוינוציחו תוימינפ העבצה
.וינגס םע דחי הדעוה שאר בשוי רשיאש
.101
רמוח
העבצה
12 ןוקית
29 ןוקית
ילכב טלוב םוקמב םיארחאה ועבקי 101 ףיעס יפל יונימה בתכ תלבק רחאל דימ
העבצהה םוי לעו 97 ףיעס יפל העיבקה לע העדוה וקיבדי וילעו תועדומ חול טישה
לע תורחא תועדוהו ןתלבק רחאל דימ 104 ףיעס יפל תועדוהה תא ,99 ףיעס יפל
.חולה לע תורחא תועדומ ויהי אל ;העבצהה ירדס
.102
חול
תועדומ
34 ןוקית
תועש הנומשמ תוחפ אל ויהיש דבלבו ,העבצהה תועש תא ועבקי םיארחאה
חול לע העדוה ,העבצהה תליחת ינפל תועש 48 - מ רחואי אל ,ומסרפיו ,העבצהל
.העבצהה םוקמו העבצהה תועש רבדב תועדומה
.103
(א)
תועש
העבצהה
המוקמו
32 ןוקית
ףיעסב רומאכ תורזוח תוריחב לש ןמויק לע תיזכרמה הדעוהמ העדוה הלבקתנ
.תועדומה חול העדוה ךכ לע ומסרפיו העבצהה תועש תא םיארחאה ועבקי ,(ב)99
(ב)
הדעוה שאר בשוי חלשי 63 ףיעסב רומאכ םידמעומה תומישר ורשואש רחאל
תומישרמ תחא לכל ורשואש יוניכהו תואה לע העדוה םיארחאל תיזכרמה
.הרשואש םידמעומ תמישר לכב ןושארה דמעומה לש ומש לעו םידמעומה
.104
תמישר
םידמעומ
12 ןוקית
.לטב
.105
12 ןוקית
.לטב
.106
26 ןוקית
ףיעסב רומאכ םיארחאה ינפב ומצע תא תוהזל בייח טיש ילכב עיבצהל הצורה
.(ב)74
.107
(א)
יוהיז
םיעיבצמה

.לטב
(ב)
18 ןוקית
29 ןוקיתוב היהיש וגאדיו תלוזה יניעמ רחובה תא ריתסמה העבצהל את ועבקי םיארחאה
.101 ףיעס יפל וקפוסש הלאמ םיקיר העבצה יקתפו הביתכ רישכמ
.108
את
העבצהה
12 ןוקית
םירחובו םיארחאה תלוז םדא םוש העבצהה םוקמב אצמי אל העבצהה תועשב
.העבצה םשל וב אצמיהל ורתוהש
.109
תוחכונ
םוקמב
העבצהה
תחא העבצה תפטעמו תסנכל תחא העבצה תפטעמ םיארחאה ול ונתי ,רחובה ההדזנ
תוא תא תסנכל העבצהה קתפ לע רחובה בותכי העבצהה אתב ;הלשממה שארל
שארל העבצהה קתפ לעו יוניכה םע תואה תא וא עיבצמ אוה הדעבש המישרה
העבצהה תפטעמל העבצהה יקתפמ דחא לכ סינכי רחובה ;דמעומה םש תא - הלשממה
ונייצי םיארחאה ;תינוציח הפטעמ ךותל ןתי העבצהה תופטעמ יתש תאו המיאתמה
םיטרפו ןיסולכואה םשרמב ותונז רפסמ ,רחובה םש תא תינוציחה הפטעמה לע
רחובהו תינוציחה הפטעמה לע ומתחי רחובהו םיארחאה ;תונקתב ועבקנש םירחא
.יפלקה ךותל התוא ןתי
.110
(א)
ןפוא
העבצהה
12 ןוקית
28 ןוקית
.76 ףיעסב רומאכ ספדומ העבצה קתפב שמתשהל רחובל רתומ
(ב)

וילע ומתחיו תונקתב עבקנש ספוטב העבצהה ךלהמ לע לוקוטורפ ולהני םיארחאה
.העבצהה םות םע
.111
לוקוטורפ
םע דחיב התוא וחלשיו יפלקה תא םיארחאה ומתחיו ולעני העבצהה םות רחאל דימ

בשוי הרוה וילעש רחא ןפואב וא םושר ריוא ראודב תיזכרמה הדעול לוקוטורפה

.םינפה רש םע תוצעייתה רחאל תיזכרמה הדעוה שאר
.112
רוגיש
רמוח
העבצהה
הדעול
תיזכרמה
ידיב ויהי תולוקה תריפסו העבצהה תופטעמ תקידב ,ןתחיתפ ,תויפלקה תרימש
.העבקש םירדסה יפ לע תיזכרמה הדעוה
.113
(א)
לופיטה
תופטעמב
העבצה
,עיבצה רבכש ימ לש וא רוחבל תוכז לעב ונניאש ימ לש העבצה תפטעמ יפלקב התיה
.החתפל ילב הפטעמה תא תיזכרמה הדעוה דימשת
(ב)

תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידיל עיגהש ,112 ףיעסב רומאכ העבצהה רמוח
- תורזוח תוריחבב ,תוריחבה םוי רחאל ,ותלבקל וכימסה אוהש ימל וא
תיזכרמה הדעוה וב לפטת אל ,תוריחבה םוי רחאלש ינשה םויה רחאל
.לוקוטורפ ךרעיי הדמשהה לע ;ודימשהל הרותו
.114
םילוספ תורורצ

5 ןוקית
18 ןוקית
29 ןוקית
32 ןוקית
הדעול םידעוימה תורורצב תרוקב ךרעית אל רחא ןיד לכב רומאה ףא לע
.תיזכרמה
.115
ןויסח
.םילוקמר וא תופיסא ידי לע תוריחב תלומעת טיש ילכב היהת אל
.116
(א)
תלומעתל םיגייס

תוריחב
האיצמהש רמוח תלוז הלומעת רמוח קלוחי אלו םיברב גצוי אל טיש ילכב
.היתוארוהל םאתהבו תיזכרמה הדעוה
(ב)

טיש ילכב היהת אל העבצהה םות דעו העבצהה םוי ינפלש ברעב 7 העשמ
.םילוקמרב וידר ירודיש תרבעה ידי לע תוריחב תלומעת
(ג)

;טיש ילכב תוריחב תלומעתב קלח וחקי אל ןיצק תגרדב יאמי לכו טינרבקה
ותוירחאל ףסונב ,תיתעמשמ תוירחא יארחא היהי וז הארוה לע רבועה
.תילילפה
(ד)


רצעמ יתבבו רהוס יתבב תוריחב :1י קרפ- הז קרפב
.א116
תורדגה
;רהוס תיבב תרומשמב ןותנ תוריחבה םויבש ימ
"ריסא"
-
17 ןוקית
;הרטשמה תרומשמב ןותנ תוריחבה םויבש ימ
"ריצע"
-

חסונ] רהוסה יתב תדוקפב םתועמשמכ ,יערא רהוס תיב וא רהוס תיב
13;1971 - ב"לשתה ,[שדח
תיב"
-"רהוס

;תרומשמב םיריצע םינותנ ובש םוקמ
תיב"
-"רצעמ

13 .1971 -ב"לשתה [שדח חסונ] רהוסה יתב תדוקפב ותועמשמכ
"רהוס"

-

_____________
.459 'מע ,21 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד .13
;(םיריסאל תויפלק - ןלהל) תודחוימ תויפלקב עיבצהל םיאשר םיריצעו םיריסא
םע תוצעייתה רחאל הלאה תויפלקה תומוקמ תא עבקי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי

;תדיינ היהתש לוכי םיריסאל יפלק ;ךכל הנימ אוהש ימ וא הרטשמה רש
.ב116
(א)
תויפלק
םיריסאל
םיריצעלו
וא רצעמה תיבב ,רהוסה תיבב םיריסאל יפלקב עיבצהל םיאשר ריצע וא ריסא
הבורקה םיריסאל יפלקב וא ,תוריחבה םויב םיאצמנ םה םהבש הרטשמה תנחתב
ול ורשפאיש םירודיסה תא השעי ריצע וא ריסא תקזחה לע יארחאה ;םוקמ ותואל

םירודיס לע ריצעל וא ריסאל עידוי יארחאה ;עיבצהל ידכ םיריסאל יפלקל עיגהל
.תוריחבה םוי ינפל רשפאה לככ הלא
(ב)
יפלקב עיבצהל םיאשר ויהי רהוס תיבב תוריחבה םויב םיאצמנה םירהוס
ריכזמו יפלקה תדעו ירבח םיריסאל יפלקב עיבצהל םיאשר ויהי ןכו םיריסאל
- רצעמ תיבב תאצמנה םיריסאל יפלקב עיבצהל םיאשר ויהי ןכו ,יפלקה תדעו
.רצעמה תיבב תוריחבה םויב םיאצמנה םירטוש
(ג)
26 ןוקית
29 ןוקית
ןבכרה ;תיזכרמה הדעוב תוגצוימה תועיסה יגיצנמ ובכרוי םיריסאל יפלקה תודעו

רחאל תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידיב עבקיי ,שארה יבשוי תוברל ,יתעיסה
.תיזכרמה הדעוה םע תוצעייתה
.ג116
(א)
בכרה
תודעו
יפלקה
ןהילע ולוחי אל ;א21 ףיעס תוארוה ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי םיריסאל יפלק תודעו לע
.(ד)24 ףיעס תוארוה
(ב)

בשויל רוסמת ,םיריסאל יפלק תדעול םיגיצנ תונמל הצורהו תיזכרמה הדעוב תגצוימה העיס
30 - מ רחואי אל ,םיעצומה םיגיצנה לש המישר ךכל הנימ אוהש ימל וא תיזכרמה הדעוה שאר

:םיאבה םיטרפה תא לולכתו העיסה חוכ אב דיב םתחית המישרה ;תוריחבה םוי ינפל םימי
(ג)

;העיסה םש
(1)

;גיצנה לש החפשמה םשו יטרפה םשה
(2)

;גיצנה לש תוהזה רפסמ
(3)

;גיצנה ןעמ
(4)

;ךכל הנימ אוהש ימ וא הרטשמה רש רושיא ןועט םיריסאל יפלקה תדעו ירבח יונימ
רשל תומישרה תא ריבעי ,ךכל הנימ אוהש ימ וא תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
םוי ינפל םימי 20 - מ רחואי אל ,טילחי אוהו ךכל הנימ אוהש ימל וא הרטשמה
חלשית רומאכ הטלחהה לע העדוה ;ורשאל בוריס לע וא גיצנ לש רושיא לע ,תוריחבה

.רבדב תעגונה העיסה חוכ אבל
(ד)

ףיעס יפל הטלחה לע תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ינפל רורעל יאשר העיסה חוכ אב
םוימ םימי 15 - מ רחואי אל שגוי ררעה ;העיס התוא לש גיצנ רשאל אלש (ד) ןטק
.הטלחהה לע העדוהה הלבקתנש
(ה)
לש גיצנ רשאל אלש הטלחהל םיקומינה תא העיסה חוכ אב תעידיל איבהל הבוח ןיא
התוא לע ררעב ןדה תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תעידיל ואבוי םה םלוא ,העיסה
.הטלחה
(ו)

ירדס רבדב תוארוה עבקי ,הרטשמה רש םע תוצעייתהב ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
וא ללכב תויפלקב העבצהה תועש הז ללכבו ,םיריסאל תויפלקה לש ןתדובעו ןתלעפה
.תמייוסמ יפלקב
.ד116
(א)
ירדס
העבצהה
.74 ףיעסב רומאכ ומצע תוהזל בייח םיריסאל יפלקב עיבצהל הצורה
(ב)

ךותל (א)75 - ו א74 םיפיעסב תורכזנה תופטעמה תא םישי םיריסאל יפלקב עיבצמה
םש ,עיבצמה םש תא תינוציחה הפטעמה ינפ לע ןייצת יפלקה תדעוו ,הינש הפטעמ
.ןיסולכואה םשרמב ותוהז רפסמו ,ויבא
(ג)
ןוקית
28
.תונקתב עבקנש יפכ היהת םיריסאל תויפלקב ועיבצהש הלא לש תולוקה תריפס
(ד)

,תיזכרמה הדעוה ירבח תלוז םיריסאל יפלקה םוקמב םדא אצמיי אל העבצהה תועשב

ול רתוהש רחוב ,הרטשמה רש לש גיצנו יפלקה תדעו ריכזמ ,יפלקה תדעו ירבח
רפסמב םירטוש וא םירהוס ןכו וחוכ אב וא םינפה רש ,העבצה םשל סנכיהל
.רדסה לע הרימש םשל ,יפלקה תדעו תעדל ,שורדה
(ה)

ףוריצב ,63 ףיעס יפל ורשואש םידמעומה תומישר לע העדוה גצות העבצהה אתב
העדוהה ;המישרב ןושארה דמעומה לש ומש ןכו המישר לכל ורשואש יוניכהו תואה

.תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידיב ןכות
(ו)

יתב ילתכ ןיב תרתומ אהת תרושקתה ילכב תרדושמו תמסרפתמה תוריחב תלומעת
רש םע תוצעייתהב ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ;רשפאה תדימב ,רצעמב יתבו רהוסה

.התלעפה תדימו וז הארוה לעפת הבש ךרדה ןינעל םיללכ עבקי ,הרטשמה
.ה116

(א)
תלומעת
תוריחב

,רצעמה תיב וא רהוסה תיב ילתכ ןיב תוריחב תלומעת לכ הרוסא (א) ןטק ףיעסב רומאל טרפ

.הפ לעב ןיבו בתכב ןיב
(ב)
.דבלב םיריצעל וא םיריסאל תנווכמ אהת אל הלומעת םוש
(ג)

םש וקבדוי וילעש חול ןקתוי ,רצעמ תיב לכב םג רשפאה תדימבו ,רהוס תיב לכב
םיריסא ;תיזכרמה תדעול ואצמויש ,הלש ןופלטה רפסמו התבותכ ,המישרה
שאר בשוי עבקיש םינמזבו םיאנתב ,םירומאה תוחולב ןייעל םיאשר ויהי םיריצעו
רדסה ועגפיי אלש ךכל בל םישב ,הרטשמה רש םע תוצעייתהב תיזכרמה הדעוה
.ןוחטבהו
(ד)
29 ןוקית

יתבבו רהוס יתבב תוריחבה לע ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי א70 ףיעס תוארוה
.רצעמ
.ו116
תויוכמס

תודחוימ


תויטמולפידה תויוגיצנב תוריחבה :2י קרפ
לארשי לש תוירלוסנוקהו
תורדתסהה ,תידוהיה תונכוסה לש דבוע וא הנידמה דבוע אוהש רחוב
ץוח תנידמב אצמנה ,דוסיה ןרק וא ,לארשיל תמייקה ןרקה ,תימלועה תינויצה

וא תיטמולפיד תוגיצנב בצותש תדחוימ יפלקב עיבצהל יאשר ,ותדובע בקע
ודליו רומאכ דבוע לש וגוז ןב םג ;(תוגיצנה - ןלהל) לארשי לש תירלוסנוק
עיבצהל םיאשר ויהי ,םירחוב םהשו ,םינש םירשע לע הלוע וניא וליגש
.89 ףיעסב ותרדגהכ לייח תוברל - "הנידמה דבוע" ,הז ןיינעל ,יפלק התואב
שארש ןטק ףיעס ותואב רומאכ דבוע לע לוחת אל (א) ןטק ףיעס תארוה
ןוחטב לש םימעטמ יכ הנידמה תוריש ביצנל ועידוה ןוחטבה רש וא הלשממה

.עיבצהל יאשר אוה ןיא הנידמה
(א).ז116
(ב)
םיאשר
עיבצהל
21 ןוקית
25 ןוקית
29 ןוקית
34 ןוקית
34 ןוקית
.תוריחבה םוי ינפלש -12ה םויב םייקתת תויוגיצנב העבצהה
(א).ח116
םוי
העבצהה
32 ןוקית
(ב)13 ףיעסב רומאכ הלשממה שארל תורזוח תוריחבב תויוגיצנב העבצהה
תוריחבל עובקה םויה ינפל םימי 7 םייקתת ,(11 הלשממה :דוסי - קוחל
.תורזוחה
(ב)

םייונישב ,116 דע 100 םיפיעס תוארוה ולוחי תויוגיצנב העבצהה לע
ידיב ועבקיי םהו ,ושרדייש לככ םירחא םייונישב ןכו ,ןינעה יפל םיביוחמה
.ץוחה רש םעו םינפה רש םע תוצעייתהב תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
.ט116
ירדס
העבצהה
תוארוהו
תורחא
הדעול ץוחה רש רוסמי תוריחבה םוי ינפלש 53 - ה םויהמ רחואי אל
.תויוגיצנה לש המישר ,תיזכרמה
(א) .י116
תמישר
םיאשרה
עיבצהל
תויוגיצנב
34 ןוקית
הדעוה שאר בשוי רוסמי תוריחבה םוי ינפלש 52 - ה םויהמ רחואי אל
.תויוגיצנה לש המישר םיכמסומה םידיקפל תיזכרמה
(ב)

.לטב
(ג)
34 ןוקיתםיכמסומה םידיקפה ועידוי תוריחבה םוי ינפלש 42 - ה םויהמ רחואי אל
ףרוצת העדוהל ,תוגיצנב עיבצהל םתוכז לע ודלילו וגוז ןבל ,דבוע לכל
העבצהה ימי העדוהב וטרופי ןכו (ב) ןטק ףיעסב הרומאה תויוגיצנה תמישר
תונקתב ועבקיי היטרפו העדוהה חסונ ;ח116 ףיעסב רומאכ תויוגיצנב
.
(ד)
34 ןוקית
עיבצהל יאכז אוהש ןעוטו (ד) ןטק ףיעסב רומאכ העדוה לביק אלש ימ
ותטלחהו ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ינפל ךכ לע רורעל יאשר ,תוגיצנב
.תיפוס היהת
(ה)
34 ןוקית
.לטב
(ו)
34 ןוקית
- הז ףיעסב
(ז)

- "ךמסומ דיקפ"


;הנידמה תוריש ביצנ - םהידליו םגוז ינב ,הנידמה ידבוע ןינעל
(1)

לש יללכה ריכזמה - םהידליו םגוז ינב ,תימלועה תינויצה תורדתסהה ידבוע ןינעל
;תימלועה תינויצה תורדתסהה
(2)
תונכוסה לש יללכה להנמה - םהידליו םגוז ינב ,תידוהיה תונכוסה ידבוע ןינעל
;תידוהיה
(3)

ןרקה לש יללכה להנמה - םהידליו םגוז ינב ,לארשיל תמייקה ןרקה ידבוע ןינעל
;לארשיל תמייקה
(4)

;דוסיה ןרק לש יללכה להנמה - םהידליו םגוז ינב ,דוסיה ןרק ידבוע ןינעל
(5)

.לטב
.אי116
ןוקית
34
םילוח יתבב תוריחב :3י קרפ- הז קרפב
.בי116
תורדגה
םויבש ימ טעמל ,םילוח תיבב זפשואמ היה תוריחבה םויבש רחוב - "זפשואמ"
;םוי זופשא תקלחמב זופשאל לבקתה תוריחבה

30 ןוקית
ליכמה ,14 1940 ,םעה תואירב תדוקפל 24 ףיעסב ותועמשמכ - "םילוח תיב"
;םילוחל תוטימ 50 תוחפל


אוה ובש םילוח תיבב תבצומה םיזפשואמל יפלקב עיבצהל יאשר זפשואמ
הב םיבצומה םירטוש םג עיבצהל םיאשר ויהי םיזפשואמל יפלקב .זפשואמ
להנמ חכונ םא םילוחה תיב לש יאופרה תווצה ידבוע ןכו ,רדסה תרימש םשל
ותואש יאדול בורק יכ ךכל וכימסה םילוחה תיב להנמש ימ וא םילוחה תיב
ןתניי רומאכ דבועל ;תרחא ךרדב ולש העבצהה תוכז תא שממל לכוי אל דבוע
עבקנש ספוט יפל םיזפשואמל יפלקב עיבצהל ותואכז לע דיעמה בתכב רושיא
.תונקתב
.גי116
(א)
(1א)
תויפלק
םיזפשואמל
34 ןוקית
שאר בשויל תואירבה רש רוסמי תוריחבה םוי ינפלש 53 - ה םויהמ רחואי אל
יפכ םיפסונ םיטרפ םהיבגל ןייציו םילוחה יתב לכ לש המישר תיזכרמה הדעוה
.תונקתב עבקנש
(ב)

_____________
.191 'מע ,1 'סות ,1940 , 1065 ר"ע .14
רחואי אל ,עבקי ,תיזכרמה הדעוה םע תוצעייתה רחאל ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
תויפלק ובצוי םהבש םילוחה יתב תא ,תוריחבה םוי ינפלש 42 - ה םויהמ
חונ אוהש םילוחה תיבב יזכרמ םוקמב ,רשפאה תדימב ,דומעת יפלקה ;םיזפשואמל
תיב ךותב יפלקה םוקמ תא עבקי תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ;םיזפשואמל השיגל
אוה יאשרו ,ךכל הנימ אוהש ימ וא תואירבה רש םע תוצעייתה רחאל ,םילוחה
תומוקמב בצות תחא יפלקש וא תחא יפלקמ רתוי ובצוי םילוח תיבב יכ עובקל
.ודי לע ועבקייש תועשב ,םינוש םילוח יתבב וא םילוחה תיבב םינוש
(ג)

;תיזכרמה הדעוב תוגצוימה תועיסה יגיצנמ ובכרוי םיזפשואמל יפלקה תודעו
רחאל תיזכרמה הדעוה שאר בשוי ידיב עבקיי ,שארה יבשוי תוברל ,יתעיסה ןבכרה
.תיזכרמה הדעוה םע תוצעייתה
.די116
(א)
בכרה
תודעו

יפלקה

- ו א21 םיפיעס תוארוה ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי םיזפשואמל יפלק תודעו לע
.(1ט)24
(ב)

רבדב תוארוה עבקי ,תואירבה רש םע תוצעייתהב ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי
העבצהה תועש הז ללכבו ,םיזפשואמל תויפלקה לש ןתדובעו ןתלעפה ירדס
םילוחה יתבב םוסרפה ךרד רבדב תוארוה ןכו ,תמייוסמ יפלקב וא ללכב תויפלקב

.םילוחה תיבב יפלקה םוקמ לשו העבצהה תועש לש
.וט116

(א)
ירדס
העבצהה
זפשואמ לכל םילוחה תיב ןתי ,םילוחה תיבב יפלקה תחיתפ ינפל ,תוריחבה םויב
לבקתהש זפשואמ ;תונקתב עבקנש ספוט יפל זפשואמ ותויה רבדב בתכב רושיא
רחאל ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי עבקיש תועשל דע תוריחבה םויב םילוחה תיבל

םע רומאכ רושיא לבקי ,ךכל הנימ אוהש ימ וא תואירבה רש םע תוצעייתה
.וזופשא
(ב)

74 ףיעסב רומאכ ומצע תא ההזי םיזפשואמל יפלקב עיבצהל שקבמה זפשואמ
.(ב) ןטק ףיעסב רומאכ רושיא גיציו
(ג)

(א)75 - ו א74 םיפיעסב תורכזנה תופטעמה תא םישי םיזפשואמל יפלקב עיבצמה
,עיבצמה םש תא תינוציחה הפטעמה ינפ לע ןייצת יפלקה תדעו ;הינש הפטעמ ךותל
.תונקתב ועבקנש םיפסונ םיטרפו ןיסולכואה םשרמב ותוהז רפסמ תא
(ד)

ןהב םיעיבצמה תולוק תריפסו תיזכרמה הדעוה ידיל םיזפשואמל תויפלקה תרבעה

.תונקתב עבקנש יפכ היהת
(ה)

.(ב) ןטק ףיעסב רומאה ןמ ץוח םילוח תיבב הלתיי אלו קבדוי אל הלומעת רמוח
.זט116

(א)
תלומעת
תוריחב
התבותכ ,המישרה םש תא תיזכרמה הדעול שיגהל יאשר םידמעומ תמישר חוכ אב
בשוי ועבקיש ךרדבו םוקמב םילוח יתבב ומסרופי הלאו ,הלש ןופלטה רפסמו
.ךכל הנימ אוהש ימ וא תואירבה רש םע תוצעייתהב וינגסו תיזכרמה הדעוה שאר

(ב)

.םילוח תיבב הרוסא ,היתורוצ לכ לע ,הפ לעב ,םיברב תוריחב תלומעת
(ג)

.םילוח יתבב תוריחבה לע ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי א70 ףיעס תוארוה
.זי116
תויוכמס

תודחוימ

ןישנוע :א"י קרפ

,ןידכ אלש הלאמ דחא דימשמ וא הנשמהו םירחוב תמישר וא םירחוב סקנפ ףייזמה
לע הנוממש ימ ידי לע הריבעה הרבענ ;תוריל 10,000 סנק וא םינש עבש רסאמ - וניד
הנש הרשע עברא רסאמ - וניד ,םתגצה וא םתרימש ,םתקזחה ,המישרה וא סקנפה תנכה

.תוריל 10,000 סנק וא
.117
(א)
ףויז
סקנפ
וא
המישר
יפל הריבע לע לוחת אל 15,1965 - ה"כשתה ,ילילפה ןידה רדס קוחל תפסותל (7) הקספ

.הז ףיעס
(ב)

הדעוה הרסמש וא תיזכרמה הדעול םינפה רש רסמש םירחוב תמישר ףייזמה
עבש רסאמ - וניד ,ןידכ אלש תאזכ המישר דימשמ וא הנשמהו ,יפלק תדעול תיזכרמה
ידי לע וא תוריחב תדעו לש רבח ידי לע הריבעה הרבענ ;תוריל 10,000 סנק וא םינש
םוקמב רדסה תרימש לע וא יפלק לע וא התרימש וא המישרה תקזחה לע הנוממה םדא
.תוריל 10,000 סנק וא הנש הרשע עברא רסאמ - וניד ,יפלק
.118
ףויז
תמישר
םירחוב

הרסמנש
______________
161 'מע ,ה"כשתה ח"ס .15
:תוריל 10,000 סנק וא םייתנש רסאמ םניד הלא
.119
(א)
תערפה
תוריחב
;תוריחבה לש רידסה ךלהמה תא עירפמה
(1)

;הז קוח תוארוהל םאתהב םניאש העבצה יקתפ ץיפמה וא ןיכמה
(2)

;עיבצהמ ותוא ענומה וא העבצהב רחובל עירפמה
(3)

;הילע םינוממה תושרמ יפלק איצומה וא תושר ילב יפלקב לפטמה
(4)

;תולוקה תריפסב וא יפלק תחיתפב תושר ילב ברעתמה
(5)

אתב יוצמה העבצה קתפ ןידכ אלש חקולה וא םילעמה ,ןמסמה ,ךלכלמה ,דימשמה
;העבצהל עירפהל יושעה ןפואב ,יפלק םוקמב העבצה
(6)

תירוזא הדעול וריבעהל שיש העבצה רמוח ןידכ אלש חקולה וא םילעמה ,דימשמה

;תיזכרמה הדעול וא
(7)

תריפסב הללכנש ינפל יפלקה ןמ ואצוהש תופטעמה ןמ העבצה תפטעמ דימשמה
;תולוקה
(8)
6 ןוקית
הנוממה םדא ידי לע וא תוריחב תדעו לש רבח ידי לע הז ףיעס יפל הריבע הרבענ
סנק וא םינש שמח רסאמ - וניד ,יפלקה םוקמב רדסה תרימש לע וא יפלק לע
.תוריל 20,000
(ב)
6 ןוקית
רמג רחאל שטונה ,80 וא 24 םיפיעס יפל ומוקמ אלממ וא יפלק תדעו שאר בשוי
ףיעסב םירומאה העבצהה רמוח תא וא העבצהה לוקוטורפ תא ,תולוקה תריפס
.תוריל 20,000 סנק וא םינש שמח רסאמ - וניד ,79
.120
רמוח תשיטנ
העבצה
6 ןוקית
- וניד ,קרפ ותואב וילע תלטומה הבוח אלימ אלש 2'י קרפ וא 'י קרפ יפל יארחא
.תוריל 20,000 סנק וא םינש שמח רסאמ
.121
יולימ יא
-לע הבוח
יארחא ידי
6 ןוקית
34 ןוקית
:תוריל 20,000 סנק וא םינש שמח רסאמ םניד הלאו
.122
תותיחש
ןוקית םויאו

6
,עיבצהמ ענמיהל וא עיבצהל רחוב לע עיפשהל תנמ לע דחוש עיצמה וא ןתונה
;תמייוסמ םידמעומ תמישר דעב וא ללכב
(1)

ענמיי וא עיבציש ידכ ,רחא םדאל וא ומצעל ,דחוש לבקל םיכסמה וא לבקמה
;תמייוסמ םידמעומ תמישר דעב וא ללכב ,עיבצהמ
(2)

ענמיי וא עיבצי רחובה םא ,רחא םדאל וא ול ,קזנ תמירגב רחוב לע םייאמה
;תמייוסמ םידמעומ תמישר דעב וא ללכב ,עיבצהמ
(3)

םידמעומ תמישר דעב עיבצהמ ענמיי וא עיבצי םא הדובע רחובל חיטבמה
;תמייוסמ
(4)
תלבק ונממ עונמל םייאמ וא ענומ וא הדובעמ םדא רטפל םייאמ וא רטפמה
תמישר דעב עיבצה אל וא עיבצהש םושמ וא עיבצי אל וא עיבציש ידכ הדובע
אל וא ענמייש ידכ וא ,העבצהמ ענמנ אל וא ענמנש םושמ וא תמייוסמ םידמעומ
תמישר דעב וא ללכב ,תוריחב תלומעתמ ענמנ אל וא ענמנש םושמ וא ענמיי
;תמייוסמ םידמעומ
(5)

ךרדב ,תמייוסמ םידמעומ תמישר דעב וא ללכב ,עיבצהלמ ענמהל וא עיבצהל םדא לדשמה
;הכרב קינעהל החטבה וא ,רדנ תרתה ,רדנ ,םרח ,יודינ ,הללק ,העבשה לש
(6)
ןוקית
24
- דחושב אנימ אקפנ ןיא
.123
יכרד
דחוש
רחוב תלבוה טעמל ,תרחא האנה תבוט וא תוריש ,האנה ,ףסכ הווש ,ףסכ היה םא
;ותעבצה ךרוצל ונממו יפלקה םוקמ לא בכר ילכב
(1)

;רחא םדא תלועפ לע ותעפשה דעב וא ומצע חקולה לש הלועפ דעב היה םא
(2)

חקולה ליבשב וא חקולה ידיל ןתינ םא ,רחא םדא תועצמאב וא ןתונה ידימ ןתינ םא
וא חקולה היה דחושה ןמ הנהנה םאו ,דבעידב וא הליחתמ ןתינ םא ,רחא םדא ידיל
;רחא םדא
(3)

:תוריל 10,000 סנק וא םייתנש רסאמ םניד הלאו
.124
העבצה
אלש
קוחכ
תוהז תדועתב 'י קרפ יפל יארחא ינפב וא יפלקה תדעו ינפב ויוהיז ךרוצל שמתשמה
,ןידכ אלש םהשלכ יוניש וא םושיר םהב השענש וא ,ולש םניאש יוהיז סקנפב וא
םותב היה שומישה יכ חיכוה אלו ,יארחאה תא וא יפלקה תדעו תא תועטהל הנווכב

;בל
(1)
6 ןוקית
תויפלקב ןיבו יפלק התואב ןיב ,הלשממה שארל וא תסנכל תחא םעפמ רתוי עיבצמה
;תונוש
(2)
28 ןוקית
הפטעממ רתוי וא תסנכל תוריחבב תחא הפטעממ רתוי יפלקה ךותל הנווכב ליטמה
;הקיר איהש ןיבו העבצה קתפ הב שיש ןיב ,הלשממה שארל תוריחבב תחא
(3)
28 ןוקיתרכשה לע הלועה רכש תוריחב תפיסא םשל םלוא לש הרכשה דעב לבקמה וא שרודה
תורטמל םלוא ותוא תרכשה דעב תוריחבה תנשל המדקש הנשב לביקש עצוממה
;תוריל 10,000 סנק וא םייתנש רסאמ - וניד ,תומוד
.125
תעקפה
רכש
תומלוא
6 ןוקית
;תוריל 1,000 סנק וא םישדוח השש רסאמ םניד הלא
.126
תורבע
תורחא
רשקב
םידמעומ תמישר םעטמ תוריחבל הלומעת תפיסא לש רידסה ךלהמל עירפמה
;65 ףיעס יפל המסרופש
(1)
תוריחבל
6 ןוקית
העדומ וא תוריחב תדעו םעטמ תוריחב יניינעב העדומ ךלכלמה וא דימשמה ,ריסמה
טעמל ,65 ףיעס יפל המסרופש םידמעומ תמישר םעטמ תוריחב תלומעת הב שיש
לש הנמז רבעש וא ותמכסה ילב ודרשמ וא ותונח ,ותיבב הקבדוהש העדומ
;העדומה
(2)

יפל המסרופש םידמעומ תמישר םעטמ תוריחבל הלומעת רמוח םילעמה וא דימשמה
;תיקוחה ותדועתל עיגהלמ הזכ רמוח רחא ןפואב ענומה וא ,65 ףיעס
(3)

םידמעומ תמישר םעטמ תוריחב תלומעת ןהב שיש תועדומ קיבדמה וא ץיפמה ,ןיכמה

;תיזכרמה הדעוה ךכל העבקש תודימה לע הלוע ןלדגשו
(4)

םוקמב ,תרחא הרוצב וא הפ לעב ,בתכב ,תוריחב תלומעת תוריחבה םויב להנמה
;ונממ רטמ 25 - מ תוחפ לש קחרמב וא יפלק
(5)

;(ב) 75 ףיעס יפל רוסיא לע רבעש ימ
(א5)
29 ןוקית

;הז קרפב הרכזנ אלש הז קוח תוארוהמ הארוה רפמה
(6)

,יפלק תדעו לש וא תירוזא הדעו לש ,תיזכרמה הדעוה לש דיקפ ,הנידמה דבוע
תדועתל השקב ספוט אלממה ,וידיקפמ דיקפ וא םילוע הנחמ לע הנוממה ןכו
שולתה תרבעה םשל ותלוז לש םושיר שולת ודיל לבקמה וא ותלוזל תוהז
השולש רסאמ - וניד ,תוריחב תלומעת להנמ ךכ בגאו ,ןיסולכואה םשרמ תכשלל

;תוריל 500 סנק וא םישדח
.127
תלומעת
בגא תוריחב
יניינעב לופיט
תוהז תדועת
6 ןוקית- 117 ףיעס טעמל ,הז קרפ יפל תוריבע ןינעל
.128
תויוכמס
'וכו
טפשמ יתב ידיב היהת ןהל םיעובקה םישנעה תא ליטהלו ןהב ןודל תוכמסה
;םולשה
(1)

;טפשמה יכילה תא בכעל יאשר הלשממל יטפשמה ץעויה היהי אל
(2)

תונוש :ב"י קרפהיהת אל תוריחבה םוי לכבו תוריחבה םוי ינפלש םויב ברעב 7 העשמ
וידרב םירודיש וא םילוקמר ,תוכולהת ,תופיסא ידי לע תוריחב תלומעת
.היזיולטבו
.129
יתמ דע הלומעת
34 ןוקית
תדעו לש דבוע ןכו קוחב םקוהש דיגאת לש דבוע תוברל ,הנידמה דבוע
ןרקה לש וא תידוהיה תונכוסה לש ,תימוקמ תושר לש דבוע ,תוריחבה
תונקת יפל תוכמס תוברל תילהנימ תוכמס םהל שי רשא ,לארשיל תמייקה
קלח וחקי אל ,להק םע עגמ וב ךורכש דיקפת וא 16 1945 ,(םוריח תעש) הנגה

;תוריחבה תלומעתב
.130
(א)
תוריחב תלומעת

ידבוע ידי לע
םילייחו רוביצה

26 ןוקית ןוקית
הנגה אבצ לש עבק תורשב וא ןוחטב תוריש קוח יפל רידס תורשב םילייח
קלח וחקי אל רומאה קוחה יפ לע םיאולימ תורשב םיתרשמה ןכו לארשיל
;תוריחבה תלומעתב
(ב)

ףסונב ,הרוי (א) ןטק ףיעס תוארוה לע הריבע לשב םדא עישרהש טפשמה תיב
םויל דע ,םולשת אלל ,ודיקפת יוליממ וא ותדובעמ ותייעשה לע ,שנוע לכ לע
;תעמשמ ןידל םדא ותוא תדמעה עונמל ידכ וז הארוהב ןיא ;תוריחבה
(ג)

________________________
.855 'מע ,1442 'סמ 2 'סות ,1945 ר"ע .16
הנגהה תונקת יפל רצוע תלטהל תויוכמסה ולעפוי אל ןכ ינפלש םויבו תוריחבה םויב

הרקמב לוחת אל וז הארוה ;תיזכרמה הדעוה רושיאב אלא ,1945 ,(םוריח תעש)
;תויתמחלמ תולועפ הנידמה חטשב ולהנתי ןמז ותואבש
.131
יא
הלעפה
לש
תויוכמס

תלטהל
רצועיפל העונתה שפוח לבגומ םהבש םיחטשה לע םינוממה ינפל ץילמת תיזכרמה הדעוה
,(ןוחטב ירוזא) םוריח תעש - תונקת יפל וא ,1945 ,(םוריח תעש) הנגהה תונקת
תומישר יליעפ לעו תאצויה תסנכב םיגצוימה םיפוגה יליעפ לע 1949,17-ט"שתה
יפל ןתנית הצלמהה ;הלא םיחטשב תישפח העונתל תונוישר םהל תתל שיש םידמעומה
תא ונתי םירומאה םינוממה ;תומישרהו םיפוגה םתוא לש םחוכ יאב תעצה
םוי תרחמל דעו תוריחבה םוי ינפלש 42 - ה םויה ןמ היהי םפקתו תונוישרה
;תוריחבה
.132
(א)
שפוח
העונת
םיחטשב
םידחוימ

םתלועפ ירוזאב (ד)24 ףיעס יפל םיפיקשמ לשו יפלקה תודעו ירבח לש העונתה שפוח

ויהי ,תוריחבה ירדס רתי ןכו ,הפ לעבו בתכב הלומעתה שפוח ,תוריחבה םויב
;הנידמה יחטש ראשב ומכ (א) ןטק ףיעסב םירומאה םיחטשב
(ב)

ולוחי אל ,ןתלועפ ירוזאב תוירוזאה תודעוה ירבח לעו ,תיזכרמה הדעוה ירבח לע
וא םתריחב םוימ העונתה שפוח לש תולבגה לכ (א) ןטק ףיעסב םירומאה םיחטשב
;תוריחבה םוי תרחמל דעו םיונימ
(ג)

לע ודמעוי ,תופיסא סנכל םיגהונ םהבש םילועל הטילק יזכרמב םיירוביצה תומלואה

תומישר לשו תאצויה תסנכבש תועיסה לש ןתושרל הטילקה יזכרמ לע םינוממה ידי
;תוריחב תופיסא תכירע םשל םידמעומה
.133
(א)
תוארוה
עגונב
יזכרמל
הטילק
םילועל
16 ןוקית

תומישרלו תאצויה תסנכבש תועיסל וביצקי םילועל הטילק יזכרמ לע םינוממה
םידמעומה תמישרמ ריצקת וא קתעה ,ןהיעצמ לש הקבדהל םיאתמ םוקמ םידמעומה
;תוריחב תופיסא לע תועדומו
(ב)

.(ב) - ו (א) םינטק םיפיעס םויק םשל תוארוה ונתי תוירוזאה תודעוה
(ג)

___________________
137 'מע ,ט"שתה ח"ס 17
םילועל הטילק יזכרמ לש םניד ,תוריחבל הלומעתה שפוחלו הסינכה שפוחל עגונב
;םיבושי ראש ןידכ
(ד)

םילועב םילפטמה תידוהיה תונכוסה ידיקפ לש םניד םילועל הטילק יזכרמ ימוחתב
;(א)130 ףיעס יפל הנידמה ידבוע ןידכ
(ה)

להונמו םילוע וב םיאצמנש םוקמ לכ תוברל - "םילועל הטילק יזכרמ" ,הז ףיעסב
;תידוהיה תונכוסה וא הטילקהו הילעה דרשמ ידיב
(ו)
16 ןוקית

הדעוה תעצה יפ לע תוריחבה תודעו ביצקת תא עבקת תסנכה לש םיפסכה תדעו
תיזכרמה הדעוה שאר בשוי תושרל הז ביצקת יפסכ דימעי הנידמה רצוא ;תיזכרמה
;םתאצוה לע הנוממ היהיש
.134
ביצקת
16 ןוקית

.לטב
.135
12 ןוקית

דבוע ןכו ,תוריחבה םויל ךומס םיפוצר םימי 14 תוחפל דיבעמ לצא רבעש דבוע
ךותמ םימי 14 תוחפל םיירוביצה תודסומה דחא לצא תומוזי תודובעב דבעש
רכתשמ היה דבועהש רכשה תא דיבעמה ול םלשי ,תוריחבה םוי ינפלש םיישדוחה
;תבש אלוליא תוריחבה םויב ולצא
.136
תוכז
רכשל
םויל
תוריחבה

לש הדיחיה התוכמסל הרוסמ הז קוח יפל לדחמל וא השעמל רשקב הנלבוק לכ
לדחמל וא השעמל רשקב דעס תשקבל קקזיי אל טפשמ תיב םוש ;תיזכרמה הדעוה
הדעוה שאר בשוי לש ,תיזכרמה הדעוה לש הארוהל וא הטלחהל רשקב וא הזכ
םירקמה ןמ ץוח - יפלק תדעו לש וא תירוזא הדעו לש ,הדעוה שאר בשוי לש ,וינגסו
;תרחא הארוה הז קוחב הנשי םהיבגלש
.137
תונלבוק

תושקבו
המישרב ןייעל יאשר (ד)24 ףיעסב רומאכ הב ףיקשמ לכו תיזכרמה הדעוה לש רבח לכ

;הקיתעהלו ,הלא תודעו ונמתנש רחאל דימ ןהירבחו יפלקה תודעו לש
.138
(א)
תריסמ
רמוח
ירבחל
הדעוה
תיזכרמה

;תופסונ בתכבש תועידי הל ורסמייש טילחהל תיאשר תיזכרמה הדעוה
(ב)

תשחכהל העינמ שמשי אלו ,הנעטל החכוה שמשי אל םירחוב סקנפב םדא לש ומושיר
;ןידכ לארשיב אצמנ אוהש וא ילארשי חרזא אוהש ,הנעטה
.139
םושיר
תוחרזאו
התוא שקיב אלש ימל תוהז תדועת איצוהל תובייח ןניא ןיסולכואה םשרמ תוכשל
,םוי ותוא דע הדועת שקיבש ימ ךא ,תוריחבה םוי ינפל םוי רשע העברא תוחפל
;תוריחבה םוי ינפלש םויה דע האיצוהל םשרמה תכשל תבייח
.140
תאצוה
תדועת
תוהז
תדוקפב םתועמשמכ החונמה ימימ דחאב הז קוחב םיבוקנה םידעומהמ דעומ לח
ירחאש ןושארה לוח םויל דעומה החדיי ,6 1948 - ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה ירדס
;םוי ותוא
.141
החונמ ימי

ינפל םימי לש םייוסמ רפסמ השעית תמייוסמ הלועפש עבוק הז קוחש םוקמ לכ
ינש לש בורבו ךכל תקפסמ הביס התאר םא ,תיזכרמה הדעוה תיאשר ,תוריחבה םוי

םימי השימחל דע הלועפ התואל דעומה תא ךיראהל ,העבצהב םיפתתשמהמ םישילש
;םיפסונ
.142
תכראה
םידעומתרשפאמה רחא קוקיחב הארוה לכ וא 142 ףיעס לוחי אל הז קוח יפל םירוערע לע
;םידעומ תכראה
.143
הכראה-יא
דעומ לש
רוערע
;חוכ יופי לע םילוב סממו טפשמ תיב תורגאמ רוטפ הז קוח יפל רוערע
.144
רוטפ
תורגאמ
סממו
לכב תונקת ןיקתהל התצלמה יפ לע וא תיזכרמה הדעוה תמכסהב יאשר םינפה רש
םינינעב הז ללכבו ,ויבגל תוארוה ליכמ וניא הז קוחש הדימב ,הז קוחל עגונה ןינע

:הלא
.145
(א)
תונקת
תוארוהו
העש
17 ןוקית
;ןהיתואצות תעיבקו ןתלהנה ,תוריחבה תנכה
(1)

;תוריחבה תדעוב םינוידה רדס
(2)

;תיזכרמה הדעוה ידיל םינפה רש ידי לע ןתריסמ ןמזב םירחובה תומישר לע הרימש
(3)

;םילייח ןיב תוריחבה רדס
(4)

;רצעמ יתבבו רהוס יתבב תוריחבה רדס
(5)

;טיש ילכב תוריחבה רדס
(6)

;םילוח יתבב תוריחבה רדס
(א6)
30 ןוקית
;תונקתב עבקייש הז קוחב רמאנ וילעש ןינע לכ
(7)
ןוחטבה רש םע תוצעייתה רחאל ונקתוי םילייח ןיב תוריחבה רדס רבדב תונקת
םיעגונה תיזכרמה הדעוה לש םינוידב ;תומושרב םוסרפ תונועט ןניא ןהו
רש ףתתשי (א)132 ףיעסב םירכזנה םיחטשב תוריחבל וא םילייח ןיב תוריחבל
;וחוכ אב וא ןוחטבה
(ב)

רש םע תוצעייתה רחאל ונקתוי רצעמ יתבבו רהוס יתבב תוריחבה רדס רבדב תונקת
רש ףתתשהל יאשר הלא תוריחבל םיעגונה תיזכרמה הדעוה לש םינוידב ;הרטשמה
;וחוכ אב וא הרטשמה
(ג)
17 ןוקית

;תואירבה רש םע תוצעייתה רחאל ונקתוי םילוח יתבב תוריחבה רדס רבדב תונקת
אב וא תואירבה רש ףתתשהל יאשר הלא תוריחבל םיעגונה תיזכרמה הדעוה ינוידב
;וחוכ
(1ג)
30 ןוקית

תוריחבה תואצות םוסרפ םוי דעו תוריחבה םוי ינפל םוי 60 ןיבש הפוקתב
ןטק ףיעסב םירומאה םיניינעב העש תארוה ןתיל תיזכרמה הדעוה תיאשר תומושרב
אל (א) ןטק ףיעס יפל תונקתהמ הטוס איהש עבק הדעוה שאר בשויש הארוה ;(א)
יפל תוארוה ;הארוה התוא תוקידצמ העשה תוביסנש הדעוה התאר םא אלא לבקתת
תוריחב תודעו וא תוריחב ירוזא לע לוחל וא תויללכ תויהל תולוכי הז ןטק ףיעס
אצמת תיזכרמה הדעוהש יפכ ןהב םיעגונה תעידיל ואבוי וא ומסרופי ןה ;םימייוסמ
;תומושרב םוסרפ תונועט ןניא ןה ;ןוכנל
(ד)
17 ןוקית

םינינעב (ד) ןטק ףיעס יפל תיזכרמה הדעוה תטלחהמ תועש 24 ךות ,יאשר ןוחטבה רש

םא ,תסנכה לש ןוחטבהו ץוחה תדעו ינפל הטלחהה לע רערעל ,91 ףיעסב םירכזנה
,רשאל תיאשר ןוחטבהו ץוחה תדעו ;הנידמה ןוחטבב עוגפל הטלחהה הלולע ותעדל
;המוקמב תרחא הטלחה לבקל וא תיזכרמה הדעוה תטלחה תא תונשל וא לטבל
(ה)
תארוה
העש
ןוקית
5 ןוקית
6 ןוקית
17 ןוקית

שאר בשויל ,'ט קרפ ןינעל ,הנותנ אהת תיזכרמה תדעול הז ףיעס יפל הנותנה תוכמס
;וינגס םע דחי תיזכרמה הדעוה
(ו)
18 ןוקית

םינפה רש לצא ;(א)71 ףיעסו 'ה - ו 'ג םיקרפ יפל ויתויוכמסמ לוצאל יאשר םינפה רש

;תומושרב העדוה ךכ לע םסרפי ,44 ףיעס יפל םיררעב עירכהל ותוכמסמ
.146
(א)
תליצא
תויוכמס

וינגס םע דחי הדעוה שאר בשויל היתויוכמסמ לוצאל תיאשר תיזכרמה הדעוה
יפל םידיקפתה וא תויוכמסה טעמל ,הילע םילטומה םידיקפת םעוציבל ריבעהלו
רשאל אלש תוכמסהו 145 - ו ,142 ,137 ,84 ,76 ,(ג)68 ,(א)21 ,19 ,(ו)17 םיפיעס
;םידמעומ תמישר
(ב)
12 ןוקית
18 ןוקית

םנעמש םירחוב - םירחובה סקנפב וללכי ,רחא ןיד לכב וא הז קוחב רומאה ףא לע
ויהי םהו לארשיל הנגה אבצ ידי לע קזחומה חטשב אצמנ ןיסולכואה םשרמב םושרה

תוצעייתה רחאל םינפה רש ;הז קוח תוארוה יפל םהירוגמ םוקמב עיבצהל םיאשר
לכבו הז ףיעס עוציבל עגונה ןינע לכב תוארוה ןתי ,תיזכרמה הדעוה שאר בשוי םע
םיעגונה תעידיל ואבוי הלא תוארוה ;רומאכ םירחוב לש םתעבצהל עגונה רחא ןינע
;תיזכרמה הדעוה שאר בשוי םע תוצעייתה רחאל ןוכנל אצמי םינפה רשש ךרדב רבדב

;תומושרב םוסרפ תונועט ןניא ןה
.147
תוארוה
תודחוימ
2 ןוקית
26 ןוקית

יפל תולועפה ושעיי (1968 רבמבונב 6) ט"כשת ןושחב ו"ט םויב הליחתמה הנשב
םוי ינפל םוי 42 - מ רחואי אל םלוא םהב עובקה דעומב (ג)68 - ו (ב)21 םיפיעס
;תוריחבה
.148
תוארוה
רבעמ
וב עובקל וא ופקת תא תינמז עיקפהל ,הז קוח תונשל ןחוכב ןיא םוריח תעש תונקת
;םיאנת
.149
תוניסח
קוחה
ושיגי תוימוקמה תויושרהו הלשממה ידרשמ לכ ;הז קוח עוציב לע הנוממ םינפה רש

;תיזכרמה הדעוה ןהמ שורדתש הרזעה תא
.150
עוציב
.וז תרבוחב 95 'מע ,-15ה תסנכל תוריחבה ןינעל העש תוארוה האר *