1959 - ט"ישתה ,(הלומעת יכרד) תוריחבה קוח
(138 'מע ,ט"ישת םיקוח רפס)
(10.3.99 דע ןכדועמ)

:םינוקית
166 'מע ,א"כשתה ח"ס - ןוקית
12 מע ,ט"כשתה ח"ס - (תסנכל תוריחבה קוחל) 8 'סמ ןוקית
199 'מע ,ט"כשתה ח"ס - העש תארוה
199 'מע ,ט"כשתה ח"ס - 3 'סמ ןוקית
245 'מע ,ג"לשתה ח"ס - 4 'סמ ןוקית
232 'מע ,ח"לשתה ח"ס - 5 'סמ ןוקית
198 'מע ,(לטוב) ,א"משתה ח"ס - 6 'סמ ןוקית
,(8 ןוקית) תוגלפמ ןומימ קוח ,(ףיקע ןוקית) - 8 'סמ ןוקית 331 'מע ,א"משתה ח"ס - 7 'סמ ןוקית
. 6 'מע ,ט"משתה ח"ס
,וידרו היזיולטל הינשה תושרה קוח ,(ףיקע ןוקית) - 9 'סמ ןוקית
.85 מע ,ן"שתה ח"ס
160 'מע ,ב"נשתה ח"ס - 10 'סמ ןוקית
תוימוקמה תויושרה קוח ,(ףיקע ןוקית) - 11 'סמ ןוקית
146 'מע ,ג"נשתה ח"ס ,(תוריחב ןומימ)
2 'מע ,ו"נשתה ח"ס - 12 'סמ ןוקית
172 'מע ,ו"נשתה ח"ס ,העש תארוהו 13 'סמ ןוקית
וידרו היזיולטל הינשה תושרה קוח ,(ףיקע ןוקית) - 14 'סמ ןוקית
174 'מע ,ו"נשתה ח"ס ,(8 ןוקית)
202 'מע ,ז"נשתה ח"ס - 15 'סמ ןוקית
337 'מע ,ח"נשתה ח"ס - 16 'סמ ןוקית
1959 - ט"ישתה ,(הלומעת יכרד) תוריחבה קוח
וא תורזוח תוריחב לע ןכו ,הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה לע לוחי הז קוח
לע םג הז ןינעל תרחא הארוה וב ןיא םא לוחי אוהו ,הלשממה שארל תודחוימ
.תוימוקמה תוצעומלו תויריעל תוריחבה
.1
הלוחת
13 ןוקית
תפוקתב ,הז ןינעל תרחא הארוה וב ןיא ןא ,ולוחי הז קוח יפל תולבגההו םירוסיאה
יפל תולבגההו םירוסיאה םלואו ,תוריחבה םויבו ,תוריחבה םוי ינפלש םימיה 90
.הרומאה הפוקתל ץוחמ ףא ולוחי 13 - ו 12 ,4 ,3 ,א2 םיפיעס
.2
תפוקת
תולבגהה
3 ןוקית
10 ןוקית
ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל
חסונ) 1958 - ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס לש (4) - ו (3) ,(2) ,(1) תואקספב
,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא1 (בלושמ
וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעי אלו
םידמועה םיחותפ םייבמופ תומוקמ לשו תומלוא לש םתרכשה טעמל ,הזכ דיגאת
ןגס לש וא רש לש ותושרל הנידמה ידי לע ודמעוהש םיסכנ טעמלו ,הרכשהל ליגרכ
.תושרה שאר לש ותושרל תימוקמה תושרה ידי לע ודמעוהש וא רש
.א2

רוסיא
שומיש
יסכנב
רוביצה
12 ןוקית
.טיש ילכב וא סיט ילכב שומישה תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל
.3
רוסיא
שומישה
סיט ילכב


טיש ילכבו
ולוק ריבגהל ידכ לוקמרב שומישל טרפ ,לוקמר תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל
.ןידכ תמייקתמה הפיסאב םאונ לש
.4
תלבגה
שומישה
לוקמרב- היזיולט וא וידר ירודישב ,רחא ןיד לכב רומאה ףא לע
םימיה 60 תפוקתב תוריחב תלומעת אהת אל (1)
;תוריחבה ינפלש
.5
(א)
תלבגה
הלומעת
ירודישב
וידר
היזיולטו
10 ןוקית
_______________
92 'מע ,ח"ישת ח"ס .1
.לטב
(2)
13 ןוקית
יפל היזיולטב וא וידרב תוריחב תלומעת לש רודיש לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה

.ד16 -ו א15 - ו 15 םיפיעס
(ב)
16 ןוקית
תועדומ וא םיטלש תועצמאב וא תורוא תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל
לש ומשו םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכהו תואה תראהל טרפ ,םיראומ
.תימוקמה תושרה תושארל דמעומה
.6
תלבגה
שומישה
תורואב
5 ןוקית
תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל תוריחבה םוי ינפלש םימיה 42 תפוקתל טרפ
.םידמעומ תמישר תנייצמה תואב - תרחא הרוצב םאו בתכב םא - שומישה
.7
תלבגה
שומישה
לש תואב
המישר
8 ןוקית
,הניגנ ,םינמא תועפוה תוברל ,רודיב תוינכת הוולמ תוריחב תלומעת אהת אל
תונתמ ןתמב הרושק תוריחב תלומעת אהת אל ;םידיפל תאישנו םיטרס תגצה ,הרמז

.תואקשמ וא םילכאמ תשגהב הרושק אהת אל םייטרפ םיתבב תוביסמל טרפו
ףיעס יפל היזיולטב תוריחב תלומעת רודיש לע לוחי אל םיטרס תגצה לע רוסיאה
.א15
.8
לש רוסיא
תוינכת
רודיב
םידוביכו
3 ןוקית
םויב לוחי הז רוסיא ;בכר ילכב שומישה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל
.םידמעומ תמישר תושרל םוי ותואב דמועה בכר ילכ יבגל תוריחבה
.9
(א)
רוסיא
שומיש
בכר ילכב
רוסיאו
תוקבדה
,הביתכ ,הנקתה ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ
םירחא םיחטש וא תוכרדמ ,םישיבכ לע תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ
.םהב עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה
(ב)
'וכו
4 ןוקית
תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל
.10
(א)
הלבגה
:הלא תולבגהב אלא ,םיברב תוגצומה תוספדומ

תועדומ לש
תוספדומ
;רטמיטנס 70 לע 50 - מ הלודג אהת אל העדומה
(1)

.לטב
(2)
11 ןוקית
יארחאה םדאה לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה
;התנמזהל
(3)

תקבדהל עבק ךרד תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה
,תוריחב תארקל תוריחב תלומעת לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא תועדומ
תא תמסרפמה םידמעומה תמישר לש וא הגלפמה לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא
.העדומה
(4)
4 ןוקית

,םיימוי םינותעב תומסרפתמה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל

:הלא תולבגהב אלא ,םינוחריב וא םינועובשב
(ב)
8 ןוקית

ןוקית
11
;'ץניא 40 - מ הלודג אהת אל העדומ
(1)

.לטב
(2)

;דחא ןותעב הגלפמ לכ םעטמ םויב תחא העדוממ רתוי םסרופת אל
(3)

םוי ינפלש םישדחה תשולש ךשמב לכה ךסב 'ץניא 10,000 - מ רתוי הגלפמ םסרפת אל
.תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבב לוחת אל וז הארוה ;תוריחבה
(4)
ןוקית
11
,ספדומ יתלב וא ספדומ טלש לע םג ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי 10 ףיעס תוארוה
יוניכו תוא קרו ךא אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל (1) הקספ תלבגה םלוא
.םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש
.א10

הלבגה
לע
םיטלש
4 ןוקית

תלומעת וב שיש רמוח תקבדה תימוקמ תושר השרת אל ,רחא ןיד לכב רומאה ףא לע
.א10 וא 10 ,9 םיפיעס תוארוה תא דגונ רמוחה םא תוריחב
.11
הרימש
לע
תוארוה
4 ןוקית

ןימזהש ימ ידיל אלא ,תוריחב תלומעת וב שישו סיפדהש רמוח סיפדמ רוסמי אל
תויהל רמייתמ רמוחה םאו ;ןימזמה ידי לע בתכב ךכל ךמסוהש ימ ידיל וא ותספדה
ךמסוהש ימ ידיל אלא ונרסמי אל ,םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת
.םידמעומ תמישר וא הגלפמ התוא ידי לע בתכב ךכל
.12
רמוח
ספדומוא הרוצב הנעמל וא תחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת אהת אל

וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב הערפה םושמ םהב שיש ךרדב
.הנעמל וא תרחא םידמעומ תמישר
.13
רוסיא
הערפה
ינגס םע תוצעייתה רחאל ,יאשר תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
לש וא םלוא לש קיזחמה לע וא לעבה לע ליטהל ,הדעוה התוא לש שאר בשויה
םידמעומ תמישרל וריכשהל - הרכשהל ליגרכ םידמועה ,חותפ יבמופ םוקמ
שארלו תסנכל תוריחבה םוי ינפלש םימיה 60 ךות עבקיש דעומב ,תינולפ
תמישר התואל רשפאל ידכ רבדה שורדש הדעוה שאר בשוי רובס םא ,הלשממה
.בושי םוקמ ותואב הרבד תא עימשהל םידמעומ
.14
עגונב רדסה
תומלואל
תומוקמו
םייבמופ
13 ןוקית
התוא םע תויוצעייתה רחאל ,עבקי תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
םשל םידמעומה תומישרו תוגלפמה ןמ תחא לכל ובצקויש םינמזה תא ,הדעו
לכל ;הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה םוי תארקל וידרב תוריחב תלומעת רודיש

- תאצויה תסנכב תגצוימה הגלפמ לכלו ,תוקד 25 ונתניי םידמעומ תמישרו הגלפמ

.תסנכב הלש רבח לכל תופסונ תוקד 6
.15
(א)
לש רדסה
םירודיש
וידרב
6 ןוקית
(לטוב)
7 ןוקית
13 ןוקית
תוריחבבו ,תוקד 90 דמעומ לכל ונתניי הלשממה שארל תורזוח תוריחבב
.תוקד 120 דמעומ לכל ונתניי הלשממה שארל תודחוימ
(ב)
13 ןוקית
ינפלש םימיה 21 - ב אלא היזיולטב תוריחב תלומעת לש םירודיש ויהי אל
.תוריחבה
.א15

(א)
לש רדסה
םירודיש
היזיולטב
ןוקית
התוא םע תוצעייתה רחאל ,עבקי תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
רודישל םישדקומ ויהיש םינמזה תא ,רודישה תושר לש יללכה להנמה םעו הדעו
ירודיש לש הליגרה תכרעמב םבוליש תא ,היזיולטב תוריחב תלומעת לש
תומישרו תוגלפמהמ תחא לכל ךכ םשל ובצקויש םינמזה תאו היזיולטה
תגצוימה הגלפמ לכלו תוקד 10 ונתניי םידמעומ תמישרו הגלפמ לכל ;םידמעומה
.תסנכב הלש רבח לכל תופסונ תוקד 3 - תאצויה תסנכב
(ב)

6 ןוקית
(לטוב)
7 ןוקית
8 ןוקיתירדס תדוקפב םתועמשמכ םיעובקה החונמה ימיב הז ףיעס יפל םירודיש ויהי אל
2 1948 - ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה
(ג)

_________________
.12 'מע ,1 'מע ,'א 'סות ,ח"שת ר"ע 2
תומישר וא תוגלפמה ידי לע הקפוהש תוריחב תלומעת אלא הז ףיעס יפל רדושת אל
.תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי לש ורורשיא הילע אבשו ןנובשח לע םידמעומה

(ד)

תודחוימ תוריחבבו ,תוקד 60 דמעומ לכל ונתניי הלשממה שארל תורזוח תוריחבב
.תוקד 120 דמעומ לכל ונתניי הלשממה שארל
(ה)
13 ןוקית

תוריחב תלומעת רודיש לשב תילילפ וא תיחרזא תוירחאב אשית אל רודישה תושר
.הז קוח יפל
.ב15
רוטפ
תוירחאמ

ןוקית
שארלו תסנכל תוריחבה םוי ינפלש םימיה ינשמ דחא לכבו 7 - ה םויב ,14 - ה םויב
לכב ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי םסרפי ,תוריחבה םויבו ,הלשממה
לכבו היזיולטבו וידרב תושדחה ירודישב ,לארשיב םיעיפומה םיימויה םינותעה
תא םירחובל ריהבתש העדוה ,הדעו התוא םע תוצעייתה רחאל עבקיש תרחא ךרד
תוחיטבמה קוחה תוארוה תא טרפתו ,םנופצמ יפלו ישפוח חרואב רוחבל םתוכז
.ןרהטו ןתויאשח ,תוריחבה שפוח תא
.16
(א)
םוסרפ
העדוה
לע
שפוח
תוריחבה

13 ןוקית

םוי ינפלש 5 - ה םויב רומאכ העדוה םסרופת הלשממה שארל תורזוח תוריחבב
.תוריחבה םויבו תוריחבה םוי ינפלש םימיה ינשמ דחא לכב ,תוריחבה
(ב)
13 ןוקית

הדעו התוא םע תוצעייתה רחאל ,עבקי תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
היזיולטהו וידרה ירודיש תכרעמב םינמזה תא ,רודישה תושר לש יללכה להנמה םעו

תוריחבב העבצהה ירדס לע םירחובל ומעטמ ונתנייש םירבסהל םישדקומ ויהיש
.םהידיקפת יולימ ירדס לע יפלקה תודעו ירבחלו הלשממה שארלו תסנכל
.א16

(א)
ירודיש
םירבסה
הכרדהו
ןוקית
13 ןוקית
םינמזה תא ,רודישה תושר לש יללכה להנמה םע תוצעייתה רחאל ,עבקי םינפה רש
ומעטמ ונתנייש םירבסהל םישדקומ ויהיש היזיולטהו וידרה ירודיש תכרעמב
תודעו ירבחלו תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבב העבצהה ירדס לע םירחובל
.םהידיקפת יולימ ירדס לע יפלקה
(ב)

תחא העש לע הלעי אל (ב) - ו (א) םינטק םיפיעס יפל םירודישה לכ ךשמ
תודחוימ תוריחבבו תורזוח תוריחבבו היזיולטב תחא העש לעו וידרב
;היזיולטב תוקד 30 לעו וידרב תוקד 30 לע הלעי אל הלשממה שארל
תא םינפה רש םע םאתי תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
.הז ףיעס יפל םירודישה
(ג)
13 ןוקית
.הז קוח יפל םירודיש דעב םולשת הבגת אל רודישה תושר
.ב16
םירודישה
אלל
םולשת
םייונישב ,ולוחי ב16 - ו ,א16 ,16 ,ב15 ,א15 םיפיעס תוארוה
היזיולטל הינשה תושרה קוח יפל היזיולט ירודיש לע םג ,םיבייוחמה
ירודיש לע ולוחי ב16 - ו 16 םיפיעס תוארוהו 1990 - ן"שתה ,וידרו
ןינעל ;ד16 ףיעס יפל הלומעת ירודיש לע טעמל ,רומאה קוחה יפל וידר
היזיולטל הינשה תושרה להנמ תא ,ןינעה יפל ,וארי ,רומאכ םייוניש
תושר לש יללכה להנמה היה וליאכ (הינשה תושרה - ןלהל) וידרו
.רודישה תושר ויה וליאכ תונויכיזה ילעבו הינשה תושרה תאו ,רודישה

.ג16
הלוחת
תושרה לע
הינשה
היזיולטל
וידרו
9 ןוקית
14 ןוקית
16 ןוקית
- הז ףיעס ןינעל
תצעומל תימוקמ תושרב תוכרענה תוריחב - "תימוקמ תושרל תוריחב"
;םוי ותואב תושרה שארלו תושרה
;הינשה תושרה קוח יפל וידר ירודישל ןויכיז לעב - "ןויכיז לעב"
- ן"שתה ,וידרו היזיוולטל הינשה תושרה קוח - "הינשה תושרה קוח"
;3 1990
;הינשה תושרה קוחב התרדגהכ הצעומה - "תושרה תצעומ"
,(תוריחב) תוימוקמה תויושרה קוחב התרדגהכ - "תימוקמ תושר"
.4 1965 - ה"כשתה
קוח יפל תוריחבה דיקפל השגוהש םידמעומ תמישר - "םידמעומ תמישר"
.1965 - ה"כשתה ,(תוריחב) תוימוקמה תויושרה
(א)
.ד16
ירודיש
הלומעת
וידרב
ירוזא
תוריחבב
תוצעומל

תוימוקמ

16 ןוקית

_
.248 'מע ,ה"כשתה ח"ס 4 .58 'מע ן"שתה ח"ס 3
ירידשת רודישל ול הצקומה רודישה ןמז תרגסמב ,וירודישב לולכל יאשר ןויכיז לעב
םימיה םישולש תפוקתב ,דבלב המעטמו םידמעומ תמישר לש תוריחב תלומעת ,תמוסרפ
.ונויכיז רוזאב היוצמה תימוקמ תושרל תוריחב ינפלש
(ב)


.תוריחב תלומעת ירודיש דעב םולשת תובגל יאשר ןויכיז לעב
(ג)


םידמעומ תומישר ןיב ןויכיז לעב הלפי אל רודישל תוריחב תלומעת ירידשת תלבקב
רודיש ינמזב ,ריחמב תוברל ,איהש ךרד לכב ,ןויכיזה רוזאבש תוריחבב תודדומתמה
.םירידשת ץובישבו
(ד)


רודיש תעש לכב ,תוצקהל ןויכיז לעב יאשרש תוריחב תלומעת רידשתל יברמ רודיש ןמז
85 ףיעס יפ לע ול רתומה תמוסרפ ירידשתל יברמה רודישה ןמז לע הלעי אל ,הממיבו
.הינשה תושרה קוחל
(1)
(ה)הלעי אל תחא םידמעומ תמישר לש תוריחב תלומעת ירידשתל הממיב יברמה רודישה ןמז

ףיעס יפל ןויכיז לעבל רתומה ,הממיב ,תמוסרפ ירידשתל יברמה רודישה ןמזמ 10% לע
.הינשה תושרה קוחל 85
(2)
תחא םידמעומ תמישר לש תוריחב תלומעת ירידשתל ,רודיש תעשב ,יברמה רודישה ןמז
רתומה ,רודיש תעש התואב ,תמוסרפ ירידשתל יברמה רודישה ןמזמ 15% לע הלעי אל
הינשה תושרה קוחל 85 ףיעס יפל ןויכיזה לעבל
(3)
תלומעת לש םירידשת רודישל תושקב תשגה ןפוא רבדב םיללכ עבקת תושרה תצעומ
רתיה ןיב ,ועבקיי םיללכב ;ןויכיזה לעב ידי לע רודישה ןמז תאצקה רבדבו תוריחב
רודיש ינמז לש תוצובקל רודישה תועש וא הממיה תקולח ,תושקבה תשגהל םידעומ
םיללכו ,(רודיש תדיחי - הז ףיעסב) רודישל תושקבה ןויכיזה לעבל ושגוי ןהיבגלש
.ןויכיזה לעב ידי לע תוריחבה תלומעת ירידשתל רתומה ןמזה תאצקהל
(4),תוריחב תלומעת ירידשת רודישל תושקב ,םידמעומ תומישר ידי לע ,ןויכיז לעבל ושגוה

יברמה ןמזה לע הלועה ללוכ ןמז ףקיהב ,תמיוסמ רודיש תדיחיב וא תמיוסמ הממיב
וא ,ןינעה יפל רודיש תדיחי התואב וא הממיב ,תמוסרפ ירידשתל ןויכיזה לעבל רתומה
תויובייחתהב בשחתהב ,תוריחב תלומעתל ןויכיזה לעב הצקמש יברמה ןמזה לע הלועה
תמישר לכ ןיב ,האצקהל דמועה רודישה ןמז תא ןויכיזה לעב הצקי ,ולש תומדוק
.םידמעומ תמישר לכ ידי לע שקבתהש ןמזל יסחי ןפואב ,םידמעומה
(5)
םידמעומ תמישרל רתומה יברמה ןמזה לע הלועה רודיש ןמז םידמעומ תמישר השקיב
הקספ יפל תיסחיה הקולחה ךרוצל ,ןויכיזה לעב תאז הארי (3) - ו (2) תואקספ יפל תחא
.הלא תואקספ יפל רתומה יברמה רודישה ןמז תא השקיב וליאכ (5)
(6)
לעב עבקי הז ףיעס יפל תוריחב תלומעת ירידשת לש םירודישה תליחת ינפל םימי הרשע
רודיש תדיחי יפל ,ונויכיז רוזאב תוריחב תלומעת ירידשת רודישל םיפירעת חול ןויכיז

.ןויכיזה רוזא לכל דיחא היהי םיפירעתה חול ;םולשתה יאנת תאו ,רידשתה ךשמ יפלו
(1)
(ו)ןמ םינוש םולשת יאנתב וא הנוש ריחמב רודיש ינמז רוכמל יאשר היהי אל ןויכיזה לעב
וא ןירשימב ,יהשלכ הבטה וא החנה תתל יאשר היהי אלו ,םיפירעתה חולב עובקה
.יהשלכ םידמעומ תמישרל ,ןיפיקעב
(2)
רידשת לש תוינש םישולש לכל ,רודישל עובקל ןויכיז לעב יאשרש יברמה ףירעתה
.תפסותב טרופמכ היהי ,תוריחב תלומעת
(3)
ןכ ;הינשה תושרה קוחל 1 ףיעסב ותועמשמכ להנמל םיפירעתה חול תא חלשי ןויכיז לעב
,שרוד לכל ,ןויעל ודימעי ,תאז השקיבש םידמעומ תמישר לכל םיפירעתה חול תא חלשי
.תוריחבה לע יצראה חקפמה לצא ונממ קתוע דיקפיו
(4),הז ףיעס תוארוהל םאתהב ,םיפירעתה חול תעיבק לע תועדוה רדשי ןויכיז לעב
.ותלבקל םיכרדה לעו
(5)לע ורדושש הלומעתה ירידשת לע ,ותשירד יפל ,הנידמה רקבמל חוודי ןויכיז לעב
רקבמל ריבעי ןכ ;הקסעה יטרפו ןמממה תוהז ,רודישה ןימזמ תוהז לע תוברל ,וידי

.םירודישה לש טלקומ קתוע ,ותשירד יפל ,הנידמה
(ז)


תא ןכו וידי לע ורדושש תוריחבה תלומעת ירידשת לש הטלקה רומשי ןויכיז לעב
.תוריחבה םוימ םינש שולש ךשמב ,(ז) ןטק ףיעסב םייונמה םיטרפה
(ח)


םיללכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי םע תוצעייתהב ,עבקת תושרה תצעומ
םיללכה ;ןויכיזה לעב ידי לע ויתוארוה םויק תחטבהלו הז ףיעס תוארוה עוציבל
ןכו הינשה תושרה קוח יפל ועבקנש הקיתאה יללכל ,רתיה ןיב ,בל םישב ועבקיי
.הניינעב תויחנהלו ,תוריחבה תלומעת לש הדוחיילו הייפואל
(ט)


תוארוהו ןויכיזה לעב לש וירודיש תרגסמב וללכיי הז ףיעס יפל הלומעת ירודיש
.תושרה תצעומ עבקתש םייונישב ,םהילע ולוחי הינשה תושרה קוח
(י)


ויתוארוה יפל וילע לטוהש בויח םייקמ וניא וא הז קוח תוארוהמ הארוה רפמה
סנק וא םישדח השש רסאמ וניד - תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי לש
.תוריל 10,000
.17
םישנע
עוגפל ילבמ ,הריבע התואב םשא היהי ,הז קוח תוארוהמ הארוה לע הריבע הרבענ
הריבעה םהב הרבענש סכנב וא םיפסכב קיזחהש ימ םג ,םירחא לש תילילפ תוירחאב

אלש הרבענ הריבעהש חיכוה םא תלוז םתרימש וא םתקזחה לע הנוממ היה וא
.התעינמל םיריבס םיעצמאב טקנש וא ותעידיב
.א17

תוירחא

תילילפ
ןוקיתתונמדזה רבדב עגונל ןתנש רחאל ,יאשר תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי

ותכשמה וא הז קוח יפל הריבע השעמ עוציב ענומה וצ ןתיל ,וינפל ויתונעט איבהל
אוהש תיזכרמה תוריחבה תדעו רבח - "רבדב עגונ" ,הז ןינעל ,(העינמ וצ - ןלהל)
אב וא ,הז קוח יפל הריבע תווהל הלולע וא הווהמ הדעב הלומעתש העיסה גיצנ
,[בלושמ חסונ] הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה קוחל 59 ףיעס יפל המישר חוכ
.5 1969 - ט"כשתה
.ב17
(א)
העינמ וצ
4 ןוקית
13 ןוקית
קוחל 137 ףיעס תוארוהו תיזכרמה תוריחבה תדעו ינפב רורעל ןתינ העינמ וצ לע
;וצה לע ולוחי ,1969 - ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה
.ועוציבו וצה תלוחת בכעל ררעה תשגהב ןיא
(ב)

ןיד ,6 1963 ,ילילפה קוחה תדוקפל 143 ףיעס תוארוהו טפשמ תיב ןויזב יניד ןינעל
.טפשמ תיב לש וצ ןידכ עינמ וצ
(ג)

דמעוי אלו ,העינמ וצ תרפה לשב ןידל דמע םא 17 ףיעס תוארוה יפל םדא שנעיי אל
.17 ףיעס יפל השעמ ותוא לשב םשאוה םא העינמ וצ תרפה לשב ןידל םדא
(ד)

ןיד לכב וא ,7 1947 ,םולשה טפשמ יתב טופיש תדוקפל (2)19 ףיעסב רומאה ףא לע
תמישר לש חוכ אבו תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו רבח םג םיאשר ,רחא
.הז קוח יפל הריבע לשב םילילפב םדא איבהל תסנכל םידמעומ
.18
תוכז
םושיא
המישרה חוכ אב וא הדעוה רבח ידי לע הז קוח יפל הריבע לשב םושיא שגוה
.ןוידה תקספה לע תווצל יאשר הלשממל יטפשמה ץעויה היהי אל ,18 ףיעסב רומאכ
.19
תלבגה
תויוכמס
.םינש שולש היהת הז קוח יפל הריבע לש תונשייתהה תפוקת
.20
תונשייתה
15 ןוקיתעובקל וא ופקת תא תינמז עיקפהל ,הז קוח תונשל ןחוכב ןיא םוריח תעש תונקת
.םיאנת וב
.א20

תוניסח
קוחה
8 ןוקית__
.113 'מע ,ו"נשתה ,103 'מע ,ט"כשת ח"ס .5
.263 'מע ,1 'סות ,1936 ר"ע .6
.224 'מע 1612 'סמ 1 תפסות ,1947 ר"ע .7
ףיעס תוארוה ולוחי א16 - ו ,16 ,א15 ,15 םיפיעס יפל לדחמ וא השעמ לע

- ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] הלשממה שארלו תסנכל תוריחבה קוחל 137
.1969
.ב20
תוניסח
דעס ינפמ
יטפשמ
ןוקית
13 ןוקית
אל 2 ףיעסב רומאה ףא לעו ,תסנכב ותלבק םוימ איה הז קוח לש ותליחת

.םוי ותואמ אלא ,ויפל תולבגההו םירוסיאה ולוחי
.21
הליחתתפסות"
(3) (ו) ד16 ףיעס) 16 ןוקית
.עבוקה ףירעתהמ 100% - ןד שוג רוזא
.1


.עבוקה ףירעתהמ 95% - ץרפמהו למרכה ,ןורשה רוזא
.2


.עבוקה ףירעתהמ 80% - יתבר םילשורי ,הדוהי תלפש רוזא
.3


.עבוקה ףירעתהמ 75% - רפח קמע רוזא
.4


.עבוקה ףירעתהמ 70% - בגנהו םיקמעה ,ןופצה ,ןלוגהו לילגה רוזא
.5


.עבוקה ףירעתהמ 60% - תליא רוזא
.6


תנכדועמה בושיחה תדיחי םימעפ הנומש - "עבוקה ףירעתה" ,וז תפסותב
- ג"נשתה ,(תוריחב ןומימ) תוימוקמה תויושרה קוחל 4 - ו 3 םיפיעס יפל
8 .1993

___
.146 'מע ,ג"נשתה ח"ס 8