1992 - ב"נשתה ,תוגלפמה קוח
(190 'מע ,ב"נשתה ח"ס)


:םינוקית
.170 'מע ,ג"נשתה ח"ס ,ןוקית
.156 'מע ,ה"נשתה ח"ס ,2 'סמ ןוקית
.156 'מע ,ה"נשתה ח"ס ,3 'סמ ןוקית
.432 'מע ,ה"נשתה ח"ס ,4 'סמ ןוקית *
.48 'מע ,ו"נשתה ח"ס ,העש תארוהו 5 'סמ ןוקית
(23.1.96 - תסנכב ותלבק םויב ותליחת)
תוריחבה קוחל 31 'סמ ןוקית) (ףיקע) העש תארוהו 6 'סמ ןוקית
.118 'מע ,ו"נשתה ח"ס ,(הלשממה שארלו תסנכל
.70 'מע ט"נשתה ח"ס ,7 'סמ ןוקית
.76 'מע ט"נשתה ח"ס ,9 'סמ ןוקית**

______________________
.וז תרבוחב 350 דומע האר ,4 'סמ ןוקיתל רבעמ תארוה *
ןוקיתה רופסמב תועט הארנכ **
1992 - ב"נשתה ,תוגלפמה קוח


,הגלפמ םושיר רבדב תוארוה :'א קרפ
הנונקתו היתודסומ

- הז קוחב
תויתרבח וא תוינידמ תורטמ תיקוח ךרדב םדקל ידכ ודגאתהש םדא -ינב רבח - "הגלפמ"

;םירחבנ ידי-לע תסנכב םגוצייל איבהלו
1 .1973 - ג"לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוח - "ןומימה קוח"
.1
תורדגה4 ןוקית
.תויוכז וא ןילטלטמ ,ןיעקרקמ - "סכנ"


לע הגלפמ דסייל םיאשר ,היבשותו םיריגב לארשי יחרזא םהש ,רתוי וא םדא ינב האמ
.תוגלפמה סקנפב המושיר ידי
.2
דוסיי
הגלפמטפשמה תיב לש טפוש יונימל תורישכה יאנת וב םימייקתמש םדא הנמי םיטפשמה רש
.תומושרב םסרופת יונימה לע העדוה ;(םשרה - ןלהל) תוגלפמה םשר תויהל יזוחמה
.3
םשר
תוגלפמה

תא טרפת השקבה ;םשרל הידסיימ ידיב שגות (השקבה - ןלהל) הגלפמ םושירל השקב
,תוהזה רפסמ ,הדילה תנש ,םשה תא ןכו ,הנעמו היתורטמ ,הגלפמל עצומה םשה
ןונקת ףרוצי השקבל ;םושירה תשקב לע םותחה דסיימ רבח לכ לש ןעמהו דיה חלשמ
.הגלפמה
(א)
.4
השקב
םושירל

הגלפמ
תומושרב ,התשגהמ םימי רשע העברא ךות םסרופת השקבה תשגה לע העדוה
.תונקתב ועבקיי העדוהה יטרפ ;םיטפשמה רש עבקיש יפכ םיימוי םינותעבו
(ב)


תועיסה חוכ-יאבל ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ירבחל השקבה ןמ םיקתעה איצמי םשרה

חוכ-יאבל - תסנכל תוריחבב םידמעומ תומישר העש התוא ושגוה םאו ,תסנכב
.ולא תומישר
(ג)


.52 'מע ,ג"לשתה ח"ס .1 ______________________
וא שרופמב ,הישעמב וא היתורטממ הרטמב שי םא הגלפמ םשרית אל
:הלאמ תחא ,עמתשמב
.5
םושירל םיגייס
הגלפמ
;תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש
(1)


תונעזגל התסה
(2)


.תויקוח יתלב תולועפל הווסמ שמשת הגלפמה יכ הנקסמל ריבס דוסי
(3)


םושירל דגנתהל יאשר ץראה בשות אוהש ריגב לארשי חרזא לכ
.הגלפמ
(א)
.6
םושירל תודגנתה
הגלפמ
תומושרב םוסרפה םוימ םוי םישולש ךות ,תוקמנה ףוריצב ,בתכב םשרל שגות תודגנתהה
.השקבה תשגה לע העדוהה לש
(ב)


תיבל תושרב רוערעל תנתינ םשרה תטלחה ;התוחדל וא תודגנתהה תא לבקל םא טילחי םשרה

.הנתינש םוימ םימי םישולש ךות ,ןוילעה טפשמה
(ג)


טפשמה תיב רושיאל ויקומינו בוריסה רבד תא םשרה ריבעי הגלפמ םושרל םשרה בריס
.ןוילעה
(ד)


אל וא ,ןוילעה טפשמה תיב ידי-לע החדנ ובוריסש וא ,הגלפמ םושרל םשרה בריס אל
סקנפב הגלפמה תא םשרה םושרי ,ושגוהש תויודגנתהה וחדנש וא ,תויודגנתה ושגוה
.תוגלפמה
.7
םושיר
סקנפב
וא רוביצה תנקתב עוגפל לולעה םשב וא תועטהל לולעה םשב הגלפמ םשרית אל
םשב וא המושר התיהש וא המושר הגלפמ לש םשל ההזה םשב וא ,ויתושגרב
.רומאכ הגלפמ לש המשל תועטהל ידכ דע המודה
(א)
.8
םיגייס
םושירל
הגלפמ
תונשל הנממ שורדל םשרה יאשר ,(א) ןטק ףיעס יפל ומשרל ןיאש םשב הגלפמ המשרנ

תיבמ שקבל אוה יאשר ,םשרה תשירדב עבקנש ןמזה ךות םשה הנוש אל ;םשה תא
.המש תא תונשל הגלפמה לע תווצל םילשוריב יזוחמה טפשמה
(ב)


,םשרה ידיב םושיר הנועט היתורטממ הרטמ וא המש תא תונשל הגלפמ תטלחה
.12 -ו 8 דע 4 םיפיעס תוארוה ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחיו
.9
םש יוניש
ןוקית תורטמו
6תא םושרי אוהו ,הנעמב וא הנונקתב יוניש לכ לע םשרל עידות הגלפמ
.םייונישה
.10
יוניש
וא ןונקת
ןעמםש אשי אל ,הז קוח תוארוה יפ לע תוגלפמה סקנפב םשרנ אלש םדא ינב רבח
.הנממ תרזגנה תיקודקד הרוצ לכ וא ,"הגלפמ" הלמה תא ללוכה
.11
דוחיי
ראותה
הגלפמךכ לע עידוי ,םושיר תדועת הל ןתי תוגלפמה סקנפב הגלפמ םשרה םשר
העדוה םסרפיו ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוילו תסנכה שאר-בשויל
.םיטפשמה רש עבקיש יפכ םיימוי םינותעבו תומושרב ךכ לע
.12
םושיר תדועת
העדוה םוסרפו
לע
הגלפמ םושיר
.תיטפשמ הלועפו תוכז ,הבוח לכל רשכ דיגאת איה המושר הגלפמ
(א)
.13
דיגאת הגלפמ
לכ ,הז קוח עוציב ןינעלו הגלפמה לש םייפסכה םינינעה לוהינ יבגל ,ויהי הנידמה רקבמל
- ח"ישתה ,[בלושמ חסונ] הנידמה רקבמ קוח יפל רקובמ ףוג יבגל ול וקנעוהש תויוכמסה
2 1958
(ב)ןונקת
.ויפ לע להנתת איהו ןונקת היהי הגלפמל
(א)
.14

:רבדב תוארוה לולכי ןונקתה
(ב)


;הנממ םתאצוהו םתייעשה ,הגלפמל םירבח תלבקל םיאנתה
(1);םירבחה לש תובוחהו תויוכזה
(2);תעמשמה יעצמאו הגלפמה רבח דגנ םייתעמשמ םיכילה רבדב םירדסו תודסומ
(3);ץראה ירוזאב הגלפמה יפינס לש תוכמסה
(4)םתעיבק ךרדו ,םתלועפ יכרדו םהיתויוכמס ,םבכרה ,םהידיקפת ,הגלפמה תודסומ תעיבק
;תסנכל תוריחבב הגלפמה ידמעומ לש
(5);םהב ןוידה ירדסו הגלפמה תודסומ תוסנכתה ידעומ
(6).הז קוח יפל הגלפמה יניינע לוהינ רבדב תוארוה
(7)
________________
.92 'מע ,ח"ישתה ,ח"ס..2
ךרעמבו הגלפמב רבח תויהל םדא לוכי ךא .תחא הגלפממ רתויב רבחכ םדא םשריי אל

וא תוגלפמל וא הגלפמל תפתושמ תרגסמ - "ךרעמ" ,הז ןינעל .הגלפמ התוא ללוכה
.רוביצ יגוחל
.15
תורבח
הגלפמב
תחא
דבלב.ןונקתב רדגויש ךילהב ועבקיי תסנכל תוריחבל הגלפמ ידמעומ
.16
תריחב
םידמעומ,תומידקמ תוריחבב ורחביי ,16 ףיעסב רומאכ הגלפמה ידמעומ יכ הגלפמ העבק
- ד"ישתה ,םיירוביצ םיפוגל תוריחבה קוח תוארוה תומידקמה תוריחבה לע ולוחי
.(םיירוביצ םיפוגל תוריחבה קוח - ןלהל) .3 1954
.17
תוריחב
תומידקמ
5 ןוקית:םיאבה תודסומה ויהי הגלפמל
.18
תודסומ
;יזכרמ דסומ
(1)


;תוטלחה עוציב לעו הגלפמה ינינע לוהינ לע דקפומה ףוג
(2)


;תרוקיבל דסומ
(3)


.ןונקתב עבקייש רחא דסומ לכ
(4)


רבח לכ רחביהל לוכי תרוקיבל דסומה רבחכ ;תרוקיבל דסומ היהי הגלפמ לכל
.ןידה תיב רבח וא הלהנה רבח טעמל ,הגלפמה
.19
דסומ
תרוקיבלתוריחבב ,המישרב םרדס תאו המעטמ םידמעומה תמישר תא הגלפמ העבקשמ
תוריחבב הלשממה שארל המעטמ דמעומה תא וא ,הלשממה שארלו תסנכל
.םימי הרשע ךות םשרל ךכ לע עידות ,תודחוימ
.א19

העדוה
לע
תמישר
םידמעומ
6 ןוקיתהלש םידמעומה תמישר ןינעל ומוקמ אלממ תאו החוכ-אב תא עבקת הגלפמ
םהילע עידותו ,הלשממה שארל תוריחבב דמעומה ןינעל וא תסנכל תוריחבב
ריבעי םשרה .םידמעומה תמישר תשגהל דעומה םות ינפל דחא םוי תוחפל םשרל
.תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשויל העדוהה תא
.ב19
יאב
חוכ
הגלפמה
6 ןוקית
_____________________
.110 'מע ,ד"ישתה ח"ס..3
םיאנתה תא םייקמה ,ץראה בשותו אוהו םינש 17 ול ואלמשכ לארשי חרזא
רבח וניאש דבלבו ,הגלפמב רבח תויהל יאשר ,הגלפמב תורבחל ןונקתב ועבקנש
.תרחא הגלפמב
(א)
.20
הגלפמה
7 ןוקית
.הרבעהל תנתינ הניאו תישיא איה הגלפמב תורבחה
(ב)5 ןוקית
רפסמ תא לולכי םושירה ;היפינסב הגלפמה ירבח תוברל ,הירבח לש םושיר םייקת הגלפמ
.הגלפמב תורבחל הרואכל היאר הווהיו רבח לכ לש תוהזה
(ג)4 ןוקית תיקסע תילכלכ תוליעפ רוסיא
.תיקסע - תילכלכ תוליעפב ןיפיקעב וא ןירשימב קוסעת אל הגלפמ
(א)
.21

אוהש ןיב ,דיגאתב ןינע תלעב הגלפמ אהת אל ,(א) ןטק ףיעסב רומאה תויללכמ עוגפל ילבמ
- ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ותועמשמכ - "ןינע לעב" ,הז ןינעל ;םושר וניאש ןיבו םושר
.1968
(ב)


דיגאת תועצמאב וא המצעב ,הגלפמל רתומ ,(ב) -ו (א) םינטק םיפיעסב רומאב עוגפל ילבמ
:הלא תא תושעל ,א21 ףיעסב ותועמשמכ יתגלפמ
(ג)


;וקיזחהל וא וריכשהל ,ורכמל ,גוס לכמ סכנ שוכרל
(1).םעיקשהלו הגלפמה יפסכ תא להנל
(2)וא המצעב ,הגלפמל רתומ ,ןומימה קוח תוארוהמו ,,(ג) דע (א) םינטק םיפיעסב עורגל ילבמ
- יתגלפמ דיגאת תועצמאב
(ד)


וז תוליעפש דבלבו ,םציפהלו םסיפדהל ,הגלפמה לש תע יבתכ וא םינותיע רואל איצוהל
;רוגס םיפסכ קשמב להונת
(1).יתעונת ךוניח תוליעפ םייקל
(2)
הז קוח לש ותליחת ברע הקיזחהש הגלפמ תיאשר ,21 ףיעס תוארוהב עוגפל ילבמ
םהב קיזחהלו ךישמהל ,דיגאתב הטילש יעצמאמ תוחפל םיזוחא דחאו םישימחב
ןלהל) רומאכ דיגאת לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז קוח תוארוהש דבלבו
.(יתגלפמ דיגאת -
(א)
.א21

דיגאת
יתגלפמ
4 ןוקית

םשרל יתגלפמה דיגאתה לש ויטרפ לע עידות ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ לועפל הרחבש הגלפמ
ותליחת םויב יתגלפמה דיגאתה לש ותולעבבש םיסכנה טוריפ תא התעדוהב ןייצתו תוגלפמה

.עבקייש ספוטב היהת העדוהה ;הז קוח לש
(ב)


םתועמשמכ ,יתגלפמה דיגאתה לש תודגאתהה יכמסמב יוניש לכל םורגל תיארחא אהת הגלפמ
חלשית םייונישה לע העדוה ;הז קוח לש ותלוחת בקע שרדנה ,םקוה אוה וחוכמש ןידב
.תוגלפמה םשרלו דיגאת ותוא לש ומושיר לע הנוממה םשרל
(ג)


,םתצקמ וא םלוכ ,ויסכנ תא ריבעהל יתגלפמ דיגאתמ עונמל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא
.(א) ןטק ףיעסב רומאכ הטילש יעצמאב וב הקיזחמה הגלפמל
(ד)


.1968 - ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב םתועמשמכ - "הטילש יעצמא"ו "הקזחה" ,הז ףיעסב
(ה)


לע ליחהל ,םיבייוחמה םייונישב ,וצב םיטפשמה רש יאשר ,הגלפמ תשקב יפל
םיפוגל תוריחבה קוח תא הגלפמה לש תיללכה הדיעול תוכרענה תוריחב
.םיירוביצ
.22
קוח תלחה
םיפוגל תוריחב
םיירוביצתוריחבה קוחמ 12 דע 8 םיפיעסה ולוחי הגלפמה תודסוממ דסומל תוריחבב

.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,םיירוביצ םיפוגל
.23
תוריחב תוריבע.הנידמה רקבמ תויחנה יפל תוח"ודו םינזאמ ,תונובשח ירפס להנת הגלפמ
.24
תונובשח לוהינ:הלאמ דבל תוסנכה הגלפמל ויהי אל
(א)
25
הגלפמה תוסנכה
םירתומה םימוכסה תרגסמב הגלפמה ירבח ברקב תויבגמו רבח ימד
;ןומימה קוחב
(1)


4 ןוקית
6 ןוקית
,(תוריחב ןומימ) תוימוקמה תויושרה קוח יפל וא ןומימה קוח יפל ולבקתהש םיפסכ
;1993 - ג"נשתה
(2)
תוכרעמ ןומימל השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה תטלחה יפ לע ולבקתהש םיפסכ
תוגלפמה יכרוצל הב םינגרואמה םייעוצקמה םידוגיאבו וז תורדתסהב תוריחבה
;יגוצייה ןלדוגל םאתהב הב תועיפומה
(א2)
;ןומימה קוח יפל ולבקתהש תומורת
(3)
;21 ףיעס יפל תרתומה הלועפמ ולבקתהש םיפסכ
(4)
;א21 -ו 21 םיפיעסב עובקל םאתהב לעופה יתגלפמ דיגאתמ ולבקתהש םיפסכ
(5)
.הז ףיעס יפל ולבקתהש םיפסכב ןרוקמש תוסנכה
(6)תיארחא היהת הגלפמה ;םושירל השקב תשגה םוימ ולוחי 24 ףיעסו הז ףיעס תוארוה

.וז הפוקתב ושענש תולועפל
(ב)
ןוקית
4
הרשע ךותו ,תוגלפמה סקנפב המושיר םוימ םימי 180 ךות ,םשרל שיגת הגלפמ
;הנש התואב היתויובייחתהו היסכנ לע העדוה ,םיפסכ תנש לכ םותמ תועובש
לש הקיזה תאו ,היסכנמ סכנ לכ טרפת איהו םשרה עבקיש ספוטב היהת העדוהה
הגלפמה תנעוט הל תוכזה תוהמ טוריפ ךות ,סכנל ,הל םדקש ףוגה לש וא הגלפמה
.הז ןינעל בתכב םשרה ושרדיש רחא עדימ לכ לולכת העדוהה ;סכנב
.א25

לע העדוה

יסכנ
הגלפמה
4 ןוקית
6 ןוקיתקוחב ןתועמשמכ ,ןיעקרקמ דוגיאב תוכז תקנעה וא ןיעקרקמב תוכז תריכמ
אהת ,הרומת אלל ,הגלפמל ,(תוכז - ןלהל) 1963 - ג"כשתה ,ןיעקרקמ חבש סמ

- הלא לכ ומייקתנ םא השיכר סממו ןיעקרקמ חבש סממ הרוטפ
(א)
.ב25
רוטפ
סממ
חבש
סממו
השיכר
4 ןוקית
וא א25 ףיעס יפל תוגלפמה םשרל הגלפמה הרסמש הנושארה העדוהב ,הלולכ התיה תוכזה
;1995 - ה"נשתה ,(4 'סמ ןוקית) תוגלפמה קוחל (ב) 7 ףיעס יפל העדוהב הרסמנ
(1)
םינש רשע ךות ,ןיד יפ לע םילהנתמה םימשרמב וא םיסקנפב הגלפמה םש לע המשרנ תוכזה
העינמ התיה ןכ םא אלא ,1995 - ה"נשתה ,(4 'סמ ןוקית) תוגלפמה קוח לש ותליחת םוימ
.העינמה תרסה דעוממ ריבס ןמז ךות המשרנ איהש דבלבו ,ןיד לכ יפ לע המושירל
(2)ידי לע ,(א) ןטק ףיעס לח ןהילע ןיעקרקמ דוגיאב תוכז תקנעהב וא ןיעקרקמב תוכז תריכמב
לע הרכמנ וליאכ תוכזה תא חבשה בושיח ןינעל וארי ,תוכזה הרבעוה וא הרכמנ הל הגלפמה

.הלבקתנ ונממש ימ ידי
(ב)


וארי ,ב25 ףיעסב רומאכ ןיעקרקמ דוגיאב תוכז תקנעה וא ןיעקרקמב תוכז תריכמ

.1975 - ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחל (א) 30 ףיעסב תויונמה תואקסיעכ ןתוא
.ג25
תוארוה
ןינעל
ךרע סמ
ףסומ
4 ןוקיתקוחל 7 ףיעסל םאתהב וא הז קוחל םאתהב הגלפמ םש לע סכנב תולעבה םושיר
וא לוקיע ,דובעש ,תוכז לכב עגפי אל ,1995 - ה"נשתה ,(4 'סמ ןוקית) תוגלפמה
ינפל ישילש דצ דגנכ סכנה ריבעמל הדמעש הנעט לכ ;סכנב ישילש דצ לש תרחא תוכז
.סכנה םשרנ המש לעש הגלפמל ףא דומעת ,רומאכ םושירה
.ד25
תרימש
תויוכז
4 ןוקיתםייונישב ,התומע םיקרפמש ךרדכ היהי ,טפשמה תיב לש וצ יפל הגלפמ לש קוריפ
.םיבייוחמה
.26
קוריפ
יפל הגלפמ
תיב וצ
טפשמ
לע טילחהל ,הלש יזכרמה דסומה ירבחמ םישילש ינש לש הטלחה יפ לע תיאשר הגלפמ
דסומה תבישיב םיעיבצמה ןמ םישילש ינש לש בור הנועט הטלחהה ;ןוצרמ קוריפ
.תוחפל םימי 21 לש שארמ העדוה יזכרמה דסומה ירבח לכל הנתינ הילעש יזכרמה
(א)
.27
קוריפ

ןוצרמ

.םשרל שגוי הטלחההמ קתעה
(ב)


.רתוי רחואמ ךיראת הב עבקנ םא תלוז ,הטלחהה תלבקמ םייעובש רובעכ לחי קוריפה
(ג)


:הלאמ תחא השעש ימ
(א)
.28
ןישנוע
תונקהל ידכ בייחתמה רחא םולשת לכ וא תודקפתה ימד וא תורבח ימד רחא רובע םליש
;(העבצה תוכז - ןלהל) הגלפמב תוימינפ תוריחבב העבצה תוכז
(1);העבצה תוכז ילעב לש המישר קוחכ אלש הניש וא ףיסוה ,טימשה
(2);האנה תבוט תחטבה ךות עיבצהל העבצה תוכז לעב לע עיפשהל הסינ
(3);העבצה תוכז לבקלמ ,תיקוח הביס אלל ,םדאמ ענמ
(4);ךכל יאכז וניאש ימל העבצה תוכז הנקה
(5);תוימינפ תוריחב לש רידסה ךלהמל עירפה
(6);תולוקה ןינמב ןידכ אלש ברעתה
(7);עיבצהלמ ענמיהל וא עיבצהל רחוב לע עיפשהל ידכ דחוש עיצה וא ןתנ
(8);תחא םעפמ רתוי תוימינפה תוריחבב עיבצה
(9).הנש רסאמ - וניד - הגלפמב ותורבח יא וא ותורבח ןינעב תבזוכ הרהצה ןתנ
(10)250,000 סנק - הניד ,א25 וא 25 ,24 ,21 םיפיעס תוארוה רחא הגלפמ האלימ אל
,ןומימה קוחב הילע הריבעל שנוע עבקנש 25 ףיעסב הארוה לע םלואו ;םישדח םילקש
.ןומימה קוח תוארוה ולוחי
(1א)

ןוקית
4
לכמ וא ,םיירוביצ םיפוגל תוריחבה קוחב רומאהמ עורגל אב וניא הז ףיעסב רומאה
.רחא קוח
(ב)


תומידקמ תוריחב ןומימ
:'ב קרפ
ןוקית
5 ןוקית- הז קרפב
.א28
תורדגה
,םייוסמ דיקפתל ,םקלח וא הגלפמה ידמעומ לכ תריחבל תוריחב - "תומידקמ תוריחב"
ןיבו תירוזא תרגסמב ןיב ,תיצרא תרגסמב ןיב ,הגלפמה ירבח ללכ ןהב ףתתשהל םיאכזש
;ןינעה יפל לכה ,תימוקמ תושר תרגסמב

ןוקית
5דמעומ וא הגלפמה שאר בשוי לש דיקפתל תומידקמ תוריחבב הריחבל דמועש ימ - "דמעומ"

רבח וא ,תימוקמ תושר שאר ,תסנכה רבח ,רש ,הלשממה שאר :הלאמ דחאל הגלפמה םעטמ
;תימוקמ תושר תצעומ

ןוקית
5וינגסו תושרה שאר תריחב) תוימוקמה תויושרה קוחב התועמשמכ - "תימוקמ תושר"
4 1975 - ה"לשתה ,(םתנוהכו

וא םינמוזמב ,ץראל ץוחב וא ץראב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ףסכ הוושב וא ףסכב - "המורת"

תכרעמ ןומימ תרגסמב לכהו ,תובדנתהב תישיא תוליעפ טעמל ךא ,גוס לכמ תובייחתהב
.דמעומ לש תוריחב


- ןלהל) תוריחבה םוי ינפלש םישדוחה תעשתב ולוחי הז קרפבש תולבגהה
.(תוריחבה תפוקת
(א)
.ב28
תפוקת
תוריחבה

תוחפ ךות תוריחב תכירע לע הגלפמה הטילחה ,(א) ןטק ףיעס תוארוה ףא לע
תולבגהה ולוחיו תוריחבה תפוקת לחת ,הטלחהה תלבק םוימ םישדוח העשתמ
.הטלחהה תלבק תעמ םייעובש םותב הז קרפבש
(ב)

5 ןוקית
תא םידקהל תוריחבה תפוקת ךותב הגלפמ הטילחה ,(א) ןטק ףיעס תוארוה ףא לע

התיה ובש דעומב תולבגהה ולוחיו תוריחבה תפוקת לחת ,תוריחבה דעומ
הלחה םרטב רומאכ הגלפמ הטילחה ;ומדקוה אלמלא תוריחבה תפוקת הליחתמ
.ןינעה יפל ,(ב) וא (א) םינטק םיפיעס תוארוה ולוחי - תוריחבה תפוקת
(ג)

5 ןוקית
.ןהב ןד הז קרפש תוריחב דעומ לע םשרל עידות הגלפמ
.ג28
העדוה
םשרל____________________
.221 'מע ,ה"לשתה ח"ס..4
תוברל - "דיגאת" ,הז ןינעל ;ץראל ץוחב וא ץראב דיגאתמ המורת לבקי אל דמעומ
םהש םידמעומה לכל הגלפמ השיגמש עויס לע לוחת אל וז הארוה ;המושר תופתוש
.תוריחב תכרעמ התואב םידדומתמה הירבח
.ד28
רוסיא
תומורת
דיגאתמ
יממ הנתינש המורת ;םש םוליעב הנתינש המורת וא ןיטקמ המורת לבקי אל דמעומ

המורתכ הומכ - ומעטמ וא דמעומה ידיב ותמוא אלו וקדבנ אל ונעמו ותוהזש
.הז םוליעב הנתינש
(א)
.ה28

תלבגה
תומורת
לע הלועה תועמב וא ףסכ ירטשב המורת דמעומל ןתי אל םרותו םרותמ לבקי אל דמעומ

.ח"ש 158
(ב) *דמעומל םדאמ המורת תלבגה
התואב דמעומל ןתי אל םרותו ,תמייוסמ תוריחב תכרעמב םרותמ לבקי אל דמעומ
לע הלוע ןפוריצש תומורת וא ,ח"ש 7,810 לע הלוע היוושש המורת ,תוריחב תכרעמ
וב םייולתש ימ לש וא ותחפשמ ינב לשו םרותה לש תומורת וארי הז ןינעל ;הז םוכס
,הרוה וא חא ,דלי ןכו ,גוז-ןב - "החפשמ ןב" ,הז ןינעל ;תחא המורתכ - תילכלכ הניחבמ
.הלאמ דחא לכ לש םגוז ןבו
*
(א)
.ו28

,הגלפמה שאר בשוי לש וא הלשממה שאר לש דיקפתל דמעומ הריחבל דמוע ןהבש תוריחבב
םוכסהמ העברא יפ הז ףיעס ןינעל םוכסה היהי ,הגלפמה ירבח ללכ ןהב ףתתשהל םיאכזשו
.(א) ןטק ףיעסב בוקנה
(ב)המורת
2 ןוקית
החפשמ ןב" הז ןינעל ;דמעומה לש החפשמ ןב לש המורת לע לוחת אל ו28 ףיעס תארוה
לש וגוז ןב ןכו ,הלאמ דחא לכ לש וגוז ןבו דוד ,חא ,הרוה ,דלי - "דמעומה לש
ומדקש םייתנש ךותב ,לביק אל המורתה ןתונש דבלבו ,וגוז ןב לש הרוה וא דמעומה
.ו28 ףיעסב עבקנש םוכסה לע הלוע היוושש המורת ,המורתה ןתמל
(א)
.1ו28

דימ עידוי ,ו28 ףיעסב עבקנש הז לע הלועה םוכסב ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ המורת הנתינ
הב ומייקתנש ריהציו המורתה יטרפ לע הגלפמה לש תרוקיבל דסומל ,בתכב ,םרותה
.(א) ןטק ףיעס תוארוה
(ב)


____________________
.993 'מע ,ח"נשתה ת"ק 'ר ,1.7.98 םויל םינוכנ ליעלד םימוכסה *
ןפוריצש תומורת תוריחב תכרעמ התואב םינוש םידמעומל םדא ןתי אל
.ו28 ףיעסב רומאה יוושהמ השולש יפ לע הלוע
.ז28
לע תללוכ הלבגה
תומורת
234,297 לע הלועה ללוכ יוושב תומורת תחא תוריחב תכרעמב לבקי אל דמעומ
,ולש תוריחבה תכרעמ ןומימל ,תוריחב תכרעמ התואב ,דמעומ איצוי אלו ח"ש
ותכרעהל יכ הגלפמה לש תרוקיבל דסומה עבק ;רומאה םוכסה לע הלועה םוכס
םוכסה תא תולעהל אוה יאשר 150,000 לע הריחבה תוכז ילעב רפסמ הלעי
.ח"ש 468,594 דע רומאה
*
(א)
.ח28

הלבגה
תללוכ
לש
הסנכה
האצוהו

,הגלפמה שאר בשוי לש וא הלשממה שאר לש דיקפתל דמעומ הריחבל דמוע ןהבש תוריחבב
.ח"ש 1,560,347 הז ןינעל םוכסה היהי ,הגלפמה ירבח ללכ ןהב ףתתשהל םיאכזשו
(ב)*


וא ןירשימב ,ףסכ הוושב וא ףסכב - "תוריחב תכרעמ ןומימל האצוה" ,הז קרפ ןינעל
.גוס לכמ תובייחתהב וא םינמוזמב ץראל-ץוחב וא ץראב ,ןיפיקעב
(ג)


םאתהב הז ףיעסב םיעובקה םימוכסה ותחפי ,םישדוח העשתמ תוריחבה תפוקת התחפ
ותחפי אלש דבלבו םישדוח העשת לש ןמז קרפ ןיבל תוריחבה תפוקת ןיבש סחיל
םימוכסה לע העדוה תומושרב םסרפי םשרה ;הז ףיעסב םיעובקה םימוכסה תיצחממ
.הז ןטק ףיעס יפל
(ד)

ןוקית
5
םירומאה תולובגבו ,ךכל ךמסומה דסומה תטלחהב וא ןונקתב עובקל תיאשר הגלפמ
עובקל איה תיאשרו ,תונוש תוריחב תוכרעמל םינוש םייברימ םימוכס ,ח28 ףיעסב
ןכו ,רומאה ףיעסב םיעובקה םימוכסהמ רתוי םיכומנ םייברימ םימוכס רומאכ
;רוחבל תוכזה ילעב ףקיהלו דיקפתה יפואל בל םישב םימוכסה תעיבקל הדימ תומא
- ח28 ףיעסב םירומאה םימוכסה םוקמב ואובי ,רומאכ םייברימ םימוכס ועבקנ אל
.םתיצחמ
.ט28

הלבגה
תללוכ
יפ לע
תטלחה
הגלפמה
קלחכ בשחית תוריחבה תפוקתב ולש תוריחבה תכרעמ ןומימל דמעומ איצוהש האצוה

.תוריחבה תפוקת ינפל התשענ םא ףא ,ט28 -ו ח28 םיפיעס ןינעל תללוכה האצוההמ
.י28
האצוה
תמדקומ
__________________
.993 'מע ,ח"נשתה ת"ק 'ר ,1.7.98 םויל םינוכנ ליעלד םימוכסה *
שומיש הב השענ םא ףא ,תפטושה ותוליעפ ךרוצל דמעומ לבקמש תירמוח הרומת
,ט28 דע ו28 םיפיעס ןינעל האצוהכ וא המורתכ התוא וארי אל ,תוריחבה תכרעמב
- "תירמוח המורת" ;תוריחבה תפוקת ינפל היהש הז לע הלוע וניא הפקיהש לככ
.דרשמ יתוריש וא דרשמ ,בכרל תואצוה וא בכר תדמעה
.אי28
הרומת
תירמוחדסומהש ,דגאומ וניאש ןיבו דגאומ ןיב ,םדא-ינב רבחל וא םדאל הנתינש המורת
לש ותריחבל איבהל ןרקיעב תונווכמ ויתולועפ יכ עבק הגלפמה לש תרוקיבל
וא םדא ידי לע האצוהש האצוהו ,דמעומל הנתינש המורתכ התוא םיאור ,דמעומ
האצוהכ התוא םיאור דמעומ לש תוריחבה תכרעמ ןומימל רומאכ םדא-ינב רבח
.הרטמ התואל דמעומה ידי לע האצוהש
.בי28
המורת
רבחל
םדא-ינב
האצוהו
וידי-לע,םהירבח לש תוישיא תומורת םוקמב תואבה תיאלקח הדוגאמ וא ץוביקמ תומורת

רבח אוהש תיאלקח הדוגאמ וא ץוביקמ דמעומל ןתינש ףסכ-הווש וא ףסכ וא
,ןינעה תוביסנב ריבס םוכסב ןה הגלפמה לש תרוקיבל דסומה תעדל םא לכהו ,םהב
- הז ןינעל ;ד28 ףיעס ןיינעל דיגאתמ תומורתכ ובשחיי אל
ןניא היתוסנכהש תובשייתהל תיפותיש הדוגא לכו יפותיש בשומ תוברל - "ץוביק"
;הירבחל ןרקיעב תוקלוחמ
הוכימסה תישיא הירבחש תרחא תיאלקח תיפותיש הדוגא - "תיאלקח הדוגא"
.דמעומל םורתל
.גי28
המורת
ץוביקמ
וא
הדוגאמ
תיאלקחןומימל ןה איצוה אוהש האצוה וא דמעומל הנתינש המורת םא קפס ררועתה
עירכהל הינפ יפ לע וא ותמזימ ,הגלפמ לש תרוקיבל דסומה יאשר ,תוריחבה תכרעמ
.ןינעב
.די28
תוכמס
דסומה
תרוקיבל
םייונישה יפ לע הנש לכ לש ילויבו ראוניב ונכדועי הז קרפב םיבוקנה םימוכסה
םסרפי םשרה ;הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמב
.הז ףיעס יפ לע םימוכסה לע העדוה תומושרב
.וט28

הדמצהתורזוח תוריחבב םלואו ;תחא תוריחב תכרעמ ןינעל ולוחי הז קרפבש םימוכסה
ףסונ םוכס איצוהלו תומורת לבקל דמעומה יאשר ,הרשמ וא דיקפת ותואל
.ירוקמה םוכסהמ 25% לע הלעי אלש רועישב ,תוריחב תכרעמ התוא ןומימל
.זט28

הלבגה
תכרעמל
תוריחב
תחאיברימה םוכסה לע הלועה םוכסב וא הז קוח תוארוהל דוגינב המורת הלבקתנ
וא המורתה תא ,ךכ לע ול עדונשמ דימ ,םרותל דמעומה ריזחי ,ויפ לע רתומה
.רתומל לעמ אוהש הקלח תא
(א)
.זי28
תרזחה
תומורת
2 ןוקית
רצואל ,ךכ לע ול עדונשמ דימ ,דמעומה הנריבעי ,םש םוליעב המורת הלבקתנ
.הנידמה
(ב)


יברימה םוכסל לעמ תומורתה לש ללוכה ךסה תא הלעמה המורת הלבקתנ
ךכ לע ול עדונשמ דימ ,ףדועה םוכסה תא דמעומה ריזחי ,הז קרפ יפל רתומה
ןתינ אל םאו ,ונתנש ימל ,תוריחבה םוי רחאל תועובש הרשע םותמ רחואי אלו
.הנידמה רצואל רומאה םוכסה תא ריבעי - המורתה הנתינ יממ עובקל
(ג)


תפוקת םות דע הז קרפ יפ לע רתומה םוכסה אולמ תא דמעומ איצוה אל
הב שמתשהלו הב קיזחהלו ךישמהל אוה יאשר ,הרתי ודיב הראשנו ,תוריחבה
תוריחב תכרעמל וא ,הרשמ וא דיקפת ותואל האבה תוריחבה תכרעמ ןומימל
לע תולחה תולבגהל ףופכב לכהו ,רחואמה לכל ,םייתנש ךות תמייקתמה תרחא
,הז ןינעל ;תרחואמה תוריחבה תכרעמ
.תומורתב םרוקמש םימוכס - "הרתי"
(א)
.חי28
שומיש
הרתיב
וא םימרותל הרתיה תא דמעומה ריזחי ,רומאכ שומיש הרתיב השענ אל
.(א) ןטק ףיעסב הרומאה הפוקתה םות םע דימ הנידמה רצואל הנריבעי
(ב)


יפל ולהוני ,תוריחבה תכרעמל איצוהש תואצוה וא ,דמעומ לביקש תומורת
:תואבה תוארוהה
(א)
.טי28
לוהינ
תונובשח
;דרפנ קנב ןובשחב וקזחוי םיפסכ
(1)יפל ,תואצוההו תוסנכהה תא הב ומשריו םשרה תויחנה יפל תונובשח תכרעמ להונת
;תואצוהה ימוכס יפל תונוש תוארוה ויתויחנהב עובקל םשרה יאשרו ;תויחנה ןתוא
(2)תוביסנב שורד היהיש לככ תודחוימ תויחנה איצוהל ,השקב יפל וא ותמזימ ,יאשר םשרה
.ןינעה
(3)
תוארוה עוציבל יארחא אהי ,תונובשחה תכרעמ תא להנל ומעטמ ךמסוהש ימ ןכו דמעומה
.הז ףיעס
(ב)


.הגלפמה לש תרוקיבל דסומה לש תרוקיבל ודמעי קנבה תונובשחו תונובשחה תכרעמ
(ג)


העבקש דעומב ,תוריחבה ינפל ךומס הגלפמה לש תרוקיבל דסומל רוסמי דמעומ
לע התלע רומאה דעומל דע םהמ דחא לכ תמורתש םימרותה תמישר תא ,הגלפמה
ינפל המישרה תא םסרפי תרוקיבל דסומה ;ו28 ףיעסב בוקנה יברימה םוכסהמ תישימח
יפ לע הנידמה רקבמל המישרה תא שיגי תרוקיבל דסומה ;עבקיש ךרדב ,תוריחבה
.ילילפ השעמל דשח הלע םא ,ותשירד
.כ28
םוסרפ
דקומ
םדקומ

ןוקית
3
רחואי אל ךא ,הגלפמה העבקש דעומב הגלפמה לש תרוקיבל דסומל רוסמי דמעומ

איצוהש תואצוהו לביקש תומורת לע חוד ,תוריחבה םוי רחאל תועובש הרשעמ

.תוריחבה תכרעמ ןומימל
(א)
.אכ28

לש חוד

מעומה
דמעומה

םימרותה לכ לש המישר דמעומה רוסמי (א) ןטק ףיעסב רומאה חודה םע דחי
,המישרה תא םסרפל יאשר תרוקיבל דסומה ;םרות לכ לש םיהזמ םיטרפ הבו
.רוביצה ןיעל החותפ היהת המישרה .עבקיש ךרדב
(ב)

3 ןוקית

תא תמאמה ריהצת אכ28 -ו כ28 םיפיעסב םירומאה תומישרלו חודל ףרצי דמעומה

.ותומלשו םהב רומאה תונוכנ
.בכ28
ריהצת.אכ28 ו כ28 םיפיעס עוציב ןינעל תויחנה איצוי םשרה
.גכ28
תויחנה
םשרהעבקש דעומב ,תוריחב תכרעמ לכ םותב הגלפמל שיגי הגלפמה לש תרוקיבל דסומה
ןונקת לשו הז קוח לש תוארוהה יולימ לע תונקסמו םיאצמימ ובו חוד ,םשרה
עבקש ךרדב ומסרפתו םשרל חודה תא ריבעת הגלפמה ;םידמעומה ידי לע הגלפמה
.םשרה
.דכ28
חוד
דסומה
תרוקיבל

אל דמעומ יכ ,תרוקיבל דסומה - הזכ ףוג ןיאבו ,הגלפמב ךכל ךמסומה ףוגה עבק
םאו ,ותודמעומ תא לוספל ,רתיה ןיב ,אוה יאשר ,הז קרפ תוארוהמ הארוה םייק

גיצהלמ ולספל אוה יאשר ןכ ;הריחבה תא לטבל אוה יאשר ,הגלפמב דיקפתל רחבנ
.עבקיש הפוקתל ,הגלפמה םעטמ רחא דיקפת לכל וא דיקפת ותואל ותודמעומ
(א)
.הכ28

תליספ

דמעומ
ןונקתב העבקנש הארוה לכ לע וא ןיד לכ לע ףיסוהל האב (א) ןטק ףיעס תארוה
.םהמ עורגל אלו ,הגלפמה
(ב)


:הלאמ תחא השעש ימ
(א)
.וכ28
ןישנוע
אל וא ,זי28 ףיעסב רומאכ המורת ריזחה אלש וא ,הז קרפ תוארוהל דוגינב המורת לביק
;ףיעס ותואב רומאכ ,הנידמה רצואל התוא ריבעה
(1);הז קרפ תוארוה יפל רתומה לע הלועה םוכס איצוה
(2)וא ,רתומה לע הלועה םוכסהמ העברא יפ סנק - וניד ,הז קרפ תוארוהל דוגינב המורת ןתנ
.םהיניבש הובגה יפל ,ח"ש 10,000
(3)ףיעס יפ לע הגלפמ ידיב עבקנש םוכס יברימ םוכסכ םיאור ןיא (א) ןטק ףיעס ןינעל
.ט28
(ב)


250,000 סנק - הניד ,דכ28 וא טי28 ,ג28 םיפיעס תוארוה רחא הגלפמ האלימ אל
.ח"ש
(ג)


250,000 לש סנק - וניד ,אכ28 דע חי28 םיפיעס תוארוהמ הארוה דמעומ אלימ אל
.ח"ש
(ד)

2 ןוקית
ידי לע השענ וליאש ,דמעומ ידי לע ךכל ךמסוהש ימ ידיב לדחמ וא השעמ השענ
השעמל םיארחא דמעומה תא ןכו ותוא םיאור ,הז קרפ יפ לע הריבע היה דמעומה
:הלא םיינש וחיכוה ןכ םא אלא ,לדחמל וא
.זכ28
גייס
תוירחאל

;םתעידיב אלש ושענ לדחמה וא השעמהש
(1)


.לדחמה וא השעמה תא עונמל ידכ םיריבסה םיעצמאה לכב וטקנ םהש
(2)


.רחא קוח לכ יפל רוסיאב עוגפל ידכ הז קרפ תוארוהב ןיא
.חכ28
תרימש
םיניד


תונוש תוארוה :'ג קרפ

ןוקית.רוביצה ןויעל םיחותפ ויהי הז קוח תוארוה יפל םשרל ורסמנש םיכמסמ
.טכ28

ןויע
םיכמסמב
ןוקית.הז קוח יפל המשרנש הגלפמ לע לוחי אל ,5 1980 - ם"שתה ,תותומעה קוח
.29
גייס
הלוחתל.הלטב - (1) הקספ ,1980 - ם"שתה תותומעה קוחל 67 ףיעס
.30
ןוקית
קוח
ותומעה
תותומעה
קוח הקוחה תדעו רושיאב ,יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש
חווידה תבוח רבדב תוברל ,ועוציבל עגונה לכב תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש טפשמו
רבדבו םשרל ורסמנש םיכמסמב ןויעה ירדס רבדב ,ול שיגהל שיש םיכמסמו םשרל
תורחא תולועפ דעב וא רומאכ םיכמסמב ןויעה תואצוה יוסיכל םלשל שיש תורגא
.םשרה לש
.33
עוציב
תונקתו
ןוקית.ומוסרפ םוימ הנש הז קוח לש ותליחת
.34
הליחת.ותלבק םוימ םימי םישולש ךות םסרופי הז קוח
.35
םוסרפ


___________________
.210 'מע ,ם"שתה ח"ס 5
רבעמ תארוה :1995 - ה"נשתה ,(4 'סמ ןוקית) תוגלפמה קוח
תיקסע תילכלכ תוליעפ םייקל תיאשר הגלפמה אהת ,ירקיעה קוחל 21 ףיעסב רומאה ףא לע
קוחה לש ותליחת םוימ םינש שולש םות דע ,ירקיעה קוחה לש ותליחת ברע הל ויהש םיסכנב
.ירקיעה
(א)


העדוה ,הז קוח לש ותלבק םוימ םימי 180 ךות ,שיגת ,הז קוח לש ותלבק ינפל המשרנש הגלפמ
לכ רבדב עדימ לולכת העדוהה ;ירקיעה קוחל א25 ףיעסב רומאכ היתויובייחתהו היסכנ לע
התיהש וא ,הגלפמה רובע תונמאנב קזחוהש סכנ לכ רבדבו ,וב ןינע תלעב איה הגלפמהש דיגאת
וא ,המש לע םושר וניאש ףא ,וב תוכזל תנעוט הגלפמהש וא ,רשויבש תוכז וא הקיז וב הל
םינש רשע לש הפוקת ךשמב ןירשימב הגלפמה תא םישמשמה ןיעקרקמב תוכז וא ןיעקרקמ אוהש

דחא לכב הגלפמה תנעוט הל תוכזה תוהמ תא טרפת המישרה ;םתשיכר דעומב לחה וא תוחפל
.הב םילולכה םיסכנהמ
(ב)


ותליחת םוימ םינש 10 ךות ,הרומת אלל ,הגלפמ םש לע רבעוה רשא ,(ב) ןטק ףיעסב רומאכ סכנ
שמח ךות - 1968 - ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב םתועמשמכ ,ךרע תוריינ היה םאו ,הז קוח לש
קוחל ג25 ו ב25 םיפיעס תוארוהל ףופכב ,םיסיממ הרוטפ הרבעהה היהת ,ותליחת םוימ םינש
הרסמש הנושארה העדוהב ללכנ סכנהש דבלבו ,םירחא הבוח ימולשתו תורגאמו ,ירקיעה
ןטק ףיעס יפל הגלפמה הרסמש העדוהב וא ירקיעה קוחל א25 ףיעס יפל תוגלפמה םשרל הגלפמה
.(ב)
(ג)


לכמ הרוטפ אהת ,לארשי יעקרקמב תוכז איהש ,(ג) ןטק ףיעסב רומאכ סכנב תוכז תרבעה
יעקרקמ להנימ קוחב ותועמשמכ ,לארשי יעקרקמ להנימל םכסה וא ןיד לכ יפל בייחתמה םולשת
.1960 - ך"שתה ,לארשי
(ד)