הלשממה שארלו הרשע שמחה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו
1973 - ג"לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוח
הנידמה רקבמ תויחנה
העיס תונובשח תכרעמ לוהינ רבדב
-1996ו"נשתה ,תוריחב םויב םימולשת יוסימ קוח
-1996ו"נשתה ,תוריחבה םויב םימולשת יוסימ תונקת


1973 - ג"לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוח
(52 'מע ,ג"לשתה םיקוח רפס)
(10.3.99 םויל ןכדועמ)

:םינוכדע
84 'מע ,ה"לשתה ח"ס ןוקית
183 'מע ,ם"שתה ח"ס 2 'סמ ןוקית
282 'מע א"משתה ח"ס 3 'סמ ןוקית
292 'מע א"משתה ח"ס 4 'סמ ןוקית
84 'מע ,ב"משתה ח"ס 5 'סמ ןוקית
166 'מע ,ח"משתה ח"ס 6 'סמ ןוקית
166 'מע ,ח"משתה ח"ס 7 'סמ ןוקית
6 'מע ,ט"משתה ח"ס 8 'סמ ןוקית
(תסנכל תוריחבה קוחל 19 ןוקית) (ףיקע) 9 'סמ ןוקית
73 'מע .ט"משתה ח"ס
104 'מע ן"שתה ח"ס 10 'סמ ןוקית
(תסנכה :דוסי קוחל 12 ןוקית) (ףיקע) 11 'סמ ןוקית
90 'מע .א"נשתה ח"ס
(193 'מע ,ב"נשתה ח"ס ,תוגלפמה קוח) (ףיקע) 12 'סמ ןוקית
.((תוריחב ןומימ) תוימוקמה תויושרה קוח) (ףיקע) 13 'סמ ןוקית
146 'מע ,ג"נשתה ח"ס
62 'מע ,ד"נשתה ח"ס 14 'סמ ןוקית
77 'מע ,ד"נשתה ח"ס 15 'סמ ןוקית
114 'מע ,ד"נשתה ח"ס 16 'סמ ןוקית
,(תסנכל תוריחבה קוחל 31 ןוקית) (ףיקע) 17 'סמ ןוקית
118 'מע ,ו"נשתה ח"ס
331 'מע ,ו"נשתה ח"ס 18 'סמ ןוקית
הקיקח ינוקית) (הנידמה קשמב םירדסהה קוח)(ףיקע)
תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל
.90 'מע ,ט"נשתה ח"ס ,(1999 םיפסכה
ןוקית
19 'סמ

1973 - ג"לשתה ,תוגלפמ ןומימ קוח
(52 'מע ,ג"לשתה ח"ס)

- הז קוחב .1
תורדגה
.1992 - ב"נשתה ,תוגלפמה קוחב התועמשמכ - "הגלפמ"

ןוקית
12
:הלאמ דחא לכ - "העיס"

ןוקית
17
איהו םידמעומ תמישר השיגה ,תאצויה תסנכב העיס ידי לע תגצוימ התיהש הגלפמ
.תוחפל דחא תסנכ רבח ידי לע תסנכב תגצוימ
(1)

.העיסכ תסנכב היגיצנב וא הגיצנב הריכה תסנכה תדעוש הגלפמ
(2)

.תחא העיס תסנכב תומייקמה רתוי וא תוגלפמ יתש לש ףוריצ
(3)
תלומעתב ףתתשמה ,דגואמ וניאש ןיבו דגואמ ןיב ,םדא ינב רבח - "העיסל רושקה ףוג"
לש עורזכ ותוארל שי הנידמה רקבמ תעדלש ,תפטוש תיתגלפמ תוליעפב וא תוריחבה
,םדא ינב רבח לש ויתורטמ :םתצקמ וא םיאבה םינויפיאה לכב בשחתהב העיסה
.וידספה יוסיכל תורוקמהו ויחוור דועיי ,וירבחו ,וילהנמ ,וילעב תוהז ,ויתולועפ
תעדל רשא תולועפ ןינעל תובשייתהל תיפותיש הדוגאו םידבוע תורדתסה טעמל ךא
;העיס לש עורז תקזחב אלש ושע ןה הנידמה רקבמ

5 ןוקית
ןוקית
16
רשקה םויקלו הרבסהלו הלומעתל ,היתולועפ ןוגראל העיס לש תואצוה - "תואצוה"
;הלאכ תואצוה לשב תובייחתה תוברל ,רוביצה םע ינויערהו ינוגראה


ואצוהש ,םידמעומ תמישר לש וא העיס לש תודחוימה תואצוהה - "תוריחב תואצוה"
;תסנכל תוריחבה תכרעמב תוריחבה ןעמל וא תוריחבה תפוקתב

5 ןוקית
ןוקית
16
;תוריחבה תואצוה טעמל ,העיס לש תואצוה - "תופטוש תואצוה"


לע תומייקתמה תוריחב יבגלו ,תסנכל תוריחבה םוי ינפל 101 - ה םויה - "עבוקה םויה"

;קוח ותוא תליחת ירחא ישילשה םויה - תסנכה רוזיפל קוח יפ


;תוריחבה םוי דע עבוקה םויה ןמש הפוקתה - "תוריחבה תפוקת"


,הז קוח ןינעל ןומימ תדיחיכ תירוביצה הדעוה העבקש םוכס - "ןומימ תדיחי"
;תומושרב המסרופ ותועיבק לע העדוהו

16 ןוקית

;א1 ףיעס יפל המקוהש הדעוה - "תירוביצה הדעוה"

16 ןוקית

;1 1969 - ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] תסנכל תוריחבה קוח - "תוריחבה קוח"


;תוריחבה קוחב התועמשמכ - "םידמעומ תמישר"


2 1981 - א"משתה ,(יושיר) תואקנבה קוחב ותועמשמכ - "יאקנב דיגאת"


תיב אישנ הנימש טפוש השארבו ,השולש לש תירוביצ הדעו םקות הז קוח ךרוצל
היהי הדעוה ירבחמ דחא ;תסנכה שאר בשוי הנמי םירחאה הירבח תא ;ןוילעה טפשמה
הצעומה קוח יפל רכוהש ההובג הלכשהל דסומ לש ימדקאה לגסב רבח ויונימ תעב
לע העדוה תומושרב םסרפי תסנכה שאר בשוי 3 1958 - ח"ישתה ,ההובג הלכשהל
.הדעוה בכרה
.א1

(א)
הדעו
תירוביצ
16 ןוקית

רומאכ העדוהה םוסרפ םוימ םינש עברא היהת תירוביצה הדעוה לש התנוהכ תפוקת
.(א) ןטק ףיעסב
(ב)

.תואלמ הנוהכ תופוקת יתשמ רתוי תירוביצה הדעוב רבח ןהכי אל
( ג)

ומוקמב רחא הנומי ,ודיקפת אלמל עבק ךרד ונממ רצבנ וא ןהכל הדעוה רבח לדח
.הדעוה לש התנוהכ תפוקת לש הרתיל (א) ןטק ףיעסב רומאכ
(ד)

םלושיש תירוביצה הדעוה ירבחל לומג םולשת רבדב תוארוה עבקי תסנכה שאר בשוי
.הנידמה תורצואמ
(ה)

___________________
.103 'מע ,ט"כשתה ח"ס .1
.232 'מע ,א"משתה ח"ס .2
.191 'מע ,ח"ישתה ח"ס .3


.3 ףיעסב רומאכ ןומימה תדיחי רועיש תא עבקת תירוביצה הדעוה
טילחתש יפכ ,םיאבה םידעומה דחאב היהת ןומימה תדיחי תעיבק לש התליחת
.רבוטקואב 1 וא ילויב 1 ,לירפאב 1 ,ראוניב 1 :תירוביצה הדעוה
.ב1
(א)
(ב)
דיקפת
הדעוה
תירוביצה
ןוקית
הטלחהב אלא העבקש ןומימ תדיחי וא םוכס תיחפת אל תירוביצה הדעוה
.דחא הפ הלבקתהש
( ג)

.ערפמל ףקותב ןומימ תדיחי עבקית אל
(ד)

תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמה" ,הז ףיעסב
.הקיטסיטטסל
.ג1
(א)
הדמצה
16 ןוקית
:הלא תוארוה ולוחי הז ןינעלו דדמל הדומצ היהת ןומימה תדיחי
(ב)

הנשה לש ראוני שדוח דדמ תמועל תמיוסמ הנש לש ראוני שדוח דדמב יוניש לח
;דדמב יונישה רועיש יפל ןומימה תדיחי הנתשת ,הל המדקש
(1)
19 ןוקית
;םיבורקה םישדח םילקש האמל ולגועי ונתשהש םימוכסה
(2)
* ונתשהש םימוכסה לע העדוה תומושרב םסרפת הדעוה
(3)

- הז קוח תוארוה יפל תיאכז העיס לכ
.2
(א)
תוכזה
ןומימל
;תוריחבה תפוקתב תוריחבה תואצוה ןומימל
(1)

תואצות םוסרפ ירחאש שדוחב לחה שדוח לכב תופטושה היתואצוה ןומימל
;האבה תסנכל תוריחבה תואצות ומסרופ ובש שדוחה דעו תסנכל תוריחבה
(2)
___________________________
.1999 סרמ שדוחב לחה ח"ש 1,334,900 אוה תומושרב םסרופש יפכ ,ןומימה תדיחי הבוג*


הניא ךא ,1% לע הלועה םירשכ תולוק רפסמ תוריחבב הלביקש םידמעומ תמישר
תואצוה לבקל תיאכז ,תוריחבה קוחל (א)81 ףיעס יפל םיטדנמה תקולחב תפתתשמ
,(א)6 ףיעסבש םיאנתה ומייקתנש דבלבו תחא ןומימ תדיחי לש רועישב תוריחב
.תוריחבה קוחב םתועמשמכ - "םירשכ תולוק" ,הז ןינעל .םיבייוחמה םייונישב
(1א)
16 ןוקית

לש יאקנב ןובשחל ,תסנכה שאר בשוי תועצמאב הנידמה רצואמ ומלושי ןומימה יפסכ

.(3)(א) 6 ףיעסב רומאכ ,העיס לכ
(ב)

,4הלשממה :דוסי קוחל 13 ףיעס יפל הלשממה שאר תריחבל תורזוח תוריחב ומיוק
םוכס ,םידמעומה ינשמ דחא לכ הנמנ המעש םידמעומה תמישרל וא העיסל םלושי
.ןומימ תודיחי הנומשל הוושה ףסונ
.א2
ןומימ
תוריחב
תורזוח
16 ןוקית

תדיחי יפל היהי ,16 ףיעסב התועמשמכ השדח העיס לש תוריחבה תואצוה לש ןומימה

תדיחיל הוושה םוכס תפסותב ,תסנכל תוריחבב התכז ובש טדנמ לכל תחא ןומימ
.תחא ןומימ
.3
(א)
בושיח
ןומימה
16 ןוקית
לבקתנש ןומימ תודיחי רפסמ יפל היהי העיס לש תוריחבה תואצוה לש ןומימה
םהבש םיטדנמה רפסמ תפסותב תאצויה תסנכב העיסה התכז םהבש םיטדנמה רפסממ

ןומימ תדיחיל הוושה םוכס תפסותב ,םייתשב קלוחמ תסנכנה תסנכב העיסה התכז
.תחא
(ב)
ןומימ תדיחימ 5% לש םוכסב היהי העיסל תופטושה תואצוהה לש ישדוחה ןומימה
תדיחימ 5% לש םוכס תפסותב ,תסנכל תוריחבב העיסה התכז ובש טדנמ לכל תחא
.תחא ןומימ
(ג)
,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוי לש רושיא תסנכה שאר-בשויל הרסמש העיס
לש ןומימה ןובשח לע המדקמ דימ הל םלושת ,האבה תסנכל םידמעומ תמישר השיגהש

תסנכה רבח לכל תחא ןומימ תדיחימ 60% היהת המדקמה ;הלש תוריחבה תואצוה
ירבח ןובשחב ואובי אל הז ןינעל .םידמעומה תמישר תשגה םויב העיסה םע הנמנש
.העיסה ןמ ושרפש תסנכה
.4
(א)
םולשת
תואצוה
תוריחבה
18 ןוקית
_________________
.214 'מע ,ב"נשתה ח"ס .4


שקבל תיאשר ,תסנכ ירבח השימחמ תוחפ הנומה העיס ,(א) ןטק ףיעסב רומאה ףא לע
תודיחי שמחמ 60% רועישב הלש תוריחבה תואצוה לש ןומימה ןובשח לע המדקמ
תחנהל תיאמצע תיאקנב תוברע בתכ תסנכה שאר בשוי ידיב הדיקפהש דבלבו ,ןומימ
הל עיגמה המדקמה םוכס ןיבל הז ןטק ףיעס יפל המדקמה םוכס ןיבש שרפהה לע ,ותעד
םישדוח השש םות דע תוחפל היהי תיאקנבה תוברעה בתכ לש ופקות ;(א) ןטק ףיעס יפל

תא הנידמה רצואל םלשל קנבה תובייחתה ללכית תוברעה בתכב ;תוריחבה םוי ירחא
.תסנכה שאר בשוי תשירד יפ לע ,ותצקמ וא ולוכ ,תוברעה םוכס
(1א)
ןוקית
16
ןוקית
18


הלש תוריחבה תואצוה ןומימ ןובשח לע המדקמ שקבל תיאשר םידמעומ תמישר
לש רושיא תסנכה שאר בשויל הרסמש דבלבו ,ןומימ תודיחי שמחמ 60% לש רועישב
הדיקפה ,האבה תסנכל םידמעומ תמישר תשגה לע תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי
6 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה תא המייק ןכו (1א) ןטק ףיעסב רומאכ תיאקנב תוברע בתכ
.(א)
(2א)
ןוקית
16
ןוקית
18הל עיגמה םוכסה ןמ הל םלושי ,תוחפל דחא טדנמב תסנכנה תסנכל תוריחבב העיס התכז

- (א) 3 ףיעס יפל
(ב)

;תוריחבה תואצות םוסרפ רחאל דימ - 85%
(1)

ףיעס יפל יבויח ןובשחו ןיד תסנכה שאר בשויל שיגה הנידמה רקבמש רחאל דימ - 15%
.(ב) 10
(2)
התיה ;(ב) ןטק ףיעס יפל םימולשתה ןמ הכונת (א) ןטק ףיעס יפל הלביק העיסש המדקמ
ןמ הרתיה הכונת ,תוריחבה תואצוה ןומימל העיסל עיגמה םוכסה ןמ הלודג המדקמה
.תופטושה היתואצוה ןומימל הל םיעיגמה םינושארה םימוכסה ןמ וא ןושארה םוכסה
(ג)
העיסל עיגמה םוכסה ןמ הלודג (2א) -ו (1א) םינטק םיפיעס יפל המלושש המדקמה התיה
תוברעה שומימ לע תסנכה שאר בשוי הרוי ,(1) (ב) ןטק ףיעס יפל םידמעומ תמישרל וא
עיגמה םוכסה ןיבל המלושש המדקמה םוכס ןיבש שרפהל דע ,הקלח וא הלוכ ,תיאקנבה
.רומאכ
(1ג)
ןוקית
16
.ןהב האשנש תוריחב תואצוה לש ןומימ תואצוה רזחהל תיאכז היהת העיס
(ד)
3 ןוקיתרשקב יפסכ דסומל ומלושש ןומימ תואצוה - "ןומימ תואצוה" ,הז ףיעס ןינעל
םימי 15 -מ לחה העיסה םהב האשנש תוריחב תואצוה יכרצל העיסל ןתינש יארשאל
םוכס לע הלעש יארשא יבגל ןומימ תואצוה ורזחוי אלש דבלבו ,עבוקה םויה ירחא
יפ לע הל םלוש םרטשו 3 ףיעס יפל ול תיאכז העיסהש תוריחב תואצוה ןומימ
.(ב) וא (א) םינטק םיפיעס
(ה)
3 ןוקיתיפלק רוזאב תוכרענה תורזוח תוריחבל תואצוה ךרוצל דחימ ןומימ ןתניי אל
.תוריחבה קוחל (1) (ד) 86 ףיעסב רומאכ ,תמייוסמ
.א4

גייס
ןומימל
9 ןוקית
16 ןוקית
עבקתש םידעומב ןהל ומלושי תועיסה לש תופטושה תואצוהה ןומימל םימולשתה
.תירוביצה הדעוה
.5
םולשת
תואצוהה
ופטושה
תופטושה

16 ןוקית
תווח ןתמלו היתונובשח תרוקיבל ןובשח האור הל הנמת םידמעומ תמישר וא העיס

.(1ד) 10 ףיעס יפל תעד
.א5

(א)
יונימ
האור
ןובשח
16 ןוקית

שמשל ותמכסה ןתנו (4) (א) 6 ףיעס יפל הרסמנ ויונימ לע העדוהש ,ןובשחה האור
.ומוקמב רחא הנומ אל דוע לכ ןהכל ךישמי ,(ןובשחה האור - ןלהל) דיקפתב
(ב)
תמישר וא העיסה הנמת ,ודיקפת תא אלמל ונממ רצבנ וא ןובשחה האור רטפתה
.ומוקמב רחא ןובשח האור ,ךכ לע הל עדונש םויהמ םימי םישולש ךות ,םידמעומה
(ג)
הז קוח ןינעל ונמתנש ןובשחה יאורל םיחנמ םיווק עובקל יאשר הנידמה רקבמ
.םידמעומה תומישר לשו תועיסה לש תונובשחה תקידבל םילהנו םיכרד רבדב
(ד)
תואצוהה ןומימלו תוריחבה תואצוה ןומימל םימוכסה םולשתל םדוק יאנת
ךות - השדח העיסבו ,עבוקה םויה רחאל םימי רשע השימח ךותש ,אוה תופטושה
.העיסכ הרכוה ובש םויה רחאל םימי רשע השימח
.6
(א)
םיאנת
םולשתל
18 ןוקית

רתוי אלו םיינשמ תוחפ אל לש םהיתומש תא תסנכה שאר-בשויל העיסה העידוה
;(םיגיצנה - ןלהל) הז קוח ןינעל העיסה םשב לועפל םיכמסומ ויהיש םיגיצנ הנומשמ
דחא לעו תסנכה רבח היהי םיגיצנה ןמ תוחפל דחא ;םיגיצנה תמכסה ףרוצת העדוהל
.העיסה לש םיפסכה קשמב יקב אוהש ומצע אוהו העיסה וריהצי תוחפל םהמ
(1)


לכ תא התשע העיסהש ,היגיצנ ידיב המותח הרהצה תסנכה שאר-בשויל העיסה השיגה
תויחנהל םאתהב היתואצוהו היתוסנכה ןובשח לש תואנ לוהינ חיטבהל ידכ שורדה
;הז ןינעל הנידמה רקבמ
(2)וא קנבב היתונובשח וא הנובשח רפסמ תא תסנכה שאר-בשויל העיסה העידוה
;םיקנבב
(3)


הלש ןובשחה האור םש תא תסנכה שאר-בשויל םידמעומה תמישר וא העיסה העידוה
האור לש המכסה בתכ הפריצו ,תסנכה שאר בשוי עבקש ויבגל םיפסונ םיטרפו ונעמו
.ודיקפתב שמשל ןובשחה
(4)

ןוקית
16
ךכ לע העידוהש דבלבו ,םהילע ףיסוהל וא היגיצנ ףילחהל תע לכב תיאשר העיס
איה ;(1) (א) ןטק ףיעסב תורומאה תושירדל ומיאתי םיגיצנהשו תסנכה שאר-בשויל
תפסוה לע וא םייאקנבה היתונובשח תפלחה לע תסנכה שאר בשויל עידוהל תיאשר םג
.הלאכ תונובשח
(ב)

ידיב הנתינ םא קר םידמעומ תמישר לש וא העיס לש תינוממ תובייחתהל ףקות היהי
.הנידמה רקבמ תויחנה יפל םהיתומש תא המסרפו העיסה העבקש ימ
.א6

(א)
השרומ
המיתח
ןוקית
16
תובייחתהב תוארל הנידמה רקבמ תוכמסמ עורגל ידכ (א) ןטק ףיעסב רומאב ןיא
.הז קוח יפל תומורת תלבק וא תואצוה ,(א) ןטק ףיעסל דוגינב הנתינש תינוממ
(ב)

תודיחי רשע לע הלועה םוכסב תוריחב תואצוה םידמעומ תמישר איצות אל

.ןומימ
םוכסב תוריחב תואצוה העיס איצות אל ,(ג) ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב
;ןומימ תודיחי םיעבש לע הלועה
.7
(א)
(ב)
תואצוה תלבגה
2 ןוקית
5 ןוקית
16 ןוקית
תוריחב תואצוה איצות אל ,תסנכ ירבח השימחמ רתוי אל התנמ עבוקה םויבש העיס
;ןומימ תודיחי רשע לע הלועה םוכסב
(1)
(ג)


איצות אל ,רשע דחאמ תוחפ ךא תסנכ ירבח השימחמ רתוי התנמ עבוקה םויבש העיס
תסנכה רבח לכל תחא ןומימ תדיחימ םינש יפ לע הלועה םוכסב תוריחב תואצוה
;העיס התואבש
(2)


תוריחב תואצוה איצות אל ,רתוי וא תסנכ ירבח רשע דחא התנמ עבוקה םויבש העיס
תסנכה ירבח תרשעמ דחא לכל תחא ןומימ תדיחימ םיינש יפ לע הלועה םוכסב
.םירתונה תסנכה ירבחמ דחא לכל תחא ןומימ תדיחימ יצחו דחא יפו ,םינושארה
(3)


שולשמ רתויב הלועה םוכסב תופטוש תואצוה הנש ךשמב העיס איצות אל
הלועה םוכסב וא ,תופטושה היתואצוה ןומימל הל עיגמה םוכסה לע תוישימח
,תסנכ ירבח השימח תלעב העיסל רומאכ עיגמה םוכסה לע תוישימח שולשמ רתויב

.רתויב לודגה יפל
(ד)
וא העיס איצות אל ,א2 ףיעסב רומאכ הלשממה שאר תריחבל תורזוח תוריחבב
.רומאה ףיעסב עבוקה םוכסה לע תיצחממ רתויב הלועה םוכס םידמעומ תמישר
(ה)

.יאקנב דיגאתמ אלא האוולה םידמעומ תמישר וא העיס לבקת אל
.א7

גייס
תואוולהל
16 ןוקית
ןיב דיגאתמ המורת לכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םידמעומ תמישר וא העיס לבקת אל
.המושר תופתוש תוברל - "דיגאת" ,וז הארוה ןינעל .ץראל ץוחב ןיבו ץראב
.8
(א)
תלבגה
תוסנכה
5 ןוקית
16 ןוקיתדיגאתמ אלש המורת לכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םידמעומ תמישר וא העיס לבקת אל
הנשל םישדח םילקש 900 לע םילועה םימוכסב וא םוכסב (א) ןטק ףיעסב רומאכ
.ונחלוש לע םיכומסה ותיב ינבו םדא תאמ
(ב) *

ןוקית
10
הטלחה
ב"נשת
ןוקית
16תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחב וא תסנכל תוריחב הב תומייקתמש הנש ןינעל
.(ב) ןטק ףיעסב רומאה םוכסה םוקמב םישדח םילקש 1,700 םוכס אובי
(ג)*
הטלחה
ב"נשת
4 ןוקית
ןוקית
16
רומאכ לכה ,ולגועיו דדמל ודמצוי (ג) -ו (ב) םינטק םיפיעסב םיבוקנה םימוכסה
.(ב) ג1 ףיעסב
(ד)
ןוקית
16קוחב ותועמשמכ רחובמ אלא תומורת םידמעומ תמישר וא העיס לבקת אל
.תוריחבה
(1ד)
ןוקית
16המורת ,הז ןינעל ;םש םוליעב ונתינש תומורת םידמעומ תמישר וא העיס לבקת אל
תמישר וא העיסה ידיב ותמוא אלו וקדבנ אל ונעמו ותוהזש יממ הנתינש
.םש םוליעב הנתינש המורתכ הומכ - ןמעטמ וא םידמעומה
(2ד)
ןוקית
16
העיסה ריבעת ,הז ףיעסב רומאל דוגינב המורת הלביק העיס יכ הנידמה רקבמ אצמ
םוכסמ םיינש יפ ויוושש םוכס ,הנידמה רקבמ עבקייש דעומב ,הנידמה רצואל
הנידמה רצואל ריבעהל העיסה לע יכ עובקל הנידמה רקבמ יאשר םלוא ;המורתה
אל ;הרקמה תוביסנב בשחתהב ךכ גוהנל יוארה ןמש ול הארנ םא ,רתוי ןטק םוכס
םוכסה תרבעה ךרוצל העיסה לש םייאקנבה היתונובשחב תוכז תרתי לכ התיה
תסנכה שאר בשויו תסנכה שאר בשויל ךכ לע הנידמה רקבמ עידוי ,הנידמה רצואל
.הנידמה רצואל ונריזחיו רומאכ הנממ עיגמה םוכסה תא העיסהמ לולשי
(ה)
ןוקית
16
לש תוישיא תומורת םוקמב תואבה תיאלקח הדוגאמ וא ץוביקמ העיסל תומורת
ובשחיי אל ,ןינעה תוביסנ יפל ריבס םוכסב ןה הנידמה רקבמ תעדלו םהירבח
לכו יפותיש בשומ תוברל - "ץוביק" - הז ןינעל ;8 ףיעס ןינעל דיגאתמ תומורתכ
;הירבחל ןרקיעמ תוקלוחמ ןניא היתוסנכהש תיאלקח תובשייתהל תיפותיש הדוגא
םורתל הוכימסה תישיא הירבחש תרחא תיאלקח תיפותיש הדוגא - "תיאלקח הדוגא"
.העיסל
.א8
המורת
ץוביקמ

וא
הדוגאמ

תיאלקח

5 ןוקית
_________________________
.1378 ,ט"נשתה פ"י ,תוגלפמ ןומימ קוח יפל המורתה םוכס יוניש רבדב העדוה *


לעפמ - ןלהל) העיסל רושקה ףוג לש וא העיס לש ךוניח וא תוברת לעפמל המורת
בשחית אל ,ןינעה תוביסנ יפל תוברת וא ךוניח תרטמל תשמשמה ,(תוברת
.(ג) ןטק ףיעסב רומאל ףופכב ,8 ףיעס ןינעל המורתכ
.ב8
(א)
ילעפמ
תוברת
- ךוניחו
תומורת
תואצוהו
16 ןוקית
תוריחב תלומעת ןומימל השמיש תוברת לעפמ לש האצוה יכ הנידמה רקבמ עבק
.העיסה לש האצוהכ האצוהה בשחית ,תיתגלפמ תוליעפל וא
(ב)
לעפמ יכ עבקו רזח ןכמ רחאלו ,(ב) ןטק ףיעסב רומאכ הנידמה רקבמ עבק
הלבקתה וליאכ האצוהה תא וארי ,רומאכ האצוה איצוהו רזח תוברתה
ףיעס יפל הרוסא המורת איה המורתה יכ עובקל הנידמה רקבמ יאשרו ,המורתמ
.תוברתה לעפמ לע ולוחי אל (א) ןטק ףיעס תוארוהו 8
(ג)

יפל המורתה לבקמ הריבעב םשאיי אל ,(ג) ןטק ףיעסב רומאכ הנידמה רקבמ עבק
ףיעס וילע לח אל יכ תוברתה לעפמל עידוה הנידמה רקבמש רחאל אלא הז ףיעס
.(א) ןטק
(ד)

יפל םידמעומה תומישר תגצה םוימ רחואי אל ,העיס וא םידמעומ תמישר ורסמ
תסנכה שאר בשויל בתכב העדוה ,רחואמה יפל ,עבוקה םויהמ וא תוריחבה קוח
וליאכ ןהיבגל וארי ,הז קוח יפל תוריחב תואצוה ןומימ לבקל ןנוצרב ןיאש
תואצוה ןומימל תויאכז הנייהת אל ןהו ,םישדח םילקש 60,000 רמאנ(ג) 8 ףיעסב

.תסנכל תוריחב תכרעמ התואב תוריחב
.ג8
המורת
הרקמב
רותיו לש
ןומימ לע
16 ןוקית
,םידמעומ תמישר השיגהו תאצויה תסנכב העיס ידי לע תגצוימ הניאש הגלפמ
,םדא ינב רבחמ המורת לבקל ,המישרה תשגה םוימ םימי 14 ךותב ,תיאשר היהת
תיברמ רשאו הגלפמה םושיר ינפל םייק היהש ,דגאומ וניאש ןיבו דגאומ ןיב
- דבלבו ,הגלפמה ידסיימ ןיב םה וירבח
.ד8
(א)
הגלפמ
השדח
השיגמה
תמישר
םידמעומ
17 ןוקית
םיעובקה תולובגב ,םדא ינב רבח ותוא ידי לע ולבקתנש םיפסכב אוה המורתל רוקמהש
;העיס יבגל 8 ףיעסב
(1)


תשגה ינפל הנש ךשמב וא ודסוויה םוימ תונובשח תכרעמ להינ םדא ינב רבח ותואש
.רחואמה דעומה יפל ,םידמעומה תמישר
(2)תונובשח םע דחי הנידמה רקבמל רסמית (א) ןטק ףיעסב רומאכ תונובשחה תכרעמ

.(א) 10 ףיעס יפל םידמעומה תמישר וא העיסה
(ב)
תונותנה תויוכמס ןתוא רומאכ םדא ינב רבח יפלכ תונותנ ויהי הנידמה רקבמל
.(ג) -ו (ב) 9 םיפיעס יפל העיס יפלכ ול
(ג)
ןומימ העיסל עיגמ דוע לכו עבוקה םויה ירחא רשע השימחה םויב לחה
- היתואצוהל
(א) .9

לוהינ
תונובשח
היתוסנכה תא םהב םושרתו הנידמה רקבמ תויחנה יפל תונובשח תכרעמ העיסה להנת
;תויחנה ןתוא יפל היתואצוהו
(1)


6 ףיעסב םירומאה םייאקנבה תונובשחב היתואצוהל םידעוימה םיפסכה תא העיסה קיזחת
.(3) (א)
(2)


,הנידמה רקבמ תרוקיבל ודמעי םירומאה םייאקנבה תונובשחהו תונובשחה תכרעמ
קוח יפל רקובמ ףוג יבגל ול וקנעוהש תויוכמסה לכ הנידמה רקבמל ויהי הז ןינעלו
5 [בלושמ חסונ] 1958 - ח"ישתה ,הנידמה רקבמ
(ב)
רבדב ,םהידיב המותח ,הרהצה העיס לש היגיצנמ שורדל תע לכב יאשר הנידמה רקבמ
התוהמ וא היפוא רבדב וא תונובשחה תכרעמב םימושירה לש םתונוכנ וא םתומלש
לש םתעידי יפל רסמיתש לוכי רומאכ הרהצה ;תמייוסמ האצוה וא הסנכה לש
וזכ הרהצה לבקל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר רקבמהו ,םתעידי בטימ יפל וא םיריהצמה
.היארכ
(ג)

תונובשחה תכרעמ תא םנויעל העיסה דימעת ,העיס ירבחמ תישיש תוחפל לש השירד יפל
.(א) ןטק ףיעסב רומאכ
(ד)
ןוקית
16
תוסנכה ת"וחודו העיסה לש יתנשה ןזאמה תא תסנכה שאר בשויל רוסמת העיס לכ
.שאר בשויה עבקיש ךרדב רוביצה ןויעל םיחותפ ויהי םהו הלש םייתנש תואצוהו
(ה)
ןוקית
16
_________________
92 'מע ,ח"ישת ח"ס 5

:הנש רסאמ - וניד ,הלאמ דחא השועש ימ
(א) .א9
ןישנוע
5 ןוקית
;א6 ףיעס יפל המסרופו הנתינש האשרה יפל אלש תינוממ תובייחתה ןיעדויב ןתונ
(1)

16 ןוקית
;א6 ףיעס יפל השירד רחא ןיעדויב אלממ אל
(2)


;הז קוח תוארוהל דוגינב המורת ןיעדויב ןתונ
(3)


- וניד ,יתוהמ טרפב תבזוכה (ג) 9 ףיעס יפל הרהצה ןיעדויב רסומה
.םינש שולש רסאמ
(ב)
תוריחבה תואצות ומסרופ ובש שדוחה םותמ תועובש הרשע ךות
תא הנידמה רקבמל םידמעומ תמישר וא העיס לש היגיצנ ורסמי
.תוריחבה תפוקתל היתונובשח
.10
(א)
הנידמה רקבמ ת"וחוד

2 ןוקית
7 ןוקית
16 ןוקית
ןטק ףיעסב םירומאה תונובשחה תא לביקש רחאל תועובש םירשע ךות

תואצות לע ןובשחו ןיד תסנכה שאר-בשויל הנידמה רקבמ רוסמי ,(א)
- וב ןייציו תונובשחה תרוקיב
(ב)
2 ןוקית
17 ןוקית
;ויתויחנה יפל תונובשח תכרעמ הלהינ םידמעומה תמישר וא העיסה םא
(1)
ןוקית
16
ויה תוריחבה תפוקתב היתוסנכהו םידמעומה תמישר וא העיסה תואצוה םא
.8 ףיעסבו (א) 7 ףיעסב םירומאה תולובגב
(2)


תא הנידמה רקבמל העיס לש היגיצנ ורסמי םיפסכ תנש לכ םותמ תועובש הרשע ךות
ותעדל יכ תסנכה שאר בשויל הנידמה רקבמ עידוהו ,ןכ ושע אל ;הנש התואל היתונובשח
לכ העיס התואל םלושי אלש תסנכה שאר בשוי הרוי ,םלדחמל ריבס קדצה היה אל
הלהינ יכו תונובשח ול ושגוה יכ הנידמה רקבמ עידוי רשא דע הז קוח יפל םולשת
.ויתויחנה יפל תונובשח תכרעמ העיסה
(ג)
ןוקית
2
ןוקית
16- (ב) 7 ףיעס ןינעלו הז ףיעס ןינעל
(1ג)
16 ןוקית
תואצות ומסרופ ובש שדוחה םותב תמייתסמכ תסנכל תוריחבה תומייקתמ הבש הנש וארי
;(א) ןטק ףיעס יפל תונובשחה םע דחיב ורסמיי הז ןטק ףיעס יפל תונובשחהו ,תוריחבה
(1)


תוריחבה תואצות םוסרפ ירחא שדוחה תליחתב הליחתמכ תוריחבה רחאלש הנש וארי
.האבה םיפסכה תנש םותב תמייתסמכו
(2)


רוסמי ,(ג) ןטק ףיעסב םירומאה תונובשחה תא לביקש רחאל תועובש רשע השש ךות
ןייציו תונובשחה תרוקיב תואצות לע ןובשחו ןיד תסנכה שאר בשויל הנידמה רקבמ
- וב
(ד)
2 ןוקית
17 ןוקית
;ויתויחנה יפל תונובשח תכרעמ הלהינ העיסה םא
(1)


ףיעסבו (ב) 7 ףיעסב םירומאה תולובגב ויה הנש התואב היתוסנכהו העיסה תואצוה םא
.8
(2)


וא העיסה לש ןובשחה האור לש תעד תווח ףרוצת הז ףיעס יפל םירסמנה תונובשחל
םאתהב תונובשח תכרעמ לוהינ רבדבו םתומלשו םתוניקת רבדב םידמעומה תמישר לש

.הנידמה רקבמ תויחנהל
(1ד)
ןוקית
16
רצואל תסנכה שאר בשוי ריזחי - יבויח (ב) ןטק ףיעס יפל ןובשחו ןידה היה אל
ףיעס יפל ןובשחו ןידה היה אל ;(2) (ב) 4 ףיעסב הרומאה 15% לש הרתיה תא הנידמה
םיבורקה םימולשתה תשולש תא העיסה ןמ תסנכה שאר בשוי לולשי - יבויח (ד) ןטק
.הנידמה רצואל םימולשתה םתוא ימוכס תא ריזחיו תופטושה היתואצוה ןומימל
(1)
(ה)
ןוקית
2
יבויח היה אל (ד) וא (ב) ןטק ףיעס יפל ןובשחו ןידה םא ,(1) הקספב רומאה ףא לע
תסנכה שאר בשוי ריזחי ,(ב) וא (א) 7 ףיעס יפ לע ועבקנש םימוכסהמ הגירח לשב
הרזחהה םוכסש דבלבו ,הגירחה םוכסמ שילש ,ןינעה יפל ,לולשי וא הנידמה רצואל
ול תיאכז םידמעומה תמישר וא העיסה רשא םוכסהמ 20% לע הלעי אל הלילשה וא
יפל ,(2) (א) 2 ףיעס יפל ול תיאכז העיסה רשא יתנשה םוכסהמ וא (1) (א) 2 ףיעס יפל
ךותמ וא (2) (ב) 4 ףיעסב הרומאה הרתיה ךותמ השעית הלילשה וא הרזחהה ; ןינעה
.ןינעה יפל , העיסה לש תופטושה היתואצוה ןומימל םיבורקה םימולשתה
(2)

ןוקית
8
ןוקית
16

הנידמה רקבמ תויחנה יפל תונובשח תכרעמ העיס הלהינ םא ,(1) הקספב רומאה ףא לע

הרתיהמ הנידמה רצואל תסנכה שאר-בשוי ריזחי ,ןהילע האלמ הדפקה אלל ךא
היתואצוה ןומימל םיבורקה םימולשתהמ לולשי וא ,(2) (ב) 4 ףיעסב הרומאה
יפכ ,(1) הקספב םיבוקנה הלאמ םינטק םימוכס ,ןינעה יפל ,העיסה לש תופטושה
וא העיסב ןידה אוהו ;התדימבו הגירחה יפואב בשחתהב הנידמה רקבמ ץילמיש
הנידמה רקבמ אצמו 8 ףיעס תוארוהל דוגינב המורת הלביקש םידמעומ תמישרב
.וז הקספב רומאכ היבגל גוהנל יוארה ןמ ןללגבש תוביסנ
(3)

ןוקית
5
,הנידמה רקבמ םע תוצעייתה ירחא ,תיאשר תסנכה לש םיפסכה תדעו

הדעוה תטלחה ;הז ףיעסב םירומאה םידעומהמ דעומ לכ ךיראהל
.תומושרב םסרופת
(ו)
ןוקית
תואצוהכ ובשחיי העיסל רושקה ףוג לש תואצוה ,7 ףיעס ןינעל
.העיסה
.א10

(א)
רושקה ףוג
העיסל
5 ןוקית
תועט ןוקית
16 ןוקית
- 8 ףיעס ןינעל
(ב)

;העיסה התוא הלביק וליאכ וארי העיסל רושקה ףוג לביקש המורת
(1)

17 ןוקית
.דיגאתמ המורתכ בשחת אל העיסל רושקה ףוגמ העיס הלביקש המורת
(2)


תריסמ תעב ;העיסל רושקה ףוג יבגל םג לח העיסל עגונב 9 ףיעסב רומאה
.רומאכ ףוג לש ויתונובשח םג ורסמיי 10 ףיעס יפל העיס לש תונובשחה
(ג)

היגיצנמ ,תע לכב ,שורדל יאשר םידמעומה תמישר לש וא העיסה לש ןובשחה האור

יכרוצל ול םישורדה רחא רמוח לכו םירבסה ,םיכמסמ ,תועידי ול ואיצמיש
.תונובשחה תרוקיב
.ב10
תויוכמס
רזע
האורל
ןובשחה
16 ןוקיתםא ,תעד-תווח תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוימ שורדל תע לכב תיאשר העיס

;תוריחב תואצוה םיווהמ תואצוה לש םייוסמ גוס וא תמייוסמ האצוה
,וינגסב תוצעייתה רחאל תעדה-תווח תא ןתי תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוי
.ףוחדכ רבדה תא האר םא תלוז
.11
(א)
תווח
תעד
,הנידמה רקבמל ,תסנכה שאר-בשויל רסמיתו םימי העבש ךות ןתנית תעדה -תווח
.תורחאה תועיסה לכלו תעדה -תווח תא השקיבש העיסל
(ב)

וא תמייוסמ האצוה םא ,תעד-תווח הנידמה רקבממ שקבל תע לכב תיאשר העיס
ךות ןתנית תעדה-תווח ;תופטוש תואצוה םיווהמ תואצוה לש םייוסמ גוס
שאר-בשויל ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשויל רסמיתו םוי דחאו םירשע
יוצר - הנידמה רקבמל הארנ רבדה םאו ,תעדה-תווח תא השקיבש העיסל ,תסנכה
.תורחאה תועיסל םג
(ג)

וארי ,תחא העיס תסנכב תומייקמה רתוי וא תוגלפמ יתש לש ףוריצ איה העיס םא
.תודרפנ תועיס ויה וליאכ תופטוש תואצוה ןומימל עגונה לכב תוגלפמ ןתוא
.12
(א)
ןיד
תוגלפמ
תומייקמה
תחא העיס

לע העדוה ,תסנכה שאר-בשויל רוסמת (א) ןטק ףיעסב רומאכ ףוריצ איהש העיס
םימולשתהו ,תוריחבה תואצות םוסרפ תעשב הירבח לש תיתגלפמה םתוכייתשה
.ךכל םאתהב ומלושי תופטושה תואצוהה ןומימל
(ב)
4 ןוקית
,תחא העיסל תויהל רתוי וא תועיס יתש וטילחה וא ,תרחא העיסל העיס הפרטצה
עגונה לכב יכ תושקבמ ןה היפלש העדוה תסנכה שאר בשויל רוסמל ןה תויאשר
ונייצי רומאכ העדוהב ;תודרפנ תועיסכ ןתוא וארי תופטוש תואצוה ןומימל
תואצוה ןומימ העש התוא ןהמ תחא לכ תלבקמ םדעבש םירבחה רפסמ תא תועיסה
.ךכל םאתהב ומלושי תופטושה תואצוהה ןומימל םימולשתהו ,תופטוש
(ג)
6 ןוקית
(2ב) -ו (1ב) 25 ףיעסב רומאה יפ לע תסנכב תועיס וגזמתה וא תסנכב העיס הגלפתה
תואצוהה ןומימ בשוחי ,1969 - ט"כשתה ,[בלושמ חסונ] תסנכל תוריחבה קוחל
רחאלש שדוחב לחה ,שדחה םירבחה רפסמל םאתהב וגלפתהש םיקלחה לש תופטושה
.יונישה תא הרשיא תסנכה תדעוש
.13
(א)
םייוניש
בכרהב
תועיסה
11 ןוקית

,תופטוש תואצוה ןומימל םיאכז העיסמ ושרפש תסנכה ירבח ויהי אל רחא הרקמ לכב
.הנתשי אל ושרפ הנממש העיסה לש תואצוהה ןומימו
(ב)


.לטב
.א13

11 ןוקיתהז ףיעסב ןלהל) תוריחבה תפוקת ךות רתוי וא תומייק תועיס יתש וגזמתה

תונובשחב ןמוקמב המקש העיסה לש היגיצנ וללכי ,(תומדוקה תועיסה -
תועיסה לש תונובשחה תא (א) 10 ףיעס יפל הנידמה רקבמל םירסומ םהש
.תוריחבה תפוקתל תומדוקה
.ב13
גוזימ
תפוקתב תועיס
5 ןוקית תוריחבהתכז אלו (א) 4 ףיעס יפל תוריחב תואצוה ןומימל המדקמ הלביקש העיס
תרוקיב ךרוצל הז קוח תוארוה הילע לוחל וכישמי ,טדנמב תוריחבב
.10 ףיעס יפל תוריחב תפוקתל היתונובשח
.ג13
(א)
חוויד
העיס לע
המדקמ הלביקש
אלו
טדנמב התכז
5 ןוקיתרומאכ העיס לע ,(ב) 10 ףיעס יפל הנידמה רקבמ לש ןובשחו ןידה היה אל
דחיב םיארחא העיסה לש היגיצנ ויהש ימ ויהי - יבויח ,(א) ןטק ףיעסב
.הלביק העיסהש המדקמהמ 15% הנידמה רצואל ריזחהל דוחלו
(ב)
תאצויה תסנכה רבח יבגל ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי (ב) -ו (א) םינטק םיפיעס

התכז אל דמע השארבש םידמעומה תמישרשו (3) 16 ףיעס יפל המדקמ לביקש
.טדנמב תוריחבב
(ג)
יפל הנידמה רקבמל היתונובשח תריסמל דעומה ינפל םייקתהל הלדחש העיס
הירבח תורטפתה וא (א) 13 ףיעסב רומאכ גוזימ וא תוגלפתה בקע ,(ג) 10 ףיעס
היגיצנ ויהש ימ ,תוריחבב םיטדנמל שדחמ התכז אלש ינפמ וא תסנכב םתורבחמ
הלדח ובש דעומהמ תועובש הרשע ךות ,הנידמה רקבמל ורסמי העיסה לש
תופטושה היתואצוה לעו היתוסנכה לע העיסה תונובשח תא ,םייקתהל העיסה
.העיסכ תמייק התיה הבש הנש לש קלח ותואב
.ד13
(א)
חוויד
העיס לע
הלביקש
ףטוש ןומימ
הלדחו
םייקתהל
5 ןוקית
16 ןוקיתרוסמי ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ תונובשח לביקש רחאל תועובש רשע םינש ךות
,תונובשחה תרוקיב תואצות לע ןובשחו ןיד תסנכה שאר בשויל הנידמה רקבמ
יפל (ב) 7 ףיעס יפל תואצוהה תלבגה בשחית ,הז ןינעל ;(ד) 10 ףיעסב רומאכ
.המלש הנש ןיבל תונובשחה םיסחייתמ הילאש הפוקתה ךרוא ןיבש סחיה
(ב)
העיסה לש היגיצנ ויהש ימ ויהי - יבויח (ב) ןטק ףיעס יפל ןובשחו ןידה היה אל
העיסהש ישדחה ןומימהמ 15% הנידמה רצואל ריזחהל דוחלו דחיב םיארחא
.ןובשחו ןידה סחייתמ הילאש הפוקתב הז קוח יפל הלביק
(ג)
ויהש ימ וריזחי ,הז קוח יפל ןומימ הלביקש רחאל םייקתהל הלדחש העיס
רצואל ,היתובוח תא ומלישש רחאל ,םתושרבש םימוכסה תרתי תא היגיצנ
.הנידמה
.ה13

רזחה
העיסמ
הלדחש
םייקתהל
5 ןוקית
אלממ וא העיסה חוכ-אב תאמ ואובי הז קוח יפל העיס לש תורהצהו תועדוה
,[בלושמ חסונ] תסנכל תוריחבה קוחל 25 ףיעסל םאתהב ועבקנש ומוקמ
.1969 - ט"כשת
.14
תועדוה
העיס לש
.לוקיעל וא דובעשל םינתינ םניא הז קוח יפל העיסל םיעיגמה םימוכסה
.15
לוקיעו דובעש תעינמתגצוימ התיה אלש הגלפמ ידי לע השגוהש םידמעומ תמישרמ ורחבנש תסנכה ירבח
העיס - ןלהל) הז קוח ןינעל העיס ,השדחה תסנכה סוניכ םוימ ,ויהי תאצויה תסנכב
:םיאבה םייונישב הילע ולוחי ויתוארוהו ,(השדח
.16
תועיס
תושדח
17 ןוקית
תא המייקש רחאל דימ השדח העיסל םלושי תוריחבה תואצוה ןומימל םוכסה ןמ 85%
לחה - תופטושה היתואצוה ןומימל םימולשתהו ,(3) דע (1) (א) 6 ףיעסב םיטרופמה םיאנתה
;םיאנת םתוא המייק ובש שדוחב
(1)
:םה תוריחבה תואצוהמ 15% לש הרתיה םולשתל םימדוק םיאנת
(2)

תיצחמב הלועה םוכסב תוריחב תואצוה תוריחבה תפוקתב האיצוה אל השדחה העיסה

רתויב הלועה םוכסב וא ,תוריחב ןתואב וב התכזש טדנמ לכל תחא ןומימ תדיחי לע
;רתוי הובגה יפל ,ןומימ תודיחי שולש לע תיצחממ
(א)

ןוקית
4
;8 ףיעסל דוגינב תומורת תוריחבה תפוקתב הלביק אל השדחה העיסה
(ב)


העיסה לש היתונובשח תרוקיב ךמס לע ,תסנכה שאר-בשויל רשיא הנידמה רקבמ
;(ב) -ו (א) הנשמ תואקספב תורומאה תולבגהה ןמ הגרח אלש ,השדחה
(ג)


,תאצויה תסנכב העיס ידי לע תגצוימ הניאש הגלפמ ידי לע תשגומה םידמעומ תמישר
לבקל תיאשר ,הב העיס רבח וניאש תאצויה תסנכה רבח אוה החוכ אבו השארב דמועהו
םוכסב ,(1א) -ו (א) 4 םיפיעס יפ לע ,המישרה לש תוריחבה תואצוה ןומימל המדקמ
שאר בשוי לש רושיא תסנכה שאר בשויל הרסמש רחאל ,דחא רבח תלעב העיסל עיגמה
היבגל ואלמתנו האבה תסנכל םידמעומ תמישר השיגהש תיזכרמה תוריחבה תדעו
;(א) 6 ףיעסב םירומאה םיאנתה
(3)
ןוקית
17
ןוקית
18.הלש םידמעומה תמישר תשגה םויב לחה השדח העיס לע לוחי 9 ףיעס
(4)
ץראב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תטלחה תובקעב העיס הלביקש םימוכס
םייעוצקמה םידוגיאבו וז תורדתסהב תוריחבה תכרעמ ןומימל לארשי
- ןלהל) יגוצייה ולדוגל םאתהב הב תועיפומה תוגלפמה יכרצלו הב םינגרואמה
רומאהמ הגרח אל העיסהש דבלבו ,8 ףיעס יפל המורתכ ובשחיי אל ,(םימוכסה
;(ד) 7 ףיעסב
(1)
.17
(א)
םימוכס
ולבקתנש
תורדתסההמ
16 ןוקית
תפטושה התוליעפל רשקב וא תוריחב תכרעמל רשקב העיס האיצוהש תואצוה
םייעוצקמה םידוגיאבו לארשי ץראב םידבועה לש תיללכה תורדתסהב
,8 ףיעס יפל תופטוש תואצוהכ ובשחיי אל ,(תוליעפה - ןלהל) הב םינגרואמה
לש ותליחת ברע ,הב הגהנש ךרדב תוליעפל תואצוהה תא הכייש העיסהש דבלבו
.הנידמה רקבמ רושיאב אלא רומאכ ךוישב יוניש השעיי אל ;הז קוח
(2)


העיסה םא םימוכסה לע (ד) 7 ףיעס תארוה לוחת אל (א) ןטק ףיעסב רומאה ףא לע
םתוא הפקישו דרפנב םתוא הקיזחה ,דבלב תוליעפה יכרוצל םתוא האיצוה
םתוהזל ,תולבוקמ תרוקיב יכרדב ,הנידמה רקבמל רשפאתש הרוצב ,היתונובשחב
תאצוה תווהמה תולועפה תא הרוצ התואב המשרש ןכו םמכסלו םתמאל ,רוריבב
המורת תלבקכ בשחיי ,תוליעפה יכרוצל אלש םקלחב וא םימוכסב שומיש ;םימוכסה
.8 ףיעס תוארוה יפל
(ב)
בושי לש ויתולובג םוחתמ ,תסנכל תוריחבב העבצה םשל ,העבצה תוכז ילעב תעסה
איה ;תיזכרמה תוריחבה תדעו תועצמאב הנידמה רצואמ ןמומת ,הרזחו והנשמל דחא
םילהנל םאתהבו הרומאה הדעוה עבקתש םיקחרמלו הרובחת יווקב עצובת
תוריחבה תדעו םלוא ,תוריחבה םויב היהת העסהה ;םהילע הרות הדעוהש םירודיסלו
.והנשמל בושי ןיב בר קחרמ ללגב תוריחבה םויל ךומס העסה ריתהל תיאשר תיזכרמה
.18
תעסה
םירחוב
.לטב
.19
16 ןוקית.הז קוח עוציב לע הנוממ תסנכה שאר-בשוי
.20
עוציב.(1973 ראוניב 1) ג"לשת תבטב ז"כ םוימ הז קוח לש ותליחת
.21
הליחת