כללי האיסור

מאת: דוד אריאב

אל: ואהבת לרעך כמוך חלק ב - לא תשנא פרק א

נכתב ב: 15:42:45  02.08.2006, כתוספת/תגובה ל: לרעך כמוך

[הטקסט הוקלד ללא ההערות. בהערות יש עוד מקורות, ביאורים ודעות שונות].

לא תשנא

א. אסור מהתורה לשנוא אדם מישראל, שנאמר " לא תשנא את אחיך בלבבך " (ויקרא יט,יז)

שנאה גלויה ושנאה נסתרת

ב...

ג...

שיעור השנאה

ד. אדם המרגיש בליבו רגשי שנאה קלים לחברו, אינו עובר עדיין באיסור "לא תשנא", אלא אם כן השנאה התגברה בשיעור גבוה. שלושה סימנים הובאו בפוסקים בעניין זה, המורים על שנאה גדולה, ובהתקיים אחד מהם, האדם עובר ב"לא תשנא":
כאמור, אלו הם רק סימנים המראים על שנאה בשיעור גבוה. לכן, אם ברור שקיימת שנאה בשיעור גבוה, הוא עובר ב"לא תשנא" גם אם מסיבה כלשהי לא ניכרים סימנים אלה.

אינו מדבר עמו שלושה ימים

ה. סימן המורה על שנאה בשיעור גבוה בכדי לעבור בלא תשנא הוא: כל שאינו מדבר עם חבירו שלושה ימים, מתוך שנאה. לכן, אם מקננים בלבו רגשי שנאה קלים, שאינם באים לידי ביטוי בניתוק יחסים, אינו עובר על איסור זה....
ו. כאמור לעיל, שיעור זה נאמר רק כסימן המורה על שנאה חזקה בשיעור גבוה שבה עוברים על "לא תשנא". לכן, אם ברור שקיימת שנאה חזקה המסוגלת לגרום לניתוק יחסים לשלושה ימים, עובר ב"לא תשנא" אע"פ שהוא מדבר עם חברו מסיבה כלשהי.

צינון יחסים

ז. רשאי האדם לצנן את הקשר עם חברו שלא מחמת שנאה, אלא משיקולים ענייניים, כגון משיקולי חוסר תועלת, איבוד זמן, הקשר גורם לו לרוגז, וכיוצא בזה.

אע"פ שצינון היחס לחברו, מקשר ידידותי קרוב ליחס רגיל בין מכרים, אין בו משום "לא תשנא", אם הוא נעשה מהשיקולים הנ"ל; ברם, לפעמים צינון היחס נובע מרגשי נקמה, ואז הוא עלול לעבור ב"לא תיקום ולא תיטור".

דיבורים של שנאה

ח...

מבקש רעתו

ט...
י...
יא...

שמח לאידו

יב...
יג...

איכות השנאה ועומקה

יד. יש שונאים שאינם מדברים שלושה ימים, ששנאתם עמוקה וחזקה. הם שמחים בכשלון השני, ובעת צרה לא יעזרו איש לרעהו.

מאידך, קיימת שנאה שטחית וזמנית המצויה בין אוהבים, שאע"פ שאינם מדברים שלושה ימים מתוך מריבה, מכל מקום השנאה שביניהם אינה עמוקה, והיא נשכחת בעת צרה. לדעת ה"חפץ חיים" גם שנאה זו אסורה, כיוון שהיא מתבטאת בניתוק יחסים לשלושה ימים, ועובר בלאו מהתורה.


לשנוא את שונאיו

טו...
טז...
יז...

גוי

יח...

מעשים הנובעים מתוך שנאה

יט...

המניעים לשנאה

כ...

פגיעה מחבירו

כא...

קנאה

כב...

הבדלי השקפות

כג...

סלידה וגיעול

כד...
כה...

תגובות