הלוואה ושכר-שכיר

מאת: אראל

קוד: הלוואה ושכר-שכיר

תגובה ל: הלוואות שנכתבה ב21:08:25  26.01.2005


על-פי ההלכה, אסור למלווה לקבל כל טובה מהלווה. בין השאר, אסור לו לקבל ממנו שירות כלשהו בחינם, או במחיר נמוך יותר מהמחיר המקובל עבור שירות מסוג זה.

וכך כתב הרמב"ם ( הלכות מלוה ולווה, ז:יח ): " השוכר את הפועל בימי החורף לעשות עימו בימי הקור בדינר [= מטבע קטן] בכל יום, ונתן לו השכר, והרי שכרו שווה בימי החורף, סלע [= מטבע גדול] בכל יום -- הרי זה אסור, מפני שנראה כמלווה אותו היום כדי שיזיל לו בשכרו. אבל אם אמר לו "עשה עימי מהיום עד זמן פלוני בדינר בכל יום" -- אף על פי ששווה שכרו סלע בכל יום, הרי זה מותר; הואיל והוא מתחיל לעשות מעתה, אינו נראה כנוטל שכר מעותיו שהקדים ונתנן לו בשכרו ". וגם הכיוון ההפוך אסור - אסור להגדיל את השכר לפועל שמקבל את שכרו מאוחר יותר (שם ח:ט): " שומרי השדות שנותנין להם חיטים בשכרן בזול מן הגורן--כשיבואו לגורן, צריכין להתעסק עימהן במלאכה בגורן, כדי שיהיו החיטים האלו שנטלו, בסוף זמן השכירות.  ואם לא עשו כן, נמצאת השכירות אצל הבעלים כמלווה; וזה שלקחו בזול, מפני שאיחרו שכרן עד הגורן.  "

 

סוג מיוחד של שירות, שהלווה עשוי לעשות עבור המלווה, הוא "להתעסק" עם הכסף, כלומר להשקיע אותו בעסקים שונים ולהעביר למלווה חלק מהרווחים. ה"כשרות" של עסקה מסוג זה, תלויה במידת האחריות שהלווה מקבל על עצמו . בסעיפים הבאים נתאר כמה עסקאות שונות, כאשר רמת האחריות של הלווה עולה בהדרגה. נמחיש את העסקאות בדוגמאות המספריות, שבהן הסכום הראשוני שהמלווה נותן ללווה ("הקרן") הוא 100 אלף ש"ח.

 

שכר על שליחת כסף - שאלה

אני רוצה לשלוח כסף לקרוב שנמצא בארה"ב. אני נותן את הכסף לשליח, והשליח נותן את הכסף לקרוב, וגובה ממנו שכר על השליחות; לאחר שנה, הקרוב יצטרך להחזיר את הכסף לשליח, והשליח יחזיר אותו לי, ואני אשלם על השליחות. 

לכאורה אין כאן שום הלוואה בריבית, אך התוצאה היא שהשליח כאילו מלווה בריבית לקרוב (הוא נותן לו כסף, מקבל שכר, ומקבל ממנו את הכסף בחזרה).

האם זו ריבית קצוצה, אבק ריבית, הערמת ריבית, או שזה מותר לגמרי? ומדוע?

תגובות