הלכות מתנות עניים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מתנות עניים

 

מצוות וטעמים

 1. להפריש מעשר עני
 2. להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר
 3. להניח לעניים השכחה
 4. מצוות הנחת פאת הכרם שנצטווינו להשאיר כל העוללות שבכרם לפאה
 5. מצוות הנחת פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה
 6. לתת צדקה כמסת ידו
 7. לא לכלות הפאה בשדה
 8. לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים
 9. שלא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים
 10. לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול
 11. לא ישוב לקחת השכחה
 12. לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה
 13. לא יאמץ את לבבו על העני

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות מתנות עניים / מכון ממרא

תוספות ותגובות