ספר מדע

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר מדע

 
 1. הלכות יסודי התורה
  לא נאמין באלוה בלתי ה' לבדו מצוות האמונה במציאות ה'
  מצוות אחדות ה' מצוות אהבת ה'
  לירא מפני ה' מצוות קידוש השם
  לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם לא לנסות את ה' (לא לנסות נביא אמת יותר מדי / לא לקיים מצוות כנסיון)
  לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם לשמוע אל נביא אמת
 2. הלכות דעות
  להידבק בה' (להידבק ביודעי התורה) ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך
  מצוות תוכחה לישראל שאינו מתנהג כשורה מצוות אהבת ישראל
  לאהוב את הגרים לא לענות אלמנה
  לא לענות יתום לא לרגל (לא לרכל)
  לא לשנוא אדם מישראל לא להלבין פני אדם מישראל
  לא לנקום לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד
 3. הלכות תלמוד תורה
  ללמד תורה ללמוד תורה
  מצוות כיבוד זקנים וחכמים
 4. הלכות עבודת כוכבים
  לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים לא לחון ולרחם על עובד אלילים
  לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי
  לא להשתחוות לעבודה זרה לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה
  לא ליתן זרע מזרעו למולך (האב לוקח בנו ומעבירו בלהב האש לפני עבודה זרה) לא לעשות מעשה ידעוני
  לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה לא להקים מצבה
  לא נשתחווה על אבן משכית אפילו לה' לא ליטע עץ במקדש (אשרה)
  לא להישבע בעבודת אלילים לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה
  לא להסית לעבודה זרה לא לאהוב את המסית
  לא לעזוב שנאתו על המסית לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות
  לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות לא למנוע מללמד חובה על המסית
  לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה לא לבנות עיר הנידחת
  לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה
  לא להתנבא בשם עבודה זרה לא להתנבא בשקר
  לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר
  לא ללכת בחוקות הגויים לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם שיתרחש
  לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני לא לנחש
  לא לכשף לא לחבור חבר
  לא לעשות מעשה אוב לא לשאול בבעל אוב
  לא לשאול בידעוני לא לדרוש את המתים
  לא תלבש אישה עדי איש לא ילבש איש מלבושי אישה
  לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע לא להקיף פאת הראש
  לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער לא להתגודד
  לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה
  לא לשכון עובד אלילים בארצנו לאו דברכת ה' (לא לבזות את שם ה' בדיבור)
  לא לקרוח שער ראשו על מת לאבד עבודה זרה ומשמשיה
  לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה
 5. הלכות תשובה
  מצוות וידוי על חטא

תוספות ותגובות