ספר קדושה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר קדושה

 
 1. הלכות איסורי ביאה
  מצוות כוהן גדול לישא נערה בתולה לא להתחתן בעובד אלילים
  לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' לא להרחיק אדומי דור שלישי מלבוא בקהל
  לא להרחיק מצרי דור שלישי מלבוא בקהל מצוות טומאת יולדת
  לא ישא כוהן אישה זונה לא ישא כוהן אישה חללה
  לא ישא כוהן גרושה לא ישא כוהן גדול אלמנה
  לא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין לא לגלות ערוות אם
  לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו
  לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב לא לגלות ערוות בת הבן
  לא לגלות ערוות בת הבת לא לגלות ערוות הבת
  ערוות אישה ובתה לא תגלה ערוות אישה ובת בנה לא תגלה
  ערוות אישה ובת בתה לא תגלה לא לגלות ערוות אחות האב
  לא לגלות ערוות אחות האם לא לגלות ערוות אשת אחי האב
  ערוות כלתך לא תגלה ערוות אשת אחיך לא תגלה
  ערוות אישה ואחותה לא תגלה לא לבוא על אישה טמאה בטומאת נידה, זיבה או לידה
  לא לגלות ערוות אשת איש לא לשכב עם בהמה
  לא תשכבנה הנשים עם בהמות לא לבוא על הזכרים
  לא לגלות ערוות אב לא לגלות ערוות אחי האב
  לא להתעדן באחת מכל העריות, והן - קרובות, אשת איש ונידה לא ישא ממזר בת ישראל
  לא ישא סריס בת ישראל לא לסרס אדם
  לא לסרס בהמה
 2. הלכות מאכלות אסורים
  מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה לבדוק בסימני העוף
  מצוות בדיקת סימני חגבים מצוות בדיקת סימני דגים
  לא לאכול טבל לא לאכול בהמה וחיה טמאה
  לא לאכול דג טמא לא לאכול עוף טמא
  לא לאכול שרץ העוף לא לאכול שרץ הארץ
  לא לאכול מן השרצים שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות
  לא לאכול משרץ המים לא לאכול נבלה
  לא לאכול אבר מן החי לא לאכול את גיד הנשה
  לא לאכול דם בהמה חיה ועוף לא לאכול חֵלֶב
  לא לבשל בשר בחלב לא לאכול בשר בחלב
  לא לאכול שור הנסקל שנשחט לא לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן)
  לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) לא לאכול טריפה
  לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן) לא לאכול ערלה, והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו
  לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה
 3. הלכות שחיטה
  לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי
  מצוות כיסוי הדם לשלח האם אם לקחה על הבנים
  לא לקחת אם על הבנים

תוספות ותגובות