ספר זרעים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר זרעים

 
 1. הלכות כלאיים
  לא ללבוש שעטנז לא לאכול כלאי הכרם
  לא לזרוע כלאי זרעים ולא ירכיב אילן בשום מקום בארץ לא לזרוע כלאיים בכרם
  לא להרביע בהמה מין עם שאינו מינו לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
 2. הלכות מתנות עניים
  להפריש מעשר עני להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר
  להניח לעניים השכחה מצוות הנחת פאת הכרם שנצטווינו להשאיר כל העוללות שבכרם לפאה
  מצוות הנחת פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה לתת צדקה כמסת ידו
  לא לכלות הפאה בשדה לא לקחת שיבלים הנופלים בשעת הקציר אלא נעזוב השבלים לעניים
  שלא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים לא ללקוט פרט הכרם אלא נעזוב אותו לעניים והוא גרגיר אחד או שני גרגרים הנפטרין מן האשכול
  לא ישוב לקחת השכחה לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה
  לא יאמץ את לבבו על העני
 3. הלכות תרומות
  להפריש תרומה גדולה לכוהן מצוות הלוויים לתת מעשר מן המעשר לכהנים
  לא יאכל שום זר תרומה לא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה
  לא יאכל ערל תרומה לא יאכל כוהן טמא תרומה
  לא תאכל חללה מן הקודש לא להקדים חוקי התבואות
 4. הלכות מעשר
  מצוות מעשר ראשון לתת ללוויים
 5. הלכות מעשר שני ונטע רבעי
  להפריש מעשר שני להתוודות ווידוי מעשר
  לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בירושלים לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים
  לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים
  לא לאכול מעשר שני בטומאה לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות)
  לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה
 6. הלכות ביכורים
  מצוות פדיון בכור אדם מצוות פדיון פטר חמור
  מצוות עריפת פטר חמור אם לא רצה לפדותו מצוות הבאת ביכורים למקדש
  לקרות על הביכורים ככתוב מצוות הפרשת חלה
  לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן לתת לכוהן ראשית הגז
  לא יאכל כוהן ביכורים קודם הנחתם בעזרה
 7. הלכות שמיטה ויובל
  מצוות שביתת הארץ - לבטל עבודת הארץ בשנה השביעית מצוות שמיטת קרקעות - להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית
  מצוות קידוש שנת יובל מצוות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים
  מצוות השבת הקרקע לבעליה ביובל מצוות פדיון בתי ערי חומה עד השלמת שנה
  מצוות ספירת שבע שבתות שנים שישמיט כל הלוואותיו בשביעית
  לא ינחל שבט לוי בארץ ישראל לא יקח שבט לוי חלק בביזה
  מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה לא נעבוד האדמה בשנה השביעית
  לא נעשה עבודה בשנה השביעית גם באילנות לא נקצור ספיחים בשנה השביעית
  לא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה לא נעבוד הארץ בשנת היובל
  לא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל לא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים
  לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות לא לשנות ממגרשי הלוויים
  שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית לא ימנע מלהלוות קודם שמיטה

תוספות ותגובות