מנחת חטים = קרבן שמקריבים בחג השבועות, מביכורי קציר חיטים