פירוש שד"ל על שמות פרק יא

קוד: שד"ל שמות יא בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ א ] ויאמר ה ' אל משה : שלושת מקראות הבאים הם כמאמר מוסגר , ומאמר כחצות הלילה ( פסוק ד ') הוא המשך תשובת משה שאמר ( י ' כ " ט ): לא אוסיף עוד ראות פניך , וטעם ויאמר ה ', וכבר אמר , כלומר קודם שילך משה בפעם הזאת אל פרעה הודיעו ה ' מכת הבכורות ; ומזה היה מה שאמר משה לפרעה : לא אוסף עוד ראות פניך , כי ידע שיבוא פרעה אליו . כשלחו : אחרי שיתן לכם רשות לילך , לא יספיק לו זה , אבל יגרש אתכם וילחץ אתכם למהר ללכת . כלה : כולכם גברים ונשים וטף ומקנה ( רשב " ם ): ואין הכוונה שיגרש אותם לצמיתות , אלא לעולם היה בדעתו שיחזרו אחרי עבדם את אלקיהם . וכמו שאמר להם ( למטה י " ב ל " ב ): ולכו עבדו את ה ' כדברכם . ועיין פירושי בבראשית ג ' כ " ג .

[ ב ] דבר נא באזני העם : כשאמר ה ' למשה : עוד נגע אחד ..., אמר לו גם זה ( ואעפ " י שכבר אמר לו במדין ) להזכירו ולזרזו בשעת מעשה ולמען ( כדברי דון יצחק ) ישאלו מהמצרים קודם בוא מכת בכורות , שאז תהיה שעת בהלה .

[ ג ] ויתן ה ' וגו ': אחר שסיפר הצווי הזה , הגיד ג " כ כי ה ' עזר את עמו בדבר הזה , וכמו שאמר מלפנים ( למעלה ג ' כ " א ): ונתתי את חן העם הזה , כי כראות המצרים את המכות הגדולות והנפלאות הבאות עליהם בדבר משה על אודות ישראל , התחילו להכיר מעלת ישראל שיש להם אלקים מושיע ורב , והתחילו להבין החמס שהיו עושים עמהם ושגם ישראל בני אדם כמוהם , כי אמנם כן דרך בני אדם השרויים בהצלחה , נראה להם שהעניים המדוכאים אינם בני אדם כמוהם ושאין רע בהוסיפם מכאוב על מכאובם ; אבל כשיתחילו האומללים לעלות מעט ממצולות שפלותם , אז יתחילו המצליחים להחשיבם ולרחם עליהם ולאהוב אותם , וכטעם ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ( בראשית ל " ט ז '). גם האיש משה גדול מאד : חשוב , ולכבודו הרבו להשאיל . ( ר " ע ספורנו ).

[ ד ] כחצות הלילה : חצות הוא שם דבר כמו בתהלים קי " ט ס " ב ואיוב ל " ד כ '. אלא שהושמטה הבי " ת אחר הכ " ף . והיה משפטו כבחצות הלילה , כלומר קרוב לחצי הלילה , כמו החיתת כיום מדין ( ישעיה ט ' ג ') במקום כביום , ואצרוף כבור סגיך ( שם א ' כ " ה ) כבכור , עורי כימי קדם ( שם נ " א ט ') כבימי , ובניתיה כימי עולם ( עמוס ט ' י " א ), כבימי , כימי הגבעה ( הושע ט ' ט ') כבימי , כימי מועד ( שם י " ב י ') כבימי , כפרץ רחב יאתיו ( איוב ל ' י " ד ) כבפרץ , ושבה אל בית אביה כנעוריה ( ויקרא כ " ב י " ג ), כבנעוריה .

[ ה ] הישב : העתיד לישב . אחר הרחים : הדוחה הקורה שעל ידה הריחים סובבים .

[ ו ] לא יחרץ כלב לשונו : לא תהיה צעקה בישראל וכל אשר לישראל ישקוט ולא יצעק , ואפי ' הכלבים לא ינבחו , כי בשמעם צעקה הם נובחים . יחרץ : ענין שינון , עיין רש " י . למאיש ועד בהמה : לא ימות לא אדם ולא בהמה , ולפיכך לא תהיה לישראל שום צעקה ; והוא מקרא קצר : למאיש עד בהמה לא ימות ; וקלעריקוס פירש לא יצעק לא אדם ולא בהמה , ונ " ל כי האדם צועק על מות קרוביו , ולא כן הבהמה . למאיש : כמו ( אסתר א ' ה ') למגדול ועד קטן .

[ ט ] ויאמר ה ': רמבמ " ן פירש וכבר אמר , ואין צורך , אלא אחר שהודיע לפרעה מכת בכורות , אמר ה ' למשה כי גם ההתראה הזאת לא תועיל כי רק בבוא המכה ישמע אליהם פרעה . ( תלמידי מוהר " ר שבתי באזיבי ).

[ י ] ומשה ואהרן עשו וגו ': הואיל וכאן נשלם סיפור שליחות משה ואהרן אל פרעה , כי לא באו עוד לפניו , אמר זה דרך חתימה .


תגובות