פירוש שד"ל על שמות פרק כד

קוד: שד"ל שמות כד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ א ] ואל משה אמר: עד כאן אמר לו המשפטים שיאמר לכל ישראל, ועכשו אמר לו מה שיעשה אחר שישלים להגיד לעם את המשפטים. עלה אל ה ': ואל אמר אלי, כמו שאמר ונגש משה ואל אמר ונגשת. והשתחויתם מרחוק: לתת שבח והודאה לפניו ית ' על התורה אשר נתן לעמו, והיה עולה עמהם משה כעבד המלך נאמן ביתו שבבוא אנשים אל המלך יבוא לפניהם וידבר בעדם ( דון יצחק).

[ ב ] והעם לא יעלו עמו: אהרן והאחרים יעלו עמו ולא ייגשו עמו, והעם אפילו עלייה כל שהיא לא יעלו.

[ ד ] ואת כל דברי ה ': נראה שהכוונה על עשרת הדיברות ועל מה שנאמר אחריהן מן אתם ראיתם כי מן השמים ( כ ' י " ט) עד כי יהיה לך למוקש ( כ " ג ל " ג), וזה נקרא ס ' הברית. ושתים עשרה מצבה: הציב, הפועל בכוח השם.

[ ה ] נערי בני ישראל: הבכורות. ויעלו עולות וגו ': לתודה לה ' על התורה שנתן להם ולשמחה עלזה, וכל זה סימן שהעם כולו מקבלים עליהם התורה ההיא וכורתים עליה ברית. פרים: אין ידוע אם חוזר לשלמים בלבד ( כמו שהוא לפי הטעמים) או גם לעולות ( חגיגה ו ' ע " ב).

[ ז ] נעשה: מצוות עשה. ונשמע: מצוות לא תעשה, שאין בהן עשייה, אלא לשמוע בקול ה ' ( וכן מצאתי אח " כ לרד " ק בשורש סכת).

[ ח ] הנה דם הברית וגו ': הדם ההוא היה דינו להיזרק כולו על המזבח, והנה הוא לחם ה ', וה ' ציוה לזרוק חציו על העם, כאדם הנושא משאות מאת פניו אליהם, דרך חיבה על שקיבלו תורתו, והנה הוא כאילו אכלו משולחנו של מקום, והאכילה הזאת היא סעודת הברית אשר כרת ה ' עמהם להיות להם לאלקים ולקחת אותם לו לעם, כל עוד שיעשו את כל הדברים האלה אשר ציום; וכן כל כורתי ברית אהבה סועדים סעודה יחדיו. על כל הדברים האלה: כמו להלן ( ל " ד כ " ז) כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל. אנקלוס שינה הענין ותירגם: וזרק על מדבחא לכפרא על עמא ( כך הוא נוסח ר ' בחיי כך מצא בעל ספר יא " ר בתרגום ספרדי), ורש " י הגיה וכתב: ותרגומו ואדי על מדבחא, כן הוא ברש " י כ " י שבידי, והמדפיסים לא הבינו כוונתו, וכתבו גם ברש " י וזרק על מדבחא לכפרא על עמא. גם בתרגום המיוחס ליונתן מתורגם: וזרק על מדבחא לכפרא על עמא; ונראה שהמתרגמים שינו הענין מפני ההדיוטות והנכרים, שלא ילעגו על התורה ( כ " ז אדר שני תרכ " ד ) ( תלמידי שלום שמעון מודינה).

[ י ] ויראו וגו ': גם זה לתת כבוד לאומה שקיבלה תורתו, רצה ה ' שיתקרבו אליו הנכבדים שבהם, ובמראה להם התוודע. כמעשה: נ " ל כי מילת מעשה נאמרת על כל דבר, יהיה מה שיהיה, וכן כאן הכוונה ראו דבר מה שהיה דומה ( במראהו) ללובן הספיר. לבנת: לובן וזוהר ( ר ' יונה ורשב " ם ורמבמ " ן); ורמבמ " ן חשב שכן הוא ג " כ בתרגום ירושלמי, וזה טעות, כי בתרגום ירושלמי מתורגם: כעובד לבן דספירינון, ובלשון ארמית אין אומרים לבן אלא חיור להוראת הלבנינות, אבל אומרים לבנין להוראת לבנים ( כ " ח אדר שני תרכ " ד). והדבר ההוא שהיה דומה ללבנת הספיר היה ג " כ כעצם השמים לטוהר וכל זה מראה שראו אצילי בני ישראל, והוא כבוד נברא לשעתו, אבל העם במתן תורה לא ראו שום תמונה; וכל זה על דרך מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא ( ברכות נח ע " א) ובימי קדם לא היו המלכים מתראים לכל העם כי אם לקצת נבחרים.

[ יא ] ואל אצילי: אהרן ושאר העולים עמו. לא שלח ידו: לא ניזוקו בראותם תמונת ה ', כי ה ' רצה לכבדם. ויאכלו וישתו: אחר שראו מה שראו, ירדו ואכלו עם אחיהם בבשר השלמים.

[ יב ] ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה וגו ': אשר כתבתי חוזר על הלוחות, ולהורותם על התורה והמצוה, ושיעור הכתוב: ואתנה לך את לחות האבן אשר כתבתי והתורה והמצוה להורותם, והוא כאשר אמר במשנה תורה ( ה ' כ " ח): ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצות והחקים והמשפטים אשר תלמדם ( רמב " ן), והפועל ואתנה לפי עיקר הוראתו נופל על הלוחות, ובדרך השאלה יפול גם על התורה והמצוה. ורמבמ " ן תירגם ואתנה לך את לחות האבן עם התורה והמצוה שכתבתי עליהם; אך נ " ל שלא יצדק שם תורה על עשרת הדיברות, מפני שלא נזכר בהם שום תנאי, כשיארע כך תעשה כך, וכשיארע כך תעשה כך, עיין מה שכתבתי בבראשית כ " ו ה '.

[ יד ] וחזר: ע ' למעלה י " ד י '.

[ טז ] וישכון כבוד ה ': הוא האש האוכלת הנזכרת במקרא שאחר זה.


תגובות